Процедура : 2015/2173(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0116/2016

Внесени текстове :

A8-0116/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.46
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0182

ДОКЛАД     
PDF 704kWORD 115k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

(2015/2173(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

(2015/2173(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Фондацията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(4), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0116/2016),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

(2015/2173(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Фондацията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(10), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0116/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейска фондация за обучение са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

(2015/2173(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0116/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската фондация за обучение („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 20 158 053 EUR, което представлява увеличение от 0,07% спрямо 2013 г., като има предвид, че целият бюджет на Фондацията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Фондацията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата („Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  приветства факта, че след като през март 2013 г. беше подписано споразумение относно помещенията на Фондацията с органите на област Пиемонт в Италия, Фондацията извърши извънреден ремонт на помещенията и пое пряк контрол за вътрешните водопроводни, газопроводни и електрически системи, а общите системи останаха под цялостното управление и задължение за поддръжка на региона; отбелязва със задоволство, че през юли 2015 г. Фондацията и област Пиемонт подписаха ново споразумение за помещенията, обхващащо периода 2016 – 2018 г.;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,90%, което показва своевременното поемане на бюджетни задължения, и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е висок и възлиза на 94,80%;

3.  установява, че Фондацията е участвала в организираната от Комисията междуинституционална банкова тръжна процедура, което е довело до сключване на договор с нова банка; отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Фондацията е намалила размера на сумите, които държи в една италианска банка с нисък кредитен рейтинг (F3, BBB) от 7 500 000 EUR през 2013 г. на 1 800 000 EUR през 2014 г.; отбелязва, че поради специфични банкови въпроси Фондацията е задължена да използва италианска банка;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че общият размер на пренесените към 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения е 940 119 EUR (4,7% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения); отбелязва, че преносът е 756 768 EUR (36,2%) за дял II (административни разходи), което представлява увеличение от 6,2% спрямо предходната година; отчита, че тези преноси са свързани основно с покупки на софтуер, хардуер и нова мебелировка;

5.  отбелязва, че от финансовата 2013 година е била пренесена сума в размер на 2 618 494 EUR; отбелязва, че 85 129 EUR (3,25%) от преноса от 2013 г. са били анулирани; отбелязва, че равнището на анулираните преноси от 2013 г. е високо за дял І (разходи за персонала) – 15,9% – и за дял ІІ (административни разходи) – 7,6%, което показва завишена прогноза за финансовите потребности; установява, че според Фондацията тези анулирания са били свързани главно с неочаквани забавяния и непредвидени проблеми с персонала;

Трансфери

6.  отбелязва със задоволство, че според годишния отчет на Фондацията и според одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2014 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  отбелязва стремежа на Фондацията след приемането на преработения ѝ мандат през 2008 г. да намали броя на служителите на централни административни длъжности, като същевременно се възползва максимално от броя на експертите, с които разполага, и да увеличи броя на служителите в оперативния си отдел с 19% – от 64 души през 2008 г. на 76 през 2014 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

8.  отбелязва, че през 2014 г. Фондацията е изискала автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, на директора и на висшето ръководство; отбелязва също така, че повечето от събраните автобиографии и декларации за интереси са били публикувани на уебсайта на Фондацията; отбелязва факта, че Фондацията е ангажирана активно с публикуването на останалите автобиографии и декларации за интереси, които ще бъдат публикувани при получаването на съгласие за публикуване, ако такова бъде дадено; призовава Фондацията да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка, постигнат при набирането на висши служители;

9.  насърчава Фондацията да повишава в по-голяма степен осведомеността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред длъжностните си лица, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

10.  заявява, че годишните доклади на Фондацията биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Фондацията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

11.  призовава Фондацията да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Резултати от дейността

12.  отбелязва, че 2014 г. беше първата година от изпълнението на средносрочната перспектива 2014 – 2017 г. на Фондацията и поздравява Фондацията за прогнозираната ефективност на дейността ѝ от над 97% при съпоставянето на планираните спрямо постигнатите резултати по трите стратегически цели, които са засилване на основания на обективни данни анализ на политиката за професионално образование и обучение (ПОО), модернизиране на системите за ПОО с оглед на ученето през целия живот и увеличаване на значението на ПОО по отношение на трудовия пазар и социалното сближаване;

Вътрешен одит

13.  отбелязва, че в съответствие с плана за одит Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) не е извършила одит през 2014 г.; установява, че в края на 2014 г. всичките шест препоръки, издадени от IAS след проведения през 2013 г. одит на управлението на експертите и на командировките, са били разгледани от Фондацията; отбелязва освен това, че за годишния преглед през 2014 г. на IAS са били предоставени доказателства и че през юли 2015 г. IAS е приключила официално пет от шестте препоръки, а една препоръка е понижена по значение от „много важна“ на „важна“;

Други коментари

14.  отбелязва увеличаването на броя на исканията за помощ от Фондацията за подпомагане на външните отношения на Съюза от 78 през 2013 г. на 82 през 2014 г., което показва значението ѝ в подкрепа на ролята на Съюза като глобален фактор в тази област;

15.  посочва, че Фондацията оперира в динамична среда, която изисква висока степен на гъвкавост при постоянно актуализиране и приспособяване на дейностите ѝ за осигуряване на очакваните резултати при предоставянето на подкрепа на партньорските държави; припомня, че обстановката през 2014 г. се характеризираше по-специално с продължаваща политическа нестабилност в южното и източното Средиземноморие и в Източна Европа поради кризата в Украйна; предлага работата на Фондацията да се използва пълноценно в областта на миграцията и уменията;

°

°  °

16.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

26.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година

(2015/2173(DEC))

Докладчик по становище: Дейвид Каза

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволството си, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, а финансовото ѝ състояние към 31 декември 2014 г. за вярно представено;

2.  отбелязва, че 2014 г. беше първата година от изпълнението на средносрочната перспектива 2014 – 2017 г. на Фондацията и поздравява Фондацията за прогнозираната ефективност на дейността ѝ от над 97% при съпоставянето на планираните спрямо постигнатите резултати по трите стратегически цели, които са засилване на основания на обективни данни анализ на политиката за професионално образование и обучение (ПОО), модернизиране на системите за ПОО с оглед на ученето през целия живот и увеличаване на значението на ПОО по отношение на трудовия пазар и социалното сближаване;

3.  отбелязва, че равнището на пренесени бюджетни кредити е високо за дял 1 (15,9%) и 7,6% за дял 2; счита, че тези равнища могат да бъдат намалени чрез по-добро финансово прогнозиране в бъдеще;

4.  приветства факта, че в отговор на коментари от органа по освобождаване от отговорност, през 2014 г. Фондацията е взела участие в процедура за централизирано възлагане на обществена поръчка за банкови услуги, организирана от Комисията, за да гарантира сигурността на своите активи, които преди са се намирали в една единствена банка с нисък кредитен рейтинг;

5.  отбелязва увеличаването на броя на исканията за помощ от Фондацията за подпомагане на външните отношения на ЕС от 78 през 2013 г. на 82 през 2014 г., което показва значението ѝ в подкрепа на ролята на ЕС като глобален фактор в тази област;

6.  посочва, че Фондацията оперира в динамична среда, която изисква висока степен на гъвкавост при постоянно актуализиране и приспособяване на дейностите ѝ за осигуряване на очакваните резултати при предоставянето на подкрепа на партньорските държави; припомня, че обстановката през 2014 г. се характеризираше по-специално с продължаваща политическа нестабилност в южното и източното Средиземноморие и в източна Европа, поради кризата в Украйна; предлага работата на Фондацията да се използва пълноценно в областта на миграцията и уменията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

8

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 266.

(2)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 266.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 266.

(8)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 266.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Правна информация - Политика за поверителност