Procedură : 2015/2204(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0119/2016

Texte depuse :

A8-0119/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.58
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0194

RAPORT     
PDF 600kWORD 127k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2204(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Marian-Jean Marinescu

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2204(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(4),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(6), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0119/2016),

1.  acordă directorului executiv al Întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2204(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(9),

–  având în vedere declarația de asigurare(10) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(12),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(13),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(14), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(15),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(16),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0119/2016),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2204(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC și fosta întreprindere comună Artemis) aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0119/2016),

A.  întrucât la 7 iunie 2014 Întreprinderea comună ECSEL (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată ca întreprindere comună în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” pe o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024;

B.  întrucât parteneriatul public-privat în domeniul componentelor și sistemelor electronice ar trebui să combine mijloacele financiare și tehnice esențiale pentru a ține pasul cu complexitatea și ritmul frenetic al inovării în acest domeniu;

C.   întrucât, prin Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului(17), Întreprinderea comună a fost înființată a fost înființată ca înlocuitoare și succesoare a întreprinderii comune ENIAC (Eniac) și a întreprinderii comune ARTEMIS (Artemis);

D.   întrucât membrii Întreprinderii comune sunt Uniunea, statele membre și țările asociate la programul Orizont 2020 pe bază voluntară, asociații private care reprezintă companiile din care sunt constituite și alte organizații active în domeniul componentelor și sistemelor electronice din Uniune; întrucât Întreprinderea comună ar trebui să fie deschisă pentru noi membri;

E.   întrucât la evaluarea impactului global al Întreprinderii comune ar trebui să se țină cont de investițiile persoanelor juridice altele decât Uniunea și statele participante la Întreprinderea comună care contribuie la îndeplinirea obiectivelor sale; întrucât se preconizează ca aceste investiții globale să se ridice la cel puțin 2 340 000 000 EUR;

F.  întrucât contribuțiile la Întreprinderea comună preconizate pentru întreaga perioadă a programului Orizont 2020 sunt de 1 184 874 000 EUR din partea Uniunii, 1 170 000 000 EUR din partea statelor participante la Întreprinderea comună și 1 657 500 000 EUR din partea membrilor privați;

G.   întrucât tranziția de la Eniac și Artemis la Întreprinderea comună ar trebui aliniată și sincronizată cu tranziția de la al Șaptelea program-cadru(18) (PC7) la programul Orizont 2020 pentru a asigura folosirea optimă a fondurilor disponibile pentru cercetare,

Aspecte generale

1.  constată că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), face prea multe observații generale, în detrimentul observațiilor viabile și specifice; prin urmare, solicită realizarea unui audit care să se axeze în mai mare măsură pe performanța financiară anuală, pe situația punerii în aplicare a proiectelor multianuale (care să includă o prezentare clară a executării bugetului aferent exercițiului financiar respectiv și al anilor anteriori) și pe rezultate, precum și pe punerea sa în aplicare;

2.  constată că informațiile furnizate în Raportul Întreprinderii comune privind gestiunea bugetară și financiară aferent exercițiului financiar 2014 nu au fost armonizate și au fost deseori incomplete; observă că este necesar ca Comisia să furnizeze orientări cu privire la natura și conținutul acestui raport;

3.  ia act de faptul că programul de lucru al Curții pentru 2016 include un raport special referitor la auditul performanței întreprinderilor comune;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  constată din raportul Curții că conturile Întreprinderii comune pentru perioada 27 iunie 2014-31 decembrie 2014 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

5.  observă că bugetul final al Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 a cuprins credite de angajament în valoare de 160 114 500 EUR și credite de plată în valoare de 104 144 250 EUR;

6.  regretă lipsa de informații privind contribuțiile în natură și în numerar; invită Curtea să includă în rapoartele viitoare dispoziții privind procedura de evaluare și nivelul contribuțiilor în natură și în numerar plătite, separat pentru PC7 și pentru Orizont 2020;

7.  remarcă faptul că programele Întreprinderii comune finanțate în cadrul PC7 sunt în curs de desfășurare; încurajează Întreprinderea comună să își realizeze cu atenție planificarea bugetară, luând în considerare în mod adecvat procesul paralel;

8.  constată, potrivit conturilor anuale ale Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 (denumite în continuare „conturile anuale ale Întreprinderii comune”), că au fost puse la punct aranjamente practice pentru a implementa obligațiile prevăzute de acordurile administrative ale Întreprinderii comune prin introducerea formularului special de raportare intitulat „certificat de finalizare a proiectului”; observă că Întreprinderea comună a prezentat un asemenea formular special autorităților naționale de finanțare (ANF);

9.  ia act de faptul că Întreprinderea comună a întocmit în 2014 o listă cu elementele esențiale ale unui sistem de asigurare și purtat un dialog intens cu ANF-urile pentru a evalua asigurarea oferită de sistemele naționale; observă că evaluarea a fost finalizată pentru cinci contribuitori, reprezentând 54,2 % dintre granturile acordate de Întreprinderea comună, și că un alt contribuitor, reprezentând 18,9 % dintre granturile acordate de Întreprinderea comună, a fost supus evaluării, deși actualizarea acesteia era încă în curs de desfășurare la data auditului;

10.remarcă faptul că Întreprinderea comună a estimat rata de eroare reziduală la 0,73 %; mai remarcă totuși că Întreprinderea comună nu a transmis numărul total de tranzacții pentru care s-a calculat rata respectivă; îi solicită, prin urmare, să transmită această informație;

11.  subliniază că, în ciuda celor de mai sus, Curtea a exprimat o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale, pe motiv că acordurile administrative semnate cu ANF referitoare la auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor nu conțin dispoziții practice privind auditurile ex post;

12.  ia act, din raportul Curții, de faptul că Întreprinderea comună nu a evaluat calitatea rapoartelor de audit primite de la ANF cu privire la costurile aferente proiectelor finalizate; constată, de asemenea, că, în urma evaluării strategiilor de audit ale celor trei ANF, nu a fost posibil să se stabilească dacă auditurile ex post funcționează eficace, date fiind metodologiile diferite folosite de ANF, ceea ce nu a permis Întreprinderii comune să calculeze o rată de eroare ponderată și nici o rată de eroare reziduală; observă că această dificultate tehnică, deși nu duce la formularea unui aviz negativ al Curții, o împiedică totuși, ceea ce este de înțeles, să confirme legalitatea și regularitatea operațiunilor fără a emite o rezervă; constată, de asemenea, că Întreprinderea comună a confirmat că, potrivit evaluărilor sale detaliate ale sistemelor naționale de asigurare, acestea pot oferi o protecție rezonabilă a intereselor financiare ale membrilor Întreprinderii comune;

13.  observă că Întreprinderea comună consideră că procedurile naționale oferă o asigurare rezonabilă privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ciuda numeroaselor rapoarte din partea diferitelor instituții ale Uniunii, inclusiv din partea autorității care acordă descărcarea de gestiune; invită Întreprinderea comună, în urma evaluării procedurilor aplicate de ANF, să invite ANF să emită o declarație scrisă în care să afirme că punerea în practică a procedurilor naționale garantează un nivel rezonabil de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor;

14.  constată că raportul Curții conține o opinie cu rezerve, care se explică prin insuficiența informațiilor necesare pentru calculul unei rate de eroare ponderate sau al unei rate de eroare reziduale în urma auditurilor ex post realizate de ANF; invită Curtea să colecteze informațiile și documentele necesare suplimentare, pe care Întreprinderea comună nu este abilitată să le solicite de la organismele naționale de audit ale statelor membre sau de la serviciile naționale competente, în conformitate cu dispozițiile articolului 287 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; invită, de asemenea, Curtea să folosească aceste informații suplimentare ca modalitate alternativă de a-și întemeia opinia și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării acestor elemente suplimentare;

15.  constată că Consiliul director a implementat un buget rectificativ la sfârșitul exercițiului, prin care creditele de angajament au fost majorate la 158 200 000 EUR; solicită Întreprinderii comune să pună la dispoziția autorității care acordă descărcarea de gestiune informații detaliate privind criteriile urmate pentru a adopta o decizie financiară atât de importantă;

16.  ia act de faptul că rata de execuție pentru creditele de angajament aferente activităților operaționale a fost de 99,7 %; constată totuși că creditele de angajament au fost angajate la nivel global, așadar nu fuseseră semnate încă acorduri de grant aferente; consideră că, în lipsa unei separări clare între informațiile privind implementarea PC7 și cea a Orizont 2020, acești indicatori nu garantează o evaluare reală a performanțelor; invită Curtea să includă în rapoartele viitoare informații privind execuția bugetului aferent PC7 și, respectiv, programului Orizont 2020; solicită Întreprinderii comune să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu stadiul și progresele înregistrate în această privință;

17.  constată că informațiile privind punerea în aplicare a PC7 și a programului Orizont 2020 nu au fost separate clar din cauza faptului că până la sfârșitul lui 2014 nu a fost semnat niciun contract pentru punerea în aplicare a programului Orizont 2020 și, prin urmare, nu a fost efectuată nicio plată; invită Curtea să prezinte în raportul său pe 2015 informații separate cu privire la execuția bugetară pentru PC7 și Orizont 2020; solicită Întreprinderii comune să includă aceste informații în raportul său pe 2015 privind gestiunea bugetară și financiară;

18.  susține inițiativa Întreprinderii comune de a colabora cu contribuitori mai mici și de a extinde acoperirea evaluării granturilor, incluzând 90 % dintre granturile acordate; invită Întreprinderea comună să își continue evaluarea pentru a se apropia de o acoperire de 100 % a granturilor totale și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate în exercițiile financiare 2015 și 2016;

19.  subliniază că Întreprinderea comună a preluat activitățile Eniac și Artemis în iunie 2014; ia act de faptul că nu există informații suficient de clare privind statutul implementării proiectelor Întreprinderii comune (nivelul plăților, planul de plăți pentru anii viitori);

20.  salută evaluarea de către Întreprinderea comună a nivelului contribuțiilor în natură; remarcă totuși că nivelul de informații este insuficient pentru a putea evalua îndeplinirea de către membri a sarcinilor aferente PC7;

Cadrul juridic

21.  își reiterează solicitarea adresată Curții de a prezenta o evaluare financiară completă și adecvată privind drepturile și obligațiile Întreprinderii comune în perioada anterioară datei la care Întreprinderea comună și-a început activitatea(19);

Auditul intern

22.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a realizat o evaluare de risc a Întreprinderii comune; scoate în evidență că patru puncte au fost clasificate drept „cu impact ridicat/risc ridicat”;

23.  solicită Întreprinderii comune să ofere autorității care acordă descărcarea de gestiune informații detaliate privind managementul riscului costurilor indirecte, măsurile concrete luate în contextul colaborării cu Comisia în vederea găsirii unor mecanisme alternative, precum și alte posibilități de convergență a procedurilor contabile pentru a evita riscul potențial al contabilității duble sau triple și sarcina financiară și de raportare pe care o poate genera această situație;

24.  solicită Întreprinderii comune să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune informații actualizate privind adoptarea și implementarea strategiei antifraudă;

25.  ia act de faptul că Întreprinderea comună va implementa o strategie de audit aliniată cu procedurile standard ale programului Orizont 2020; solicită Întreprinderii comune să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport în care să precizeze în detaliu criteriile urmate pentru a executa o asemenea strategie și motivele care au stat la baza acesteia, precum și o evaluare a eficacității acestei strategii;

Sistemele de control intern

26.  constată că Consiliul director al Întreprinderii comune a instituit o structură de audit intern și a aprobat carta de audit intern; constată, de asemenea, că, potrivit conturilor anuale ale Întreprinderii comune, două standarde de control intern nu au fost implementate complet, iar unele proceduri nu au fost încă actualizate;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

27.  remarcă cu satisfacție că Întreprinderea comună a adoptat o politică cuprinzătoare privind prevenirea conflictelor de interese; reamintește însă că declarațiile de interese ale membrilor Consiliului director nu au fost făcute publice;

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare

28.  salută progresele realizate de Întreprinderea comună în materie de monitorizare și raportare; constată însă că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a colabora mai strâns cu Comisia în scopul de a îndeplini cerințele programului Orizont 2020 și de a contribui mai eficient la difuzarea rezultatelor PC7; constată, de asemenea, că Întreprinderea comună ar trebui să intensifice difuzarea sistematică a rezultatelor activităților de cercetare; solicită Întreprinderii comune să ia măsurile necesare pentru a se conforma celor de mai sus și să informeze în acest sens autoritatea care acordă descărcarea de gestiune;

29.  salută publicarea de către Întreprinderea comună a Raportului privind impactul socioeconomic al activităților Întreprinderii comune ECSEL;

30.  reamintește că autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a solicitat în trecut Curții să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Uniunii(20).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 80.

(2)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 81.

(3)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

  JO L 30, 4.2.2008, p. 21.

(5)

  JO L 30, 4.2.2008, p. 52.

(6)

  JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(7)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(8)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(9)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 80.

(10)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 81.

(11)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(12)

  JO L 30, 4.2.2008, p. 21.

(13)

  JO L 30, 4.2.2008, p. 52.

(14)

  JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(15)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(16)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(17)

  Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL (JO L 169, 7.6.2014, p. 152).

(18)

  Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al Șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 6).

(19)

  Procedura de descărcare de gestiune 2013 - documentele A8-0103/2015 ARTEMIS & A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  Procedura de descărcare de gestiune 2013 - documentele A8-0103/2015 ARTEMIS & A8-0104/2015 ENIAC.

Notă juridică - Politica de confidențialitate