Eljárás : 2015/2184(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0118/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0118/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.33
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0169

JELENTÉS     
PDF 638kWORD 133k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2184(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0082/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 97. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0118/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0082/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 97. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0118/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0118/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Vegyianyag-ügynökség (az ügynökség) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 114 112 193 euró volt, ami 2013-hoz képest 6,37 %-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 6 513 623 euró uniós támogatást, valamint 1 244 421 euró egyéb hozzájárulást és támogatást kapott a Bizottságtól;

C.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

1.  emlékeztet, hogy 2012 óta az ügynökség feladatkörébe tartozik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(13) (a biocid termékekről szóló rendelet) technikai, tudományos és igazgatási vetületeinek kezelése és végrehajtása, valamint a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(14) (a PIC-rendelettel) kapcsolatban felmerülő hasonló feladatok ellátása;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy valamennyi hivatalos szerv, valamint a vezetőség és a fellebbezési tanács tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait nyilvános ellenőrzésre közzétette a honlapján; nyugtázza, hogy az ügynökség összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó eljárásai a külső és a belső személyzetet egyaránt lefedik;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 97,08%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,46 %-os volt; megjegyzi, hogy az előző évhez képest a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 3,28%-kal nőtt;

4.  megállapítja, hogy a biocid termékekről szóló új rendelet végrehajtásával összefüggő eljárásokkal kapcsolatos kiadásokat a biocid termékek regisztrációjára irányuló kérelmek díjából szándékozták fedezni; nyugtázza, hogy a 2014-ben beszedett díjak csak e kiadások 17%-át fedezték, a fennmaradó részt pedig az Uniónak és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országainak (EFTA-országok) az ügynökség költségvetéséhez való hozzájárulásából finanszírozták; tudomásul veszi az ügynökség észrevételét a Bizottság azon helytelen feltételezésével kapcsolatban, hogy a biocid termékek regisztrációjával kapcsolatos költségek tekintetében az ügynökség nagyrészt önfinanszírozó;

5.  megjegyzi, hogy az ügynökség – pénzügyi tartalék hiányában – nehézségeket fog tapasztalni a tekintetben, hogy kiegészítő támogatásokat szerezzen azokban az években, amikor a biocidokkal kapcsolatos díjakból származó pénzügyi bevétel a becsültnél alacsonyabb lesz; tudomásul veszi az ügynökség azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy amennyiben ez a helyzet továbbra is fennáll, és azt nem ellensúlyozzák magasabb összegű támogatással, rendkívül nehéz lesz számára, hogy továbbra is teljesítse valamennyi díjakhoz nem kapcsolódó kötelezettségét;

6.  hangsúlyozza, hogy az ügynökség a PIC-rendelethez kapcsolódóan 2014-ben összesen 1,3 millió euró uniós hozzájárulásban részesült, amely lehetővé tette számára, hogy véglegesítse az előkészítő tevékenységeket, és biztosítsa a PIC-rendelet 2014. március 1-jei sikeres hatálybalépését;

7.  megállapítja, hogy 2014-ben az ügynökségnek a vegyi anyagok regisztrálásához, értékeléséhez, engedélyezéséhez és korlátozásához (REACH), valamint az anyagok és keverékek az osztályozásához, címkézéséhez és csomagolásához (CLP) kapcsolódó tevékenységekkel összefüggő díjakból és járulékokból származó bevételei 27,8 millió eurót tettek ki (amelyek a REACH-regisztrálásokkal kapcsolatos díjbevételekből, a kkv-khoz kapcsolódó ellenőrzési munkákból és a tartalékokkal kapcsolatos kamatbevételekből származtak), és így meghaladták az előrejelzéseket;

8.  emlékeztet rá, hogy a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(15) (REACH-rendelet) értelmében az ügynökséget az ipar által a vegyi anyagok regisztrációjáért fizetett díjakból és egy esetlegesen nyújtott uniós kiegyenlítő támogatásból finanszírozzák, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) 208. cikkével összhangban;(16) megállapítja továbbá, hogy 2014-ben – immár a negyedik egymást követő évben – az ügynökség működését teljes mértékben a REACH-, valamint a CLP-műveleteiből származó díjbevételek révén finanszírozták;

9.  gratulál az ügynökségnek ahhoz, hogy továbbfejlesztette jelentéstételi folyamatait, és ésszerűsítette pénzügyi folyamatait;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

10.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok 2015-re való átvitelének aránya a III., IV. és V. cím (Operatív kiadások) tekintetében 35% volt, ami az előző évhez képest 11%-os csökkenést jelent; tudomásul veszi ugyanakkor, hogy ezek az átvitelek főként a tervezett informatikai fejlesztések többéves jellegéből, megrendelt, de az év végéig nem teljesített fordítások költségeiből, valamint vegyianyag-értékelésekből adódtak, amelyek jogszabályi határideje 2015-ben volt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

11.  az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy 2014-ben – költségvetése végrehajtása keretében – az ügynökség 736 szerződést írt alá, ebből 548-at keretszerződések értelmében, 188-at pedig beszerzés eredményeképpen; megjegyzi, hogy ez utóbbiból 23 szerződést kivételes tárgyalásos eljárások eredményeképpen írtak alá, és a 23-ból 11 jogi szolgáltatásokra vonatkozott;

12.  megelégedéssel nyugtázza, hogy 2014-ben az ügynökség munkaerő-felvételi célkitűzése megvalósult, és az év végére az ideiglenes álláshelyek 97%-a, valamint a szerződéses álláshelyek 94%-a betöltésre került; nyugtázza továbbá, hogy 2014 végére 479 ideiglenes alkalmazott és 106 szerződéses alkalmazott állt alkalmazásban vagy vett részt felvételi eljárásban; nyugtázza, hogy szakmai előremenetel terén 2014 elején új belső mobilitási politika került jóváhagyásra, a belső mobilitási lehetőségek javítása és a folyamat dinamikusabbá tétele érdekében;

13.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a zaklatások megelőzésére irányuló politika bevezetését követően 2014-ben további négy bizalmi tanácsadót neveztek és képeztek ki;

14.  megjegyzi, hogy az ügynökség emberi erőforrásainak 78%-át az operatív tevékenységekre fordítja; arra ösztönzi az ügynökséget, hogy továbbra is haladjon ezen az úton;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

15.  megjegyzi, hogy az ügynökség végrehajtotta a Számvevőszék „Az összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott uniós ügynökségekben” című, 15/2012. sz. különjelentésében megfogalmazott ajánlásokat; megállapítja továbbá, hogy az ügynökség rendszeresen felülvizsgálja és frissíti az összeférhetetlenségekre vonatkozó politikáját;

16.  az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az ügynökség alapító rendelete négy tudományos bizottságot hozott létre, amelyek hivatalos véleményeket és ajánlásokat adnak ki; nyugtázza, hogy ezek a bizottságok a tagállamok által kijelölt vagy kinevezett szakemberekből – többségében köztisztviselőből – állnak, míg az érintettek csak megfigyelőként vehetnek részt a munkájukban; nyugtázza, hogy e bizottsági tagok esetében az összeférhetetlenségek megelőzését szigorúan az ügynökség összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó eljárása szabályozza, melynek keretében évente érdekeltségi nyilatkozatot kell tenni, és minden ülés szóbeli nyilatkozattétellel kezdődik;

17.  nyugtázza, hogy az ügynökség úgy határozott, hogy informális munkacsoportjainak, szakcsoportjainak és vitafórumainak tagjaira szintén alkalmazza az összeférhetetlenségek kezelésére irányuló eljárást, melynek keretében évente érdekeltségi nyilatkozatot kell tenni, és minden ülés szóbeli nyilatkozattétellel kezdődik;

18.  kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megállapítja, hogy a költségvetési rendelet hatálybalépését és alkalmazását követően az ügynökség igazgatótanácsa új végrehajtási szabályokat fogadott el, amelyek 2015. január 1-je óta alkalmazandók; megállapítja továbbá, hogy ezek a végrehajtási szabályok rögzítik a programok, projektek és tevékenységek előzetes és utólagos értékelésének végrehajtására vonatkozó szabályokat; megjegyzi, hogy az ügynökség jelenlegi belső kontrollrendszere nagy hangsúlyt fektet az előzetes ellenőrzésre, míg utólagos ellenőrzést főként informatikai projektek esetében végeztek, az ügynökségnél a projektmenedzsment tekintetében érvényben lévő PRINCE2 módszertannal összhangban; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az új szabályok végrehajtásának eredményeiről;

20.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2014 decemberében az igazgatótanácsa elfogadta az ügynökség csalás elleni stratégiáját; megállapítja, hogy a stratégia a 2015–2016-os éveket fedi le, és cselekvési tervet tartalmaz, amely meghatározza az ez idő alatt végrehajtandó konkrét intézkedéseket; tudomásul veszi, hogy a stratégia elfogadását megelőzően alkalmazott belső csaláskockázat-értékelési eljárás megállapítása szerint az ügynökség kockázati profilja alacsony; nyugtázza, hogy a stratégia fő célja a csalásellenes kultúra széles körű kialakítása az ügynökségnél, előtérbe helyezve a figyelemfelkeltést;

Belső ellenőrzés

21.  az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) vizsgálatot végzett az engedély iránti kérelmekre vonatkozóan, hogy értékelje a kérelmekkel kapcsolatos belső irányítási és kontrollrendszereket, és megbizonyosodjon arról, hogy azok megfelelőek és elég eredményesen működnek a kérelmek meghatározott határidőkön belüli feldolgozásának biztosításához; nyugtázza, hogy az ellenőrzés eredményeképpen öt „fontos” ajánlás született, és hogy nem tettek „kritikus” vagy „nagyon fontos” ajánlást;

22.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az IAS minden fennmaradó intézkedést lezárt az ügynökségen belül a bizottságok irányítására vonatkozóan elvégzett 2013-as ellenőrzése tekintetében;

23.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) megbízhatósági ellenőrzést végzett a bizalmas kezelés iránti igények ellenőrzésének végrehajtásáról és a személyzet oktatásáról és képzéséről, továbbá tanácsadói ellenőrzést hajtott végre a biocid termékekről szóló rendelettel kapcsolatos eljárásokról; megállapítja, hogy a cselekvési terveket az IAS és az IAC ajánlásainak megfelelően dolgozták ki;

Egyéb megjegyzések

24.  elismeri, hogy az ISO 9001:2008 tanúsítási ellenőrzés megállapításai szerint az ügynökség integrált irányítási rendszerében a REACH-re és CLP-re vonatkozó eljárások és munkautasítások bemutatása kellően részletes; az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az ügynökség továbbra is törekszik tevékenységei hatékonyságának és eredményességének javítására, és hogy ugyanezt a tanúsítást fogja alkalmazni a PIC-rendelettel és a biocid termékekről szóló rendelettel kapcsolatos tevékenységek esetében is; tudomásul veszi, hogy az ügynökség környezetvédelmi irányítási rendszerét integrálni fogja a minőségbiztosítási rendszerébe;

°

°  °

25.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx xxxx-i] állásfoglalására(17).

22.1.2016

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2184(DEC))

A vélemény előadója: Giovanni La Via

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet(18) (költségvetési rendelet) 208. cikkével összhangban konszolidált szerv;

2.  emlékeztet, hogy 2012 óta az ügynökség feladatkörébe tartozik az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(19) (a biocid termékekről szóló rendelet) technikai, tudományos és igazgatási vetületeinek kezelése és végrehajtása, valamint a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(20) (a PIC-rendelettel) kapcsolatban felmerülő hasonló feladatok ellátása;

3.  emlékeztet arra, hogy a biocid termékekről szóló rendeletet illetően az ügynökség biocid termékeinek finanszírozása részben az ipar által fizetett díjakból, részben pedig uniós hozzájárulásból történik, a költségvetési rendelet 208. cikkével összhangban; kiemeli ezért, hogy rendkívül fontos az átláthatóság biztosítása;

4.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy az ügynökségnek 2014-ben a biocidokkal kapcsolatos tevékenységeit súlyos költségvetési és emberi erőforrást érintő korlátozások mellett kellett végeznie, mivel a biocidokkal kapcsolatban 2014-ben beszedett díjak sokkal alacsonyabbak voltak (1,3 millió euró) a becsült összegeknél, és azok a biocidokkal kapcsolatban felmerült kiadásoknak csupán a 17%-át fedezték; megjegyzi, hogy ennek következtében a Bizottság költségvetési átcsoportosítással megerősítette az ügynökség költségvetési sorát, és hogy az ügynökség szintén erőfeszítéseket tett az alacsonyabb bevétel kiadásaival történő kiegyensúlyozásása;

5.  megjegyzi, hogy az ügynökség – pénzügyi tartalék hiányában – nehézségeket fog tapasztalni a tekintetben, hogy kiegészítő támogatást szerezzen azokban az években, amikor a biocidokkal kapcsolatos díjakból származó pénzügyi bevétel a becsültnél alacsonyabb lesz; tudomásul veszi az ügynökség azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy amennyiben ez a helyzet továbbra is fennáll, és azt nem ellensúlyozzák magasabb összegű támogatással, rendkívül nehéz lesz számára, hogy továbbra is teljesítse valamennyi díjakhoz nem kapcsolódó kötelezettségét;

6.  hangsúlyozza, hogy az ügynökség a PIC-rendelethez kapcsolódóan 2014-ben összesen 1,3 millió euró uniós hozzájárulásban részesült, amely lehetővé tette számára, hogy véglegesítse az előkészítő tevékenységeket, és biztosítsa a PIC-rendelet 2014. március 1-jei sikeres hatálybalépését;

7.  megállapítja, hogy 2014-ben az ügynökségnek a vegyi anyagok regisztrálásához, értékeléséhez, engedélyezéséhez és korlátozásához (REACH), valamint az osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) tevékenységekhez kapcsolódó díjakból és járulékokból származó bevételei 27,8 millió eurót tettek ki (amelyek a REACH-regisztrálásokkal kapcsolatos díjbevételekből, a kkv-khoz kapcsolódó ellenőrzési munkákból és a tartalékokkal kapcsolatos kamatbevételekből származtak), és így meghaladták az előrejelzéseket;

8.  emlékeztet arra, hogy az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (21) (a REACH-rendelet) értelmében az ügynökséget az ipar által a vegyi anyagok regisztrációjáért fizetett díjakból és egy esetlegesen nyújtott uniós kiegyenlítő támogatásból finanszírozzák, a költségvetési rendelet 208. cikkével összhangban; megállapítja továbbá, hogy 2014-ben – immár a negyedik egymást követő évben – az ügynökség működését teljes mértékben a REACH-, valamint a CLP-műveleteiből származó díjbevételek révén finanszírozták;

9.  üdvözli az ügynökség aziránti elkötelezettségét, hogy végrehajtsa az előző években megfogalmazott megjegyzésekből eredő feladatokat, és gratulál számára ahhoz, hogy az összes rendeletre vonatkozóan átlagosan 10% alá csökkentette átviteli arányát, továbbá ösztönzi az ügynökséget, hogy folytassa erőfeszítéseit az átvitelek csökkentése érdekében, ahol csak lehetséges; megállapítja, hogy 2014-ben az átvitelek főként a tervezett informatikai fejlesztési projektek többéves jellegéből (4,5 millió euró), a 2014-ben megrendelt, de az év végéig nem teljesített és ki nem fizetett fordítások költségeiből (0,5 millió euró), valamint a 2015-re előírt határidejű vegyianyag-értékelésekből (1,9 millió euró) származtak;

10.  gratulál az ügynökségnek ahhoz, hogy továbbfejlesztette jelentéstételi folyamatait, és ésszerűsítette pénzügyi folyamatait;

11.  üdvözli az ügynökség igazgatótanácsa által elfogadott átláthatósági megközelítést, amely ezennel megfelel az európai ombudsman kérésének is; felszólítja az ügynökséget, hogy személyzete függetlenségének biztosítása érdekében folyamatosan aktualizálja belső eljárásait;

12.  felszólítja az ügynökség illetékes testületét, hogy a lehető leghamarabb hajtsa végre a csalás elleni stratégiát;

13.  megállapítja, hogy 2014-ben az ügynökség a 2014-es költségvetésre vonatkozó határozatnak megfelelően csökkentette REACH/CLP-álláshelyeit, és az év végén (a REACH/CLP, a biocidok és a PIC tekintetében) a betöltött álláshelyek 97%-os arányával meghaladta felvételi célkitűzését; konkrétabban kiemeli, hogy 2014 végére a rendelkezésre álló 495 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből 479-et betöltöttek, és 118 szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti szakértőt foglalkoztattak;

14.  megjegyzi, hogy az ügynökség emberi erőforrásainak 78%-át az operatív tevékenységekre fordítja; arra ösztönzi az ügynökséget, hogy továbbra is haladjon ezen az úton;

15.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék fenntartást fogalmazott meg az általa a 2013-as évre vonatkozóan kiadott megbízhatósági nyilatkozathoz, mivel az ügynökség megbízatása nem terjed ki tagállami szintű ellenőrzések, illetve helyszíni ellenőrzések végzésére, és ezért nem tudta megerősíteni, hogy az Unió piacán csak olyan regisztrált, illetve engedélyezett anyagokat és termékeket forgalmaztak, amelyekért díjat fizettek az ügynökségnek;

16.  üdvözli a Számvevőszék azon bejelentését, mely szerint az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

17.  a rendelkezésre álló tények alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

21.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

62

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniel Dalton

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 131. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 131. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 131. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 131. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(14)

HL L 201., 2012.7.27., 60. o.

(15)

HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(16)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(17)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(19)

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(20)

A veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).

(21)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat