Procedura : 2015/2204(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0119/2016

Teksty złożone :

A8-0119/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.58
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0194

SPRAWOZDANIE     
PDF 680kWORD 122k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) na rok budżetowy 2014

(2015/2204(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) na rok budżetowy 2014

(2015/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(6), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(8),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0119/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) za rok budżetowy 2014

(2015/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia(9),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(10) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(11), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC(12),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(13),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(14), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(15),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(16),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0119/2016),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) za rok budżetowy 2014;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) na rok budżetowy 2014

(2015/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0119/2016),

A.  mając na uwadze, że w dniu 7 czerwca 2014 r. utworzono Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) jako wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na potrzeby realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” przez okres do dnia 31 grudnia 2024 r.;

B.  mając na uwadze, że partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie podzespołów i układów elektronicznych powinno pozwolić połączyć środki finansowe i techniczne, które są niezbędne, by opanować złożoność, jaka wiąże się z coraz szybszym tempem innowacji w tej dziedzinie;

C.   mając na uwadze, że na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2014(17) ustanowiono wspólne przedsięwzięcie, by zastąpić Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (ENIAC) i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (ARTEMIS) i ustanowić ich następcę;

D.   mając na uwadze, że członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia, państwa członkowskie i państwa, które dobrowolnie przystąpiły do programu „Horyzont 2020”, stowarzyszenia zrzeszające podmioty prywatne reprezentujące należące do nich przedsiębiorstwa, a także inne organizacje prowadzące aktywną działalność w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w Unii; mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno być otwarte na nowych członków;

E.   mając na uwadze, że przy ocenie ogólnego wpływu Wspólnego Przedsięwzięcia uwzględnić należy inwestycje dokonywane przez podmioty prawne inne niż Unia i państwa uczestniczące we Wspólnym Przedsięwzięciu, które przyczyniają się do realizacji celów tego przedsięwzięcia; mając na uwadze, że oczekuje się, że łączna kwota inwestycji tego rodzaju wyniesie przynajmniej 2 340 000 000 EUR;

F.  mając na uwadze, że wkłady na poczet Wspólnego Przedsięwzięcia przewidziane na cały okres realizacji programu „Horyzont 2020” wynoszą 1 184 874 000 EUR ze strony Unii, 1 170 000 000 EUR ze strony państw uczestniczących we Wspólnym Przedsięwzięciu oraz 1 657 500 000 EUR ze strony członków prywatnych;

G.   mając na uwadze, że przekształcenie ENIAC i ARTEMIS we Wspólne Przedsięwzięcie powinno być zharmonizowane i zsynchronizowane z procesem przejścia od siódmego programu ramowego(18) (7PR) do programu „Horyzont 2020”, aby zapewnić optymalne wykorzystanie funduszy dostępnych na badania;

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) przedstawił zbyt wiele ogólnych uwag, z pominięciem istotnych, szczegółowych informacji; apeluje zatem o przeprowadzenie kontroli ściślej ukierunkowanej na roczne wyniki finansowe, stan realizacji projektów wieloletnich (w tym przejrzystą prezentację wykonania budżetu na dany rok i lata poprzednie) oraz ich wyniki i wdrożenie;

2.  zauważa, że informacje przekazane w sprawozdaniu Wspólnego Przedsięwzięcia z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2014 były niespójne i często niekompletne; zauważa, że Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące charakteru i treści sprawozdania;

3.  zauważa, że w programie prac Trybunału na 2016 r. uwzględniono przygotowanie sprawozdania specjalnego dotyczącego kontroli wspólnych przedsięwzięć pod kątem osiąganych przez nie wyników;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  przyjmuje do wiadomości w oparciu o sprawozdanie Trybunału, że roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia za okres od 27 czerwca do 31 grudnia 2014 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia okres, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

5.  odnotowuje, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 160 114 500 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 104 144 250 EUR;

6.  ubolewa nad brakiem informacji na temat wkładów rzeczowych i pieniężnych; wzywa Trybunał do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach zapisów dotyczących procedury oceny i poziomu wniesionych wkładów rzeczowych i pieniężnych osobno dla 7PR i „Horyzont 2020”;

7.  odnotowuje, że programy realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, finansowane ze środków 7PR są nadal w toku; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do uważnego planowania swojego budżetu i zwrócenia należytej uwagi na proces równoległy;

8.  zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2014 r. (zwanym dalej „rocznym sprawozdaniem finansowym Wspólnego Przedsięwzięcia”) stwierdza, że wdrożono praktyczne rozwiązania w celu wykonania obowiązków przewidzianych w porozumieniach administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie specjalnego formularza sprawozdawczego „świadectwo zakończenia projektu”; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie wprowadziło taki formularz w krajowych organach finansujących (KOF);

9.  przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie opracowało w 2014 r. listę kontrolną, obejmującą istotne elementy systemu kontroli wewnętrznej, i podjęło intensywne kontakty z KOF w celu oceny gwarancji, jakie dają systemy krajowe; zauważa, że ocenę tę ukończono w odniesieniu do pięciu podmiotów finansujących, których wkład stanowi 54,2% dotacji przyznawanych przez Wspólne Przedsięwzięcie, oraz że ocenie poddano jeszcze jeden podmiot, którego wkład stanowi 18,9% dotacji przyznawanych przez Wspólne Przedsięwzięcie, przy czym w momencie prowadzenia kontroli nie były jeszcze dostępne zaktualizowane informacje;

10.odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie oszacowało poziom błędu resztowego na 0,73%; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie nie podało jednak, ile transakcji uwzględniono przy obliczaniu tego wskaźnika; zwraca się zatem do niego o przekazanie tych informacji;

11.  zwraca uwagę, że pomimo wszystkich powyższych uwag Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniami w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego ze względu na to, że porozumienia administracyjne podpisane z KOF dotyczące kontroli zestawień poniesionych wydatków projektowych nie przewidują praktycznych mechanizmów na potrzeby kontroli ex post;

12.  zauważa w oparciu o sprawozdanie Trybunału, że Wspólne Przedsięwzięcie nie dokonało oceny jakości sprawozdań z kontroli otrzymanych od KOF w odniesieniu do kosztów dotyczących ukończonych projektów; zauważa ponadto, że po przeprowadzeniu oceny strategii w zakresie kontroli stosowanych przez trzy spośród KOF nie można było stwierdzić, czy kontrole ex post funkcjonują skutecznie, ze względu na różne metody stosowane przez KOF, co nie pozwoliło Wspólnemu Przedsięwzięciu wyliczyć ważonego poziomu błędu ani poziomu błędu resztowego; zauważa, że choć powyższa trudność techniczna nie skutkuje negatywną opinią Trybunału Obrachunkowego, to oczywiście uniemożliwia Trybunałowi potwierdzenie legalności i prawidłowości transakcji bez sformułowania zastrzeżenia; zauważa również, że Wspólne Przedsięwzięcie potwierdziło, że w wyniku przeprowadzonej pogłębionej oceny krajowych systemów kontroli wewnętrznej stwierdzono, że są one w stanie zapewnić odpowiednią ochronę interesów finansowych swoich członków;

13.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie jest zdania, że krajowe procedury dają odpowiednią pewność co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, pomimo szeregu sprawozdań różnych instytucji unijnych, w tym organu udzielającego absolutorium; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie, by po przeprowadzeniu oceny procedur stosowanych przez KOF zwróciło się do KOF o przedstawienie pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że zastosowanie procedur krajowych daje uzasadnioną gwarancję legalności i prawidłowości transakcji;

14.  zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału zawarto opinię z zastrzeżeniami, które wynikają z braku informacji niezbędnych do obliczenia albo ważonego poziomu błędu, albo poziomu błędu resztowego po przeprowadzaniu przez KOF kontroli ex post; zwraca się do Trybunału o pozyskanie dodatkowych i niezbędnych dokumentów i informacji – o które Wspólne Przedsięwzięcie nie może wystąpić ze względu na brak uprawnień – od krajowych organów kontroli lub właściwych krajowych ministerstw, zgodnie z postanowieniami art. 287 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; zwraca się ponadto do Trybunału o wykorzystanie tych dodatkowych dokumentów i dodatkowych informacji jako alternatywnego źródła danych pozwalającego uzasadnić jego opinię oraz o złożenie organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z oceny tych dodatkowych elementów;

15.  zauważa, że organ zarządzający przyjął przed końcem roku budżetowego opiewający na znaczną kwotę budżet korygujący, zwiększający środki na zobowiązania do kwoty 158 200 000 EUR; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o przekazanie organowi udzielającemu absolutorium szczegółowych informacji na temat kryteriów, którymi kierowano się przy wykonaniu tak istotnej decyzji finansowej;

16.  przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik wykonania w przypadku środków na zobowiązania tytułem wydatków operacyjnych wyniósł 99,7%; zauważa jednak, że te środki na zobowiązania zatwierdzono na poziomie globalnym, co oznacza, że nie podpisano jeszcze żadnych odnośnych umów o udzielenie dotacji; uważa, że wobec braku jasnego rozdziału między informacjami o wykonaniu budżetów 7PR i programu „Horyzont 2020” wskaźniki te nie gwarantują faktycznej oceny wyników; wzywa Trybunał do uwzględnienia w swoich przyszłych sprawozdaniach odrębnie informacji o wykonaniu budżetu 7PR i budżetu „Horyzont 2020”; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o aktualnej sytuacji i wszelkich postępach poczynionych w tym względzie;

17.  zauważa, że nie dokonano wyraźnego rozgraniczenia między informacjami na temat wykonania budżetu 7PR i programu „Horyzont 2020” ze względu na fakt, że do końca 2014 r. nie podpisano żadnych umów dotyczących realizacji programu „Horyzont 2020” i w związku z tym nie dokonano żadnych płatności; zwraca się do Trybunału o przedstawienie w swoim sprawozdaniu za 2015 r. informacji na temat wykonania budżetu osobno dla 7PR i programu „Horyzont 2020”; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do przekazania tych informacji w swoim sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za 2015 r.;

18.  popiera podjętą przez Wspólne Przedsięwzięcie inicjatywę przewidującą nawiązanie współpracy z mniejszymi podmiotami finansującymi oraz rozszerzenie zakresu procesu oceny dotacji, tak aby objąć nim 90% przyznanych dotacji; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do dalszego prowadzenia procesu oceny, aby docelowo objął on 100% ogółu dotacji, i poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach dokonanych w tym względzie w roku budżetowym 2015 i 2016;

19.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie przejęło zadania ENIAC i ARTEMIS w czerwcu 2014 r.; zauważa, że brak jest wystarczająco jasnych informacji dotyczących stanu realizacji projektów prowadzonych przez Wspólne Przedsięwzięcie (poziom płatności, plan płatności na kolejne lata);

20.  z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzoną przez Wspólne Przedsięwzięcie ocenę poziomu wkładów rzeczowych; zwraca jednak uwagę na brak wystarczających informacji, co uniemożliwia stwierdzenie wykonania zadań poszczególnych członków w kontekście 7PR;

Ramy prawne

21.  ponawia skierowane do Trybunału żądanie przedstawienia kompletnej i właściwej oceny finansowej praw i obowiązków Wspólnego Przedsięwzięcia za okres do dnia rozpoczęcia działalności przez Wspólne Przedsięwzięcie(19);

Audyt wewnętrzny

22.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła ocenę Wspólnego Przedsięwzięcia pod kątem ryzyka; zwraca uwagę, że cztery kwestie oceniono jako kwestie o „dużym oddziaływaniu/wysokim ryzyku”;

23.  zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o przekazanie organowi udzielającemu absolutorium szczegółowych informacji w kontekście zarządzania ryzykiem związanym z kosztami pośrednimi na temat konkretnych środków podjętych w świetle prac przeprowadzonych z udziałem Komisji w celu znalezienia alternatywnych mechanizmów, a także dalszych możliwości ujednolicenia procedur rachunkowych w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka podwójnego lub potrójnego księgowania i wykazywania pozycji i zapobiegnięcia obciążeniom finansowym, które mogą się z tym wiązać;

24.  zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o przekazanie organowi udzielającemu absolutorium najnowszych informacji na temat przyjęcia i stanu realizacji strategii zwalczania nadużyć finansowych;

25.  przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie wdroży strategię prowadzenia kontroli zgodną ze standardowymi procedurami programu „Horyzont 2020”; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o złożenie organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania szczegółowo określającego kryteria, którymi kierowano się przy realizacji tej strategii, a także zawierającego informacje na temat podstawy, na jakiej opracowano tę strategię, oraz ocenę jej skuteczności;

Systemy kontroli wewnętrznej

26.  zauważa, że organ zarządzający Wspólnego Przedsięwzięcia utworzył komórkę ds. kontroli wewnętrznej i zatwierdził stosowny statut wewnętrzny; zauważa także, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Wspólnego Przedsięwzięcia nie wdrożono jeszcze w pełni dwóch standardów kontroli wewnętrznej oraz wciąż nie zaktualizowano niektórych procedur;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

27.  z zadowoleniem zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyjęło kompleksową politykę zapobiegania konfliktom interesów; przypomina jednak, że nie przekazano do wiadomości publicznej deklaracji o braku konfliktu interesów członków organu zarządzającego;

Monitorowanie wyników badań i sprawozdawczość w tym zakresie

28.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Wspólne Przedsięwzięcie w obszarze monitorowania i sprawozdawczości; zauważa jednak, że konieczne jest podjęcie dalszych wysiłków, aby nawiązać ściślejszą współpracę z Komisją z myślą o spełnieniu wymagań programu „Horyzont 2020” oraz większym zaangażowaniu w proces upowszechniania wyników 7PR; zwraca również uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno zintensyfikować działania służące systematycznemu upowszechnianiu wyników badań; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o podjęcie niezbędnych środków w celu wykonania powyższego zalecenia w przyszłości oraz o poinformowanie o nich organu udzielającego absolutorium;

29.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie przez Wspólne Przedsięwzięcie sprawozdania w sprawie społeczno-gospodarczych skutków działalności Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL;

30.  przypomina, że organ udzielający absolutorium zwrócił się już do Trybunału z wnioskiem o sporządzenie sprawozdania specjalnego w sprawie potencjału wspólnych przedsięwzięć i ich partnerów prywatnych w zakresie zapewnienia wartości dodanej i skutecznej realizacji unijnych programów z dziedziny badań, rozwoju technologicznego i demonstracji(20).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 80.

(2)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 81.

(3)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.

(5)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.

(6)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.

(7)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(8)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(9)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 80.

(10)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 81.

(11)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(12)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.

(13)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.

(14)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.

(15)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(16)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(17)

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152).

(18)

  Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 6).

(19)

  Procedura udzielenia absolutorium za 2013 r. – dokumenty A8-0103/2015 ARTEMIS i A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  Procedura udzielenia absolutorium za 2013 r. – dokumenty A8-0103/2015 ARTEMIS i A8-0104/2015 ENIAC.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności