Menetlus : 2015/2193(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0117/2016

Esitatud tekstid :

A8-0117/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.39
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0175

RAPORT     
PDF 276kWORD 88k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2193(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2193(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori tegevusele instituudi 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2193(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(10), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2016),

1.  märgib, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2193(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (edaspidi „instituut“) finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2014. aasta lõplik eelarve 233 115 437 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 65,54 % suurust kasvu; arvestades, et eelarve kasv oli tingitud peamiselt tegevusvaldkonna laiendamisest ja toetusesaajate arvu kasvust, samuti instituudi asutamismääruse muutmisest;

B.  arvestades, et instituudi finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2014. aasta eelarvesse makstava liidu rahalise toetuse kogumaht 169 807 303 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 81,69 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes instituudi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Asjaolu rõhutamine

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et teadmis- ja innovaatikakogukondade puhul peeti kinni piirmäärast, mille kohaselt võib neile esimese viie aasta jooksul eraldatav instituudi toetus moodustada kuni 25 % kogukuludest; märgib lisaks, et instituut on saanud kontrollitõendid teadmis- ja innovaatikakogukondade täiendavate tegevuste kulude kohta aastatel 2010–2014; märgib, et instituut uuris teadmis- ja innovaatikakogukondade täiendavaid tegevusi tagamaks, et aktsepteeritakse vaid kõigile täiendavate tegevuste õiguslikele ja sisulistele tingimustele vastavaid tegevusi – muu hulgas peab selline tegevus olema seotud instituudi rahastatava teadmis- ja innovaatikakogukonna lisaväärtust andva tegevusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal instituudis tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 94,13 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 2,84 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 92,79 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 4,07 % väiksem;

3.  võtab teadmiseks, et instituut oli oma 2014. aasta eelarve suhtes kogu 2013. aasta jooksul ebakindlal positsioonil, mis oli tingitud mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ja programmi „Horisont 2020“ üle toimunud pikkadest läbirääkimistest; märgib, et instituudi juhatus otsustas läheneda eelarve planeerimisele ettevaatlikult ning eraldada esimeses osamakses üksnes osa 2014. aasta toetustest; märgib siiski, et suur hulk kulukohustuste assigneeringuid jäi kasutamata; märgib, et see oli tingitud teadmis- ja innovaatikakogukondade esitatud vähestest toetustaotlustest ning ka sellest, et suuremate summade eraldamine oleks seadnud ohtu teadmis- ja innovaatikakogukondade äriplaanide täieliku rakendamise; võtab teadmiseks, et instituudi ja teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevus on olemuselt mitmeaastane ning see kajastub ka instituudile tehtud konkreetses erandis, mille kohaselt võib instituut kanda tühistatud assigneeringud kolme aasta jooksul eelarvesse tagasi;

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et instituut hindas oma 2014. aasta eelarvelisi vajadusi 13 100 000 euro võrra tegelikust suuremaks ning olemasolevast 233 100 000 eurost seoti kulukohustustega üksnes 220 000 000 eurot; märgib, et see on peamiselt seotud teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse toetuseks mõeldud kasutamata jäetud assigneeringutega (11 400 000 eurot); märgib, et toetuslepingute sõlmimise aluseks olnud teadmis- ja innovaatikakogukondade äriplaanide toetamiseks ei olnud vaja kasutada kõiki instituudi 2014. aasta assigneeringuid ning kasutamata assigneeringud kantakse uuesti instituudi eelarvesse aastateks 2015–2017, nagu on ette nähtud instituudi finantseeskirjades;

5.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et kuigi teadmis- ja innovaatikakogukonnad peavad välja töötama strateegiad, mis tagavad nende rahalise jätkusuutlikkuse, sõltuvad nad endiselt (st viiendal tegevusaastal) täielikult instituudi ning teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerite poolsest rahastamisest; võtab teadmiseks, et pärast teadmis- ja innovaatikakogukondade rahalise jätkusuutlikkuse põhimõtete vastuvõtmist instituudi poolt on kõik teadmis- ja innovaatikakogukonnad selle üheks oma esmatähtsaks eesmärgiks seadnud ning tegevust vaadatakse sellele vastavalt ka läbi, et saada tegevusest tulu ning luua mitu sissetulekuallikat; märgib, et instituudi juhatus võttis 2015. aasta märtsis vastu põhimõtted, mille kohaselt vähendatakse teadmis- ja innovaatikakogukondadele antavat instituudi maksimumtoetust, nii et 10 aasta jooksul pärast teadmis- ja innovaatikakogukonna määramist on see kuni 100 % ning edasi langeb see 11. aastal keskmiselt 80 %-le, 12. aastal 60 %-le, 13. aastal 40 %-le, 14. aastal 20 %-le ja 15. aastal 10 %-le; ergutab instituuti kaaluma kiiremat vähendamise ajakava; märgib lisaks, et instituut jälgib jätkuvalt teadmis- ja innovaatikakogukondade tehtavaid edusamme rahalise jätkusuutlikkuse saavutamisel ning võtab vajaduse korral konkreetseid parandusmeetmeid;

6.  väljendab heameelt, et instituut vaatas läbi sisemenetlused, süsteemid ja vormid, et täita täielikult asjaomaseid avalike hangete nõudeid, ning pööras erilist tähelepanu kindlale kavandamisele ja vajaduste hindamisele; võtab teadmiseks, et instituut võttis 2015. aastal tööle veel ühe hankeid korraldava ametniku ning viis personali seas läbi rea hankekoolitusi;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et alates instituudi loomisest 2009. aastal on probleemiks olnud suur tööjõu voolavus ja juhtkonna tasandi ebastabiilsus; märgib, et 2014. aasta juunis otsustas instituudi juhatus saata instituudi direktori 11 kuuks, st kuni direktori mandaadi lõppemiseni, pikaajalisele teaduslähetusele Euroopa Ülikool-Instituudi juurde Firenzes; märgib, et augustis 2014 hakkas direktori ülesandeid täitma kohusetäitja, kes oli vahetult enne seda tööle võetud ja tegevjuhiks nimetatud ning kes oli kuue aasta jooksul juba neljas inimene direktori ametikohal; võtab teadmiseks, et 2015. aasta juulis avaldati vaba ametikoha kohta teade uue direktori leidmiseks; märgib, et töölevõtmismenetluse eest vastutab komisjon; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles küsimuses tehtud edusammudest teada;

8.  võtab teadmiseks instituudi poolt suure tööjõu voolavuse vähendamiseks võetud meetmed, eelkõige asjaolu, et instituut muutis vabade töökohtade haldamise tõhusamaks ja need muudatused kavatseti rakendada instituudi tegevuskava kohaselt, ning et instituut võttis 2014. aasta sügisel kasutusele hindamis- ja ümberklassifitseerimissüsteemi töötajatele paremate karjäärivõimaluste pakkumiseks ja keskastme juhtide tasandi tugevdamiseks; märgib lisaks, et instituut vaatas läbi oma koolituspoliitika ja täiustas seda ning et nüüd peetakse kõikide ametist lahkuvate töötajatega vestlusi, et analüüsida nende lahkumise põhjuseid; võtab teadmiseks, et rakendatud meetmete tulemusel vähenes tööjõu voolavus instituudis 2014. aastal 12 %-ni (aastatel 2012–2013 oli see 20–25 %); võtab teadmiseks, et 2015. aasta juunis oli instituudile ette nähtud 60 ametikohast üksnes seitse täitmata ning et vabad ametikohad kavatseti täita 2015. aastal;

9.  võtab teadmiseks, et üks kahest instituudi üksuse juhi ametikohast, mis oli kontrollikoja aruande kohaselt täitmata juba 2013. aastast, täideti 2015. aasta augustis ning teise kohta on esitatud vaba ametikoha teadaanne ja valikumenetlus käib, nii et see ametikoht täidetakse eeldatavasti 2016. aasta esimesel poolel; märgib kontrollikoja aruande põhjal, et mõlemal ametikohal töötas alates 2013. aastast kohusetäitja, kuid see on vastuolus personalieeskirjadega, milles on sätestatud, et selline olukord võib kesta maksimaalselt ühe aasta; märgib, et 2014. aastal töötas ühel neist ametikohtadest instituudi tegevjuht, kes täitis samal ajal ka instituudi direktori ülesandeid ja oli seega korraga kolmes rollis; võtab teadmiseks, et nendes küsimustes on tehtud edusamme ning instituudi juhtkonna tasandi vabad ametikohad täidetakse järk-järgult; palub instituudil jätkata ambitsioonikalt töölevõtmismenetluste parandamist ning võtta uusi meetmeid, et lahendada tegevuse parema jätkuvuse huvides juhtkonna tasandi ebastabiilsuse probleem; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada töölevõtmisega seoses tehtud edusammudest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  väljendab heameelt, et instituudi juhatus võttis 2015. aasta juunis vastu juhatuse liikmete suhtes kohaldatava põhjalikult läbi vaadatud tegevusjuhendi; märgib, et kooskõlas uue tegevusjuhendiga avaldati instituudi veebisaidil instituudi juhatuse liikmete iga-aastased huvide ja sõltumatuse deklaratsioonid; võtab teadmiseks, et instituut kavatseb oma töötajate suhtes kohaldatava tegevusjuhendi läbivaatamise tulemusena avaldada oma veebisaidil ka kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid; palub instituudil sellega edasi tegeleda ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, kui meede on ellu viidud;

Siseaudit

11.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis 2014. aasta veebruaris läbi järelauditi, et hinnata 2012. aastal piiratud ulatuses tehtud auditist tulenevate meetmete rakendamist; märgib, et siseauditi talitus esitas 2014. aasta juunis järelauditi kohta lõpliku aruande, milles märgiti, et instituut on teinud edusamme, samuti loeti aruandes kaks soovitust algsest kuuest täidetuks ja ühe tähtsust alandati väga oluliseks (enne kriitilise tähtsusega); märgib, et siseauditi talituse hinnangul oli mitu meedet lõpetamata; palub instituudil kõnealused meetmed viivitamata lõpule viia ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada siseauditi talituse järgmise hindamise tulemustest nende soovituste täitmise kohta;

Sisekontroll

12.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et instituut on järk-järgult parandanud teadmis- ja innovaatikakogukondade kulutaotluste kontrollimist; märgib siiski murelikult, et tegelikult on väljundite kontroll ajakavast maas ning teadmis- ja innovaatikakogukondade äriplaanides on projektide oodatavad väljundid endiselt ebapiisavalt määratletud, lisaks puudub selge seos kavandatud väljundite ja rahastamiskõlblike kulude vahel partnerite ja kulukategooriate kaupa; peab murettekitavaks, et kontrollikoda leidis ka juhtumeid, kus instituudi toetus maksti täies mahus välja, kuigi osa äriplaanis seatud eesmärkidest jäi saavutamata; võtab teadmiseks, et instituudi poolt läbi viidavad teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse rakendamise tehnilised eelhindamised on muutunud eelmiste aastatega võrreldes tunduvalt üksikasjalikumaks ning et instituut kehtestas töökindlama metoodika teadmis- ja innovaatikakogukondade tulemuslikkuse hindamiseks aruandluse põhjal;

13.  võtab teadmiseks, et instituudi sisekontrollistandardeid rakendatakse suures osas; märgib siiski, et teatavates valdkondades, nagu toetuste haldamine, hanked ja IT, on vaja teha täiustusi; võtab teadmiseks asjaolu, et instituut on koostanud täieliku registri auditi- ja muude soovituste kohta, mis eeldavad täiendavate meetmete võtmist; kutsub instituuti üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende meetmete rakendamise seisust;

14.  võtab teadmiseks, et instituudi siseauditi üksus andis instituudi huvide konflikti poliitika kohta välja 39 soovitust, millest üks on kriitilise tähtsusega, ja veel 23 väga oluliseks märgitud soovitust vabade ametikohtade haldamise, hangete, huvide konfliktide haldamise ja tundlike ametikohtade kohta; võtab teadmiseks, et instituut nõustus kõikide siseauditi üksuse soovitustega ja töötas välja tegevuskavad nende rakendamiseks ja jälgimiseks;

Tulemuslikkus

15.  märgib, et kulude vähendamiseks ja parimate tavade edendamiseks avalike hangete valdkonnas osaleb instituut mitmetes komisjoni institutsioonidevahelistes hankemenetlustes; võtab teadmiseks asjaolu, et instituut ja Euroopa Politseikolledž allkirjastasid 2014. aastal vastastikuse mõistmise memorandumi ühiste hankemenetluste korraldamiseks, võttes arvesse nende asukohtade geograafilist lähedust;

16.  võtab teadmiseks instituudi kommunikatsioonistrateegia, kohaloleku sotsiaalmeedias ja teabe levitamise instituudi tegevuse kohta; võtab lisaks teadmiseks instituudi uue dünaamilise ja interaktiivse veebisaidi avamise 2014. aastal, mis peaks andma välistele sidusrühmadele piisavalt teavet, suurendama instituudi nähtavust ja olema liidu kodanike teavitamisel tõhusaks abiks;

17.  palub instituudil parandada oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele suunatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

°

°  °

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 187.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 187.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 187.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 187.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika