Procedūra : 2015/2204(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0119/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0119/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.58
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0194

ZIŅOJUMS     
PDF 686kWORD 111k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2204(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Marian-Jean Marinescu

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(4),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(6), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0119/2016),

1.  sniedz kopuzņēmuma ECSEL (bijušā ENIAC kopuzņēmuma un ARTEMIS kopuzņēmuma) izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(9),

–  ņemot vērā deklarāciju(10) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(11) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(12),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(13),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(14)un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(15),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(16),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0119/2016),

1.  apstiprina kopuzņēmuma ECSEL (bijušā ENIAC kopuzņēmuma un ARTEMIS kopuzņēmuma) 2014. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2204(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ENIAC kopuzņēmums un ARTEMIS kopuzņēmums) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0119/2016),

A.  tā kā 2014. gada 7. jūnijā uz laikposmu līdz 2024. gada 31. decembrim tika izveidots kopuzņēmums ECSEL (turpmāk “Kopuzņēmums”) kā kopuzņēmums Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. panta nozīmē, lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai”;

B.  tā kā publiskā un privātā sektora partnerībai elektronisko komponentu un sistēmu jomā būtu jāapvieno finansiālie un tehniskie līdzekļi, kas ir svarīgi, lai spētu kontrolēt sarežģīto situāciju saistībā ar inovācijām, kuru attīstības temps šajā jomā kļūst arvien straujāks;

C.   tā kā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 561/2014(17) tika izveidots Kopuzņēmums, lai aizstātu ENIAC kopuzņēmumu (turpmāk “ENIAC”) un ARTEMIS kopuzņēmumu (turpmāk “ARTEMIS”) un turpinātu to darbu;

D.   tā kā Kopuzņēmuma locekļi ir Savienība, dalībvalstis un “Apvārsnis 2020” asociētās valstis, pamatojoties uz brīvprātības principu, kā arī asociācijas kā privāti locekļi, kas pārstāv tās veidojošos uzņēmumus, un citas organizācijas, kuras aktīvi darbojas elektronisko komponentu un sistēmu nozarē Savienībā; tā kā Kopuzņēmumam vajadzētu būt atvērtam jaunu locekļu uzņemšanai;

E.   tā kā, vērtējot Kopuzņēmuma vispārējo ietekmi, būtu jāņem vērā tā mērķu sasniegšanai nodrošinātie ieguldījumi no tiesību subjektiem, kas nav Savienība vai valstis, kas piedalās kopuzņēmumā; tā kā paredzams, ka šie kopējie ieguldījumi varētu sasniegt vismaz EUR 2 340 000 000;

F.  tā kā ieguldījumi Kopuzņēmumā, kuri plānoti visam “Apvārsnis 2020” darbības periodam, ir EUR 1 184 874 000 no Savienības, EUR 1 170 000 000 — no Kopuzņēmumā iesaistītajām valstīm un EUR 1 657 500  000 — no privātiem locekļiem;

G.   tā kā pāreja no ENIAC un ARTEMIS uz Kopuzņēmumu būtu jāsaskaņo un jāsinhronizē ar pāreju no Septītās pamatprogrammas(18) pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai nodrošinātu pētniecībai pieejamā finansējuma optimālu izmantošanu,

Vispārīgas piezīmes

1.  norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir pārāk daudz vispārīgu piezīmju un trūkst konstruktīvu, konkrētu piezīmju; tāpēc prasa revīzijā vairāk koncentrēties uz gada finansiālās darbības sniegumu, daudzgadu projektu īstenošanas statusu (ietverot attiecīgā gada un iepriekšējo gadu budžeta izpildes skaidru izklāstu) un uz rezultātiem un to sasniegšanas gaitu;

2.  norāda, ka Kopuzņēmuma ziņojumā par budžeta un finanšu pārvaldību 2014. finanšu gadā sniegtā informācija nebija saskaņota un nereti bija nepilnīga; norāda, ka Komisijai ir jāsniedz norādījumi par to, kādam jābūt šim ziņojumam un kas tajā jāiekļauj;

3.  norāda, ka Revīzijas palātas 2016. gada darba programma ietver īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu lietderības revīziju;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Kopuzņēmuma pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli laikposmā no 2014. gada 27. jūnija līdz 31. decembrim, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā periodā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

5.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 160 114 500 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 104 144 250 apmērā;

6.  pauž nožēlu, ka nav sniegta informācija par ieguldījumiem natūrā un skaidrā naudā; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut noteikumus par procedūru attiecīgi Septītajā pamatprogrammā un pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” veikto ieguldījumu natūrā un skaidrā naudā novērtēšanai un par šo ieguldījumu apmēru;

7.  norāda, ka joprojām turpinās no Septītās pamatprogrammas finansētās Kopuzņēmuma programmas; mudina Kopuzņēmumu rūpīgi plānot budžetu, pienācīgi ņemot vērā paralēlos procesus;

8.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma pārskatos par 2014. finanšu gadu (turpmāk “Kopuzņēmuma gada pārskati”) sniegto informāciju ir veikti praktiski pasākumi, lai izpildītu Kopuzņēmuma administratīvajos nolīgumos iekļautos pienākumus, ieviešot īpašu ziņošanas veidlapu “projekta noslēguma sertifikāts”; norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis šādu īpašu veidlapu dalībvalstu finansēšanas iestādēm;

9.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums 2014. gadā izstrādāja kontrolsarakstu, kas ietver būtiskus pārliecības gūšanas sistēmas elementus, un iesaistījās intensīvās viedokļu apmaiņās ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm, lai novērtētu valstu sistēmu nodrošināto pārliecību; norāda, ka novērtējums ir pabeigts attiecībā uz pieciem līdzekļu ieguldītājiem, kuri nodrošina 54,2 % Kopuzņēmuma piešķirto dotāciju, un ka vēl viens līdzekļu ieguldītājs, kas nodrošina 18,9 % Kopuzņēmuma piešķirto dotāciju, ir pārbaudīts, bet revīzijas veikšanas laikā par to vēl tika gaidīta jaunākā informācija;

10.  norāda, ka Kopuzņēmums atlikušo kļūdu īpatsvaru lēsa 0,73 % apmērā; tomēr konstatē, ka Kopuzņēmums nav atklājis, kāds darījumu skaits tika ņemts vērā šāda īpatsvara aprēķināšanā; tādēļ aicina Kopuzņēmumu sniegt šo informāciju;

11.  norāda, ka, neraugoties uz iepriekš minēto, Revīzijas palāta sniedza atzinumu ar iebildēm par gada pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, pamatojoties uz to, ka ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm parakstītajos administratīvajos nolīgumos par projektu izmaksu deklarāciju revīziju nebija iekļauti praktiski pasākumi ex post revīziju veikšanai;

12.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā teikto, ka Kopuzņēmums nenovērtēja no dalībvalstu finansēšanas iestādēm saņemto revīzijas ziņojumu kvalitāti attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar pabeigtiem projektiem; turklāt ņem vērā, ka pēc triju dalībvalstu finansēšanas iestāžu revīzijas stratēģiju novērtēšanas nebija iespējams secināt, vai ex post revīzijas darbojas efektīvi, jo minēto iestāžu izmantotā atšķirīgā metodika Kopuzņēmumam neļāva aprēķināt ne svērto kļūdu īpatsvaru, ne atlikušo kļūdu īpatsvaru; norāda, ka šis tehniskais trūkums tomēr nedod pamatu Revīzijas palātas negatīvajam atzinumam, bet, saprotams, ir šķērslis darījumu likumības un pareizības apstiprināšanai, neformulējot iebildi; turklāt norāda, ka Kopuzņēmums ir apstiprinājis, ka tā veiktajos dalībvalstu pārliecības gūšanas sistēmu paplašinātos novērtējumos tika konstatēts, ka šīs sistēmas var nodrošināt pietiekamu aizsardzību tā locekļu finanšu interesēm;

13.  norāda, ka Kopuzņēmums uzskata, ka valstu sistēmas nodrošina pamatotu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, neraugoties uz vairākiem ziņojumiem no dažādām Savienības iestādēm, tostarp budžeta izpildes apstiprinātājiestādes; aicina Kopuzņēmumu pēc dalībvalstu finansēšanas iestāžu piemēroto procedūru novērtēšanas aicināt šīs iestādes rakstiski apliecināt, ka valsts procedūru īstenošana sniedz pamatotu pārliecību par darījumu likumību un pareizību;

14.  norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir ietverts atzinums ar iebildēm, balstoties uz to, ka trūkst nepieciešamās informācijas, lai pēc dalībvalstu finansēšanas iestāžu veiktajām ex post revīzijām aprēķinātu ticamu svērto kļūdu īpatsvaru, kā arī atlikušo kļūdu īpatsvaru; aicina Revīzijas palātu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 3. punkta noteikumiem no dalībvalstu revīzijas iestādēm vai valstu kompetentajiem dienestiem ievākt papildu un nepieciešamos dokumentus un informāciju, ko Kopuzņēmums nav pilnvarots prasīt; turklāt aicina Revīzijas palātu šos papildu dokumentus un šādu papildu informāciju izmantot kā alternatīvu līdzekli, ar ko pamatot savu atzinumu, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šādu papildu elementu novērtēšanu;

15.  norāda, ka līdz finanšu gada beigām valde veica ievērojamu budžeta grozījumu, palielinot saistību apropriācijas līdz EUR 158 200 000; aicina Kopuzņēmumu sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētu informāciju par to, kādi kritēriji tika piemēroti, īstenojot tik nozīmīgu finansiālu lēmumu;

16.  pieņem zināšanai, ka pamatdarbības saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 99,7 %; tomēr norāda, ka par šīm apropriācijām tika uzņemtas vispārējas saistības un tāpēc līdz šim nav parakstīts neviens atbilstošs dotāciju nolīgums; uzskata — tā kā informācija par Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanu nav skaidri nošķirta, minētie rādītāji nenodrošina faktisku snieguma izvērtēšanu; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut nodalītu informāciju par budžeta izpildi saskaņā ar attiecīgi Septīto pamatprogrammu un pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; aicina Kopuzņēmumu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pašreizējo stāvokli un jebkādu progresu šajā jomā;

17.  norāda, ka informācija par Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanu nav tikusi skaidri nodalīta, jo līdz 2014. gada beigām nebija parakstīts neviens ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanu saistīts līgums un līdz ar to nebija veikti maksājumi; aicina Revīzijas palātu ziņojumā par 2015. gadu nodalīt informāciju par Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta izpildi; aicina Kopuzņēmumu sniegt šo informāciju ziņojumā par budžeta un finanšu pārvaldību 2015. gadā;

18.  atbalsta Kopuzņēmuma iniciatīvu sadarboties ar mazākiem līdzekļu ieguldītājiem un paplašināt dotāciju novērtēšanu, attiecinot to uz 90 % piešķirto dotāciju; aicina Kopuzņēmumu turpināt novērtēšanu, lai šādas procedūras piemērotu pilnīgi visām dotācijām, un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 2014. un 2015. finanšu gadā panāktajiem uzlabojumiem;

19.  norāda, ka Kopuzņēmums pārņēma ENIAC un ARTEMIS darbību 2014. gada jūnijā; norāda, ka nav pietiekami daudz skaidras informācijas par Kopuzņēmuma projektu īstenošanas statusu (maksājumu apmērs, maksājumu plāni nākamajiem gadiem);

20.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma veikto novērtējumu par ieguldījumu natūrā apmēru; tomēr norāda, ka nav pietiekami daudz informācijas, lai apliecinātu, ka locekļi ir izpildījuši ar Septīto pamatprogrammu saistīto uzdevumu;

Tiesiskais regulējums

21.  atkārtoti aicina Revīzijas palātu iesniegt Kopuzņēmuma tiesību un pienākumu pilnīgu un pienācīgu finansiālo izvērtējumu par laikposmu līdz Kopuzņēmuma darbības sākšanai(19);

Iekšējā revīzija

22.  pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests veica Kopuzņēmuma riska novērtējumu; norāda, ka četri jautājumi ir klasificēti ar atzīmi “liela ietekme / augsts risks”;

23.  prasa, lai Kopuzņēmums iesniegtu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētu informāciju par to konkrēto pasākumu netiešo izmaksu riska pārvaldību, kuri veikti, sadarbībā ar Komisiju meklējot alternatīvus mehānismus, kā arī turpmākajām iespējām sadarboties grāmatvedības procedūrās, lai novērstu iespējamu dubultas vai trīskāršas grāmatvedības un ziņošanas risku un finansiālo slogu, ko tas varētu radīt;

24.  aicina Kopuzņēmumu sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei jaunāko informāciju par krāpšanas apkarošanas stratēģijas pieņemšanu un īstenošanu;

25.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums īstenos revīzijas stratēģiju, kas saskaņota ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” standarta procedūrām; prasa, lai Kopuzņēmums iesniegtu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei ziņojumu, kurā norādīti šādas stratēģijas piemērošanas kritēriji, tās piemērošanas pamats un efektivitātes novērtējums;

Iekšējās kontroles sistēmas

26.  norāda, ka Kopuzņēmuma valde ir izveidojusi iekšējās revīzijas struktūru un apstiprinājusi attiecīgo iekšējo nolikumu; norāda arī to, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma gada pārskatos sniegto informāciju divi iekšējās kontroles standarti vēl nav līdz galam īstenoti un ka vairākas procedūras vēl ir jāatjaunina;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

27.  ar gandarījumu norāda, ka Kopuzņēmums ir pieņēmis visaptverošu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu; tomēr atgādina, ka valdes locekļu deklarācijas par interešu konfliktu nav darītas publiski pieejamas;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

28.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma sasniegumus uzraudzības un ziņošanas jomā; tomēr norāda, ka būtu vairāk jācenšas sadarboties ar Komisiju, lai izpildītu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” prasības un dotu lielāku ieguldījumu Septītās pamatprogrammas rezultātu izplatīšanā; norāda arī to, ka Kopuzņēmumam būtu jāpalielina sistemātiska pētniecības rezultātu izplatīšana; prasa Kopuzņēmumam veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajām prasībām, un par to informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi;

29.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir publicējis ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL darbību sociālekonomisko ietekmi;

30.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde jau iepriekš ir prasījusi Revīzijas palātai sagatavot īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu spēju sadarbībā ar to privātajiem partneriem nodrošināt Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu pievienoto vērtību un efektīvu īstenošanu(20).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OV C 422, 17.12.2015, 80. lpp.

(2)

OV C 422, 17.12.2015, 80. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.

(5)

OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(6)

OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

(7)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(8)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(9)

OV C 422, 17.12.2015, 80. lpp.

(10)

OV C 422, 17.12.2015, 80. lpp.

(11)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(12)

OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.

(13)

OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(14)

OV L 169 du 7.6.2014., 152. lpp.

(15)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(16)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(17)

  Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL (OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.).

(18)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006 par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 6. lpp.).

(19)

  2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra — dokuments A8-0103 /2015 ARTEMIS un A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra — dokuments A8-0103 /2015 ARTEMIS un A8-0104/2015 ENIAC.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika