Procedură : 2015/2193(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0117/2016

Texte depuse :

A8-0117/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.39
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0175

RAPORT     
PDF 596kWORD 118k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2193(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2016),

1.  acordă directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Institutului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(10), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2193(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Institutului European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „Institutul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 233 115 437 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 65,54 % față de bugetul pentru 2013; întrucât această majorare a provenit îndeosebi din extinderea portofoliului și a numărului de beneficiari, dar și din modificarea regulamentului de înființare a Institutului;

B.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Institutului pentru exercițiul financiar 2014 s-a ridicat la 169 807 303 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 81,69 % față de 2013;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale respective și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Menționare expresă

1.  constată din raportul Curții că plafonul de 25 % din cheltuielile totale a fost respectat pentru „comunitățile de cunoaștere și inovare” (CCI), beneficiarii granturilor acordate de Institut, pentru primii cinci ani; constată, de asemenea, că Institutul a obținut certificate de audit privind costurile activităților complementare ale CCI din perioada 2010-2014; ia act de faptul că Institutul a realizat o reexaminare a portofoliului CCI, pentru a se asigura că sunt acceptate numai acele activități care îndeplinesc toate cerințele legale și operaționale aplicabile, inclusiv cerința privind existența unei legături cu activitățile cu valoare adăugată desfășurate de comunități și finanțate de Institut;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile Institutului de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 94,13 %, reprezentând o reducere de 2,84 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,79 %, ceea ce reprezintă o creștere de 4,07 % în comparație cu 2013;

3.  recunoaște că Institutul s-a confruntat cu incertitudini în privința bugetului său anual pe 2014 din cauza negocierilor pe tema cadrului financiar multianual 2014-2020 și a programului Orizont 2020, care s-au desfășurat pe tot parcursul anului 2013; observă că Consiliul de conducere al Institutului a decis să adopte o abordare prudentă a planificării bugetare, alocând doar o parte din buget pentru acordurile de granturi în 2014 în primă tranșă; constată însă că au rămas neutilizate un număr important de credite de angajament; observă că acest lucru a fost cauzat de numărul scăzut de cereri de granturi introduse de CCI, cât și de faptul că atribuirea de sume mai mari ar fi periclitat deplina punere în aplicare a planurilor de afaceri; recunoaște că activitățile operaționale ale Institutului și ale CCI sunt prin natura lor multianuale și că acest lucru se reflectă într-o derogare specifică Institutului, care îi permite acestuia reintroducerea în buget a oricărui credit anulat, în următorii trei ani;

4.  constată din raportul Curții că Institutul și-a supraestimat necesarul bugetar pentru 2014 cu 13 100 000 EUR și că doar 220 000 000 EUR din cele 233 100 000 EUR au fost angajate; constată că acest lucru este cauzat în principal de credite neutilizate aferente granturilor (11 400 000 EUR) destinate finanțării activităților comunităților de cunoaștere și inovare; constată că planurile de afaceri ale acestora, pe baza cărora au fost semnate acordurile de granturi, nu presupuneau execuția tuturor creditelor disponibile în bugetul pe 2014 al Institutului și că creditele neutilizate vor fi reintroduse în bugetele Institutului pe exercițiile 2015-2017, după cum prevede regulamentul financiar al Institutului;

5.  constată cu preocupare din raportul Curții că, deși comunitățile de cunoaștere și inovare trebuie să elaboreze strategii în vederea asigurării sustenabilității financiare, până în prezent, cu alte cuvinte în al cincilea an de existență al acestor comunități, ele sunt în continuare complet dependente de finanțarea acordată de Institut și de partenerii proprii; recunoaște că, după adoptarea de către Institut a principiilor privind sustenabilitatea financiară a comunităților de cunoaștere și inovarea, acestea și le-au însușit ca obiectiv prioritar, revizuindu-și activitățile astfel încât să creeze profit și să asigure mai multe surse constante de venituri; constată că Consiliul de conducere al Institutului a adoptat un set de principii în martie 2015, prin care a stabilit că contribuția maximă a Institutului la comunitățile de cunoaștere și inovare se va reduce de la o finanțare de 100 % după primii 10 ani de funcționare a acestora la 80 % în anul 11 și, ulterior, după cum urmează: 60 % în anul 12, 40 % în anul 13, 20 % în anul 14 și 10 % în anul 15; încurajează Institutul să își propună un calendar de reduceri mai ambițios; constată totodată că Institutul va continua monitorizarea progreselor înregistrate de comunitățile de cunoaștere și inovare în direcția sustenabilității financiare și că va adopta măsurile corective ce se impun;

6.  remarcă, de asemenea, că Institutul și-a revizuit procedurile, circuitele și modelele interne, pentru a respecta pe deplin normele respective privind achizițiile publice, acordând o atenție specială planificării temeinice și estimării nevoilor; observă că Institutul a recrutat o persoană suplimentară responsabilă pentru achizițiile publice în 2015 și a organizat o serie de cursuri de formare în acest domeniu pentru personalul său;

Proceduri de achiziții publice și de recrutare

7.  constată din raportul Curții că Institutul a înregistrat o importantă rotație a personalului și instabilitate la nivel de personal de conducere de la înființarea sa în 2009; constată că, în luna iunie 2014, Consiliul de conducere a decis să îl detașeze pe directorul Institutului într-o misiune de cercetare pe termen lung la Institutul Universitar European de la Florența, pentru perioada de 11 luni rămasă până la finalizarea mandatului său; subliniază că directorul interimar și-a preluat atribuțiile în luna august 2014 (imediat după angajarea și numirea sa în funcția de director de operațiuni), fiind în prezent cea de a patra persoană care ocupă postul de director al Institutului în ultimii șase ani; ia act de faptul că anunțul de post vacant pentru recrutarea unui nou director a fost publicat în luna iulie 2015; observă că Comisia este responsabilă de procesul de recrutare; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

8.  recunoaște acțiunile întreprinse de Institut pentru a atenua efectele rotației importante de personal, îndeosebi faptul că Institutul a introdus ameliorări în gestionarea posturilor vacante, care urmau să fie transpuse în practică potrivit planului său de acțiune, precum și faptul că Institutul a instituit în toamna anului 2014 un sistem de evaluare și reclasificare, în scopul de a oferi angajaților săi perspective profesionale mai bune și de a consolida nivelul intermediar de conducere; remarcă, totodată, că s-a procedat la revizuirea și îmbunătățirea politicii de formare a personalului și că se recurge în prezent la interviuri de plecare cu personalul care părăsește Institutul, pentru identificarea motivelor ce stau la baza deciziei; ia act de faptul că, în urma acțiunilor întreprinse, rata de rotație a personalului în cadrul Institutului a scăzut la 12 % în 2014, față de 20-25 % în anii 2012-2013; ia act de faptul că, în iunie 2015, existau numai șapte poziții vacante din cele 60 de posturi autorizate în cadrul Institutului și că se preconiza ocuparea acestora în cursul anului 2015;

9.  constată că unul dintre cele două posturi de șef de unitate menționate de Curte ca vacante din 2013 a fost ocupat în august 2015, iar celălalt a fost publicat, procedura de selecție fiind în curs și preconizându-se finalizarea sa în prima jumătate a lui 2016; înțelege din raportul Curții că ambele posturi sunt ocupate ad interim din 2013, ceea ce contravine Statutului funcționarilor, care prevede o perioadă maximă de interimat de un an; ia act de faptul că, în 2014, unul dintre posturi a fost ocupat de directorul de operațiuni, care ocupa simultan și funcția de director interimar, având astfel trei funcții în același timp; înțelege că între timp s-au înregistrat progrese cu privire la aceste aspecte și că posturile de conducere vacante în cadrul Institutului sunt ocupate treptat; solicită Institutului să facă eforturi serioase pentru a-și îmbunătăți procedurile de recrutare și să adopte și alte măsuri pentru rezolva problema instabilității la nivelul conducerii în vederea unei mai bune continuități operative; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în domeniul recrutării;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.  salută faptul că, în iunie 2015, Consiliul de conducere al Institutului a adoptat o revizuire cuprinzătoare a Codului de bună conduită aplicabil membrilor Consiliului de conducere; constată că, potrivit noului Cod de conduită, declarațiile anuale de interese și de independență ale membrilor Consiliului de conducere au fost publicate pe site; ia act de intenția Institutului de a publica pe site-ul său declarațiile de interese ale membrilor eșalonului superior de conducere, ca parte a revizuirii Codului de conduită aplicabil personalului; solicită Institutului să continue în această direcție și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la finalizarea acțiunilor;

Auditul intern

11.  constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a efectuat în februarie 2014 un audit de urmărire subsecventă, pentru a analiza în ce măsură au fost aplicate măsurile impuse de auditul de examinare limitată realizat în 2012; observă că Serviciul de Audit Intern a publicat un raport subsecvent final în iunie 2014, în care constată progresele înregistrate de Institut, închide două din cele șase recomandări inițiale și reclasifică o recomandare, de la „critică” la „foarte importantă”; constată că Serviciul de Audit Intern a lăsat în continuare deschise mai multe acțiuni; solicită Institutului să pună cât mai curând în practică acțiunile respective și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la viitoarea evaluare efectuată de Serviciul de Audit Intern referitoare la aplicarea respectivelor recomandări;

Controale interne

12.  constată din raportul Curții că Institutul și-a ameliorat treptat verificarea financiară a declarațiilor de cheltuieli ale comunităților de cunoaștere și inovare; observă însă cu preocupare că verificarea operațională a rezultatelor înregistrează întârzieri și că planurile de afaceri ale comunităților de cunoaștere și inovare includ în continuare o definiție neadecvată a rezultatelor, fără să se specifice o legătură clară între rezultatele planificate și costurile eligibile per partener și categorie de cost; se declară preocupat de cazurile identificate de Curte, în care întregul cuantum al grantului acordat de Institut a fost plătit, deși unele dintre obiectivele stabilite în planurile de afaceri nu fuseseră îndeplinite; ia act de îmbunătățirea semnificativă a nivelului de detaliere din evaluările tehnice ex ante ale realizării activităților comunităților de cunoaștere și inovare față de exercițiile anterioare, precum și de introducerea unei metodologii mai robuste pentru evaluarea performanțelor acestor comunități, bazată pe raportare;

13.  constată că standardele de control intern ale Institutului sunt în mare măsură respectate; observă însă că sunt necesare îmbunătățiri în anumite domenii precum gestiunea granturilor, achiziții publice și TI; ia act de faptul că Institutul a pregătit o gamă cuprinzătoare de audituri și alte recomandări care necesită acțiuni suplimentare; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul punerii în aplicare a acestor măsuri;

14.  ia act de cele 39 de recomandări emise de serviciul de audit intern al Institutului, dintre care una era clasificată drept „critică”, cu privire la politica Institutului în materie de conflicte de interese, și de cele 23 de recomandări clasificate drept „foarte importante”, referitoare la gestiunea posturilor vacante, la achiziții și gestionarea conflictelor de interese și a posturilor sensibile; constată că Institutul a acceptat toate recomandările emise de serviciul său de audit intern și că a elaborat planuri de acțiune privind implementarea și monitorizarea acestora;

Performanță

15.  constată că, în vederea reducerii costurilor și a promovării de bune practici în domeniul achizițiilor publice, Institutul a luat parte la mai multe proceduri de achiziții publice interinstituționale desfășurate de Comisie; ia act de semnarea în 2014 de către Institut și de către Colegiul European de Poliție a unui memorandum de înțelegere, dată fiind proximitatea lor geografică, în vederea utilizării în comun a unor proceduri de achiziții publice;

16.  ia act de strategia de comunicare a Institutului, de prezența sa pe rețelele sociale și de modul de diseminare a activităților sale; ia act și de renovarea website-ului Institutului, dinamic și interactiv, lansat în 2014, ce va permite informarea eficace a părților externe interesate, ameliorarea vizibilității Institutului și o mai bună comunicare cu cetățenii Uniunii;

17.  invită Institutul să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

°

°  °

18.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](13) (referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 187.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 187.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 97, 9.4.2008, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 187.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 187.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 97, 9.4.2008, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate