Procedūra : 2015/2173(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0116/2016

Pateikti tekstai :

A8-0116/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.46
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0182

PRANEŠIMAS     
PDF 683kWORD 108k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2173(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0116/2016),

1.  patvirtina Europos mokymo fondo direktoriui, kad Fondo 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(10), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0116/2016),

1.  pažymi, kad Europos mokymo fondo galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0116/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jo 2014 finansinių metų biudžetas buvo 20 158 053 EUR, t. y. 0,07 proc. didesnis negu 2013 m.; kadangi visas Fondo biudžetas finansuojamas iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  džiaugiasi tuo, kad, 2013 m. kovo mėn. pasirašius susitarimą su Pjemonto regiono (Italija) valdžios institucijomis dėl Fondo patalpų, Fondas įvykdė išskirtinius su patalpų priežiūra susijusius darbus ir perėmė tiesioginę vidaus sistemų, kaip antai vandens, dujų ir elektros, kontrolę, o bendras sistemas ir toliau bendrai valdo ir prižiūri regiono institucijos; su pasitenkinimu pažymi, kad 2015 m. liepos mėn. Fondas ir Pjemonto regionas pasirašė naują susitarimą dėl patalpų, apimantį 2016–2018 m. laikotarpį;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas – 99,90 proc. ir kad tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku, ir kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 94,80 proc.;

3.  pripažįsta, kad Fondas dalyvavo Komisijos inicijuotoje tarpinstitucinėje banko paslaugų konkurso procedūroje, po kurios buvo sudaryta sutartis su nauju banku; remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Fondas sumažino sumą, kurią laikė žemą kredito reitingą turinčio (F3, BBB) Italijos banko sąskaitoje, nuo 7 500 000 EUR 2013 m. iki 1 800 000 EUR 2014 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų problemų bankininkystės srityje Fondas yra priverstas ir toliau naudotis sąskaita Italijos banke;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad į 2015 m. perkelti įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 940 119 EUR (4,7 proc. visų asignavimų); atkreipia dėmesį į tai, kad pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) perkelta 756 768 EUR (36,2 proc.) ir kad tai yra 6,2 proc. didesnė suma nei ankstesniais metais; pripažįsta, kad tie perkėlimai daugiausia susiję su programinės ir aparatinės įrangos bei naujų baldų pirkimu;

5.  pastebi, kad 2 618 494 EUR suma buvo perkelta iš 2013 finansinių metų; pažymi, kad iš 2013 m. perkelti 85 129 EUR (3,25 proc.) buvo panaikinti; atkreipia dėmesį į tai, kad panaikinta daug iš 2013 m. perkeltų asignavimų – 15,9 proc. pagal I antraštinę dalį (Darbuotojų išlaidos) ir 7,6 proc. pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos), ir tai rodo, kad finansiniai poreikiai buvo pervertinti; remdamasis Fondo duomenimis pripažįsta, kad šie asignavimai daugiausia buvo panaikinti dėl netikėtų vėlavimų ir nenumatytų su darbuotojais susijusių problemų;

Perkėlimai

6.  džiaugdamasis pažymi, kad, remiantis metine Fondo veiklos ataskaita ir Audito Rūmų audito metu nustatytais faktais, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2014 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pažymi, kad 2008 m. patvirtinus naujos redakcijos įgaliojimus Fondas siekė sumažinti darbuotojų, vykdančių pagrindines administracines užduotis, skaičių ir kartu kuo labiau padidinti ekspertų skaičių, o savo veiklos departamento darbuotojų skaičių padidino 19 proc. – nuo 64 darbuotojų 2008 m. iki 76 darbuotojų 2014 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Fondas paprašė savo valdybos narių, direktoriaus ir vyresniųjų vadovų pateikti gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; taip pat pažymi, kad dauguma surinktų gyvenimo aprašymų ir interesų deklaracijų buvo paskelbti Fondo interneto svetainėje; atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas aktyviai siekia paskelbti likusius gyvenimo aprašymus ir deklaracijas ir kad jie bus paskelbti iškart juos gavus, jeigu buvo suteiktas leidimas skelbti; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pažangą, padarytą įdarbinant vyresniąją vadovybę;

9.  ragina Fondą greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos labiau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką ir į diskusijas vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą klausimą įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą;

10.  teigia, kad Fondo metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Fondą į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

11.  ragina Fondą gerinti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

Veikla

12.  pažymi, kad 2014-ieji buvo pirmieji Fondo vidutinės trukmės laikotarpio programos (2014–2017) metai, ir džiaugiasi, kad apskaičiuota, jog Fondo veiklos veiksmingumas siekia daugiau nei 97 proc., palyginus planuotus rezultatus su gautais rezultatais siekiant trijų strateginių tikslų: stiprinti įrodymais pagrįstą profesinio rengimo ir mokymo (PRM) politikos analizę, modernizuoti PRM sistemas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą aspektą ir didinti PRM svarbą atsižvelgiant į darbo rinką ir ekonominę ir socialinę sanglaudą;

Vidaus auditas

13.  pažymi, kad pagal audito planą Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) 2014 m. neatliko jokio audito; nurodo, kad 2014 m. pabaigoje Fondas įgyvendino visas šešias VAT rekomendacijas dėl profesionalaus valdymo ir komandiruočių, pateiktas atlikus 2013 m. auditą; taip pat pažymi, kad 2014 m. VAT buvo pateikti jos metinei peržiūrai skirti įrodymai ir kad 2015 m. liepos mėn. VAT pateikė oficialų vertinimą, kad penkios iš šešių rekomendacijų yra įgyvendintos, o vieną rekomendaciją iš kategorijos „itin svarbios“ perkėlė į žemesnę kategoriją „svarbios“;

Kitos pastabos

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad prašymų dėl Europos mokymo fondo paramos teikiant su ES išorės santykiais susijusią pagalbą skaičius išaugo nuo 78 (2013 m.) iki 82 (2014 m.), ir mano, kad tai parodo Fondo svarbą remiant ES kaip pasaulinio masto veikėjos šioje srityje vaidmenį;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas vykdo veiklą dinamiškoje aplinkoje, kurioje reikalaujama didelio lankstumo nuolat atnaujinant ir pritaikant savo veiklą, kad būtų pasiekti numatyti rezultatai teikiant paramą šalims partnerėms; primena, kad 2014-iesiems buvo visų pirma būdingas nuolatinis politinis nestabilumas Viduržemio jūros regiono pietinėse ir rytinėse dalyse ir Rytų Europoje dėl Ukrainos krizės; siūlo visapusiškai pasinaudoti Europos mokymo fondo vykdomu darbu migracijos ir įgūdžių srityje;

°

°  °

16.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .. … d.](13) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

26.1.2016

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2173(DEC))

Nuomonės referentas: David Casa

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Fondo 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai nurodyta jo finansinė padėtis 2014 m. gruodžio 31 d.;

2.  pažymi, kad 2014-ieji buvo pirmieji Fondo vidutinės trukmės laikotarpio perspektyvos (2014–2017) metai, ir teigiamai vertina apskaičiuotą Fondo veiksmingumą (97 %), palyginus planuotus rezultatus su gautais rezultatais siekiant trijų strateginių tikslų: stiprinti įrodymais pagrįstą profesinio rengimo ir mokymo (PRM) politikos analizę, modernizuoti PRM sistemas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą aspektą ir didinti PRM svarbą atsižvelgiant į darbo rinką ir ekonominę ir socialinę sanglaudą;

3.  pažymi, kad 1 antraštinėje dalyje į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų lygis buvo aukštas (15,9 %), o 2 antraštinėje dalyje šis lygis siekė 7,6 %; laikosi nuomonės, kad minėti lygiai gali būti sumažinti ateityje atliekant geresnį finansinį įvertinimą;

4.  palankiai vertina tai, kad, reaguodamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas, Fondas 2014 m. dalyvavo bendroje banko paslaugų viešųjų pirkimų procedūroje, kurią pradėjo Komisija, kad būtų užtikrinta Fondo turto, kuris anksčiau buvo laikomas viename žemą kredito reitingą turinčiame banke, apsauga;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad prašymų dėl Europos mokymo fondo paramos teikiant ES išorės santykių pagalbą skaičius išaugo nuo 78 (2013 m.) iki 82 (2014 m.), ir mano, kad tai parodo Fondo svarbą remiant ES kaip pasaulinio masto veikėjos šioje srityje vaidmenį;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Fondas vykdo veiklą dinamiškoje aplinkoje, kurioje reikalaujama didelio lankstumo nuolat atnaujinant ir pritaikant savo veiklą, kad būtų pasiekti numatyti rezultatai teikiant paramą šalims partnerėms; primena, kad 2014-iesiems buvo ypač būdingas nuolatinis politinis nestabilumas Viduržemio jūros regiono pietinėse ir rytinėse dalyse ir Rytų Europoje dėl Ukrainos krizės; siūlo visapusiškai pasinaudoti Europos mokymo fondo vykdomu darbu migracijos ir įgūdžių srityje.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

8

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 266.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 266.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 354, 2008 12 31, p. 82.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 266.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 266.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 354, 2008 12 31, p. 82.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika