Postopek : 2015/2204(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0119/2016

Predložena besedila :

A8-0119/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.58
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0194

POROČILO     
PDF 590kWORD 110k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014

(2015/2204(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014

(2015/2204(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(6), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(7),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(8),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0119/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014

(2015/2204(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014 z odgovori skupnega podjetja(9),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(10) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(11), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(12),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih(13),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(14), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(15),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(16),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0119/2016),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014

(2015/2204(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL (nekdanje Skupno podjetje ENIAC in Skupno podjetje ARTEMIS) za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0119/2016),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ECSEL (skupno podjetje) ustanovljeno 7. junija 2014 kot skupno podjetje v smislu člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi v času do 31. decembra 2024 izvajalo skupno tehnološko pobudo za „Elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj“;

B.  ker bi moralo javno–zasebno partnerstvo na področju elektronskih komponent in sistemov združevati finančna in tehnična sredstva, ki so potrebna, da bi obvladali celoviti proces vse hitrejših inovacij na tem področju;

C.   ker je bilo skupno podjetje ustanovljeno z Uredbo Sveta (ES) št. 561/2014(17) z namenom, da nadomesti in nasledi skupni podjetji ENIAC (Eniac) in ARTEMIS (Artemis);

D.   ker so članice skupnega podjetja Unija, države članice in države, ki so se prostovoljno pridružile programu Obzorje 2020, združenja v vlogi zasebnih članov, ki zastopajo gospodarske družbe, katerih člani so, in druge organizacije v Uniji, ki delujejo na področju elektronskih komponent in sistemov; ker bi moralo biti skupno podjetje dostopno za nove člane;

E.   ker bi bilo treba pri oceni skupnega učinka, ki ga ima skupno podjetje, upoštevati naložbe pravnih subjektov poleg tistih Unije in v skupnem projektu sodelujočih držav, ki prispevajo k njegovim ciljem; ker bodo te naložbe predvidoma skupaj znašale najmanj 2.340.000.000 EUR;

F.  ker bo Unija za skupno podjetje med celotnim trajanjem programa Obzorje 2020 prispevala 1.184.874.000 EUR, sodelujoče države pri skupnem podjetju 1.184.874.000 EUR, zasebni člani pa 1.657.500.000 EUR;

G.   ker bi bilo treba prehod s podjetij ENIAC in ARTEMIS v skupno podjetje povezati in časovno uskladiti s prehodom s sedmega okvirnega programa(18) na program Obzorje 2020, da se zagotovi čim boljša uporaba sredstev, ki so na voljo za raziskave;

Splošno

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za obdobje od proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo preveč splošnih pripomb na škodo tehtnih, specifičnih; zato poziva k reviziji z odločnejšim poudarkom na letni finančni uspešnosti, statusu izvajanja večletnih projektov (vključno z jasno predstavitvijo izvrševanja proračuna za ustrezno leto in za predhodna leta) ter njihovih rezultatih in izvajanju;

2.  ugotavlja, da so bile informacije, ki jih je v poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2014 navedlo skupno podjetje, neusklajene in pogosto nepopolne; ugotavlja, da mora Komisija zagotoviti smernice o naravi in vsebini poročila;

3.  je seznanjen, da delovni program Računskega sodišča za leto 2016 vključuje posebno poročilo o reviziji poslovanja skupnih podjetij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  priznava, da v skladu s poročilom Računskega sodišča letni računovodski izkazi Skupnega podjetja za obdobje od 27. junija 2014 do 31. decembra 2014 v vseh pomembnih točkah pošteno predstavljajo njegov finančni položaj dne 31. decembra 2014 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano obdobje, kar je v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

5.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2014 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 160.114.500 EUR in odobritve plačil v višini 104.144.250 EUR;

6.  obžaluje, da ni informacij o prispevkih v naravi in gotovini; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi določbe o postopku ocenjevanja in stopnji prejetih prispevkov v naravi in gotovini za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020 posebej;

7.  ugotavlja, da še potekajo programi skupnega podjetja, ki se financirajo po sedmem okvirnem programu; spodbuja skupno podjetje, naj skrbno načrtuje svoj proračun in ustrezno upošteva vzporedni proces;

8.  je seznanjen, da je skupno podjetje v skladu z zaključnim računom proračunsko leto 2014 („zaključni račun skupnega podjetja)“ z uvedbo posebnega obrazca za poročanje „potrdilo o končanem projektu“ s praktičnimi rešitvami izvedlo obveznosti iz svojih upravnih sporazumov; je seznanjen, da je skupno podjetje ta obrazec predložilo nacionalnim organom financiranja;

9.  je seznanjen, da je skupno podjetje leta 2014 izdelalo seznam najpomembnejših sestavnih delov zavarovalnega sistema in da je pri oceni zavarovanja, ki ga zagotavljajo nacionalni sistemi, temeljito razpravljalo z nacionalnimi organi financiranja; ugotavlja, da je bila ocena zaključena za pet plačnikov, to je 54,2 % dodeljenih nepovratnih sredstev skupnega podjetja, in da je bil pregledan še en plačnik, to je 18,9 % dodeljenih nepovratnih sredstev skupnega podjetja, čeprav v času revizije o tem še ni bilo zadnjih podatkov;

10.  ugotavlja, da je skupno podjetje stopnjo preostale napake ocenilo na 0,73 %; ugotavlja pa tudi, da ni navedlo, koliko transakcij je bilo pri izračunu te stopnje upoštevanih; zato ga poziva, naj to informacijo priskrbi;

11.  poudarja, da je Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi, saj upravni sporazumi, ki so bili z nacionalnimi organi za financiranje podpisani v zvezi z revizijami zahtevkov za povračilo stroškov za projekte, ne vključujejo praktične ureditve za naknadne revizije;

12.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da skupno podjetje ni ocenilo kakovosti revizijskih poročil nacionalnih organov za financiranje, povezanih s stroški končanih projektov; prav tako ugotavlja, da po oceni revizijskih strategij treh nacionalnih organov za financiranje ni bilo mogoče ugotoviti, ali naknadne revizije učinkovito delujejo, saj nacionalni organi za financiranje uporabljajo različne metodologije, zaradi česar skupno podjetje ni moglo izračunati niti ponderirane stopnje napake niti stopnje preostale napake; ugotavlja, da Računsko sodišče zaradi te tehnične težave sicer ni dalo negativnega mnenja, je pa razumljivo, da zakonitosti in pravilnosti transakcij ni moglo potrditi, ne da bi izrazilo pridržek; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje potrdilo, da je mogoče iz obširne ocene nacionalnih zavarovalnih sistemov sklepati, da lahko ti sistemi zagotavljajo primerno zaščito finančnih interesov njegovih članov;

13.  ugotavlja, da nacionalni postopki po mnenju skupnega podjetja kljub več poročilom različnih institucij Unije, med njimi tudi organa za podelitev razrešnice, zagotavljajo primerno zavarovanje v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo povezanih transakcij; na osnovi ocene postopkov, ki jih uporabljajo nacionalni organi, skupno podjetje poziva, naj te organe prosi za pisno izjavo o tem, da izvajanje omenjenih postopkov daje zadostno zagotovilo za zakonitost in pravilnost transakcij;

14.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu dalo mnenje s pridržkom, ker ni imelo potrebnih informacij za izračun ponderirane stopnje napake oziroma stopnje preostale napake na osnovi naknadnih revizij nacionalnih organov financiranja; poziva Računsko sodišče, naj v skladu z določbami člena 287(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije od državnih revizijskih organov ali pristojnih državnih služb pridobi potrebne dodatne dokumente in informacije, saj skupno podjetje za to nima pooblastil; poziva ga tudi, naj te dodatne dokumente in dodatne informacije uporabi kot nadomesten vir za obrazložitev svojega mnenja in organu za podelitev razrešnice poroča o svoji oceni teh dodatnih elementov;

15.  ugotavlja, da je upravni odbor proti koncu proračunskega leta bistveno spremenil proračun in povečal sredstva za prevzem obveznosti na 158.200.000 EUR; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice priskrbi podrobne informacije o merilih, ki jih je uporabilo za izvršitev tako pomembne finančne odločitve;

16.  priznava, da je stopnja uporabe sredstev za prevzem upravnih obveznosti znašala 99,7 %; vendar ugotavlja, da so bila sredstva za prevzem obveznosti sprejeta na globalni ravni, kar pomeni, da ni bil podpisan še noben sporazum o dodelitvi sredstev; meni, da glede na odsotnost jasne razmejitve med informacijami o izvrševanju v zvezi s sedmim okvirnim programom in programom Obzorje 2020 ti kazalniki ne zagotavljajo dejanske ocene uspešnosti; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi ločene informacije o izvrševanju proračuna v okviru sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020; poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice seznani s trenutnim stanjem in pri tem doseženim napredkom;

17.  ugotavlja, da informacije o izvajanju sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020 niso bile jasno ločene, ker ob koncu leta 2014 ni bila podpisana nobena pogodba v zvezi z izvajanjem programa Obzorje 2020, zato tudi ni bilo plačil; poziva Računsko sodišče, naj v poročilu za leto 2015 navede ločene informacije za sedmi okvirni program in program Obzorje 2020; poziva skupno podjetje, naj te informacije navede v poročilu o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju za leto 2015;

18.  podpira pobudo skupnega podjetja, da sodeluje z manjšimi plačniki in razširi oceno sredstev na 90 % dodeljenih nepovratnih sredstev; skupno podjetje poziva, naj nadaljuje oceno, da bi se približali stoodstotni pokritosti vseh nepovratnih sredstev, in organ za podelitev razrešnice obvesti o napredku v proračunskih letih 2015 in 2016;

19.  poudarja, da je skupno podjetje junija 2014 prevzelo dejavnosti podjetij ENIAC in ARTEMIS; ugotavlja, da ni dovolj jasnih informacij o statusu izvajanja projektov skupnega podjetja (raven plačil, plačilni načrt za naslednja leta);

20.  pozdravlja, da je skupno podjetje ocenilo raven prispevkov v naravi; vendar ugotavlja, da ni dovolj informacij, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, koliko so bile izvršene naloge članov v zvezi s sedmim okvirnim programom;

Pravni okvir

21.  znova poziva Računsko sodišče, naj predloži popolno in ustrezno finančno oceno pravic in obveznosti skupnega podjetja za obdobje, dokler ne bo začelo skupno podjetje poslovati(19);

Notranja revizija

22.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila oceno tveganja za skupno podjetje; poudarja, da so bile štiri točke ocenjene kot „zelo tvegane, z velikim učinkom“;

23.  poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice priskrbi podrobne informacije o obvladovanju tveganja za posredne stroške konkretnih ukrepov Komisije pri iskanju alternativnih mehanizmov, ter o nadaljnjih možnostih za zbliževanje računovodskih postopkov, da bi preprečili tveganje dvojnega ali trojnega računovodstva in poročanja ter finančno breme, ki bi ga to povzročilo;

24.  poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice posreduje zadnje informacije o sprejetju in izvajanju strategije o preprečevanju goljufij;

25.  je seznanjen, da bo skupno podjetje izvajalo revizijsko strategijo, ki bo usklajena s standardnimi postopki programa Obzorje 2020; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice predloži poročilo s podrobnostmi o merilih, ki jih bo upoštevalo pri izvajanju te strategije, o podlagi zanje, pa tudi oceno učinkovitosti te strategije;

Sistemi notranje kontrole

26.  ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja ustanovil skupino za notranjo revizijo in odobril ustrezno listino o notranji reviziji; ugotavlja tudi, da v skladu z zaključnim računom skupnega podjetja dva standarda notranje kontrole še nista bila v celoti izvedena in da je treba nekatere postopke še posodobiti;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

27.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo celovito politiko za preprečevanje konflikta interesov; vendar opozarja, da izjave o konfliktu interesov članov upravnega odbora še niso bile objavljene;

Spremljanje rezultatov raziskav in poročanje o njih

28.  pozdravlja napredek skupnega podjetja pri spremljanju in poročanju; vendar ugotavlja, da si je treba za izpolnitev zahtev iz programa Obzorje 2020 in večji prispevek k razširjanju rezultatov sedmega okvirnega programa bolj prizadevati za tesnejše sodelovanje s Komisijo; poleg tega ugotavlja, da bi moralo skupno podjetje okrepiti sistematično razširjanje rezultatov raziskav; poziva skupno podjetje, naj ustrezno ukrepa, da bi v prihodnje izpolnilo zgoraj navedeno, in o tem obvesti organ za podelitev razrešnice,

29.  pozdravlja, da je skupno podjetje objavilo poročilo o socialno-ekonomskem vplivu dejavnosti skupnega podjetja ECSEL;

30.  želi spomniti, da je organ za podelitev razrešnice pred tem zahteval, naj Računsko sodišče pripravi posebno poročilo o zmožnosti skupnih podjetij, da v povezavi z zasebnimi partnerji zagotovijo dodano vrednost in učinkovito izvajanje raziskovalnih, razvojno-tehnoloških in demonstracijskih programov Unije(20).

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

UL C 422, 17.12.2015, str. 80.

(2)

UL C 422, 17.12.2015, str. 81.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(5)

UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(6)

UL L 169, 7.6.2014, str. 152.

(7)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(8)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(9)

UL C 422, 17.12.2015, str. 80.

(10)

UL C 422, 17.12.2015, str. 81.

(11)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(12)

UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(13)

UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(14)

UL L 169, 7.6.2014, str. 152.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(17)

  Uredba Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL (UL L 169, 7.6.2014, str. 152).

(18)

  Sklep 1982/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 6).

(19)

  Postopek podelitve razrešnice 2013 – dokumenta A8-0103/2015, ARTEMIS & A8-0104/2015, ENIAC.

(20)

  Postopek podelitve razrešnice 2013 – dokumenta A8-0103/2015, ARTEMIS & A8-0104/2015, ENIAC.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov