Procedūra : 2015/2181(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0115/2016

Pateikti tekstai :

A8-0115/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.54
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0190

PRANEŠIMAS     
PDF 692kWORD 125k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2181(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(4), ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0115/2016),

1.  patvirtina Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(10), ypač į jo 30 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0115/2016),

1.  pažymi, kad Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0115/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2014 finansinių metų biudžetas buvo 97 945 077 EUR, t. y. 4,25 proc. didesnis nei 2013 m.;

B.  kadangi, remiantis Agentūros finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Agentūros 2014 m. biudžetą buvo 86 810 000 EUR, t. y. 1,53 proc. didesnis nei 2013 m.;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau –Audito Rūmų ataskaita), pripažįsta, kad buvo nustatyta svarbių teigiamų pokyčių, susijusių su bendradarbiaujančių šalių pagal susitarimus dėl dotacijų prašomų kompensuoti išlaidų ex ante ir ex post patikromis; remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad Agentūra 2013 m. birželio mėn. pradėjo taikyti visapusiškesnę, rizika grindžiamą ex ante kontrolės sistemą, pagal kurią taikomas reikalavimas kartu su prašymu dėl galutinio mokėjimo pateikti parinktus patvirtinamuosius dokumentus; be to, pažymi, kad ex ante kontrolės sistemą papildo ex post kontrolė, atliekama naudos gavėjų vietoje arba dokumentų peržiūros patikrinimo forma, ir kad mokėjimams, kuriems netaikoma ex ante kontrolė, taikoma ex post kontrolė;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog šių šalių deklaruotas išlaidas pagrindžianti dokumentacija ne visada pakankama; remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Agentūra nereikalavo audito sertifikatų, kuriais suteikiamas papildomas patikinimas dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad tokie sertifikatai buvo paruošti 2010 m.; apgailestauja, kad, nepaisant Agentūros paramos gavėjams skirto instruktažo, audito sertifikatai nebuvo išduoti nepriklausomų audito įstaigų ir terminas gauti galutinį prašymą buvo gerokai pratęstas; ragina Agentūrą visapusiškai išnagrinėti galimybę bendradarbiauti su audito institucijomis, kurios buvo įsteigtos pagal Išorės sienų fondo ir Vidaus saugumo fondo nuostatas, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tokio bendradarbiavimo įvertinimą;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,65 proc., jis buvo 0,9 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 68,79 proc., t. y. 4,81 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pabrėžia, kad Agentūra sumažino bendrą įsipareigojimų asignavimų perkėlimų lygį nuo 35 proc. 2013 m. iki 30 proc. 2014 m.; pripažįsta, kad daugiametis Agentūros operacijų pobūdis ir išaugusi nenumatytų įvykių rizika yra ypač didelis iššūkis planuojant metinį biudžetą ir jį vykdant; pažymi, kad pagal II išlaidų kategoriją (administracinės išlaidos) perkėlimų lygis siekė 4 500 000 EUR (36 proc.) ir jį lėmė daugiausia pirkimai metų pabaigoje, susiję su Agentūros persikėlimu į naują pastatą 2014 m. gruodžio mėn.; pažymi, kad pagal III išlaidų kategoriją (veiklos išlaidos) perkėlimų lygis siekė 29 200 000 EUR (47 proc.) ir jį lėmė daugiausia daugiametis Agentūros operacijų pobūdis ir tai, kad 2014 m. spalio mėn. patvirtintas papildomas biudžetas, kurio suma sudarė 4 200 000 EUR;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros išlaidos labai priklauso nuo valstybių narių laiku pateiktų prašymų dėl dotacijų kompensavimo; pripažįsta, kad laikotarpis tarp pareigūno, orlaivio ar laivo dislokavimo koordinuojamai bendrai operacijai galutinės dienos ir kompensacijos dėl dislokuoto pareigūno ar objekto prašymo pateikimo dienos svyruoja vidutiniškai nuo keturių iki šešių mėnesių;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  pažymi, kad 2014 m. iš 1 087 viešųjų pirkimų procedūrų pateikta vieša informacija tik apie labai mažą skirtų sutarčių skaičių; ragina Agentūrą užtikrinti skaidrumą ir viešai paskelbti visas savo sutartis ir su viešaisiais pirkimais susijusias procedūras;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

7.  pripažįsta, kad Agentūra parengė ir patvirtino taisykles, taikomas skaidrumui ir galimam valdančiosios tarybos, darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų interesų konfliktams, visų pirma FRONTEX darbuotojų elgesio kodeksą, visų asmenų, dalyvaujančių FRONTEX veikloje, elgesio kodeksą ir FRONTEX koordinuojamų bendrų grąžinimo operacijų elgesio kodeksą; be to, pripažįsta, kad 2015 m. rugpjūčio mėn. Agentūros vykdomasis direktorius patvirtino Agentūros kovos su sukčiavimu strategiją ir veiksmų planą; pažymi, kad kovos su sukčiavimu strategija parengta naudojantis ir agentūroms skirtomis gairėmis, ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos gairėmis;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad individualūs daugumos Agentūros Valdančiosios tarybos narių įsipareigojimų pareiškimai paskelbti Agentūros interneto svetainėje; pažymi, kad Agentūros vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo gyvenimo aprašymai yra paskelbti Agentūros interneto svetainėje; ragina viešai skelbti vykdomojo direktoriaus, vykdomojo direktoriaus pavaduotojo ir Valdančiosios tarybos narių interesų deklaracijas; ragina Agentūrą ir jos Valdančiosios tarybos narius kuo greičiau paskelbti likusius dar nepaskelbtus pareiškimus;

9.  pažymi, kad Agentūra parengė pranešimų apie pažeidimus taisyklių projektą, kurį tikimasi patvirtinti pirmojo 2016 m. pusmečio pabaigoje; taip pat ragina Agentūrą deramai atsižvelgti į ombudsmeno rekomendacijas šiuo klausimu; ragina Agentūrą toliau neatidėlioti šių taisyklių patvirtinimo ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie jų galutinį patvirtinimą;

10.  ragina Agentūrą greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos labiau didinti savo personalo informuotumą apie interesų konfliktų politiką ir į diskusijas vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą klausimą įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą;

11.  ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja, šiuo tikslu taikant holistinį požiūrį, pradedant nuo didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymo, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis;

12.   ragina Sąjungos institucijas ir agentūras, įskaitant Europos Parlamentą, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, stiprinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

13.  ragina Agentūrą griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, t. y. visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus, kad interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

Vidaus auditas

14.  pažymi, kad 2014 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko suinteresuotųjų subjektų santykių ir išorės komunikacijos valdant sutelktus išteklius auditą, kurio metu nustatyta, kad visas suinteresuotųjų subjektų santykių valdymas ir išorės komunikacija yra tokie, kad jais veiksmingai ir rezultatyviai remiamas sutelktų išteklių valdymas; remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad Agentūra ėmėsi tobulinimo veiksmų, kai auditas dar buvo atliekamas, ir kad Agentūra parengė oficialų planą, siekdama užtikrinti, kad rekomendacijos būtų įgyvendintos laiku; be to, pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atliko žmogiškųjų išteklių auditą, kuriuo remdamasi pateikė dvi rekomendacija, pažymėtas žyma „labai svarbu“, bei dvi rekomendacijas, pažymėtas žyma „svarbu“;

Kitos pastabos

15.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad būtina tobulinti Sąjungai nepriklausančių Šengeno sutarties šalių (Šveicarijos, Lichtenšteino, Islandijos ir Norvegijos) įnašų apskaičiavimą, siekiant geriau atspindėti susijusias teisines nuostatas(13); remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad Agentūra peržiūrės šių šalių įnašų skaičiavimo metodiką ir ją išdėstys tinkama teisine forma; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios peržiūros rezultatus;

16.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Jungtinės Karalystės ir Airijos įnašai į Agentūros biudžetą daugelį metų išliko stabilūs, nepaisant to, kad žymiai išsiplėtė veiklos, kurioje Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja, spektras; remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad Agentūros Valdančiosios tarybos biudžeto ir sąskaitų darbo grupė vykdo peržiūra šiuo klausimu ir valdančiajai tarybai pateiks rekomendaciją ir pasiūlymą dėl šių įnašų; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios peržiūros rezultatus;

17.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, jog didelis ir nuolatos didėjantis susitarimų dėl dotacijų skaičius ir susijusių išlaidų, kurias turi patikrinti ir kompensuoti Agentūra, mastas rodo, kad galėtų būti taikomas efektyvesnis ir ekonomiškai veiksmingesnis alternatyvus Agentūros operatyvinės veiklos finansavimo mechanizmas; taip pat pažymi, kad pastaraisiais metais dabartinių mechanizmų sudėtingumas ir administracinė našta lėmė tai, kad Audito Rūmai negali suteikti patikinimo dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; be to, konstatuoja, kad 2015 m. dar labiau padidėjo Agentūros vykdomų operacijų mastas ir atsirado naujų ir konkrečių užduočių, kurias Agentūra buvo įgaliota vykdyti ES regioninėje specialiosios paskirties grupėje; ragina Agentūrą peržiūrint ir pertvarkant jos finansavimo mechanizmus atsižvelgti į pirmiau nurodytas problemas;

18.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad viena iš rekomendacijų, kurias pateikė Agentūros Valdančioji taryba po atlikto Agentūros išorinio vertinimo, yra susijusi su finansų valdymo palengvinimu, ir ragina atsisakyti Agentūros steigimo reglamente nustatytų apribojimų ir jame nurodyti dotacijas; atkreipia dėmesį į tai, kad sutartiniai santykiai tarp Agentūros ir valstybių narių valdžios institucijų galėtų sudaryti sąlygas efektyvesniam ir skaidresniam finansų valdymui;

19.  pažymi, kad, kai valstybė narė dislokuoja pareigūnus ir (arba) techninę įrangą Agentūros koordinuojamoms operacijoms, ta valstybė narė pasirašo Agentūros ir priimančiosios valstybės narės parengtą operacijos planą, kuriame aiškiai nurodytos operatyvinio bendradarbiavimo sąlygos; primena, kad nesama nuostatų, pagal kurias dalyvaujančioms valstybėms narėms suteikiama laisvė naudotis skirtingais būdais ir skirtingomis priemonėmis nustatytam politikos tikslui pasiekti (nors pagal subsidijų priemonę atrodo, kad jų esama), nes operacijos planą reikia įgyvendinti taip, kaip sutarta ir be nukrypimų, nebent jis būtų iš dalies pakeistas; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naują pasiūlymą sukurti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas(14) einama dar toliau ir juo siūloma atlikti iniciatyvų vaidmenį vykdant bendras operacijas ir grąžinimo veiklą, o tai neatitinka dotacijos kaip finansinės priemonės ypatybių; ragina Komisiją atsižvelgti į tai teikiant steigiamųjų reglamentų pasiūlymus ateityje;

20.  pabrėžia, kad, nors Agentūra savo veiklą pradėjo jau 2005 m. ir nuo tada vykdė savo operacijas, ji dirbo tik keisdamasi korespondencija ir informacija su priimančiąja valstybe nare, o ne remdamasi Agentūros ir priimančiosios valstybės narės visapusišku susitarimu dėl būstinės, kuris niekada nebuvo pasirašytas; pažymi, kad, sudarius tokį susitarimą, būtų toliau skatinamas sąlygų, pagal kurias dirba Agentūra ir jos darbuotojai, skaidrumas; primena, kad reikalavimas sudaryti susitarimą dėl būstinės pateiktas 2011 m. iš dalies pakeistame Agentūros reglamente(15); susirūpinęs pažymi, kad vis dar vyksta derybos su priimančiosios valstybės nares vyriausybe; primygtinai ragina Agentūrą ir priimančiosios valstybės vyriausybę kuo skubiau sudaryti susitarimą dėl būstinės; prašo Agentūros informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių derybų pažangą ir rezultatus;

21.  teigia, kad Agentūros metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Agentūrą į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį, šiems principams skirtą skyrių;

°

°  °

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... .. d.](16) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

19.2.2016

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2181(DEC))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, kad FRONTEX (toliau –Agentūra) metinėse finansinėse ataskaitose 2014 m. gruodžio 31 d. Agentūros finansinė būklė pateikta teisingai ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  džiaugiasi, kad nustatyta svarbių teigiamų pokyčių, susijusių su bendradarbiaujančių šalių pagal susitarimus dėl dotacijų prašomų kompensuoti išlaidų ex ante ir ex post patikromis;

3.  apgailestauja, kad nebuvo reikalaujama audito sertifikatų dėl dotacijų, viršijančių nurodytas ribas, ir kad išlaidų dokumentacija, kurios reikalauta iš bendradarbiaujančių šalių, ne visada buvo pakankama, kad galima būtų patikrinti mokėjimus; ragina labai pagerinti mokėjimų valdymą ir tikrinimą, kad galima būtų pateikti tolesnį patikinimą dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

4.  pripažįsta, kad 2014 m. padaugėjo sutarčių dėl dotacijų; vis dėlto pažymi, kad dėl dabar vykstančių pabėgėlių ir saugumo krizių manoma, kad jų ir toliau daugės; prašo Agentūros pradėti realistiškai ir visapusiškai planuoti biudžetą; pabrėžia, kad reikia nustatyti tinkamesnį ir dotacijas papildantį finansavimo mechanizmą;

5.  pažymi, kad 2014 m. iš 1 087 viešųjų pirkimų procedūrų pateikta vieša informacija tik apie labai mažą skirtų sutarčių skaičių; ragina Agentūrą užtikrinti skaidrumą ir viešai paskelbti visas savo sutartis ir su viešaisiais pirkimais susijusias procedūras;

6.  atkreipia dėmesį į išsamų Agentūros atsakymą į Europos Audito Rūmų ataskaitą, taip pat į prisiimtus įsipareigojimus gerinti biudžeto valdymą;

7.  ragina Agentūrą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos paskelbtomis gairėmis, priimti interesų konfliktų valdymo ir prevencijos politiką ir praktines gaires ir jas viešai paskelbti; primygtinai ragina Agentūrą be savo organizacinės struktūros taip pat viešai paskelbti koks asmuo už ką atsakingas; taip pat viešai skelbti vykdomojo direktoriaus, administracinės valdybos ir konsultacinio forumo narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; prašo parengti aiškias taisykles, pagal kurias būtų kovojama su „sukamųjų durų“ reiškiniu; primena Agentūrai, kad ji, vadovaudamasi 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių ES tarnybos nuostatų 22c straipsniu, privalo priimti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

0

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 342.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 342.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 342.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 342.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų (OL L 243, 2010 9 16, p. 4); Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimas dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų (OL L 188, 2007 7 20, p. 19).

(14)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pasiūlymas (COM(2015) 0671 final).

(15)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1168/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą, 15a straipsnis (OL L 304, 2011 11 22, p. 1).

(16)

Tos dienos priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika