Menetlus : 2015/2184(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0118/2016

Esitatud tekstid :

A8-0118/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.33
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0169

RAPORT     
PDF 299kWORD 102k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2184(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(4), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0118/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(10), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0118/2016),

1.  märgib, et Euroopa Kemikaaliameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0118/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 114 112 193 eurot, mis on 2013. aastaga võrreldes 6,37 % suurem;

B.  arvestades, et amet sai komisjonilt liidu toetusi summas 6 513 623 eurot ja muud rahalist toetust 1 244 421 euro ulatuses;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

1.  tuletab meelde, et ametile anti alates 2012. aastast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist(13) (biotsiidide määrus)) tehniliste, teaduslike ja haldusalaste aspektide juhtimise ja elluviimise ülesanne ning sarnased ülesanded ka seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta(14) (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus)) kohase ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordiga;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

2.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet avaldas oma veebisaidil üldsusele tutvumiseks kõigi ametlike juhtorganite, juhtkonna ning apellatsiooninõukogu liikmete huvide deklaratsioonid; märgib, et huvide konfliktide ennetamise ja haldamise menetlusi kohaldatakse nii koosseisuväliste kui ka ajutiste töötajate suhtes;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,08 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 87,46 %; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr suurenes eelnenud aastaga võrreldes 3,28 %;

4.  märgib, et biotsiidide määruse uue rakendamisega seotud menetluste kulud oleks tulnud katta biotsiidide registreerimistaotluste tasudest; võtab teadmiseks, et 2014. aastal kogutud tasud katsid neist kuludest vaid 17 % ning ülejäänud osa rahastati ameti eelarvesse kantud liidu rahalisest toetusest ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA) riikide rahalisest osalusest; võtab teadmiseks ameti kommentaari komisjoni vale oletuse kohta, et amet on biotsiidide määrusega seotud kulude osas oma olemuselt enamjaolt isemajandav;

5.  võtab teadmiseks raskused, mis ametil on tulenevalt rahalise reservi puudumisest täiendava toetuse saamisel neil aastatel, kus rahaline tulu biotsiidide tasudest on prognoositust madalam; võtab teadmiseks ameti mure, et kui selline olukord jätkub ja seda ei kompenseerita suurema toetusega, on ametil väga keeruline jätkata kõigi muude kui tasudega seotud kohustuste täitmist;

6.  rõhutab, et amet sai eelnevalt teatatud nõusoleku määruse jaoks 2014. aastal liidu toetust kogusummas 1,3 miljonit eurot, mis võimaldas tal viia lõpule ettevalmistava tegevuse ja tagada eelnevalt teatatud nõusoleku määruse eduka kohaldamise alates 1. märtsist 2014;

7.  märgib, et kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) ning ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) eest saadavatest tasudest saadud tulu oli 2014. aastal 27,8 miljonit eurot (see tulenes REACH määruse kohastest registreerimistest, VKEde kontrollimisest ning reservide intressitulust), mis ületas prognoosi;

8.  tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ(15) (kemikaalimäärus REACH)) rahastatakse ametit tööstussektori poolt keemiliste ainete registreerimise eest makstavatest tasudest ja liidu võimalikust tasakaalustustoetusest, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(16) (finantsmäärus)) artiklile 208; märgib lisaks, et 2014. aastal rahastati ametit neljandat aastat järjest täielikult kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise eest saadavatest tasudest;

9.  kiidab ametit aruandluse edasiarendamise ja finantsmenetluste ühtlustamise eest;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

10.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega kaetud assigneeringute määr oli III, IV ja V jaotises (tegevuskulud) 35 %, mida on 11 % vähem kui eelnenud aastal; võtab teadmiseks, et assigneeringute ülekandmine tulenes peamiselt kavandatud IT-arendusprojektide mitmeaastasest iseloomust, tellitud, kuid aasta lõpuks veel laekumata tõlgete maksumusest ning ainete hindamisest, mille ettenähtud tähtaeg on 2015;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

11.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet kirjutas eelarve täitmise ajal 2014. aastal alla 736-le lepingule, neist 548-le raamlepingute alusel ja 188-le hankemenetluse tulemusel; märgib, et 23 viimati nimetatud kategooriasse kuuluvat lepingut kirjutati alla erandlike läbirääkimistega menetluste tulemusel ning 23-st 11 on seotud õigusteenustega;

12.  märgib rahuloluga, et amet täitis 2014. aastal töölevõtmise eesmärgi selliselt, et aasta lõpuks oli täidetud 97 % ajutistest töökohtadest ja 94 % lepingulistest töökohtadest; märgib ühtlasi, et 2014. aasta lõpu seisuga oli tööl või tööle võtmisel 479 ajutist ning 106 lepingulist töötajat; võtab teadmiseks, et 2014. aasta alguses kiideti karjäärivõimaluste valdkonnas heaks uus asutusesisese liikuvuse poliitika, et edendada asutusesisese liikuvuse võimalusi ja teha see protsess dünaamilisemaks;

13.  märgib rahuloluga, et ahistamise ärahoidmise poliitika rakendamise tulemusel nimetati 2014. aastal ametisse ja koolitati välja veel neli usaldusnõunikku;

14.  märgib, et 78 % ameti inimressurssidest on pühendatud operatiivtegevusele; ergutab ametit samamoodi jätkama;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15.  võtab teadmiseks, et amet on täitnud kontrollikoja eriaruande nr 15/2012 soovitusi huvide konflikti haldamise kohta valitud ELi ametites; märgib ühtlasi, et amet vaatab huvide konfliktide haldamise poliitika korrapäraselt läbi ja ajakohastab seda;

16.  võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et ameti juures töötab neli asutamismääruse kohaselt loodud teaduskomisjoni, kes esitavad ametlikke arvamusi ja soovitusi; võtab teadmiseks, et nendesse komisjonidesse kuuluvad eksperdid, kes on peaaegu kõik liikmesriikide poolt nimetatud või määratud ametiisikud, kusjuures sidusrühmadel on lubatud osaleda ainut vaatlejana; võtab teadmiseks, et komisjonide liikmete huvide konfliktide ennetamist hallatakse rangelt ameti huvide konfliktide ennetamise ja haldamise menetluse abil, mis hõlmab iga-aastast huvide deklaratsioonide esitamist ja suusõnalisi deklaratsioone iga koosoleku alguses;

17.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet otsustas kohaldada mitteametlike töörühmade, eksperdirühmade ja arutelufoorumite liikmete suhtes huvide konfliktide haldamise poliitikat, mis näeb ette iga-aastast huvide deklaratsioonide esitamist ja suusõnalisi deklaratsioone iga koosoleku alguses;

18.  märgib, et ameti aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et amet lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

Sisekontroll

19.  märgib, et pärast finantsmääruse jõustumist ja seoses selle rakendamisega võttis ameti haldusnõukogu vastu uued rakenduseeskirjad, mida on kohaldatud alates 1. jaanuarist 2015; märgib ühtlasi, et nende rakenduseeskirjadega sätestatakse ka programmide, projektide ja tegevuste eel- ja järelhindamise eeskirjad; märgib, et ameti praeguses sisekontrollisüsteemis rõhutatakse tugevalt eelkontrolli ning järelkontrolli on tehtud peamiselt IT-projektide osas kooskõlas ameti projektjuhtimises kohaldatava PRINCE2 metoodikaga; palub ametil anda nende uute eeskirjade täitmise tulemuste kohta aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

20.  võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et haldusnõukogu võttis 2014. aasta detsembris vastu pettustevastase strateegia; märgib, et see strateegia hõlmab aastaid 2015–2016 ning sisaldab tegevuskava selles ajavahemikus ellu viidavate erimeetmetega; võtab teadmiseks, et selle strateegia vastuvõtmisele eelnenud sisepettuse ohu hinnangu kohaselt on ameti riskiprofiil madal; märgib, et selle strateegia põhieesmärk on arendada ametis välja laiaulatuslik pettustevastane kultuur ja keskenduda teadlikkuse tõstmisele;

Siseaudit

21.  märgib ameti esitatud teabe põhjal, et komisjoni siseauditi talitus kontrollis 2014. aastal autoriseerimistaotlusi, et nende haldust ja sisekontrolli hinnata ja anda kinnitus selle kohta, kas autoriseerimistaotluste protsessi haldus ja sisekontrollisüsteemid on piisavad ja tulemuslikud, et tagada taotluste läbivaatamine ettenähtud aja jooksul; märgib, et auditi tulemusel anti viis soovitust, mis hinnati „oluliseks“, ning ühtegi „kriitilise tähtsusega“ või „väga olulist“ soovitust ei antud;

22.  märgib rahuloluga, et siseauditi talitus lõpetas kõik kemikaaliameti komiteede juhtimise 2013. aasta auditist tulenenud pooleli olnud meetmed;

23.  võtab teadmiseks, et ameti siseauditi üksus tegi kinnitava avalduse auditid konfidentsiaalsusnõude kontrollimise, töötajate koolituse ja arendamise kohta ning nõuandva auditi BPR-protsesside kohta; märgib, et vastuseks komisjoni siseaudititalituse ja ameti siseauditi üksuse soovitustele on välja töötatud tegevuskavad;

Muud kommentaarid

24.  võtab teadmiseks, et ISO 9001:2008 sertifitseerimise auditi tulemusel leiti, et REACHiga seotud menetlused ja tööjuhendid ning CLPga seotud protsessid olid ameti integreeritud haldamissüsteemis hästi kirjeldatud; võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet jätkab tööd oma tegevuse tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks, ning märgib, et amet kohaldab sama sertifitseerimist oma eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) ja BPR-tegevuse suhtes; märgib, et amet jätkab keskkonnajuhtimissüsteemi integreerimist oma kvaliteedijuhtimissüsteemi;

°

°  °

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(17) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

22.1.2016

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2184(DEC))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „amet”) on konsolideeritud üksus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012(18) (finantsmäärus) artikli 208 tähenduses;

2.  tuletab meelde, et ametile anti alates 2012. aastast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012(19) (biotsiidide määrus) tehniliste, teaduslike ja haldusalaste aspektide juhtimise ja elluviimise ülesanne ning sarnased ülesanded ka seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012(20) (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus) kohase ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordiga;

3.  tuletab meelde, et biotsiidide määruse osas rahastatakse ameti biotsiididega seotud kulusid osaliselt tööstussektori makstavatest tasudest ja osaliselt liidu toetustest, vastavalt finantsmääruse artiklile 208; toonitab seetõttu, et läbipaistvuse tagamine on ülimalt tähtis;

4.  võtab murega teadmiseks selle, et amet oli sunnitud biotsiididega seotud tegevust 2014. aastal läbi viima rangelt piiratud eelarve ja inimressurssidega, kuna 2014. aastal kogutud biotsiididega seotud tasud olid prognoositust palju väiksemad (1,3 miljonit eurot) ja katsid biotsiididega seotud kuludest üksnes 17 %; märgib, et sellest tulenevalt suurendas komisjon ameti eelarverea assigneeringuid eelarvevahendite ümberpaigutamise kaudu ja amet tegi samuti pingutusi oma kulutuste tasakaalustamiseks, pidades silmas madalamaid sissetulekuid;

5.  võtab teadmiseks raskused, mis ametil on tulenevalt rahalise reservi puudumisest täiendava toetuse saamisel neil aastatel, kus rahaline tulu biotsiidide tasudest on prognoositust madalam; võtab teadmiseks ameti mure, et kui selline olukord jätkub ja seda ei kompenseerita suurema toetusega, on ametil väga keeruline jätkata kõigi muude kui tasudega seotud kohustuste täitmist;

6.  rõhutab, et amet sai eelnevalt teatatud nõusoleku määruse jaoks 2014. aastal liidu toetust kogusummas 1,3 miljonit eurot, mis võimaldas tal viia lõpule ettevalmistava tegevuse ja tagada eelnevalt teatatud nõusoleku määruse eduka kohaldamise alates 1. märtsist 2014;

7.  märgib, et kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise eest saadavatest tasudest saadud tulu oli 2014. aastal 27,8 miljonit eurot (see tulenes REACH määruse kohastest registreerimistest, VKEde kontrollimisest ning reservide intressitulust), mis ületas prognoosi;

8.  tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006(21) (kemikaalimäärus REACH) rahastatakse ametit tööstussektori poolt keemiliste ainete registreerimise eest makstavatest tasudest ja liidu võimalikust tasakaalustustoetusest, vastavalt finantsmääruse artiklile 208; märgib lisaks, et 2014. aastal rahastati ametit neljandat aastat järjest täielikult kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise eest saadavatest tasudest;

9.  peab kiiduväärseks, et amet võtab eelnevate aastate märkuste suhtes järelmeetmeid, ning kiidab ametit keskmise ülekandmiste määra vähendamise eest alla 10 % seoses kõigi määrustega ja ergutab ametit jätkama pingutusi selle nimel, et ülekandmisi nii palju kui võimalik vähendada; võtab teadmiseks selle, et 2014. aastal tulenesid ülekandmised peamiselt kavandatud IT arendusprojektide mitmeaastasest iseloomust (4,5 miljonit eurot), 2014. aastal tellitud, kuid sama aasta lõpuks saamata ja maksmata jäänud tõlgete maksumusest (0,5 miljonit eurot) ning ainete hindamisest, mille õigusaktides ette nähtud tähtaeg oli 2015. aastal (1,9 miljonit eurot);

10.  kiidab ametit aruandluse edasiarendamise ja finantsmenetluste ühtlustamise eest;

11.  tunneb heameelt lähenemisviisi üle, mille ameti haldusnõukogu on valinud läbipaistvuse osas, vastates seeläbi ühtlasi Euroopa Ombudsmani nõudmisele; kutsub ametit üles sisemenetlusi pidevalt ajakohastama, et tagada oma töötajate sõltumatus;

12.  palub ameti vastutaval üksusel rakendada pettusevastast strateegiat niipea kui võimalik;

13.  märgib, et 2014. aastal vähendas amet kooskõlas 2014. aasta eelarvet puudutava otsusega ametikohti, mis on seotud REACH määruse ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega, ja ületas värbamisega seoses püstitatud eesmärgi, kuivõrd asjaomase aasta lõpuks oli täidetud 97 % (REACH määruse / klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega, biotsiididega ning eelnevalt teatatud nõusoleku määrusega seotud) ametikohtadest; toonitab konkreetsemalt asjaolu, et 495st olemasolevast ajutisest ametikohast oli täidetud 479 ning 2014. aasta lõpu seisuga töötas ametis 118 lepingulist töötajat ja lähetatud riiklikku eksperti;

14.  märgib, et 78 % ameti inimressurssidest on pühendatud operatiivtegevusele; ergutab ametit samamoodi jätkama;

15.  võtab teadmiseks 2013. aasta kinnitavas avalduses kontrollikoja esitatud reservatsiooni, kuna ameti ülesanded ei hõlma kontrolli ega inspekteerimist riiklikul tasandil ning seega ei saa anda kindlust selle kohta, et Euroopa turul oleksid kättesaadavad üksnes registreeritud või autoriseeritud ained ja tooted, mille eest on ametile tasu makstud;

16.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

17.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

62

3

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniel Dalton

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 131.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 131.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 131.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 131.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(14)

ELT L 201, 27.7.2012, lk 60.

(15)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(16)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(17)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(19)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(20)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).

(21)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika