Menettely : 2015/2204(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0119/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0119/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.58
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0194

MIETINTÖ     
PDF 279kWORD 91k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2204(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Marian-Jean Marinescu

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(4),

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(5),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2016),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

2015/2204(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(9),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(10) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(12),

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(13),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(14) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(15),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(16),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2016),

1.  hyväksyy ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0119/2016),

A.  ottaa huomioon, että ECSEL-yhteisyritys perustettiin 7. kesäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan mukaisena yhteisyrityksenä elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 31. joulukuuta 2024 asti kestäväksi ajaksi;

B.  toteaa, että elektronisia komponentteja ja järjestelmiä koskevalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella olisi yhdistettävä rahoitusvarat ja tekniset resurssit, jotka ovat välttämättömiä, jotta alan yhä nopeammin etenevässä kehityksessä voidaan pysyä mukana;

C.   ottaa huomioon, että yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 561/2014(17) korvaamaan ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritykset, joiden seuraaja se on;

D.   ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat unioni, jäsenvaltiot ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan vapaaehtoisesti assosioituneet maat, perustajayhtiöitään edustavat yksityiset osakkaat ja muut järjestöt, jotka toimivat unionissa elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla; toteaa, että yhteisyrityksen olisi oltava avoinna uusille osakkaille;

E.   toteaa, että yhteisyrityksen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa olisi otettava huomioon investoinnit, joita ovat tehneet muut oikeushenkilöt kuin unioni ja yhteisyritykseen osallistuvat valtiot; toteaa, että kokonaisinvestointien määrän odotetaan nousevan vähintään 2 340 000 000 euroon;

F.  toteaa, että yhteisyritykselle koko Horisontti 2020 -kaudella suoritettavien rahoitusosuuksien ennakoidaan jakaantuvan seuraavasti: 1 184 874 000 euroa unionilta, 1 170 000 000 euroa yhteisyritykseen osallistuvilta valtioilta ja 1 657 500 000 euroa yksityisiltä osakkailta;

G.   toteaa, että siirtyminen ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyrityksistä yhteisyritykseen olisi mukautettava siirtymiseen seitsemännestä puiteohjelmasta(18) Horisontti 2020 ‑puiteohjelmaan ja siirtymiset olisi synkronoitava, jotta voidaan varmistaa, että tutkimukseen saatavilla olevaa rahoitusta käytetään mahdollisimman hyvin;

Yleistä

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin esittää yhteisyrityksen tilinpäätöstä varainhoitovuodelta 2014 koskevassa kertomuksessaan liian monia yleisluonteisia huomautuksia käyttökelpoisten erityisten huomautusten sijasta; edellyttää siksi tarkastusta, jossa keskitytään enemmän vuotuiseen taloudelliseen tulokseen, monivuotisten hankkeiden täytäntöönpanoa koskevaan tilanteeseen (mukaan lukien selkeä esitys talousarvion toteuttamisesta kyseiseltä vuodelta ja edeltäviltä vuosilta) sekä hankkeiden tuloksiin ja täytäntöönpanoon;

2.  toteaa, että yhteisyrityksen laatimassa varainhoitovuoden 2014 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa kertomuksessa esitetyt tiedot olivat epäyhdenmukaisia ja usein puutteellisia; katsoo, että komission on aiheellista antaa kertomuksen luonnetta ja sisältöä koskevia ohjeita;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 työohjelmaan kuuluu erityiskertomus yhteisyritysten tuloksellisuuden tarkastuksesta;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä jaksolta on esitetty 27. kesäkuuta ja 31. joulukuuta 2014 väliseltä ajalta annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

5.  panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 160 114 500 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 104 144 250 euroa maksumäärärahoja;

6.  pitää valitettavana, että luontois- ja käteissuorituksia koskevia tietoja ei ole annettu; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa erillisiä kokonaisuuksia arviointimenettelystä sekä luontois- ja käteissuoritusten tasosta seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä;

7.  toteaa, että seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitetut yhteisyrityksen ohjelmat ovat edelleen käynnissä; kannustaa yhteisyritystä suunnittelemaan talousarvionsa huolellisesti ja ottamaan rinnakkaisen prosessin asianmukaisesti huomioon;

8.  panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan yhteisyrityksen hallinnollisissa sopimuksissa olevien velvoitteiden täyttämiseksi on toteutettu käytännön järjestelyjä ottamalla käyttöön erillinen hankkeen päättymistä koskeva todistus; toteaa, että yhteisyritys on esittänyt kyseisen mallin kansallisille rahoitusviranomaisille;

9.  panee merkille, että yhteisyritys ilmoittaa laatineensa vuonna 2014 tarkistuslistan, jossa on varmistusjärjestelmän olennaiset elementit, ja vaihtaneensa intensiivisesti näkemyksiä kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa arvioidakseen kansallisten järjestelmien antamaa varmennusta; toteaa, että arviointi on saatettu loppuun viiden osakkaan kohdalla ja että nämä osakkaat ovat saaneet 54,2 prosenttia yhteisyrityksen myöntämistä avustuksista; toteaa, että lisäksi on tarkasteltu vielä yhtä osakasta, joka on saanut 18,9 prosenttia yhteisyrityksen myöntämistä avustuksista, mutta tarkastelua ei vielä ollut saatettu ajan tasalle siinä vaiheessa, kun tarkastus tehtiin;

10. panee merkille, että yhteisyritys arvioi jäännösvirhetason olevan 0,73 prosenttia; toteaa kuitenkin, että yhteisyritys ei ilmoittanut, kuinka moneen tapahtumaan kyseinen laskelma perustui; pyytää siksi yhteisyritystä antamaan nämä tiedot;

11.  korostaa, että edellä mainitusta huolimatta tilintarkastustuomioistuin on antanut varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, koska kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa allekirjoitetuissa hankkeiden maksupyyntöjen tarkastusta koskevissa hallinnollisissa sopimuksissa ei määrätä jälkitarkastuksia koskevista käytännön järjestelyistä;

12.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyritys ei arvioinut päätökseen saatettujen hankkeiden kuluja koskevien, kansallisilta rahoitusviranomaisilta saatujen tarkastuskertomusten laatua; panee lisäksi merkille, että kun kolmen kansallisen rahoitusviranomaisen tarkastusstrategiat oli arvioitu, ei kyetty päättelemään, toimivatko jälkitarkastukset vaikuttavalla tavalla; toteaa tämän johtuneen kansallisten rahoitusviranomaisten erilaisista menetelmistä, joiden vuoksi yhteisyritys ei voinut laskea painotettua virhetasoa eikä jäännösvirhetasoa; toteaa, että tämä tekninen ongelma ei kuitenkaan johda tilintarkastustuomioistuimen kielteiseen lausuntoon mutta ymmärrettävästi estää sitä vahvistamasta toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta ilman, että esittää varauman; panee myös merkille, että yhteisyritys on vahvistanut, että sen kansallisia varmistusjärjestelmiä koskevien laajojen arviointien mukaan järjestelmät voivat taata kohtuullisen suojan yhteisyrityksen osakkaiden taloudellisille eduille;

13.  panee merkille, että unionin eri toimielinten, myös vastuuvapauden myöntävän viranomaisen, selonteoista huolimatta kansalliset menettelyt antavat yhteisyrityksen mukaan kohtuullisen varmuuden tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; kehottaa kansallisten viranomaisten soveltamien menettelyjen arvioinnin johdosta yhteisyritystä pyytämään kansallisilta viranomaisilta kirjallisen lausunnon siitä, että kansallisten menettelyjen toteuttaminen tarjoaa kohtuullisen varmuuden toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

14.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyy varauman sisältävä lausunto, joka perustuu siihen, että kansallisten rahoitusviranomaisten tekemien jälkitarkastusten jälkeen ei ole tarvittavia tietoja painotetun virhetason eikä jäännösvirhetason laskemista varten; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta keräämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisilta tarkastuselimiltä tai toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tarvittavat lisäasiakirjat ja -tiedot, joiden vaatimiseen yhteisyrityksellä ei ole valtuuksia; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta lisäksi käyttämään näitä lisäasiakirjoja ja -tietoja vaihtoehtoisena tapana perustella lausuntoaan ja kehottaa sitä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisestä lisäaineistosta tekemästään arvioinnista;

15.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi varainhoitovuoden lopussa mittavan lisätalousarvion, jolla maksusitoumusmäärärahoja lisättiin 158 200 000 euroon; pyytää yhteisyritystä antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisia tietoja perusteista, joilla näin merkittävä rahoituspäätös on tehty;

16.  panee merkille, että operatiivisten maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,7 prosenttia; toteaa kuitenkin, että maksusitoumusmäärärahat sidottiin kokonaistasolla, joten niiden osalta ei vielä ole tehty avustussopimuksia; katsoo, että nämä ilmaisimet eivät anna takeita tuloksellisuuden todellisesta arvioinnista, koska seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevia tietoja ei ole erotettu selvästi; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa tietoja seitsemättä puiteohjelmaa koskevasta talousarvion toteuttamisesta ja erikseen Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevasta talousarvion toteuttamisesta; pyytää yhteisyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle nykytilanteesta sekä asiassa mahdollisesti saavutetusta edistyksestä;

17.  panee merkille, että seitsemättä puiteohjelmaa ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ei erotettu toisistaan selvästi, koska Horisontti 2020 -puiteohjelman toteuttamiseen liittyviä sopimuksia ei ollut allekirjoitettu vuoden 2014 loppuun mennessä eikä maksuja siten ollut suoritettu; pyytää tilintarkastustuomioistuinta antamaan vuoden 2015 kertomuksessaan erilliset tiedot talousarvion toteuttamisesta seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan nämä tiedot vuoden 2015 vuotuisessa selvityksessä talousarvio- ja varainhallinnosta;

18.  kannattaa yhteisyrityksen aloitetta, joka koskee yhteistyön tekemistä pienempien osakkaiden kanssa sekä avustusten arvioinnin laajentamista kattamaan 90 prosenttia myönnetyistä avustuksista; kehottaa yhteisyritystä jatkamaan arviointiaan, jotta voidaan päästä sadan prosentin kattavuuteen kaikista avustuksista, ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle varainhoitovuosina 2015 ja 2016 saavutetusta edistyksestä;

19.  korostaa, että yhteisyritys otti kesäkuussa 2014 hoitaakseen ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritysten toiminnan; toteaa, että yhteisyrityksen hankkeiden toteuttamisen tilanteesta ei ole riittävästi selviä tietoja (maksujen määrä, lähivuosien maksusuunnitelma);

20.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on arvioinut luontoissuoritusten tasoa; toteaa kuitenkin, että tietoja ei ole riittävästi siihen, että voitaisiin varmentaa osakkaiden tehtävien hoitaminen seitsemännen puiteohjelman osalta;

Oikeudelliset puitteet

21.  kehottaa jälleen tilintarkastustuomioistuinta esittämään kattavan ja asianmukaisen taloudellisen arvion yhteisyrityksen oikeuksista ja velvoitteista ajanjaksolta, joka ulottuu siihen asti, kun yhteisyritys on aloittanut toimintansa(19);

Sisäinen tarkastus

22.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto suoritti yhteisyritystä koskevan riskienarvioinnin; toteaa, että neljä seikkaa on saanut luokituksen ”suuri vaikutus / suuri riski”;

23.  pyytää yhteisyritystä antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisia tietoja välillisiä kustannuksia koskevasta riskienhallinnasta, komission työn perusteella toteutetuista konkreettisista toimenpiteistä vaihtoehtoisten mekanismien löytämiseksi sekä muista mahdollisuuksista kirjanpitomenettelyjen lähentämiseksi toisiinsa, jotta voidaan välttää kaksin- tai kolminkertaisen kirjanpidon ja raportoinnin riski sekä tästä mahdollisesti aiheutuva taloudellinen rasitus;

24.  pyytää yhteisyritystä pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla petostenvastaisen strategian hyväksymisen ja soveltamisen suhteen;

25.  panee merkille, että yhteisyritys aikoo noudattaa tarkastusstrategiaa, jota on mukautettu Horisontti 2020 -puiteohjelman vakiomenettelyihin; pyytää yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle selonteon, jossa esitetään yksityiskohtaiset perusteet tällaisen strategian soveltamiselle ja arvioidaan sen vaikuttavuutta;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

26.  panee merkille, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto on perustanut yhteisyrityksen oman sisäisen tarkastuksen ja hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen; toteaa lisäksi, että yhteisyrityksen tilinpäätöksen mukaan kahta sisäisen valvonnan standardia ei ole vielä pantu täytäntöön kokonaisuudessaan ja että eräät menettelyt on vielä saatettava ajan tasalle;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

27.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on hyväksynyt kattavat toimintaperiaatteet, jotka koskevat eturistiriitojen ennaltaehkäisyä; muistuttaa kuitenkin, että hallintoneuvoston jäsenten tekemät eturistiriitoja koskevat ilmoitukset eivät ole julkisesti saatavilla;

Tutkimustulosten seuranta ja niistä raportointi

28.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on edistynyt seurannassa ja raportoinnissa; toteaa kuitenkin, että olisi pyrittävä ponnekkaammin tiiviimpään yhteistyöhön komission kanssa, jotta Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevat vaatimukset voidaan täyttää ja jotta voidaan edistää paremmin seitsemännen puiteohjelman tulosten levittämistä; toteaa lisäksi, että yhteisyrityksen olisi lisättävä tutkimustulosten järjestelmällistä levittämistä; pyytää yhteisyritystä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet edellä mainittujen seikkojen hoitamiseksi jatkossa ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiasta;

29.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on julkaissut selonteon, joka koskee ECSEL-yhteisyrityksen toiminnan sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia;

30.  muistuttaa, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano(20).

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 80.

(2)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 81.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)

EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.

(6)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 80.

(10)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 81.

(11)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.

(13)

EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.

(14)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

  EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

  Neuvoston asetus (EU) N:o 561/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152).

(18)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 6).

(19)

  Varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntäminen – asiakirjat A8-0103/2015 (ARTEMIS) ja A8-0104/2015 (ENIAC).

(20)

  Varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntäminen – asiakirjat A8-0103/2015 (ARTEMIS) ja A8-0104/2015 (ENIAC).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö