Procedūra : 2015/2184(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0118/2016

Pateikti tekstai :

A8-0118/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.33
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0169

PRANEŠIMAS     
PDF 706kWORD 127k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2184(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(4), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0118/2016),

1.  patvirtina Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(10), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12), 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0118/2016),

1.  pažymi, kad Europos cheminių medžiagų agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0118/2016),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 114 112 193 EUR, t. y. 6,37 proc. didesnis, palyginti su 2013 m. biudžetu;

B.  kadangi Agentūra iš Komisijos gavo 6 513 623 EUR dydžio Sąjungos subsidijas, taip pat kitus 1 244 421 EUR dydžio Komisijos įnašus ir finansavimą;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

1.  primena, kad nuo 2012 m. Agentūrai patikėta užduotis valdyti ir įgyvendinti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo(13) (Biocidinių produktų reglamentas (BPR)) techninius, mokslinius ir administracinius aspektus ir panašias užduotis, susijusias su pavojingų cheminių medžiagų eksportu ir importu pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo(14) (Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamentas);

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  pripažįsta, kad Agentūra savo interneto svetainėje viešai paskelbė visų oficialių įstaigų, taip pat savo valdybos ir Apeliacinės valdybos, interesų deklaracijas; pažymi, kad į Agentūros procedūras dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo įtraukti ir išorės, ir laikinieji darbuotojai;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais atliktų biudžeto stebėsenos veiksmų biudžeto įvykdymo lygis buvo 97,08 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 87,46 proc.; pažymi, kad, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 3,28 proc., palyginti su ankstesniais metais;

4.  pažymi, kad išlaidos procedūroms, susijusioms su nauju BPR reglamento įgyvendinimu, turėjo būti įtrauktos į biocidinių produktų registracijos paraiškų mokesčius; pripažįsta, kad surinkti mokesčiai padengė tik 17 proc. šių išlaidų, o likusi jų dalis buvo finansuojama Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių įnašais į Agentūros biudžetą; atkreipia dėmesį į Agentūros pastabą apie klaidingą Komisijos prielaidą, kad Agentūra didžiąja dalimi savo pajamomis padengia savo sąnaudas, susijusias su BPR;

5.  atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susidurs Agentūra, neturėdama finansų atsargų ir siekdama gauti papildomų subsidijų tais metais, kai finansinės įplaukos iš biocidų mokesčių bus mažesnės, nei numatyta; atkreipia dėmesį į Agentūros susirūpinimą dėl to, kad, jei tokia padėtis tęsis ir ji negaus didesnių subsidijų, jai bus labai sunku toliau vykdyti visas su mokesčiais nesusijusias prievoles;

6.  pabrėžia, kad 2014 m. Agentūra gavo 1,3 mln. EUR dydžio Sąjungos įnašą, susijusį su IPS reglamentu, ir, jį naudodama, galėjo baigti parengiamąją veiklą ir užtikrinti, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. IPS reglamentas būtų sėkmingai pradėtas taikyti;

7.  pažymi, kad 2014 m. įplaukos iš mokesčių ir rinkliavų, renkamų pagal REACH reglamentą, ir iš cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) veiklos sudarė 27,8 mln. EUR (pajamos, gaunamos iš registravimo pagal REACH reglamentą mokesčių, MVĮ tikrinimo ir rezervo palūkanų pajamos), taigi viršijo prognozes;

8.  primena, kad pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(15), (REACH reglamentas) Agentūra finansuojama iš pramonės įmonių mokamų mokesčių už cheminių medžiagų registraciją ir galimos balansą užtikrinančios Sąjungos subsidijos, kaip nurodyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(16) (Finansinis reglamentas); be to, pažymi, kad 2014 m. yra ketvirtieji metai iš eilės, kai Agentūra visiškai finansuojama įplaukomis iš mokesčių, surenkamų vykdant REACH ir CLP veiklą;

9.  sveikina Agentūrą, kad ji toliau gerina ataskaitų rengimo procesus ir racionalizuoja finansinius procesus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

10.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad į 2015 m. perkelti įsipareigojimų asignavimai sudarė 35 proc. pagal III, IV ir V antraštines dalis (veiklos išlaidos), t. y. 11 proc. mažiau, palyginti su praėjusiais metais; pripažįsta, kad tie perkėlimai daugiausia atlikti dėl daugiamečio suplanuotų IT vystymo projektų pobūdžio, užsakytų, bet iki metų pabaigos negautų vertimų kaštų ir cheminių medžiagų vertinimų, kurių nustatytas terminas buvo 2015 m.;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.  teigia, kad Agentūra, vykdydama savo 2014 m. biudžetą, pasirašė 736 sutartis, iš kurių 548 buvo bendrosios sutartys, o 188 – sutartys, sudarytos po viešųjų pirkimų; pažymi, kad 23 pastarajai kategorijai priskirtos sutartys pasirašytos po išskirtinių derybų procedūrų, o 11 iš šių 23 sutarčių yra susijusios su teisinėmis paslaugomis;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2014 m. Agentūros įdarbinimo tikslas pasiektas ir iki tų metų pabaigos užpildyta 97 proc. laikinųjų etatų ir 94 proc. sutartininkų etatų; be to, pažymi, kad 2014 m. pabaigoje dirbo arba buvo įdarbinti 479 laikinieji darbuotojai ir 106 sutartininkai; pripažįsta, kad 2014 m. pradžioje karjeros plėtojimo srityje patvirtinta nauja vidaus judumo politika, kuria siekiama padidinti vidaus judumo galimybes ir padaryti šį procesą dinamiškesniu;

13.  su pasitenkinimu pažymi, kad įgyvendinus priekabiavimo prevencijos politiką, 2014 m. paskirti ir apmokyti dar keturi konfidencialūs patarėjai;

14.  pažymi, kad Agentūra 78 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai; ragina Agentūrą toliau laikytis šio principo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.  pripažįsta, kad Agentūra įgyvendino Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 15/2012 dėl interesų konfliktų valdymo atrinktose ES agentūrose rekomendacijas; be to, pažymi, kad Agentūra reguliariai peržiūri ir atnaujina interesų konflikto politiką;

16.  atkreipia dėmesį, kad Agentūra turi keturis pirminiu reglamentu įsteigtus mokslinius komitetus, kurie skelbia oficialias nuomones ir rekomendacijas; pažymi, kad šiuos komitetus sudaro specialistai, iš kurių daugelis – valstybės pareigūnai, kuriuos pasiūlė ar paskyrė valstybės narės, o suinteresuotiesiems subjektams leidžiama dalyvauti tik kaip stebėtojams; pripažįsta, kad tų komiteto narių interesų konfliktų prevencija griežtai valdoma taikant Agentūros procedūrą dėl galimų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo, įskaitant metines interesų deklaracijas ir žodines deklaracijas kiekvieno posėdžio pradžioje;

17.  pripažįsta, kad Agentūra nusprendė savo neoficialių darbo grupių, specialistų grupių ir diskusijų forumų nariams pavesti interesų konfliktų valdymą, apimantį metines interesų deklaracijas ir žodines deklaracijas kiekvieno posėdžio pradžioje;

18.  teigia, kad Agentūros metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Agentūras į savo metinę ataskaitą įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad įsigaliojus Finansiniam reglamentui ir pradėjus jį taikyti, Agentūros valdyba priėmė naujas įgyvendinimo taisykles, kurios taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d.; be to, pažymi, kad tose įgyvendinimo taisyklėse nustatytos programų, projektų ir veiklos ex ante ir ex post vertinimo įgyvendinimo taisyklės; pastebi, kad taikant dabartinę Agentūros vidaus kontrolės sistemą didelis dėmesys skiriamas ex-ante kontrolei, o ex post vertinimas daugiausia buvo atliktas IT projektams, laikantis taikytinos projektų valdymo PRINCE2 metodikos Agentūroje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai tų naujų taisyklių įgyvendinimo rezultatus;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. gruodžio mėn. Agentūros valdyba priėmė kovos su sukčiavimu strategiją; pažymi, kad ta strategija apima 2015–2016 m. ir veiksmų planą su konkrečiais veiksmais, kuriuos reikia įgyvendinti per tą laikotarpį; pažymi, kad vidaus sukčiavimo rizikos vertinimas, atliktas prieš priimant tą strategiją, atskleidė, kad Agentūros rizikos profilis žemas; pažymi, kad pagrindinis tos strategijos tikslas – Agentūroje kurti plataus masto kovos su sukčiavimu kultūrą didžiausią dėmesį skiriant informuotumo didinimui;

Vidaus auditas

21.  pažymi, kad 2014 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko auditą dėl „Paraiškų autorizacijai gauti“, kad įvertintų ir užtikrintų, ar valdymo ir vidaus kontrolės sistemos, kuriomis turi būti valdomas „Paraiškų autorizacijai gauti“ procesas, yra tinkamos ir pakankamai veiksmingos, kad užtikrintų, kad paraiškos būtų išnagrinėtos per nustatytus terminus; pažymi, kad po audito pateiktos penkios „svarbios“ rekomendacijos, tačiau nepateikta nė viena „ypatingos svarbos“ ar „labai svarbi“ rekomendacija;

22.  su pasitenkinimu pažymi, kad VAT įgyvendino visus neįvykdytus veiksmus, nurodytus po 2013 m. atlikto audito dėl „Komitetų valdymo Agentūroje“;

23.  pažymi, kad Agentūros Vidaus audito skyrius (VAS) atliko patikinimo auditus dėl konfidencialumo pareiškimo patvirtinimo vykdymo, darbuotojų rengimo ir tobulėjimo, taip pat patariamąjį auditą dėl BPR procesų; pažymi, kad veiksmų planai buvo parengti atsižvelgiant į VAT ir VAS rekomendacijas;

Kitos pastabos

24.  pripažįsta, kad ISO 9001:2008 sertifikavimo auditu nustatyta, kad REACH procedūros bei darbo instrukcijos ir medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) procesai tinkamai apibrėžti integruotoje valdymo sistemoje; pažymi, kad Agentūra toliau stengiasi didinti savo veiklos efektyvumą ir veiksmingumą, taip pat pažymi, kad Agentūra tokį patį sertifikavimą taikys savo IPS ir BPR veiklai; pažymi, kad Agentūra tęs aplinkos apsaugos valdymo sistemos integravimą į savo kokybės valdymo sistemą;

°

°  °

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .... .. d.](17) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

22.1.2016

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo: Europos cheminių medžiagų agentūra

(2015/2184(DEC))

Nuomonės referentas: Giovanni La Via

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) yra konsoliduotas subjektas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012(18) 208 straipsnį (Finansinis reglamentas);

2.  primena, kad nuo 2012 m. Agentūrai patikėta užduotis valdyti ir įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012(19) (Biocidinių produktų reglamentas (BPR)) techninius, mokslinius ir administracinius aspektus ir panašias užduotis, susijusias su pavojingų cheminių medžiagų eksportu ir importu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012(20) (Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamentą);

3.  primena, kad, atsižvelgiant į BPR reglamentą, Agentūros biocidiniai produktai iš dalies finansuojami lėšomis, gautomis iš pramonės įmonių mokamų mokesčių, ir iš dalies – Sąjungos subsidijos lėšomis, kaip nurodyta Finansinio reglamento 208 straipsnyje; todėl pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti skaidrumą;

4.  susirūpinęs pažymi, kad 2014 m. Agentūra savo biocidinę veiklą turėjo vykdyti patirdama didelių biudžeto ir žmogiškųjų išteklių suvaržymų, nes 2014 m. surinkta daug mažiau, nei numatyta, biocidų mokesčių (1,3 mln. EUR) ir jais apmokėta tik 17 proc. su biocidais susijusių išlaidų; pažymi, kad dėl to Agentūrai skirta biudžeto eilutė buvo papildyta Komisijai atlikus biudžeto lėšų perkėlimą, o Agentūra stengėsi suderinti savo išlaidas su mažomis įplaukomis;

5.  atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susidūrė Agentūra, neturėdama finansų atsargų ir siekdama gauti papildomų subsidijų tais metais, kai finansinės įplaukos iš biocidų mokesčių bus mažesnės, nei numatyta; atkreipia dėmesį į Agentūros nerimą dėl to, kad, jei tokia padėtis tęsis toliau ir ji negaus didesnių subsidijų, jai bus labai sunku toliau vykdyti visas su mokesčiais nesusijusias prievoles;

6.  pabrėžia, kad Agentūra 2014 m. gavo 1,3 mln. EUR dydžio Sąjungos įnašą, susijusį su IPS reglamentu, ir, jį naudodama, galėjo baigti parengiamąją veiklą ir užtikrinti, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. IPS reglamentas būtų sėkmingai pradėtas taikyti;

7.  pažymi, kad 2014 m. įplaukos iš mokesčių ir rinkliavų, renkamų pagal REACH reglamentą, ir iš klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) veiklos sudarė 27,8 mln. EUR (pajamos, gaunamos iš registravimo pagal REACH reglamentą mokesčių, MVĮ tikrinimo ir rezervo palūkanų pajamos), taigi viršijo prognozes;

8.  primena, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(21) (REACH reglamentas) Agentūra finansuojama iš pramonės įmonių mokamų mokesčių už cheminių medžiagų registraciją ir galimos balansą užtikrinančios Sąjungos subsidijos, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 208 straipsnyje; be to, pažymi, kad 2014 m. yra ketvirtieji metai iš eilės, kai Agentūra visiškai finansuojama įplaukomis iš mokesčių, surenkamų vykdant REACH ir CLP veiklą;

9.  teigiamai vertina Agentūros įsipareigojimą reaguoti į ankstesnių metų pastabas ir sveikina ją sumažinus perkėlimų lygį iki vidutiniškai mažiau nei 10 proc., atsižvelgiant į visus reglamentus, taip pat ragina ją toliau siekti, kai įmanoma, mažinti perkeliamas lėšas; pažymi, kad 2014 m. pagrindinės lėšų perkėlimo priežastys buvo daugiametis planuotų IT sistemų kūrimo projektų pobūdis (4,5 mln. EUR), 2014 m. užsakytų, bet iki metų pabaigos negautų ir neapmokėtų vertimų kaštai (0,5 mln. EUR) ir cheminių medžiagų vertinimai, kurių nustatytas terminas buvo 2015 m. (1,9 mln. EUR);

10.  sveikina Agentūrą, kad ji toliau gerino ataskaitų rengimo procesus ir racionalizavo finansinius procesus;

11.  palankiai vertina skaidrumo užtikrinimo metodą, kurį, be kita ko, reaguodama į Europos ombudsmeno reikalavimą, pradėjo taikyti Agentūros valdančioji taryba; ragina Agentūrą nuolat atnaujinti savo vidaus procedūras siekiant užtikrinti savo darbuotojų nepriklausomumą;

12.  prašo Agentūros atsakingo organo kuo greičiau įgyvendinti kovos su sukčiavimu strategiją;

13.  pažymi, kad 2014 m. Agentūra sumažino REACH / CLP etatus, laikydamasi sprendimo dėl 2014 m. biudžeto, ir viršijo nusistatytą įdarbinimo tikslą, iki tų metų pabaigos užpildydama 97 proc. etatų (susijusių su REACH, CLP, biocidais ir IPS); taigi pabrėžia, kad iki 2014 m. pabaigos buvo užpildyti 479 iš 495 turimų laikinųjų darbuotojų etatų ir įdarbinta 118 sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

14.  pažymi, kad Agentūra 78 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai; ragina Agentūrą toliau laikytis šio principo;

15.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 2013 m. patikinimo pareiškime padarytą išlygą atsižvelgiant į tai, kad Agentūros įgaliojimai neapima kontrolės ar inspektavimo nacionaliniu lygmeniu, todėl Agentūra negali patvirtinti, kad į Europos rinką patenka tik registruotos ar leidžiamos naudoti medžiagos ir produktai, už kuriuos Agentūrai buvo sumokėtas mokestis;

16.  palankiai vertina Audito Rūmų pranešimą, kad Agentūros 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

17.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

62

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniel Dalton

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 131.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 131.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 131.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 131.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(14)

OL L 201, 2012 7 27, p. 60.

(15)

OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(16)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(17)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(19)

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(20)

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60).

(21)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika