Förfarande : 2015/2204(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0119/2016

Ingivna texter :

A8-0119/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.58
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0194

BETÄNKANDE     
PDF 283kWORD 95k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014

(2015/2204(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014

(2015/2204(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(6), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0119/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2014,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014

(2015/2204(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(9),

–  med beaktande av förklaringen(10) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(11), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(12),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(13),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(14), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(15),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(16),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0119/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014

(2015/2204(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0119/2016), och av följande skäl:

A.  Den 7 juni 2014 bildades det gemensamma företaget Ecsel (nedan kallat det gemensamma företaget) som ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap under perioden fram till den 31 december 2024.

B.  Det offentlig-privata partnerskapet inom elektroniska komponenter och system bör kombinera ekonomiska och tekniska medel som är viktiga för att hantera komplexiteten i den ständigt ökande innovationstakten på området.

C.   Enligt rådets förordning (EU) nr 561/2014(17) bildades det gemensamma företaget för att ersätta och överta det gemensamma företaget Eniac (nedan kallat Eniac) och det gemensamma företaget Artemis (nedan kallat Artemis).

D.   Medlemmarna i det gemensamma företaget är unionen, medlemsstaterna och de länder som är associerade till Horisont 2020 på frivillig basis, privata medlemsorganisationer som representerar företag och andra organisationer som arbetar med elektroniska komponenter och system inom unionen. Det gemensamma företaget bör vara öppet för nya medlemmar.

E.   Vid bedömningen av de samlade effekterna av det gemensamma företaget bör investeringarna från alla juridiska personer utöver unionen och de stater som deltar i det gemensamma företaget tas i beaktande. Dessa samlade investeringar förväntas uppgå till minst 2 340 000 000 euro.

F.  Bidragen till det gemensamma företaget som avses för hela Horisont 2020-perioden är 1 184 874 000 euro från unionen, 1 170 000 000 euro från det gemensamma företagets deltagande medlemsstater och 1 657 500 000 euro från privata medlemmar.

G.   Övergången från Eniac och Artemis till det gemensamma företaget bör vara anpassad efter och synkroniserad med övergången från sjunde ramprogrammet(18) till Horisont 2020 för att säkerställa att de medel som finns tillgängliga för forskning används på bästa sätt.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) gör alltför många generella anmärkningar på bekostnad av anmärkningar som är genomförbara och specifika. Parlamentet begär därför en revision med större inriktning på det årliga finansiella resultatet och på genomförandestatusen för fleråriga projekt, inklusive en tydlig presentation av budgetgenomförandet under det aktuella året och tidigare år, samt deras resultat och genomförande.

2.  Europaparlamentet noterar att den information som det gemensamma företaget tillhandahöll i rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2014 inte var harmoniserad och ofta ofullständig. Parlamentet konstaterar att kommissionen måste ge anvisningar om hur rapporten ska utformas och vad den ska innehålla.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens arbetsprogram för 2016 inkluderar en särskild rapport om effektivitetsrevision av gemensamma företag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet konstaterar att räkenskaperna för det gemensamma företaget för perioden 27 juni–31 december 2014 enligt revisionsrättens rapport i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

5.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2014 innehöll åtagandebemyndiganden på 160 114 500 euro och betalningsbemyndiganden på 104 144 250 euro.

6.  Europaparlamentet beklagar att information om kontantbidrag eller in natura-bidrag saknas. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i sina kommande rapporter inkludera information om utvärderingsförfarandet och nivån av in natura-bidrag och kontantbidrag, vilka ska anges separat för sjunde ramprogrammet och för Horisont 2020.

7.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets program som finansierades under sjunde ramprogrammet fortfarande pågår. Det gemensamma företaget uppmuntras att planera sin budget med omsorg och ta vederbörlig hänsyn till den parallella processen.

8.  Europaparlamentet erfar utifrån det gemensamma företagets årliga räkenskaper för budgetåret 2014 (nedan kallade det gemensamma företagets årliga räkenskaper) att praktiska åtgärder har vidtagits för att genomföra de skyldigheter som ingår i det gemensamma företagets administrativa överenskommelser genom införandet av det särskilda rapporteringsformuläret ”intyg för avslutat projekt”. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget har lämnat in ett sådant formulär till de nationella finansieringsmyndigheterna.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget under 2014 utarbetade en checklista med de väsentliga delarna i ett kvalitetssäkringssystem och inledde intensiva diskussioner med de nationella finansieringsmyndigheterna för att bedöma den kvalitetssäkring som ges av de nationella systemen. Parlamentet noterar att bedömningen har genomförts för fem aktörer, som motsvarar 54,2 % av bidragen som det gemensamma företaget tilldelats, och att ytterligare en aktör, som motsvarar 18,9 % av bidragen som det gemensamma företaget tilldelats, har granskats, även om en uppdatering pågick under tiden för revisionen.

10. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget beräknade den kvarstående felfrekvensen till 0,73 %. Parlamentet noterar dock att det gemensamma företaget misslyckades med att informera om hur många transaktioner som ingick vid beräkningen av denna frekvens. Parlamentet uppmanar därför det gemensamma företaget att lämna denna information.

11.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten trots det ovannämnda har avgett ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i årsredovisningens underliggande transaktioner på grund av att de administrativa överenskommelserna med de nationella finansieringsmyndigheterna om granskning av ersättningsanspråk för projekt inte innefattar de praktiska arrangemangen för efterhandsrevisioner.

12.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget inte bedömde kvaliteten på revisionsrapporterna från de nationella finansieringsmyndigheterna avseende kostnaderna för avslutade projekt. Parlamentet noterar dessutom att det efter en bedömning av tre nationella finansieringsmyndigheters revisionsstrategier inte var möjligt att avgöra huruvida efterhandsrevisionerna fungerar ändamålsenligt, eftersom myndigheterna använt olika metoder, vilket inte gav det gemensamma företaget möjlighet att beräkna vare sig en viktad felprocentsats eller en procentsats för kvarstående fel. Parlamentet noterar att denna tekniska svårighet emellertid inte föranleder något negativt uttalande från revisionsrätten, men att den av förklarliga skäl hindrar revisionsrätten från att bekräfta transaktionernas laglighet och korrekthet utan att motivera en reservation. Parlamentet noterar också att det gemensamma företaget har bekräftat att den omfattande granskningen av de nationella kvalitetssäkringssystemen ledde till slutsatsen att dessa i rimlig utsträckning skyddar de ekonomiska intressena hos medlemsstaterna.

13.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget är av åsikten att nationella förfaranden ger rimlig säkerhet med hänsyn till de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet trots flera rapporter från olika EU-institutioner, inklusive den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att till följd av utvärderingen av de förfaranden som tillämpas av de nationella finansieringsmyndigheterna uppmana myndigheterna att komma med ett skriftligt uttalande om att tillämpningen av de nationella förfarandena ger rimlig säkerhet avseende transaktionernas laglighet och korrekthet.

14.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens rapport innehåller ett uttalande med reservation som är baserat på avsaknaden av uppgifter som krävs för att beräkna antingen en viktad felprocent eller en procentsats för kvarstående fel efter de nationella finansieringsmyndigheternas efterhandsrevisioner. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att samla in ytterligare handlingar och uppgifter som behövs och som det gemensamma företaget inte har befogenhet att kräva in från de nationella revisionsorganen eller de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med bestämmelserna artikel 287.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet uppmanar dessutom revisionsrätten att använda dessa ytterligare handlingar och uppgifter som ett alternativt sätt att motivera sitt uttalande och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sin bedömning av denna ytterligare information.

15.  Europaparlamentet noterar att en omfattande ändringsbudget med ökade åtagandebemyndiganden till 158 200 000 euro genomfördes av styrelsemedlemmarna i slutet av budgetåret. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att sända detaljerad information om kriterierna för att utföra ett sådant betydande ekonomiskt beslut till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

16.  Europaparlamentet erfar att genomförandegraden när det gäller åtagandebemyndiganden för drift var 99,7 %. Parlamentet noterar emellertid att åtagandebemyndiganden undertecknades på global nivå och att man därför inte ännu har ingått några motsvarande bidragsavtal. Eftersom det inte finns någon tydligt separat information om genomförandet av det sjunde ramprogrammet respektive Horisont 2020 anser parlamentet att dessa indikatorer inte ger en korrekt bedömning av resultatet. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i framtida rapporter inkludera information om budgetgenomförandet under sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 separat. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om läget och eventuella framsteg som genomförts i detta avseende.

17.  Europaparlamentet noterar att genomförandeinformationen för sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 inte har separerats på ett tydligt sätt på grund av att inga kontrakt i samband med genomförandet av Horisont 2020 undertecknades under 2014 och att man därmed inte har gjort några utbetalningar. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att tillhandahålla separat information om budgetgenomförandet för sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 i sin rapport för 2015. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att tillhandahålla denna information i sin rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2015.

18.  Europaparlamentet stöder det gemensamma företagets initiativ att samarbeta med mindre bidragsgivare och att utöka täckningen av bidragsbedömningen för att inkludera 90 % av de bidrag som tilldelats. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att fortsätta sin bedömning för att uppnå 100 % täckning av de totala bidragen och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs under budgetåren 2015 och 2016.

19.  Europaparlamentet påpekar att det gemensamma företaget övertog verksamheten från Eniac och Artemis i juni 2014. Parlamentet noterar att det inte finns tillräckligt med tydlig information om genomförandestatusen för det gemensamma företagets projekt (betalningsnivåer, betalningsplaner för kommande år).

20.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma företagets bedömning av nivån på in-natura-bidrag. Parlamentet noterar dock bristen på tillräcklig information för att kunna bekräfta att medlemsstaterna har fullgjort sina uppgifter med hänsyn till sjunde ramprogrammet.

Rättslig ram

21.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till revisionsrätten om framläggande av en fullständig och lämplig finansiell bedömning av det gemensamma företagets rättigheter och skyldigheter för perioden fram till dess att det gemensamma företaget inledde sin verksamhet(19).

Internrevision

22.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst utförde en riskbedömning av det gemensamma företaget. Parlamentet påpekar att fyra faktorer bedömdes ha ”stor påverkan/hög risk”.

23.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lämna detaljerad information till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om riskhantering av indirekta kostnader för konkreta åtgärder som vidtagits mot bakgrund av arbetet med kommissionen för att hitta alternativa mekanismer, samt framtida möjligheter att samarbeta i räkenskapsprocesser för att undvika risken med dubbel eller trippel bokföring och rapportering samt den ekonomiska börda som detta kan leda till.

24.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget att uppdatera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om införande och tillämpning av strategin för bedrägeribekämpning.

25.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget kommer att genomföra en revisionsstrategi som överensstämmer med standardförfarandena inom Horisont 2020. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lämna in en rapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med uppgift om de kriterier som följs för att genomföra denna strategi, dess grunder samt en bedömning av strategins ändamålsenlighet.

Internkontrollsystem

26.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets styrelse har inrättat en internrevision och har godkänt tillhörande interna stadgar. Parlamentet noterar dessutom att enligt det gemensamma företagets årliga redovisning har två interna kontrollstandarder ännu inte genomförts till fullo, och vissa förfaranden måste uppdateras.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

27.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det gemensamma företaget har antagit en övergripande strategi för att förhindra intressekonflikter. Parlamentet påminner dock om att styrelsemedlemmarnas förklaringar om intressekonflikter inte har offentliggjorts.

Övervakning och rapportering av forskningsresultat

28.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg inom övervakning och rapportering som det gemensamma företaget har gjort. Parlamentet noterar dock att större insatser behöver göras för att intensifiera samarbetet med kommissionen i syfte att uppfylla kraven i Horisont 2020 och sprida resultaten från sjunde ramprogrammet på ett bättre sätt. Parlamentet noterar också att det gemensamma företaget bör öka den systematiska spridningen av forskningsresultaten. Parlamentet uppmuntrar det gemensamma företaget att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla ovannämnda punkter i framtiden och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om detta.

29.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma företagets offentliggörande av rapporten om den socioekonomiska effekten av verksamheten i det gemensamma företaget Ecsel.

30.  Europaparlamentet påminner om att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten tidigare begärt att revisionsrätten ska utarbeta en särskild rapport om den kapacitet som de gemensamma företagen, tillsammans med sina privata partner, har att säkra ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration(20).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 80.

(2)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 81.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(6)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 80.

(10)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 81.

(11)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(13)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(14)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

Rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel (EUT L 169, 7.6.2014, s. 152).

(18)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 6).

(19)

Ansvarsfrihetsförfarandet för 2013 – dokument A8-0103/2015 Artemis och A8-0104/2015 Eniac.

(20)

Ansvarsfrihetsförfarandet för 2013 – dokument A8-0103/2015 Artemis och A8-0104/2015 Eniac.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy