Postup : 2015/2173(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0116/2016

Predkladané texty :

A8-0116/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.46
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0182

SPRÁVA     
PDF 543kWORD 111k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2016),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami nadácie(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie(8) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(10), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0116/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2014 sumu 20 158 053 EUR, čo je zvýšenie o 0,07 % v porovnaní s rokom 2013; keďže celý rozpočet nadácie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke nadácie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  víta skutočnosť, že po dohode o priestoroch nadácie podpísanej v marci 2013 s orgánmi regiónu Piemont v Taliansku nadácia vykonala mimoriadnu údržbu budov a prevzala priamu kontrolu nad vnútornými systémami, ako sú voda, plyn a elektrina, kým spoločné systémy zostali pod celkovou správou a údržbou regiónu; s uspokojením konštatuje, že v júli 2015 nadácia a región Piemont podpísali novú dohodu o priestoroch na obdobie 2016 – 2018;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  poznamenáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,90 %, čo naznačuje, že záväzky boli splnené včas, a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 94,80 %;

3.  berie na vedomie, že nadácia sa zúčastnila na medziinštitucionálnom bankovom výberovom konaní Komisie, ktoré vyústilo do uzavretia zmluvy s novou bankou; konštatuje, na základe správy Dvora audítorov, že nadácia znížila sumu uloženú v talianskej banke s nízkym úverovým ratingom (F3, BBB) z 7 500 000EUR v roku 2013 na 1 800 000 EUR v roku 2014; berie na vedomie, že vzhľadom na špecifické problémy v súvislosti s bankovníctvom je nadácia povinná ponechať si taliansku banku;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, na základe správy Dvora audítorov, že celkový objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 bol 940 119 EUR (4,7 % celkových rozpočtových prostriedkov); berie na vedomie, že prenosy boli vo výške 756 768 EUR (36,2 %) v hlave II (administratívne výdavky), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 6,2 %; konštatuje, že tieto prenosy sa týkali hlavne nákupov softvéru, hardvéru a obnovy zariadenia;

5.  poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 2 618 494 EUR; berie na vedomie, že 85 129 EUR (3,25 %) z prenosov z roku 2013 bolo zrušených; berie na vedomie, že zrušené prenosy z roku 2013 boli vysoké v hlave I (výdavky na zamestnancov), a to na úrovni 15,9 %, a v hlave II (administratívne výdavky) na úrovni 7,6 %, čo naznačuje nadhodnotenie finančných potrieb; na základe informácií nadácie sa domnieva, že dôvodom týchto zrušení boli predovšetkým neočakávané omeškania a nepredvídateľné problémy týkajúce sa zamestnancov;

Presuny

6.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy nadácie a zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2014 v rámci rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  konštatuje, že nadácia sa usiluje znížiť počet zamestnancov v ústredných administratívnych funkciách od revidovaného mandátu v roku 2008 a zároveň čo najviac zvýšiť počet expertov, ktorých služby využíva, prostredníctvom zvýšenia počtu pracovníkov svojho oddelenia pre operácie o 19 % zo 64 v roku 2008 na 76 v roku 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  berie na vedomie, že nadácia si v roku 2014 vyžiadala od členov svojej správnej rady, riaditeľky a vyšších riadiacich pracovníkov životopisy a vyhlásenia o záujmoch; konštatuje navyše, že väčšina takto získaných životopisov a vyhlásení o záujmoch bola zverejnená na webovej stránke nadácie; berie na vedomie skutočnosť, že nadácia sa aktívne usiluje o uverejnenie niekoľkých zostávajúcich životopisov a vyhlásení, ktoré budú zverejnené po ich doručení za predpokladu, že na to nadácia dostane súhlas; vyzýva nadáciu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v oblasti prijímania osôb vo vyššom manažmente;

9.  nabáda nadáciu, aby zlepšila zvyšovanie informovanosti svojich zamestnancov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnula integritu a transparentnosť ako bod, o ktorom sa má povinne diskutovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

10.  konštatuje, že výročné správy nadácie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva nadáciu, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

11.  vyzýva nadáciu, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aby aktívne prispievala k procesu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

Výkonnosť

12.  konštatuje, že rok 2014 bol prvým rokom v rámci strednodobého výhľadu nadácie na roky 2014 – 2017, a vyslovuje nadácii uznanie v súvislosti s odhadovanou úspešnosťou výsledkov nad 97 %, ako ukazuje porovnanie plánovaných výsledkov s výsledkami dosiahnutými v prípade troch strategických cieľov: posilnenie analýzy politiky odborného vzdelávania a prípravy založenej na dôkazoch, modernizácia systémov odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na vyhliadky celoživotného vzdelávania a zvýšenie významu ustanovení o odbornom vzdelávaní a príprave z hľadiska pracovného trhu a hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

Vnútorný audit

13.  konštatuje, že v súlade s plánom auditu Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) za rok 2014 audit nevykonal; konštatuje, že ku koncu roka 2014 nadácia uplatnila všetkých šesť odporúčaní, ktoré vydal IAS v nadväznosti na audit správy portfólií expertov a služobných ciest za rok 2013; okrem toho poznamenáva, že Útvaru pre vnútorný audit boli poskytnuté dôkazy na účely jeho ročného preskúmania za rok 2014 a že IAS v júli 2015 formálne uzavrel päť zo šiestich odporúčaní, pričom znížil váhu jedného odporúčania z „veľmi dôležitého“ na „dôležité“;

Ďalšie pripomienky

14.  berie na vedomie rastúci počet žiadostí o podporu zo strany Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, pokiaľ ide o pomoc v oblasti vonkajších vzťahov Únie, a to zo 78 v roku 2013 na 82 v roku 2014, a je presvedčený, že to podčiarkuje jej význam pri podporovaní úlohy Únie ako globálneho aktéra v tejto oblasti;

15.  poukazuje na to, že nadácia pôsobí v dynamickom prostredí, ktoré si vyžaduje vysokú mieru flexibility v podobe nepretržitej aktualizácie a prispôsobovania svojich činností, aby plnila očakávané výsledky pri poskytovaní podpory partnerským krajinám; pripomína, že rok 2014 sa vyznačoval predovšetkým pretrvávajúcou politickou nestabilnosťou v južnom a východnom Stredozemí a vo východnej Európe, čo zapríčinila kríza na Ukrajine; navrhuje, aby sa plne využila práca, ktorú nadácia vykonala v oblasti migrácie a zručností;

°

°  °

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Casa

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2014 je náležite vyjadrená;

2.  konštatuje, že rok 2014 bol prvým rokom v rámci strednodobého výhľadu nadácie na roky 2014 – 2017, a vyslovuje nadácii uznanie v súvislosti s odhadovanou úspešnosťou výsledkov nad 97 %, ako ukazuje porovnanie plánovaných výsledkov s výsledkami dosiahnutými v prípade troch strategických cieľov: posilnenie analýzy politiky odborného vzdelávania a prípravy založenej na dôkazoch, modernizácia systémov odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na vyhliadky celoživotného vzdelávania a zvýšenie významu ustanovení o odbornom vzdelávaní a príprave z hľadiska pracovného trhu a hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

3.  berie na vedomie vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy I na úrovni 15,9 % a v rámci hlavy II na úrovni 7,6 %; domnieva sa, že tieto úrovne sa môžu znížiť, a to prostredníctvom lepších finančných odhadov v budúcnosti;

4.  víta skutočnosť, že nadácia sa na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolutórium v roku 2014 zapojila do spoločného postupu verejného obstarávania na zadávanie bankových služieb, ktorý vyhlásila Komisia s cieľom zaistiť bezpečnosť svojich aktív, ktoré boli predtým zverené len jednej banke s nízkym úverovým ratingom;

5.  berie na vedomie rastúci počet žiadostí o podporu ETF , pokiaľ ide o pomoc v oblasti vonkajších vzťahov EÚ, teda nárast zo 78 v roku 2013 na 82 v roku 2014, a je presvedčený, že to podčiarkuje jej význam pri podporovaní úlohy EÚ ako globálneho aktéra v tejto oblasti;

6.  poukazuje na to, že nadácia pôsobí vo veľmi dynamickom prostredí, ktoré si vyžaduje vysokú mieru flexibility v podobe nepretržitej aktualizácie a prispôsobovania jej činností, aby plnila očakávané výsledky pri poskytovaní podpory partnerským krajinám; pripomína, že rok 2014 sa vyznačoval predovšetkým pretrvávajúcou politickou nestabilnosťou v južnom a východnom Stredozemí a vo východnej Európe, čo zapríčinila kríza na Ukrajine; navrhuje, aby sa plne využila práca, ktorú ETF vykonala v oblasti migrácie a zručností.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

25.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

8

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 266.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia