Διαδικασία : 2015/2204(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0119/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0119/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.58
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0194

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 687kWORD 123k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2204(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(6), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0119/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(9),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(14), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0119/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης ARTEMIS) για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0119/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Ιουνίου 2014, η κοινή επιχείρηση ECSEL (εφεξής η «Κοινή Επιχείρηση») συστήθηκε ως κοινή επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» για την χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα οφείλει να συνδυάσει τα οικονομικά και τα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της πολυπλοκότητας της ραγδαίως εξελισσόμενης καινοτομίας στον τομέα αυτό·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου(17), η Κοινή Επιχείρηση συστήθηκε για να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί την κοινή επιχείρηση ENIAC και την κοινή επιχείρηση ARTEMIS·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες με τον «Ορίζοντα 2020» σε εθελοντική βάση και οι ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη που εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες τους και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να είναι ανοιχτή σε νέα μέλη·

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της Κοινής Επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις νομικών οντοτήτων πλην της Ένωσης και των κρατών που μετέχουν στην Κοινή Επιχείρηση, οι οποίες συνεισφέρουν στους στόχους της τελευταίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σύνολό τους, οι εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν τουλάχιστον σε 2 340 000 000 EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στην Κοινή Επιχείρηση που προσδοκώνται για ολόκληρη τη διάρκεια του «Ορίζοντα 2020» ανέρχονται σε 1 184 874 000 EUR από την Ένωση, 1 170 000 000 EUR από τα κράτη που συμμετέχουν στην Κοινή Επιχείρηση και 1 657 500 000 EUR από τα ιδιωτικά μέλη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από τις κοινές επιχειρήσεις ENIAC και ARTEMIS στην Κοινή Επιχείρηση οφείλει να ευθυγραμμιστεί και να συγχρονιστεί με τη μετάβαση από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο(18) (ΠΠ7) στον «Ορίζοντα 2020» για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για την έρευνα,

Γενικά

1.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Συνεδρίου»), προβαίνει σε πάρα πολλές γενικές παρατηρήσεις, κάτι που αποβαίνει εις βάρος των εφαρμόσιμων και πιο εξειδικευμένων παρατηρήσεων· ζητεί συνεπώς ο λογιστικός έλεγχος να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις, στην κατάσταση υλοποίησης των πολυετών σχεδίων (περιλαμβανομένης μιας σαφούς παρουσίασης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος και για τα προηγούμενα έτη) και στα αποτελέσματα και την εφαρμογή τους·

2.  παρατηρεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 πάσχουν από έλλειψη εναρμόνισης και συχνά είναι ελλιπείς· σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της έκθεσης·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016 περιλαμβάνεται ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των κοινών επιχειρήσεων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  δέχεται, με βάση τη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για την περίοδο από τις 27 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

5.  παρατηρεί ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 160 114 500 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 104 144 250 EUR·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά την εισφορά σε είδος ή σε χρήμα· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει στις μελλοντικές εκθέσεις τμήματα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και το ύψος των εισφορών σε είδος ή σε χρήμα για το ΠΠ7 και τον «Ορίζοντα 2020» χωριστά·

7.  παρατηρεί ότι τα προγράμματα της Κοινής Επιχείρησης που χρηματοδοτούνται από το ΠΠ7 βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη· προτρέπει την Κοινή Επιχείρηση να διεκπεραιώνει προσεκτικά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παράλληλη διεργασία·

8.  δέχεται, σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014, ότι έχουν υλοποιηθεί οι πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που προβλέπει οι διοικητικές συμφωνίες της Κοινής Επιχείρησης μέσω της καθιέρωσης ειδικού εντύπου υποβολής στοιχείων, με τη μορφή πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του έργου· παρατηρεί ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει καθιερώσει παρόμοιο ειδικό έντυπο με παραλήπτες τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης·

9.  αντιλαμβάνεται ότι η Κοινή Επιχείρηση εκπόνησε το 2014 κατάλογο ελέγχου που εμπεριέχει τα ουσιώδη στοιχεία ενός συστήματος πιστοποίησης της αξιοπιστίας και προέβη σε εντατικές ανταλλαγές με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης με σκοπό την αξιολόγηση της αξιοπιστίας που πιστοποιούν τα εθνικά συστήματα· επισημαίνει ότι η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί για πέντε συνεισφέροντες και για συνεισφορές που αντιστοιχούν στο 54,2% των επιχορηγήσεων που χορήγησε η Κοινή Επιχείρηση, καθώς επίσης και ότι ένας ακόμη συνεισφέρων, του οποίου η συνεισφορά αντιστοιχεί στο 18,9% των επιχορηγήσεων που χορήγησε η Κοινή Επιχείρηση, έχει τύχει εξέτασης χωρίς ωστόσο να είναι διαθέσιμες οποιεσδήποτε σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες κατά τη χρονική στιγμή του ελέγχου·

10.σημειώνει ότι η Κοινή Επιχείρηση υπολόγισε το εναπομένον ποσοστό σφάλματος σε 0,73%· παρατηρεί εντούτοις ότι η Κοινή Επιχείρηση παρέλειψε να γνωστοποιήσει τον αριθμό των πράξεων επί των οποίων υπολογίστηκε αυτό το ποσοστό· καλεί συνεπώς την Κοινή Επιχείρηση να προσκομίσει το στοιχείο αυτό·

11.  επισημαίνει ότι, παρά τα ανωτέρω, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων επειδή οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων δεν περιλαμβάνουν πρακτικές ρυθμίσεις για τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους·

12.  διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Κοινή Επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που έλαβε από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης σε σχέση με τις δαπάνες για τα ολοκληρωθέντα έργα· σημειώνει περαιτέρω ότι, μετά από αξιολόγηση των στρατηγικών ελέγχου τριών εθνικών αρχών χρηματοδότησης, δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί συμπέρασμα κατά πόσο οι εκ των υστέρων έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσματικά λόγω των διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές χρηματοδότησης, γεγονός που δεν επέτρεψε στην Κοινή Επιχείρηση να υπολογίσει ούτε σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ούτε εναπομένον ποσοστό σφάλματος· παρατηρεί ότι τούτη η τεχνική δυσχέρεια δεν συνεπάγεται, από την άλλη πλευρά, αρνητική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά καθιστά βεβαίως αδύνατη την εκ μέρους του επιβεβαίωση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων χωρίς διατύπωση επιφύλαξης· παρατηρεί επίσης ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει επιβεβαιώσει ότι, από την εκτενή αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης στην οποία έχει προβεί η ίδια, προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτά είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την εύλογη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της·

13.  παρατηρεί ότι η Κοινή Επιχείρηση είναι της άποψης ότι οι εθνικές διαδικασίες παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων και τούτο παρά την ύπαρξη διαφόρων εκθέσεων από διαφορετικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχή· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση, εν συνεχεία της αξιολόγησης των διαδικασιών που εφάρμοσαν οι εθνικές αρχές χρηματοδότησης, να τις καλέσει να υποβάλουν γραπτή δήλωση σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

14.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνει γνώμη με επιφυλάξεις η οποία βασίζεται στην έλλειψη των απαραίτητων πληροφοριών για τον υπολογισμό είτε του σταθμισμένου ποσοστού σφάλματος είτε του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος μετά τους εκ των υστέρων ελέγχους των εθνικών αρχών χρηματοδότησης· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συγκεντρώσει εκείνα τα πρόσθετα και αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που η Κοινή Επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τα εθνικά ελεγκτικά όργανα ή τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί επιπλέον το Ελεγκτικό Συνέδριο να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία ως εναλλακτικό τρόπο για να αιτιολογήσει τη γνώμη του, και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των εν λόγω πρόσθετων στοιχείων·

15.  παρατηρεί ότι ένας σημαντικός διορθωτικός προϋπολογισμός που αυξάνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε 158 200 000 EUR άρχισε να εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν το τέλος του οικονομικού έτους· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για την εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής οικονομικής απόφασης·

16.  αντιλαμβάνεται ότι το ποσοστό εκτέλεσης των επιχειρησιακών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανήλθε σε 99,7%· παρατηρεί εντούτοις ότι οι πιστώσεις υποχρεώσεων αναλήφθηκαν σε συνολικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχουν υπογραφεί ακόμη οι αντίστοιχες συμφωνίες επιχορήγησης· θεωρεί, δεδομένης της έλλειψης σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πληροφοριών σχετιζόμενων με την εκτέλεση του ΠΠ7 και του «Ορίζοντα 2020», ότι οι δείκτες αυτοί δεν εξασφαλίζουν πραγματική αποτίμηση επιδόσεων· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει στις προσεχείς εκθέσεις πληροφορίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΠ7, και χωριστά, αντίστοιχες πληροφορίες για τον «Ορίζοντα 2020»· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και σχετικά με όλες τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή·

17.  παρατηρεί ότι δεν υπήρξε σαφής διαχωρισμός των πληροφοριών περί εκτέλεσης του ΠΠ7 και του «Ορίζοντα 2020» διότι καμία σύμβαση σχετικά με την εκτέλεση του «Ορίζοντα 2020» δεν είχε υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2014 και άρα καμία πληρωμή δεν είχε υλοποιηθεί· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει χωριστές πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το ΠΠ7 και για τον «Ορίζοντα 2020» στην έκθεσή του για το 2015· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να προσκομίσει τις πληροφορίες αυτές στην έκθεσή της σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2015·

18.  τάσσεται υπέρ της πρωτοβουλίας της Κοινής Επιχείρησης να συνεργαστεί με μικρότερους συνεισφέροντες και να διευρύνει την εμβέλεια των αξιολογήσεων των επιχορηγήσεων ούτως ώστε να υποβάλλεται σε αυτές το 90% των χορηγούμενων επιχορηγήσεων· καλεί την Κοινή Επιχείρηση να συνεχίσει τις αξιολογήσεις της προκειμένου να προσεγγίσει το 100% όσον αφορά την κάλυψη όλων των επιχορηγήσεων και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις προόδους που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2015 και 2016·

19.  επισημαίνει ότι η Κοινή Επιχείρηση ανέλαβε τις δραστηριότητες της ENIAC και της ARTEMIS τον Ιούνιο του 2014· σημειώνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση υλοποίησης των σχεδίων της Κοινής Επιχείρησης (ύψος πληρωμών, σχέδια πληρωμών για τα επόμενα έτη)·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την αξιολόγηση του επιπέδου των συνεισφορών σε είδος από την Κοινή Επιχείρηση· παρατηρεί εντούτοις την έλλειψη επαρκών πληροφοριών ώστε να διαπιστώσει κανείς τον βαθμό υλοποίησης των καθηκόντων των μελών όσον αφορά το ΠΠ7·

Νομικό πλαίσιο

21.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο περί υποβολής μιας πλήρους και κατάλληλης δημοσιονομικής αξιολόγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης για την περίοδο έως την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων της(19)·

Εσωτερικός έλεγχος

22.  αντιλαμβάνεται ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής διεξήγαγε αξιολόγηση κινδύνου της Κοινής Επιχείρησης· επισημαίνει ότι τέσσερα ζητήματα χαρακτηρίστηκαν ως «υψηλού αντικτύπου/υψηλού κινδύνου»·

23.  ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερείς πληροφορίες στο πεδίο της διαχείρισης κινδύνου των εμμέσων δαπανών και σε σχέση με συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν υπό το φως των προσπαθειών που καταβλήθηκαν από κοινού με την Επιτροπή προκειμένου να εξευρεθούν εναλλακτικοί μηχανισμοί και περαιτέρω δυνατότητες σύγκλισης των διαδικασιών λογιστικού ελέγχου, ούτως ώστε να αποκλεισθεί ο κίνδυνος διπλών και τριπλών λογιστικών εγγραφών και εκθέσεων και η οικονομική επιβάρυνση που αυτός συνεπάγεται·

24.  καλεί την Κοινή Επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σε σχέση με την έγκριση και την εφαρμογή της στρατηγικής κατά της απάτης·

25.  αντιλαμβάνεται ότι η Κοινή Επιχείρηση θα θέσει σε εφαρμογή μεθοδολογία λογιστικού ελέγχου ευθυγραμμισμένη με τις πρότυπες διαδικασίες του «Ορίζοντα 2020»· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, η οποία έκθεση θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων επί των οποίων βασίζεται η εφαρμογή μιας παρόμοιας μεθοδολογίας, καθώς και αιτιολόγηση και εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

26.  παρατηρεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης έχει αποφασίσει τη σύσταση κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου και έχει εγκρίνει το σχετικό εσωτερικό καταστατικό· παρατηρεί επιπλέον, σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης, ότι δύο πρότυπα εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν τεθεί πλήρως σε εφαρμογή ακόμη και ότι ορισμένες διαδικασίες εξακολουθούν να μην έχουν επικαιροποιηθεί·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

27.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Κοινή Επιχείρηση έχει εγκρίνει ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων· υπενθυμίζει εντούτοις ότι οι δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προόδους που έχει επιτύχει η Κοινή Επιχείρηση ως προς την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων· παρατηρεί εντούτοις ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προς την κατεύθυνση της εκ του σύνεγγυς συνεργασίας με την Επιτροπή με σκοπό την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του «Ορίζοντα 2020» και την καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του ΠΠ7· παρατηρεί επίσης ότι η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να διευρύνει την συστηματική διάδοση των ερευνητικών της αποτελεσμάτων· ζητεί από την Κοινή Επιχείρηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την μελλοντική της συμμόρφωση με τα ανωτέρω και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση από την Κοινή Επιχείρηση της έκθεσης για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης ECSEL·

30.  υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή είχε ζητήσει σε προηγούμενο στάδιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για την ικανότητα των κοινών επιχειρήσεων, μαζί με τους εταίρους τους από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και της επίδειξης(20)·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 80.

(2)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 81.

(3)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

  ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.

(5)

  ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52.

(6)

  ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.

(7)

  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(8)

  ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(9)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 80.

(10)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 81.

(11)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(12)

  ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.

(13)

  ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52.

(14)

  ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.

(15)

  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(16)

  ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(17)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης ECSEL (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152).

(18)

  Απόφαση αριθ. 1982/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 6).

(19)

  Διαδικασία απαλλαγής για το 2013 - έγγραφα A8-0103 /2015 για την ARTEMIS και A8-0104/2015 για την ENIAC.

(20)

  Διαδικασία απαλλαγής για το 2013 - έγγραφα A8-0103 /2015 για την ARTEMIS και A8-0104/2015 για την ENIAC.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου