Postup : 2015/2193(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0117/2016

Předložené texty :

A8-0117/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.39
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0175

ZPRÁVA     
PDF 598kWORD 105k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0117/2016),

1.  uděluje řediteli Evropského inovačního a technologického institutu absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovační a technologický institut za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi institutu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(10), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko (A8-0117/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského inovačního a technologického institutu odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko (A8-0117/2016),

A.  vzhledem k tomu, že z finančních výkazů Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) vyplývá, že jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 233 115 437 EUR, takže se oproti roku 2013 zvýšil o 65,54 %; vzhledem k tomu, že důvodem pro toto zvýšení bylo jednak rozšíření úkolů institutu a zvýšení počtu příjemců a jednak změna nařízení, kterým byl institut zřízen;

B.  vzhledem k tomu, že z finančních výkazů institutu vyplývá, že v roce 2014 činil celkový příspěvek Unie do rozpočtu institutu 169 807 303 EUR, což představuje zvýšení o 81,69 % oproti roku 2013;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce institutu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Zdůraznění skutečnosti

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byl u „znalostních a inovačních společenství“, která jsou příjemci grantů institutu, v prvních pěti letech dodržován dvacetipětiprocentní strop celkových výdajů; dále konstatuje, že institut obdržel auditní osvědčení o nákladech na doplňkové činnosti znalostních a inovačních společenství v období 20102014; bere na vědomí, že institut provedl v roce 2015 přezkum portfolia doplňkových činností znalostních a inovačních společenství, jehož cílem bylo zajistit, aby byly akceptovány pouze činnosti, které splňují veškeré právní i operační požadavky na tyto činnosti, a to včetně vazby na činnosti znalostních a inovačních společenství vytvářející přidanou hodnotu, které jsou financovány institutem;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že díky úsilí institutu o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 94,13 %, což představuje snížení o 2,84 % oproti roku 2013; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 92,79 %, což představuje nárůst o 4,07 % ve srovnání s rokem 2013;

3.  bere na vědomí, že institut se musel vyrovnat s nejistotou ohledně svého rozpočtu na rok 2014, protože v průběhu roku 2013 dosud probíhala jednání o víceletém finančním rámci 2014–2020 a o programu Horizont 2020; konstatuje, že správní rada institutu přistupovala k plánování rozpočtu obezřetně a rozhodla se přidělit na grantové dohody v roce 2014 jen část rozpočtu jako první tranši; konstatuje nicméně, že velký objem prostředků na závazky zůstal nevyužit; podotýká, že k tomu došlo proto, že byl jednak podán nízký počet žádostí o granty znalostních a inovačních společenství a jednak přidělení vyšších částek by ohrozilo plné provádění podnikatelských plánů znalostních a inovačních společenství; uznává, že operační činnosti institutu a znalostních a operačních společenství jsou ze své podstaty víceleté, což se odráží v tom, že odchylně od všeobecných pravidel může institut zapisovat zrušené prostředky v následujících třech letech znovu do rozpočtu;

4.  zjišťuje ze zprávy Účetního dvora, že institut nadhodnotil své rozpočtové potřeby na rok 2014 o 13 100 000 EUR a že pouze 220 000 000 EUR z celkových 233 000 000 EUR bylo přiděleno na závazky; konstatuje, že tato skutečnost souvisí zejména s tím, že nebyly využity prostředky na granty (11 400 000 EUR) určené k financování činností znalostních a inovačních společenství; všímá si toho, že podnikatelské plány znalostních a inovačních společenství, na jejichž základě byly podepsány grantové dohody, nevyžadují, aby byly využity veškeré dostupné prostředky institutu na rok 2014 a že nevyužité prostředky tedy budou v souladu s finančními předpisy institutu opětovně zapsány do jeho rozpočtů na roky 20152017;

5.  se znepokojením zjišťuje ze zprávy Účetního dvora, že ačkoli znalostní a inovační společenství mají vyvíjet strategie finanční udržitelnosti, jsou i v pátém roce své existence stále plně závislé na financování, které poskytuje institut a jejich partneři; bere na vědomí, že poté, co institut přijal zásady finanční udržitelnosti znalostních a inovačních společenství, zařadila všechna společenství finanční udržitelnost mezi své prioritní cíle a v souladu s tím provádí přezkum své činnosti s cílem získávat ze své činnosti příjem a vytvořit několik různých zdrojů příjmů; konstatuje, že správní rada institutu přijala v březnu 2015 soubor zásad, podle nichž má být maximální příspěvek institutu poskytovaný znalostním a inovačním společenstvím, který dnes činí až 100 %, snížen po deseti letech od zřízení společenství průměrně na 80 % v roce 2011 a poté postupně snižován takto: 60 % v roce 12, 40 % v roce 13, 20 % v roce 14 a 10 % v roce 15; vybízí institut, aby zvážil možnost přijetí razantnějšího plánu snižování příspěvku; dále konstatuje, že institut bude nadále monitorovat, jak znalostní a inovační společenství postupují na cestě k finanční udržitelnosti, a v případě nutnosti přijme konkrétní nápravná opatření;

6.  vítá skutečnost, že institut provedl revizi interních postupů, pracovních toků a šablon, aby bylo zajištěno důsledné dodržování příslušných pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek, přičemž byla zvláštní pozornost věnována řádnému plánování a odhadu potřeb; bere na vědomí, že institut přijal v roce 2015 dalšího pracovníka pro zadávání zakázek a že provedl řadu školení svých zaměstnanců zaměřených na zadávání zakázek;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se institut již od svého vzniku v roce 2009 potýká s problémem fluktuace zaměstnanců a nestability na vedoucích pozicích; všímá si toho, že v červnu 2014 se správní rada rozhodla vyslat ředitele institutu na dlouhodobou výzkumnou misi u Evropského univerzitního institutu ve Florencii na zbývajících jedenáct měsíců jeho mandátu; podotýká, že dočasný ředitel převzal povinnosti ředitele v srpnu 2014 krátce po svém přijetí do pracovního poměru a jmenování provozním ředitelem, a je za šest let již čtvrtou osobou, která funkci ředitele zastává; bere na vědomí, že v červenci 2015 bylo zveřejněno oznámení o volném pracovním místě ředitele; konstatuje, že za náborový proces odpovídá Komise; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v této záležitosti;

8.  bere vědomí opatření, která institut přijal za účelem omezení vysoké fluktuace pracovníků, zejména to, že institut zlepšil řízení volných pracovních míst, jak ostatně předpokládal jeho akční plán, a že na podzim 2014 zavedl systém hodnocení a reklasifikace s cílem zlepšit kariérní vyhlídky svých pracovníků a posílit střední management; dále konstatuje, že institut též přezkoumal a zdokonalil svou politiku v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a že při odchodu pracovníků nyní probíhají pohovory, které mají za cíl analyzovat důvody výpovědi; bere na vědomí, že díky přijatým opatřením došlo v roce 2014 k poklesu fluktuace pracovníků na 12 % ve srovnání s 20–25 % v období 2012–2013; bere na vědomí, že v červnu 2015 bylo ze šedesáti schválených míst v institutu neobsazeno pouze sedm a očekávalo se, že zbývající volná místa budou obsazena v průběhu roku 2015;

9.  konstatuje, že jedno ze dvou neobsazených míst vedoucích oddělení, o nichž se zmiňuje Účetní dvůr ve své zprávě, bylo v srpnu 2015 obsazeno a že druhé místo již bylo publikováno a probíhá proces výběru a očekává se, že vybraný uchazeč nastoupí v první polovině roku 2016; zjišťuje ze zprávy Účetního dvora, že obě místa byla od roku 2013 obsazena dočasně, což je v rozporu se služebním řádem, který stanoví pro dočasné obsazení maximální období jednoho roku; bere na vědomí, že v roce 2014 bylo jedno místo obsazeno provozním ředitelem, který ve stejnou dobu zastával funkci dočasného ředitele a působil tudíž současně ve třech různých funkcích; konstatuje, že v této oblasti došlo k pokroku a že volná místa na vedoucích pozicích v institutu jsou postupně obsazována; vyzývá institut, aby i nadále vynakládal značné úsilí s cílem zlepšit své postupy přijímání pracovníků a aby přijal další opatření k řešení nestability na manažerské úrovni, a zajistil tak lepší kontinuitu činností; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v oblasti náboru pracovníků;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  vítá skutečnost, že správní rada institutu přijala v červnu 2015 komplexní revizi kodexu chování členů správní rady; konstatuje, že v souladu s novým kodexem chování jsou na stránkách institutu každoročně zveřejňována prohlášení o zájmech a nezávislosti členů správní rady; bere na vědomí, že institut plánuje v rámci revize kodexu chování, který se vztahuje na všechny zaměstnance, zveřejňovat na svých webových stránkách prohlášení o zájmech vyšších vedoucích pracovníků; žádá institut, aby v této činnosti pokračovat a po jejím dokončení podal zprávu orgánu příslušnému pro udělení absolutoria;

Interní audit

11.  konstatuje, že v únoru 2014 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) navazující audit s cílem přezkoumat provádění činností plynoucích z „omezeného přezkumu“, který provedl v roce 2012; bere na vědomí, že IAS vydal v červnu 2014 závěrečnou zprávu, v níž konstatoval, že institut dosáhl pokroku, a uzavřel dvě doporučení z původních šesti a jedno doporučení překlasifikoval z „kritického“ na „velmi důležité“; všímá si to, že IAS označil několik opatření za neprovedená; vyzývá institut, aby bez odkladu provedl příslušná opatření a orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku příštího hodnocení IAS, pokud jde o provedení těchto doporučení;

Vnitřní kontroly

12.  dozvídá se ze zprávy Účetního dvora, že institut postupně zkvalitnil své finanční ověřování výkazů nákladů znalostních a inovačních společenství; se znepokojením však konstatuje, že operační ověřování výstupů dosud zaostává a že roční podnikatelské plány znalostních a inovačních společenství stále používají nevhodnou definici výstupů a chybí rovněž jasná vazba mezi plánovanými výstupy a způsobilými náklady na jednotlivé partnery a kategorie nákladů; je znepokojen tím, že Účetní dvůr zjistil případy, kdy byla vyplacena plná částka grantu, přestože nebyly dosaženy některé cíle stanovené v příslušném podnikatelském plánu; bere na vědomí, že technické hodnocení ex-ante týkající se provádění činností znalostních a inovačních společenství je v porovnání s předchozími lety mnohem podrobnější a že institut nyní pro hodnocení výkonnosti znalostních a inovačních společenství používá solidnější metodiku založenou na podávání zpráv;

13.  bere na vědomí informaci institutu, že standardy vnitřní kontroly byly z větší části implementovány; konstatuje nicméně, že v některých oblastech, jako je řízení grantů, zadávání zakázek a informační technologie, bude zapotřebí dalšího zlepšování; bere na vědomí, že institut vypracoval souhrnný rejstřík auditních i jiných doporučení, která vyžadují přijetí dalších opatření; vyzývá institut, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informoval o stavu provádění těchto opatření;

14.  zjišťuje, že útvar interního auditu institutu (IAC) vydal 39 doporučení týkajících se politiky v oblasti střetu zájmů, z nichž jedno bylo klasifikováno jako „kritické“, a 23 doporučení klasifikovaných jako „velmi důležitá“, která se týkala řízení volných pracovních míst, zadávání zakázek a řízení střetů zájmů a citlivých pozic; bere na vědomí, že institut všechna doporučení IAC přijal a vypracoval akční plány na jejich implementaci a sledování jejich realizace;

Výkonnost

15.  konstatuje, že institut se podílí na řadě interinstitucionálních zadávacích řízení Komise s cílem snížit náklady a šířit osvědčené postupy oblasti zadávání zakázek; bere na vědomí, že institut a Evropská policejní akademie vzhledem ke své geografické blízkosti uzavřely v roce 2014 dohodu o společném provádění výběrových řízení;

16.  bere na vědomí komunikační strategii institutu, jeho přítomnost na sociálních médiích a šíření informací o jeho činnostech; podotýká dále, že institut spustil v roce 2014 nové dynamické a interaktivní stránky, které by měly zajistit průběžnou informovanost zúčastněných stran, zvýšit viditelnost institutu a účinněji oslovovat evropské občany;

17.  vyzývá institut, aby zdokonalil své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispíval k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

°

°  °

18.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 187.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 187.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 187.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 187.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí