Postup : 2015/2193(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0117/2016

Predkladané texty :

A8-0117/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.39
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0175

SPRÁVA     
PDF 531kWORD 110k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 12. februára 2016 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitútu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(8), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 12. februára 2016 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(10), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho inovačného a technologického inštitútu sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014

(2015/2193(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2014 sumu 233 115 437 EUR, čo je nárast o 65,54 % v porovnaní s rokom 2013; keďže zvýšenie bolo spôsobené najmä jeho rozšíreným portfóliom a počtom príjemcov, ako aj zmenou nariadenia o zriadení inštitútu;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu inštitútu na rok 2014 sumu 169 807 303 EUR, čo je nárast o 81,69 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Zdôraznenie skutočnosti

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že strop 25 % celkových výdavkov bol dodržaný počas prvých piatich rokov v prípade znalostných a inovačných spoločenstiev (ďalej len „ZIS“), ktoré sú príjemcami grantov inštitútu; ďalej konštatuje, že inštitút získal audítorské osvedčenia o nákladoch na doplnkové činnosti ZIS vzniknutých v období 2010 – 2014; berie na vedomie, že inštitút vykonal preskúmanie portfólia doplnkových činností ZIS, aby sa zabezpečilo, že prijateľné sú iba tie činnosti, ktoré spĺňajú všetky právne a operačné požiadavky stanovené pre doplnkové činnosti ZIS vrátane existencie prepojenia na činnosti ZIS s pridanou hodnotou financované inštitútom;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie inštitútu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,13 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 2,84 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,79 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 4,07 %;

3.  berie na vedomie, že inštitút čelil neistote, pokiaľ ide o jeho ročný rozpočet na rok 2014, pretože v priebehu roka 2013 prebiehali rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 a programe Horizont 2020; berie na vedomie, že správna rada inštitútu rozhodla pristupovať k rozpočtovému plánovaniu obozretným spôsobom tak, že pridelila na dohody o grante na rok 2014 len časť rozpočtu ako prvú tranžu; konštatuje však, že veľké množstvo viazaných rozpočtových prostriedkov zostalo nevyužité; konštatuje, že to bolo spôsobené nízkym počtom žiadostí o grant zo strany ZIS, ako aj tým, že pridelenie vyšších súm by ohrozilo plné vykonávanie podnikateľských plánov ZIS; berie na vedomie, že prevádzkové činnosti inštitútu a ZIS sú vo svojej podstate viacročné a že sa to prejavuje vo výnimke špecifickej pre inštitút, ktorá mu umožňuje opätovne zapísať všetky zrušené rozpočtové prostriedky do svojho rozpočtu v nasledujúcich troch rokoch;

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že inštitút nadhodnotil svoje rozpočtové potreby na rok 2014 o 13 100 000 EUR a že z dostupnej sumy 233 100 000 EUR bolo iba 220 000 000 EUR zaviazaných; konštatuje, že sa to týka najmä nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na granty (11 400 000 EUR) na financovanie činností ZIS; zdôrazňuje, že podnikateľské plány ZIS, na základe ktorých boli podpísané dohody o grante, nevyžadovali použitie celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov inštitútu na rok 2014 a nevyužité rozpočtové prostriedky sa opätovne zapíšu do rozpočtov inštitútu na roky 2015 – 2017, ako sa stanovuje v jeho rozpočtových pravidlách;

5.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že hoci ZIS majú vypracovať stratégie finančnej udržateľnosti, doposiaľ, a teda v piatom roku svojej existencie, zostávajú plne závislé od financovania inštitútom a partnermi ZIS; berie na vedomie, že potom ako inštitút prijal zásady pre finančnú udržateľnosť ZIS, všetky ZIS zaradili finančnú udržateľnosť medzi svoje prioritné ciele a činnosti sa primerane skúmajú s cieľom zabezpečiť návrat príjmu z činností a vytvoriť niekoľko zdrojov príjmov; berie na vedomie, že správna rada inštitútu v marci 2015 prijala súbor zásad, v ktorých sa uvádza, že maximálny príspevok inštitútu pre ZIS, ktorý predstavuje až 100 %, sa po 10 rokoch od zriadenia ZIS zníži v 11. roku priemerne na 80 % a potom sa postupne zníži na: 60 % v 12. roku, 40 % v 13. roku, 20 % v 14. roku a 10 % v 15. roku; vyzýva inštitút, aby zvážil prísnejší harmonogram znížení; ďalej konštatuje, že inštitút bude pokračovať v monitorovaní pokroku ZIS na ceste k finančnej udržateľnosti a v prípade potreby prijme konkrétne nápravné opatrenia;

6.  víta skutočnosť, že inštitút zrevidoval svoje vnútorné postupy, pracovné procesy a modely s cieľom plne dodržiavať príslušné pravidlá verejného obstarávania, pričom osobitná pozornosť bola venovaná riadnemu plánovaniu a odhadu potrieb; berie na vedomie, že inštitút prijal v roku 2015 dodatočného úradníka pre verejné obstarávanie a že pre svojich zamestnancov uskutočnil sériu školení týkajúcich sa obstarávania;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že inštitút od svojho zriadenia v roku 2009 trpí vysokou fluktuáciou zamestnancov a nestabilitou na riadiacej úrovni; poznamenáva, že v júni 2014 správna rada rozhodla vyslať riaditeľa inštitútu na dlhodobú výskumnú služobnú cestu do Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii na zvyšných jedenásť mesiacov jeho mandátu; poznamenáva, že dočasný riaditeľ prevzal povinnosti v auguste 2014 hneď po prijatí a vymenovaní za výkonného riaditeľa a teraz je štvrtou osobou, ktorá zastáva post riaditeľa v priebehu šiestich rokov; berie na vedomie, že v júli 2015 bolo uverejnené oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu nového riaditeľa; berie na vedomie, že za proces prijímania zamestnancov je zodpovedná Komisia; žiada inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti;

8.  berie na vedomie opatrenia, ktoré inštitút vykonal s cieľom znížiť vysokú fluktuáciu zamestnancov, najmä skutočnosť, že inštitút zaviedol zlepšenia v riadení voľných pracovných miest, ktoré sa mali vykonávať podľa jeho akčného plánu, ako aj skutočnosť, že inštitút jeseň 2014 zaviedol systém hodnotenia a zmien klasifikácie, aby tak svojim zamestnancom poskytol lepšiu kariérnu perspektívu a posilnil strednú úroveň riadenia; okrem toho konštatuje, že inštitút prehodnotil a zlepšil svoju politiku odbornej prípravy a že pri odchode zamestnancov sa konajú rozhovory so všetkými odchádzajúcimi zamestnancami s cieľom preskúmať dôvody ich odchodu; uznáva, že v dôsledku vykonania týchto opatrení fluktuácia zamestnancov inštitútu v roku 2014 klesla na 12 % v porovnaní s 20 – 25 % v období 2012 – 2013; berie na vedomie, že v júni 2015 bolo v inštitúte iba sedem voľných pracovných miest zo 60 povolených pracovných miest, ako aj to, že zostávajúce voľné miesta by sa mali obsadiť počas roka 2015;

9.  berie na vedomie, že jedno z dvoch miest vedúcich oddelení inštitútu uvedených v správe Dvora audítorov ako neobsadené od roku 2013 bolo obsadené v auguste 2015 a že druhé miesto bolo uverejnené a výberový proces prebieha, pričom sa očakáva, že toto pracovné miesto bude obsadené v prvom polroku 2016; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že obe tieto pracovné miesta boli od roku 2013 obsadené dočasne, čo je v rozpore so služobným poriadkom, ktorý stanovuje maximálne obdobie trvania takýchto opatrení v dĺžke jeden rok; berie na vedomie, že v roku 2014 bolo jedno pracovné miesto obsadené výkonným riaditeľom, ktorý zároveň pôsobil ako dočasný riaditeľ, a ktorý teda vykonával tri funkcie súčasne; berie na vedomie, že sa dosiahol pokrok v týchto otázkach a že voľné pracovné miesta na vedúcich pozíciách inštitútu sa postupne obsadzujú; vyzýva inštitút, aby čo najskôr pokračoval v úsilí zlepšiť svoje postupy prijímania zamestnancov a prijal ďalšie opatrenia na riešenie nestability na riadiacej úrovni v záujme zabezpečenia lepšej nadväznosti operácií; žiada inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v oblasti prijímania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  víta skutočnosť, že správna rada inštitútu v júni 2015 prijala komplexnú revíziu kódexu dobrého správania vzťahujúceho sa na členov správnej rady; konštatuje, že podľa nového kódexu správania sú ročné vyhlásenia o záujmoch a nezávislosti členov správnej rady inštitútu zverejňované na jeho internetovej stránke; na základe informácií inštitútu berie na vedomie jeho zámer uverejniť na svojej internetovej stránke vyhlásenia o záujmoch členov vyššieho manažmentu ako súčasť revízie kódexu správania vzťahujúceho sa na jeho zamestnancov; vyzýva inštitút, aby v tomto opatrení pokračoval a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium, keď bude dokončené;

Vnútorný audit

11.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal následný audit vo februári 2014 s cieľom preskúmať vykonávanie opatrení vychádzajúcich z „limitovaného preskúmania“, ktoré vykonal v roku 2012; poznamenáva, že IAS v júni 2014 vydal záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej uznal pokrok inštitútu, uzavrel dve odporúčania z pôvodných šiestich a preklasifikoval jedno „kritické“ odporúčanie na „veľmi dôležité“; poznamenáva, že IAS považoval niekoľko opatrení za stále nevyriešené; vyzýva inštitút, aby okamžite vykonal príslušné opatrenia a informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku budúceho hodnotenia IAS, pokiaľ ide o vykonávanie týchto odporúčaní;

Vnútorné kontroly

12.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že inštitút postupne zlepšoval svoju finančnú verifikáciu výkazov nákladov znalostných a inovačných spoločenstiev; so znepokojením konštatuje, že operačné overovanie výstupov zaostáva a že ročné podnikateľské plány znalostných a inovačných spoločenstiev stále obsahujú neprimerané vymedzenie výstupov a neexistuje žiadne jasné prepojenie medzi plánovanými výstupmi a oprávnenými nákladmi na jednotlivých partnerov a kategórie nákladov; je znepokojený prípadmi zistenými Dvorom audítorov, v ktorých bol vyplatený grant inštitútu v plnej výške dokonca aj vtedy, keď niektoré z cieľov stanovených v podnikateľskom pláne neboli splnené; berie na vedomie, že miera podrobnosti v technickom posúdení inštitútu ex ante týkajúcom sa vykonávania činností znalostných a inovačných spoločenstiev sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi značne zlepšila a že inštitút v súčasnosti uplatňuje solídnejšiu metodiku na posúdenie výkonnosti ZIS na základe správ;

13.  berie na vedomie, že normy vnútornej kontroly inštitútu sú zväčša implementované; konštatuje však, že sú potrebné ďalšie zlepšenia v niektorých oblastiach, ako sú napr. riadenie grantov, obstarávanie a IT; berie na vedomie skutočnosť, že inštitút vypracoval komplexný register auditných a ďalších odporúčaní, ktoré si vyžadujú ďalšie opatrenia; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o stave vykonávania týchto opatrení;

14.  konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu inštitútu vydalo 39 odporúčaní vrátane jedného, ktoré je klasifikované ako „kritické“, o politike inštitútu týkajúcej sa konfliktu záujmov, ako aj 23 odporúčaní označených ako „veľmi dôležité“ o riadení voľných pracovných miest, verejnom obstarávaní a riadení konfliktu záujmov a citlivých pracovných miest; berie na vedomie, že inštitút prijal všetky odporúčania oddelenia vnútorného auditu a pripravil akčné plány na ich realizáciu a monitorovanie;

Výkonnosť

15.  konštatuje, že s cieľom znížiť náklady a podporiť najlepšie postupy v oblasti verejného obstarávania sa inštitút podieľa na niekoľkých medziinštitucionálnych postupov verejného obstarávania vedených Komisiou; berie na vedomie skutočnosť, že inštitút a Európska policajná akadémia v roku 2014 podpísali vzhľadom na svoju zemepisnú blízkosť memorandum o porozumení s cieľom realizovať spoločné postupy verejného obstarávania;

16.  berie na vedomie komunikačnú stratégiu inštitútu, jeho prítomnosť v sociálnych médiách a šírenie informácií o jeho činnostiach; ďalej konštatuje, že inštitút začal v roku 2014 prevádzkovať novú dynamickú a interaktívnu internetovú stránku, ktorá by mala zaistiť priebežnú informovanosť externých zainteresovaných strán, zvýšiť viditeľnosť inštitútu a účinnejšie oslovovať občanov Únie;

17.  vyzýva inštitút, aby posilnil svoje postupy a praktiky zamerané na zabezpečenie finančných záujmov Únie a aktívne prispieval k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

°

°  °

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 187.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 187.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 187.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 187.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia