Procedūra : 2015/2193(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0117/2016

Pateikti tekstai :

A8-0117/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.39
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0175

PRANEŠIMAS     
PDF 673kWORD 107k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2193(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2193(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8 – 0091/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0117/2016),

1.  patvirtina Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, kad Instituto 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2193(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8 – 0091/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą(10), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0117/2016),

1.  pažymi, kad Europos inovacijos ir technologijos instituto ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2193(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0117/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos inovacijos ir technologijos instituto (toliau – Institutas) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 233 115 437 EUR, tai yra 65,54 proc. didesnis, palyginti su 2013 m. biudžetu; kadangi biudžetas padidėjo daugiausia dėl išsiplėtusio Instituto veiklos portfelio ir padidėjusio naudos gavėjų skaičiaus, taip pat dėl pasikeitusio Instituto steigimo reglamento;

B.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Instituto 2014 m. biudžetą siekė 169 807 303 EUR, t. y buvo 81,69 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos inovacijos ir technologijos instituto metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Instituto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Dalyko pabrėžimas

1.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad per pirmuosius penkerius metus buvo laikomasi 25 proc. bendrų išlaidų ribos dotacijoms, kurias iš Instituto gauna žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB); taip pat pažymi, kad Institutas gavo audito sertifikatus dėl 2010–2014 m. laikotarpiu patirtų ŽIB išlaidų dėl papildomos veiklos; atkreipia dėmesį į tai, kad jis atliko ŽIB papildomos veiklos portfelio peržiūrą, kad užtikrintų, jog būtų leidžiama vykdyti tik tą veiklą, kuri atitinka papildomai veiklai nustatytus teisinius ir veiklos reikalavimus, įskaitant reikalavimą, kad būtų ryšys su Instituto finansuojama ŽIB pridėtinės vertės veikla;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais atliktų Instituto biudžeto stebėsenos veiksmų biudžeto įvykdymo lygis buvo 94,13 proc., t. y. 2,84 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m; taip pat pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 92,79 proc., t. y. 4,07 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.;

3.  konstatuoja, kad 2013 m. Institutas buvo neužtikrintas dėl savo 2014 m. metinio biudžeto, nes vyko derybos, susijusios su 2014–2020 m. daugiamete finansine programa ir programa „Horizontas 2020“; pažymi, kad Instituto valdyba nusprendė apdairiai planuoti biudžetą ir 2014 m. susitarimams dėl dotacijų paskirti tik dalį biudžeto, kaip pirmąją išmokamų lėšų dalį; tačiau pažymi, kad liko didelė nepanaudotų įsipareigojimų asignavimų suma; pastebi, kad taip nutiko dėl to, kad ŽIB pateikė mažai prašymų dėl dotacijų, ir dėl to, kad paskyrus didesnes sumas būtų kilęs pavojus visiškam ŽIB verslo planų įgyvendinimui; konstatuoja, kad Instituto ir ŽIB veikla yra daugiamečio pobūdžio ir kad tai atsispindi specialiai Institutui skirtoje nukrypti leidžiančioje nuostatoje, pagal kurią jis gali per ateinančius trejetą metų pakartotinai įrašyti savo biudžete bet kokius atšauktus asignavimus;

4.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad 2014 m. Institutas 13 100 000 EUR pervertino savo biudžeto poreikius ir kad iš galimų 233 100 000 EUR buvo įsipareigota tik 220 000 000 EUR; pažymi, kad daugiausia tai yra susiję su nepanaudotais asignavimais dotacijoms (11 400 000), kurios yra skirtos ŽIB veiklai finansuoti; pastebi, kad ŽIB verslo planuose, kurių pagrindu pasirašyti susitarimai dėl dotacijų, nebuvo prašoma panaudoti visus 2014 m. Instituto turimus asignavimus ir kad nepanaudoti asignavimai bus iš naujo įtraukti į 2015–2017 m. Instituto biudžetą, kaip numatyta Instituto finansinėse taisyklėse;

5.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, su susirūpinimu pažymi, kad nors ŽIB dar turi parengti finansinio tvarumo strategijas, po penkerių jų gyvavimo metų, jos vis dar visiškai priklauso nuo Instituto ir ŽIB partnerių finansavimo; konstatuoja, atsižvelgdamas į Instituto pateiktą informaciją, kad priėmus ŽIB finansinio tvarumo principus visos ŽIB nustatė juos kaip vieną iš savo prioritetinių tikslų ir atitinkamai yra peržiūrima veikla, kad iš veiklos būtų gaunamos pajamos ir kad būtų sukurti keli pajamų srautai; pažymi, kad 2015 m. kovo mėn. Instituto valdyba priėmė principus, kuriais nustatoma, jog po 10 metų nuo ŽIB paskirto finansavimo pradžios maksimalus Instituto įnašas į ŽIB 11 metais bus sumažintas nuo iki 100 proc. siekiančio finansavimo iki vidutiniškai 80 proc., o vėliau jis bus vis labiau mažinamas: 12 metais – iki 60 proc., 13 metais – iki 40 proc., 14 metais – iki 20 proc. ir 15 metais – iki 10 proc.; ragina Institutą apsvarstyti galimybę taikyti trumpesnius įnašo mažinimo terminus; taip pat pažymi, kad Institutas ir toliau stebės ŽIB pažangą siekiant finansinio tvarumo ir prireikus imsis konkrečių taisomųjų veiksmų;

6.  palankiai vertina tai, kad Institutas atliko vidaus procedūrų, finansinių procedūrų ir modelių peržiūrą, kad užtikrintų visišką atitiktį atitinkamoms viešųjų pirkimų taisyklėms, ypatingą dėmesį skirdamas tinkamam planavimui ir poreikių numatymui; pripažįsta, kad Institutas 2015 m. įdarbino papildomą viešųjų pirkimų pareigūną ir surengė darbuotojams keletą viešųjų pirkimų srities mokymų;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pažymi, atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, kad nuo įsteigimo 2009 m. Institutas kentėjo dėl didelės darbuotojų kaitos ir nestabilaus valdymo; pastebi, kad 2014 m. birželio mėn. valdyba nusprendė išsiųsti Instituto direktorių į ilgalaikę mokslinių tyrimų komandiruotę Europos universitetiniame institute Florencijoje likusiems vienuolikai jo vadovavimo mėnesių; pastebi, kad pavaduojantis direktorius pareigas eiti pradėjo 2014 m. rugpjūčio mėn. (tuoj po jo įdarbinimo ir paskyrimo generaliniu administracijos direktoriumi), taigi per šešerius metus direktoriaus pareigas eina jau ketvirtas asmuo; konstatuoja, kad skelbimas apie laisvą darbo vietą direktoriaus pareigoms užimti buvo paskelbtas 2015 m. liepos mėn.; pažymi, kad už darbuotojų samdymą yra atsakinga Komisija; prašo Institutą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje padarytą pažangą;

8.  pripažįsta, kad Institutas ėmėsi veiksmų, kad sumažintų didelę darbuotojų kaitą, ir ypač atkreipia dėmesį į patobulinimus gerinant laisvų darbo vietų valdymą, į tai, kad sukurta vertinimo ir perklasifikavimo sistema siekiant sudaryti geresnes karjeros perspektyvas darbuotojams ir stiprinti viduriniosios grandies vadovybės lygmenį; be to, pažymi, kad jis peržiūrėjo ir patobulino savo mokymų politiką ir kad dabar vykdomi pokalbiai su visais išeinančiais darbuotojais ir nagrinėjamos jų išėjimo priežastys; pripažįsta kad, dėl įgyvendintų veiksmų Instituto darbuotojų kaita 2014 m. sumažėjo iki 12 proc., palyginti su 20–25 proc. 2012–2013 m. laikotarpiu; konstatuoja, kad 2015 m. birželio mėn. Institute buvo tik septynios laisvos darbo vietos iš 60 patvirtintų etatų ir kad likusias laisvas vietas tikimasi užpildyti 2015 m.;

9.  konstatuoja, kad į vieną iš dviejų Instituto padalinių vadovų etatų, kurie, Audito Rūmų teigimu, buvo laisvi nuo 2013 m., 2015 m. rugpjūčio mėn. jau yra surastas darbuotojas, o dėl kitos laisvos darbo vietos jau yra paskelbtas skelbimas ir vyksta atrankos procesas, ir tikimasi, kad šis etatas bus užpildytas per pirmąjį 2016 m. pusmetį; atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, konstatuoja, kad nuo 2013 m. abi darbo vietos buvo užimtos laikinai, o tai prieštarauja Tarnybos nuostatams, pagal kuriuos toks įdarbinimas leidžiamas ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui; konstatuoja, kad 2014 m. vienas etatas buvo paskirtas generaliniam administracijos direktoriui, kuris tuo pat metu ėjo pavaduojančio direktoriaus pareigas ir tokiu būdu vienu metu ėjo trejas pareigas; konstatuoja, kad Institute šiais klausimais daroma pažanga ir kad palaipsniui įdarbinami darbuotojai vadovaujančioms pareigoms; ragina Institutą ir toliau laikytis plačių užmojų požiūrio siekiant tobulinti įdarbinimo procedūras ir imtis tolesnių priemonių siekiant spręsti vadovaujančio personalo nestabilumo problemą, kad būtų galima užtikrinti geresnį veiklos tęstinumą; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie įdarbinimo srityje padarytą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  palankiai vertina tai, kad 2015 m. birželio mėn. Instituto valdyba priėmė išsamiai peržiūrėtą valdybos nariams taikomą Tinkamo elgesio kodeksą; pažymi kad, vadovaujantis naujuoju elgesio kodeksu Instituto svetainėje buvo paskelbtos Instituto valdybos narių metinės interesų ir nepriklausomumo deklaracijos; konstatuoja, kad, vykdydamas darbuotojams taikomo elgesio kodekso peržiūrą, Institutas planuoja savo svetainėje paskelbti vyresniųjų vadovų interesų deklaracijas; ragina Institutą tęsti šiuos veiksmus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai jie bus baigti;

Vidaus auditas

11.  pažymi, kad 2014 m. vasario mėn. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko tolesnių veiksmų auditą, kad peržiūrėtų, kaip įgyvendinami veiksmai po 2012 m. jos atliktos „ribotos peržiūros“; pažymi, kad 2014 m. birželio mėn. VAT paskelbė galutinę tolesnių veiksmų ataskaitą, kurioje pripažino Instituto padarytą pažangą, dvi rekomendacijas iš pradinių šešių rekomendacijų paskelbė užbaigtomis, o vienos rekomendacijos vertinimą pakeitė iš „kritinės“ į „labai svarbią“; pastebi, kad, VAT vertinimu, keli veiksmai vis dar yra neatlikti; ragina Institutą kuo greičiau įgyvendinti atitinkamas priemones ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie kito VAT vertinimo rezultatus dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo;

Vidaus kontrolė

12.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad Institutas palaipsniui pagerino ŽIB prašymų kompensuoti sąnaudas finansinį patikrinimą; tačiau su susirūpinimu pažymi, kad veiklos rezultatų patikrinimas turi trūkumų ir ŽIB metiniuose verslo planuose vis dar yra nepakankamai apibrėžiami rezultatai, taip pat nėra aiškiai susiejami planuojami rezultatai ir tinkamos finansuoti išlaidos kiekvienam partneriui ir išlaidų kategorijai; yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų nustatytų atvejų, kai buvo išmokėta visa Instituto dotacijos suma, net jei dalis verslo plane nustatytų tikslų nebuvo įgyvendinti; konstatuoja, kad Instituto vykdomo ŽIB veiklos ex ante techninio vertinimo detalumas kur kas pagerėjo, palyginti su ankstesniais metais, ir kad Institutas dabar taiko griežtesnę metodiką ŽIB veiklai įvertinti pagal ataskaitas;

13.  pripažįsta, kad iš esmės Instituto vidinės kontrolės standartai yra įgyvendinami; tačiau pažymi, kad būtina toliau tobulinti tam tikras sritis, pvz., dotacijų valdymo, viešųjų pirkimų ir IT; atkreipia dėmesį į faktą, kad Institutas parengė išsamų audito ir kitų rekomendacijų, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų, registrą; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tų veiksmų vykdymą;

14.  konstatuoja, kad Instituto vidaus audito skyrius paskelbė 39 rekomendacijas, įskaitant ir vieną, kuri įvertinta kaip „kritinė“, dėl Instituto interesų konfliktų politikos, taip pat 23 rekomendacijas, kurios įvertintos kaip „labai svarbios“, susijusias su laisvų etatų valdymu, viešaisiais pirkimais ir interesų konfliktų bei svarbių pareigybių valdymu; atkreipia dėmesį, kad Institutas priėmė visas vidaus audito struktūros rekomendacijas ir parengė veiksmų planus joms įgyvendinti ir jas stebėti;

Veikla

15.  pažymi, kad siekdamas sumažinti išlaidas ir skatinti geriausios patirties taikymą viešųjų pirkimų srityje, Institutas dalyvauja keliose Komisijos rengiamose tarpinstitucinėse viešųjų pirkimų procedūrose; atkreipia dėmesį į faktą, kad 2014 m. Institutas ir Europos policijos koledžas, atsižvelgdami į savo geografinį artumą, pasirašė susitarimo memorandumą dėl kartu vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų;

16.  atkreipia dėmesį į Instituto komunikacijos strategiją, jo aktyvumą socialinės žiniasklaidos priemonėse ir informavimą apie savo veiklą; taip pat atkreipia dėmesį į 2014 m. paskelbtą naują dinamišką ir interaktyvią svetainę, kurioje turėtų būti nuolat informuojami suinteresuotieji subjektai, didinamas Instituto matomumas ir veiksmingiau pasiekiami Sąjungos piliečiai;

17.  ragina Institutą sustiprinti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama saugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

°

°  °

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... .. d.](13) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 187.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 187.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 97, 2008 4 9, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 187.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 187.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 97, 2008 4 9, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika