Postopek : 2015/2193(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0117/2016

Predložena besedila :

A8-0117/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.39
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0175

POROČILO     
PDF 583kWORD 105k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014

(2015/2193(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014

(2015/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014 z odgovori inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo(4), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0117/2016),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014

(2015/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014 z odgovori inštituta(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo(10), zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0117/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014

(2015/2193(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0117/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (v nadaljevanju: inštitut) kažejo, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2014 znašal 233.115.437 EUR, kar je za 65,54 % več kot leta 2013; ker je bilo povečanje pretežno posledica razširjenega portfelja in večjega števila upravičencev, pa tudi spremembe uredbe o ustanovitvi inštituta;

B.  ker računovodski izkazi inštituta kažejo, da je celoten prispevek Unije v njegov proračun v letu 2014 znašal 169.807.303 EUR, kar je bilo 81,69 % več kot leta 2013;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Poudarjena zadeva

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bila v prvih petih letih upoštevana zgornja meja 25 % vseh odhodkov za skupnosti znanja in inovacij (SZI), ki so prejemniki nepovratnih sredstev inštituta; ugotavlja tudi, da je inštitut pridobil revizijska potrdila o stroških dopolnilnih dejavnosti SZI, nastalih v obdobju od 2010 do 2014; ugotavlja, da je inštitut opravil pregled portfelja dopolnilnih dejavnosti SZI, da bi zagotovil, da se sprejmejo le dejavnosti, ki izpolnjujejo vse pravne in operativne zahteve, določene za dopolnilne dejavnosti, tudi zahtevo po povezavi z dejavnostmi SZI z dodano vrednostjo, ki jih financira inštitut;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja inštituta v proračunskem letu 2014 znašala 94,13 %, kar je bilo 2,84 % manj kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 92,79 %, kar je 4,07 % manj kot leta 2013;

3.  priznava, da se je inštitut, zaradi pogajanj o večletnem finančnem okviru 2014–2020 in programu Obzorje 2020, ki so potekala skozi vse leto 2013, soočal z negotovostjo glede svojega proračuna za leto 2014; opaža, da je upravni odbor inštituta preudarno pristopal k proračunskemu načrtovanju, saj je kot prvo tranšo za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev namenil le del proračuna za leto 2014; vseeno ugotavlja, da je velik znesek odobritev za prevzem obveznosti ostal neuporabljen; opaža, da je do tega prišlo zaradi nizkih prošenj SZI po nepovratnih sredstvih in pa zato, ker bi dodeljevanje višjih zneskov ogrozilo celovito izvajanje poslovnih načrtov SZI; priznava, da so operativne dejavnosti inštituta in SZI po svoji naravi večletne ter da se to odraža v posebnem odstopanju, ki ga uživa inštitut in na podlagi katerega lahko morebitna stornirana odobrena sredstva v naslednjih treh letih ponovno vnese v svoj proračun;

4.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je inštitut svoje proračunske potrebe za leto 2014 precenil za 13.100.000 in da so bile prevzete obveznosti le za 220.000.000 EUR od 233.100.000 EUR razpoložljivih sredstev; opaža, da je to v veliki meri povezano z neporabljenimi odobrenimi proračunskimi sredstvi za nepovratna sredstva (11.400.000 EUR) za financiranje dejavnosti SZI; ugotavlja, da za poslovne načrte SZI, na podlagi katerih so bili podpisani sporazumi o nepovratnih sredstvih, ni bilo treba uporabiti celotnih odobrenih proračunskih sredstev za leto 2014, ki so bila na voljo inštitutu, ter da bodo sredstva, ki niso bila uporabljena, ponovno vnesena v proračune inštituta za leta od 2015 do 2017, kot določajo finančni predpisi Inštituta;

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da morajo SZI sicer razviti strategije za finančno vzdržnost, vendar do zdaj, peto leto njihovega obstoja, ostajajo v celoti odvisne od financiranja Inštituta in svojih partnerjev; ugotavlja, da so vse SZI po tem, ko je inštitut sprejel načela za finančno vzdržnost SZI, ta načela uvrstile med svoje prednostne cilje in dejavnosti se sedaj skladno s tem pregledujejo, da bi ustvarjale donos ter oblikovale več tokov prihodkov; ugotavlja, da je upravni odbor inštituta v marcu 2015 sprejel niz načel, ki določajo, da se najvišji prispevek inštituta za SZI zmanjša z največ 100–odstotnega financiranja v desetih letih od imenovanja SZI na povprečno 80 % v 11. letu, nato pa postopoma vedno manj, in sicer: 60 % v 12. letu, 40 % v 13. letu, 20 % v 14. letu in 10 % v 15. letu; spodbuja inštitut, naj razmisli o skrajšanju obdobij za ta zmanjšanja; poleg tega ugotavlja, da bo inštitut še naprej spremljal napredek SZI v smeri finančne vzdržnosti in po potrebi sprejemal posebne popravne ukrepe;

6.  pozdravlja, da je inštitut opravil revizijo svojih notranjih postopkov, tokov in predlog, da bi jih popolnoma uskladili z ustreznimi pravili o javnih naročilih, s posebnim poudarkom na premišljenem načrtovanju in oceni potreb; ugotavlja, da je inštitut leta 2015 zaposlil dodatnega uradnika za javna naročila in za svoje osebje izvedel vrsto usposabljanj na področju javnih naročil;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so za inštitut od njegove ustanovitve leta 2009 značilne pogoste menjave zaposlenih in nestabilnost na vodstveni ravni; opaža, da je junija 2014 upravni odbor odločil, da bo direktorja Inštituta napotil na dolgoročno raziskovalno misijo na Evropski univerzitetni inštitut v Firencah za preostalih enajst mesecev njegovega mandata; opaža, da je začasni direktor dolžnosti prevzel avgusta 2014 – takoj po zaposlitvi in imenovanju na mesto izvršnega direktorja – in je četrta oseba, ki je v obdobju šestih let zasedla mesto direktorja; priznava, da je bil razpis za prosto delovno mesto direktorja objavljen julija 2015; ugotavlja, da je za postopek zaposlovanja pristojna Komisija; prosi inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

8.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejel inštitut, da bi ublažil pogoste menjave zaposlenih, zlasti z uvedbo izboljšav pri upravljanju prostih delovnih mest, ki naj bi se izvajale v skladu z akcijskim načrtom inštituta, ter da je inštitut jeseni leta 2014 uvedel sistem ocenjevanja in ponovnega razvrščanja, da bi svojim zaposlenim ponudil obetavnejšo poklicno pot in okrepil raven srednjega vodstva; nadalje ugotavlja, da je inštitut revidiral in izboljšal svojo politiko usposabljanja ter sedaj opravlja razgovore pred odhodom zaposlenih, da bi analiziral razlog za to; priznava, da so se z izvajanjem teh ukrepov v letu 2014 zamenjave zaposlenih v inštitutu zmanjšale na 12 %, medtem ko so zamenjave v obdobju 2012–2013 dosegale 20–25 %; priznava, da je bilo junija 2015 nezasedenih le sedem od 60 odobrenih delovnih mest na inštitutu ter da naj bi bila preostala prosta delovna mesta zapolnjena v letu 2015;

9.  sklepa, da je bilo eno od dveh delovnih mest vodje enote na inštitutu, za kateri je Računsko sodišče v svojem poročilu navedlo, da sta nezasedeni od leta 2013, zapolnjeno avgusta 2015, medtem ko je bil za drugo objavljen razpis, izbirni postopek je v teku in pričakuje se, da bo delovno mesto zapolnjeno v prvi polovici leta 2016; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bili obe delovni mesti zasedeni začasno od leta 2013, kar je v nasprotju s kadrovskimi predpisi, ki določajo, da takšna zaposlitev ne sme trajati dlje od enega leta; ugotavlja, da je v letu 2014 eno od teh delovnih mest zasedal izvršni direktor, ki je bil istočasno tudi začasni direktor in je torej sočasno zasedal tri delovna mesta; priznava, da je bil pri teh vprašanjih dosežen napredek in da se nezasedena vodstvena delovna mesta na inštitutu postopoma zapolnjujejo; poziva inštitut, naj ambiciozno nadaljuje s prizadevanji za izboljšanje svojih postopkov zaposlovanja in naj sprejme dodatne ukrepe za odpravljanje nestabilnosti na vodstveni ravni, da bi zagotovil boljšo operativno kontinuiteto; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi z zaposlovanjem;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  pozdravlja, da je upravni odbor inštituta junija 2015 sprejel celovito revizijo kodeksa ravnanja, ki se uporablja za člane upravnih odborov; ugotavlja, da so bile v skladu s tem novim kodeksom ravnanja na spletnem mestu inštituta objavljene letne izjave o interesih in neodvisnosti članov njegovega upravnega odbora; je seznanjen z načrtom inštituta, da na svojem spletnem mestu objavi izjave o interesih višjih vodstvenih delavcev, kar je bilo z revizijo vključeno v kodeks ravnanja, ki se uporablja za zaposlene inštituta; poziva inštitut, naj začne z izvajanjem tega ukrepa in – ko bo dokončan – o temu poroča organu za podelitev razrešnice;

Notranja revizija

11.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo februarja 2014 opravila naknadno revizijo, da bi pregledala izvajanje ukrepov, ki so izhajali iz „omejene revizije“, ki jo je opravila leta 2012; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo junija 2014 objavila končno naknadno poročilo, v katerem je priznala napredek inštituta, dve priporočili od izhodiščnih šestih zaključila ter eno spremenila iz „kritično“ v „zelo pomembno“; opaža, da je služba Komisije za notranjo revizijo za več ukrepov menila, da se še izvajajo; poziva inštitut, naj čim prej sprejme potrebne ukrepe in organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih naslednjega ocenjevanja službe Komisije za notranjo revizijo, kar zadeva izvajanje teh priporočil;

Notranje kontrole

12.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je inštitut postopoma izboljšal svoje finančno preverjanje zahtevkov SZI za povračilo stroškov; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da operativno preverjanje izdelkov zamuja in da so opredelitve izdelkov v letnih poslovnih načrtih SZI še vedno pomanjkljive, med načrtovanimi izdelki in upravičenimi stroški po posameznih partnerjih oziroma stroškovnih razredih pa ni jasne povezave; je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče odkrilo primere, v katerih je bil izplačan celotni znesek nepovratnih sredstev inštituta, četudi nekateri cilji, določeni v poslovnem načrtu, niso bili doseženi; ugotavlja, da se je v primerjavi s preteklimi leti bistveno izboljšala raven podrobnosti predhodne tehnične ocene inštituta kar zadeva izvajanje dejavnosti SZI ter da je inštitut vzpostavil zanesljivejšo metodologijo za ocenjevanje uspešnosti SZI na podlagi poročanja;

13.  priznava, da se standardi notranje kontrole inštituta v veliki meri izvajajo; vseeno ugotavlja, da so potrebne dodatne izboljšave na nekaterih področjih, denimo pri upravljanju nepovratnih sredstev, javnih naročilih in informacijski tehnologiji; je seznanjen, da je inštitut pripravil celovit register revizijskih in drugih priporočil, ki zahtevajo dodaten ukrepe; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, v kakšni fazi je izvajanje teh ukrepov;

14.  je seznanjen, da je skupina za notranjo revizijo inštituta izdala 39 priporočil, med katerimi je eno o politiki inštituta na področju navzkrižja interesov označeno kot „kritično“, 23 priporočil pa je označenih z „zelo pomembno“ in zadevajo upravljanje prostih delovnih mest, javna naročila ter obvladovanje navzkrižja interesov in upravljanje občutljivih delovnih mest; je seznanjen, da je inštitut sprejel vsa priporočila skupine za notranjo revizijo in pripravil akcijske načrte za njihovo izvajanje in spremljanje;

Uspešnost

15.  ugotavlja, da inštitut z namenom zmanjšanja stroškov in spodbujanja najboljših praks na področju javnih naročil sodeluje v več medinstitucionalnih postopkih javnih naročil Komisije; je seznanjen, da sta inštitut in Evropska policijska akademija leta 2014 podpisala memorandum o soglasju, da bi, glede na njuno geografsko bližino, skupaj izvajala postopke javnih naročil;

16.  je seznanjen s komunikacijsko strategijo inštituta, z njegovo prisotnostjo v družabnih medijih in z razširjanjem njegovih dejavnosti; nadalje opaža novo dinamično in interaktivno spletno mesto inštituta, ki je začelo delovati v letu 2014 ter bi moralo zagotavljati obveščenost zunanjih deležnikov, povečati prepoznavnost inštituta in učinkoviteje dosegati državljane Unije;

17.  poziva inštitut, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

°

°  °

18.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].).

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 187.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 187.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 97, 9.4.2008, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 187.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 187.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 97, 9.4.2008, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Besedila, sprejeta na ta dan, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov