Διαδικασία : 2015/2165(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0120/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0120/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.50
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0186

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 696kWORD 122k
8.4.2016
PE 569.764v02-00 A8-0120/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2165(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0120/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(10), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0120/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0120/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (εφεξής «το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 20 774 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 0,73% σε σύγκριση με το 2013,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι εν λόγω ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε το Ίδρυμα όσον αφορά τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη φυσική απογραφή και την καταχώριση στα μητρώα παγίων περιουσιακών στοιχείων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες του Ιδρύματος για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99,66%· παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 79,80%· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων διενεργήθηκαν εγκαίρως·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

3.  παρατηρεί ότι οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθαν σε ποσοστό 53,7% για τον Τίτλο III (λειτουργικές δαπάνες)· αντιλαμβάνεται ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούσαν κυρίως πολυετή έργα, στο πλαίσιο των οποίων αναλαμβάνονται δραστηριότητες και πραγματοποιούνται πληρωμές βάσει χρονοδιαγράμματος· έχει υπόψη του πολυετές έργο του οποίου η έναρξη ξεκίνησε εσπευσμένα το 2014 αλλά οι πληρωμές για το οποίο δεν επρόκειτο να αρχίσουν πριν το 2015·

4.  αντιλαμβάνεται ότι, προκειμένου να συνυπάρξει ο πολυετής χαρακτήρας των έργων του με την δημοσιονομική αρχή της ετήσιας διάρκειας, το Ίδρυμα αναφέρει στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην αρχή κάθε έτους το ποσό των προγραμματισθεισών μεταφορών· επισημαίνει ότι τούτες οι αναφορές δίνουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα να διαχωρίζει τις αναπόφευκτες μεταφορές που άπτονται των πολυετών σχεδίων από τις μεταφορές που υποδηλώνουν αδυναμίες στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση του προϋπολογισμού·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την εισαγωγή νέας διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης, εφαρμογής που εγκρίθηκε και άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή μεσούντος του 2014· επισημαίνει ότι, χάρη σε αυτήν την εφαρμογή, μία διαδικασία της οποίας η διαχείριση διενεργείτο παλαιότερα με διάφορα συστήματα, όχι μόνο ηλεκτρονικά αλλά και σε χαρτί, μετατρέπεται πλέον, στο μεγαλύτερο μέρος της, σε ενιαία ροή εργασίας με όλες τις ενδεχόμενες σχετικές εξοικονομήσεις χρόνου·

6.  παρατηρεί ότι το Ίδρυμα διεξήγαγε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2014 άσκηση ελέγχου ως προς τις θέσεις εργασίας κάνοντας χρήση της κοινής μεθοδολογίας που έχει εγκριθεί για τους οργανισμούς της Ένωσης· επισημαίνει επιπλέον ότι, βάσει των ευρημάτων της άσκησης, το 72,81% του προσωπικού του Ιδρύματος είχε επιχειρησιακά καθήκοντα, το 15,54% είχε καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού και το 11,65% δεν ανήκε ούτε στη μία, ούτε στην άλλη κατηγορία·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  παρατηρεί με ανησυχία ότι μόλις το ήμισυ περίπου των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος· γνωρίζει ότι το Ίδρυμα δεν διαθέτει έννομο μέσο για να επιβάλει την κατάθεση των εγγράφων αυτών· παροτρύνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος να καταθέσουν τα έγγραφα αυτά χωρίς χρονοτριβή προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια·

8.   καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν τα μέτρα εφαρμογής, όπως είναι οι έλεγχοι δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

9.  ενθαρρύνει το Ίδρυμα να μεριμνήσει ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα το προσωπικό του την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στην αξιολόγηση των επιδόσεων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

10.  παρατηρεί ότι, αφού προκρίθηκε ως προτεραιότητα το 2013 η περαιτέρω ανάπτυξη των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) του Ιδρύματος, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, επέλεξε να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των ICS στην κατανομή και κινητικότητα του προσωπικού, στις σχετικές διαδικασίες και διεργασίες, καθώς και στην αξιολόγηση του εσωτερικού συστήματος ελέγχου του Ιδρύματος· παρατηρεί επιπλέον ότι η επιτροπή εσωτερικών ελέγχων του Ιδρύματος (“ICC”) διενήργησε αυτοαξιολόγηση ως προς τα αδύνατα σημεία του εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι το συμπέρασμα της αξιολόγησης ήταν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην επίτευξη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ICS μεταξύ των διοικητικών στελεχών· γνωρίζει ότι η ICC αποφάσισε τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση σεμιναρίων για κάθε ένα από τα επιλεχθέντα συστήματα εσωτερικού ελέγχου·

Εσωτερικός έλεγχος

11.  διαπιστώνει ότι η κύρια δραστηριότητα του Ιδρύματος το 2014 στο πλαίσιο των επαφών του με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (“IAS”) ήταν να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της IAS από τον έλεγχο του 2013 σχετικά με τη διαχείριση των επαφών με τους πελάτες και των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους, καθώς και στις τρεις συστάσεις της IAS· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο «χάρτης πορείας» που συμφωνήθηκε με την IAS ως προς τις τρεις συστάσεις τέθηκε σε εφαρμογή το 2014 και ότι διάφορα έγγραφα τέθηκαν στη διάθεση της IAS· δέχεται ότι οι διορθωτικές ενέργειες που εφάρμοσε το Ίδρυμα ήταν έτοιμες προς αξιολόγηση από την IAS στα τέλη του έτους και υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση·

Λοιπά σχόλια

12.  σημειώνει, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης, αφού τροποποιήθηκε το 2004 από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου(13), περιέχει διατάξεις που προβλέπουν ότι οι μελλοντικές αμοιβές των υπαλλήλων που προσελήφθησαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από εκείνες που προβλέπονταν στον προηγούμενο Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης· παρατηρεί, με βάση τις διαπιστώσεις του λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τούτη η πρόβλεψη δεν τηρήθηκε και ότι, για 20 από τους 78 υπαλλήλους εκείνης της περιόδου, η εν λόγω παράλειψη είχε ως συνέπεια συνολική απώλεια μισθών ύψους 128 735 EUR για την περίοδο 2005-2014· έχει υπόψη του ότι ο υπολογισμός των μισθών του Ιδρύματος έχει ανατεθεί εξωτερικά στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης της Επιτροπής· σημειώνει ότι το Ίδρυμα έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό·

13.  παρατηρεί ότι, αν και το Ίδρυμα λειτουργεί από το 1975, ολοκληρωμένη συμφωνία σχετικά με την έδρα μεταξύ του Ιδρύματος και του κράτους μέλους υποδοχής εξακολουθούσε το 2014 να μην είχε υπογραφεί· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι διαπραγματεύσεις με το κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2014, ολοκληρώθηκαν και ότι η υπογραφή της συμφωνίας για την έδρα του Ιδρύματος έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου 2015· παρατηρεί ότι αναμένεται η εν λόγω συμφωνία να προωθήσει τη διαφάνεια σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί το Ίδρυμα και εργάζεται το προσωπικό του·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή εφαρμογή του τετραετούς προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος· επαινεί το σημαντικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά τις τρεις ευρωπαϊκές έρευνες: την ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής, την ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις· σημειώνει ότι το Ίδρυμα συνέχισε να εστιάζει την έρευνά του στην ανεργία των νέων και στην κοινωνική συνοχή· θεωρεί αξιέπαινη τη συμβολή του Ιδρύματος στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των τριών βασικών εκθέσεων: «Psychosocial risks in Europe» (Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη), «Labour mobility in the EU: Recent trends and policies» (Η κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ: Πρόσφατες τάσεις και πολιτικές) και «Social cohesion and well-being in the EU» (Κοινωνική συνοχή και ευημερία στην ΕΕ)·

16.  εκτιμά ιδιαιτέρως την έρευνα του Ιδρύματος και τις πολύτιμες συγκριτικές πληροφορίες της· σημειώνει την καίρια σημασία τους ως προς τη διεξαγωγή ενός τεκμηριωμένου διαλόγου σε ζητήματα κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων·

17.  αναγνωρίζει ότι το Ίδρυμα παραμένει ουσιαστικός συνεργάτης στο πεδίο της χάραξης πολιτικής και ότι η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του σε σημαντικά έγγραφα άσκησης πολιτικής της Ένωσης είναι πάντα σημαντική· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων παραπέμπουν σε σημαντική προβολή και αναγνώριση της επιστημονικής αξίας των ερευνών του Ιδρύματος·

o

o  o

18.  παραπέμπει,όσον αφορά λοιπές παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

26.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2165(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Casa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Eurofound για το οικονομικό έτος 2014, και η δημοσιονομική του κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2014 παρουσιάζεται με σαφήνεια·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή εφαρμογή του τετραετούς προγράμματος εργασίας του Eurofound· επαινεί το σημαντικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά τις τρεις ευρωπαϊκές έρευνες: την ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής, την ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις· σημειώνει ότι το Eurofound συνεχίζει να εστιάζει την έρευνά του στο ζήτημα της ανεργίας των νέων και της κοινωνικής συνοχής· εκφράζει την εκτίμησή του για τη συμβολή του ιδρύματος στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των τριών βασικών εκθέσεων: «Psychosocial risks in Europe» (Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη), «Labour mobility in the EU: Recent trends and policies» (Η κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ: Πρόσφατες τάσεις και πολιτικές) και «Social cohesion and well-being in the EU» (Κοινωνική συνοχή και ευημερία στην ΕΕ)·

4.  εκφράζει την εκτίμησή του για την έρευνα που πραγματοποιείται από το Eurofound και τις πολύτιμες συγκριτικές πληροφορίες που αυτή παρέχει, και σημειώνει την καίρια σημασία τους για την εξασφάλιση ενός τεκμηριωμένου διαλόγου σε ζητήματα κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ του Eurofound και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων·

5.  αναγνωρίζει ότι το Eurofound συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη πολιτικών, και η χρήση της εμπειρογνωμοσύνης του σε σημαντικά έγγραφα πολιτικής της Ένωσης εξακολουθεί να είναι σημαντική· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων καταδεικνύουν ότι υπάρχει υψηλή ορατότητα και αναγνώριση της επιστημονικής αξίας των ερευνών του Eurofound·

6.  αναγνωρίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρέμεινε υψηλό (99,7%) το 2014, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων διενεργήθηκαν εγκαίρως· σημειώνει ότι το επίπεδο μεταφορών στο επόμενο οικονομικό έτος, στο πλαίσιο του τίτλου III, αυξήθηκε περαιτέρω σε σχέση με το προηγούμενο έτος (από 48,6% σε 53,7%)· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε το Eurofound όσον αφορά τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη φυσική απογραφή και την καταχώριση στα μητρώα παγίων περιουσιακών στοιχείων·

8.  επαναλαμβάνει τις προηγούμενες παρατηρήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες μια συνολική συμφωνία σχετικά με την έδρα, μεταξύ του Eurofound και του κράτους μέλους υποδοχής, θα προωθήσει περαιτέρω τη διαφάνεια όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του ιδρύματος· αναγνωρίζει ότι το Eurofound έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ιρλανδικές αρχές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμφωνία υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 307.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 307.

(3)

ΕΕ L 298, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 139, 16.9.2002, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 307.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 307.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 139, 30.5.1975, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004, της 22ας Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1).

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου