Postup : 2015/2165(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0120/2016

Predkladané texty :

A8-0120/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.50
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0186

SPRÁVA     
PDF 544kWORD 114k
8.4.2016
PE 569.764v02-00 A8-0120/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0120/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami nadácie(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(8), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0063/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(10), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0120/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0120/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok („nadácia“) za rozpočtový rok 2014 sumu 20 774 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 0,73 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  víta nápravné opatrenia nadácie týkajúce sa otázok, ktoré nastolil Dvor audítorov v súvislosti s fyzickou inventarizáciou a registráciou dlhodobého majetku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu nadácie v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,66 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 79,80 %; s uspokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov z vysokej celkovej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky sa prijímali včas;

Záväzky a prenosy

3.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 v rámci hlavy III (prevádzkové výdavky) bola na úrovni 53,7 %; berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkali najmä viacročných projektov, v súvislosti s ktorými sa činnosti a platby vykonali v súlade s harmonogramom, ako aj jedného viacročného projektu, ktorého realizácia bola posunutá na skorší čas v roku 2014, ale pri ktorom boli platby splatné až v roku 2015;

4.  berie na vedomie, že v snahe zabezpečiť súlad viacročnej povahy projektov nadácie so zásadou ročnej platnosti rozpočtu nadácia informuje Dvor audítorov o objeme plánovaných prenosov na začiatku každého roka; berie na vedomie, že vďaka týmto informáciám môže Dvor audítorov odlíšiť nevyhnutné prenosy týkajúce sa viacročných projektov od prenosov, ktoré poukazujú na nedostatky v plánovaní alebo plnení rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  víta zavedenie novej webovej aplikácie na spravovanie postupu výberu a prijímania zamestnancov, ktorá bola schválená a začala sa uplatňovať počas roku 2014; konštatuje, že táto aplikácia umožní, aby prevažná časť tohto procesu, ktorý bol dovtedy riadený prostredníctvom niekoľkých elektronických systémov a v papierovej podobe, prebiehala v rámci jediného pracovného toku s možnosťou časových úspor;

6.  konštatuje, že v decembri 2014 nadácia prvýkrát uskutočnila hodnotenie pracovných miest, pričom použila spoločnú metodiku skríningu prijatú pre agentúry Únie; konštatuje ďalej, že podľa tohto hodnotenia vykonáva 72,81 % zamestnancov nadácie prevádzkové úlohy, 15,54 % je poverených úlohami v oblasti administratívnej podpory a koordinácie a 11,65 % plní neutrálne funkcie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  so znepokojením konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o konflikte záujmov len približne polovice členov riadiacej rady nadácie sú verejne prístupné na internetovej stránke nadácie; berie na vedomie, že nadácia nemá zákonné prostriedky na vymáhanie poskytovania týchto dokumentov; naliehavo vyzýva členov riadiacej rady nadácie, aby čo najskôr poskytli tieto dokumenty s cieľom zvýšiť transparentnosť;

8.   vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

9.  nabáda nadáciu, aby zlepšila zvyšovanie informovanosti úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

Vnútorné kontroly

10.  konštatuje, že po tom, ako bol v roku 2013 ďalší rozvoj štandardov nadácie v oblasti vnútornej kontroly (ICS) stanovený ako priorita, koordinátor vnútornej kontroly sa vo svojom ročnom pláne práce zameral na ICS, ktoré súvisia s prideľovaním a mobilitou pracovníkov, procesy a postupy, ako aj na posúdenie systému vnútornej kontroly nadácie; konštatuje navyše, že výbor nadácie pre vnútorné kontroly (ICC) uskutočnil vlastné posúdenie nedostatkov v oblasti vnútornej kontroly; berie na vedomie, že záverom tohto posúdenia bol cieľ zamerať sa na zvyšovanie povedomia riadiacich pracovníkov o ICS; berie na vedomie, že ICC rozhodol, že naplánuje a usporiada semináre o každom vybranom ICS;

Vnútorný audit

11.  berie na vedomie, že pokiaľ ide o vzťahy nadácie s Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS), v roku 2014 spočívala hlavná činnosť nadácie v opatreniach nadväzujúcich na audit IAS z roku 2013 týkajúci sa vzťahov so zákazníkmi a riadenia vzťahov so zainteresovanými stranami, ako aj na jeho tri odporúčania; berie na vedomie skutočnosť, že plán, ktorý bol schválený spoločne s IAS v súvislosti s tromi odporúčaniami, bol zrealizovaný v roku 2014 a že IAS boli poskytnuté rôzne dokumenty; berie na vedomie, že nápravné opatrenia, ktoré uskutočnila nadácia, boli pripravené, tak aby IAS mohol uskutočniť posúdenie na konci roka, a že boli IAS predložené na posúdenie;

Ďalšie pripomienky

12.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že po zmene služobného poriadku v roku 2004 na základe nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004(13) boli do neho začlenené ustanovenia o tom, že platy úradníkov prijatých pred 1. májom 2004 by v budúcnosti nemali byť nižšie ako platy podľa predchádzajúceho služobného poriadku; konštatuje, že auditom Dvora audítorov sa zistilo, že toto ustanovenie nebolo dodržané a že to v prípade 20 zo 78 úradníkov zamestnaných v tom čase viedlo k nedoplatkom v mzdách vo výške 128 735 EUR za obdobie 2005 – 2014; berie na vedomie, že výpočet platov zamestnancov nadácie externe zabezpečuje Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov; berie na vedomie, že nadácia podnikla potrebné kroky na nápravu tohto problému;

13.  berie na vedomie, že napriek tomu, že nadácia funguje od roku 1975, v priebehu roku 2014 nebola medzi nadáciou a hostiteľským členským štátom podpísaná komplexná dohoda o sídle; konštatuje s uspokojením, že rokovania s hostiteľským členským štátom, ktoré sa začali vo februári 2014, boli ukončené a že dohoda o sídle bola podpísaná 10. novembra 2015; konštatuje, že táto dohoda by mala podporiť transparentnosť podmienok, podľa ktorých funguje nadácia a jej zamestnanci;

14.  víta úspešné plnenie štvorročného pracovného programu nadácie; oceňuje dôležitú prácu vykonanú na troch európskych prieskumoch: európskom prieskume kvality života, európskom prieskume pracovných podmienok a prieskume európskych podnikov; poznamenáva, že nadácia naďalej zameriavala svoj výskum na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálnu súdržnosť; vyjadruje uznanie za jej príspevok k posudzovaniu vplyvu krízy na pracovné a životné podmienky;

15.  víta ukončenie týchto troch kľúčových správ: Psychosociálne riziká v Európe, Pracovná mobilita v EÚ: aktuálne trendy a politiky a Sociálna súdržnosť a dobré podmienky v EÚ;

16.  víta výskum, ktorý uskutočnila nadácia, ako aj hodnotné komparatívne informácie, a konštatuje, že sú mimoriadne dôležité pre diskusie o sociálnych a pracovných politikách vychádzajúce z faktov; zdôrazňuje osobitný význam prebiehajúcej spolupráce medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci;

17.  uznáva, že nadácia je zásadným prispievateľom k rozvoju politiky a Únia v kľúčových dokumentoch vo významnej miere používa jej expertízy; víta skutočnosť, že kľúčové ukazovatele výkonnosti naznačujú vysokú viditeľnosť a uznanie vedeckej hodnoty výskumu nadácie;

o

o  o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014

(2015/2165(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Casa

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2014 sú zákonné a riadne zo všetkých významných hľadísk a že jej finančná situácia k 31. decembru 2014 je náležite vyjadrená;

2.  víta úspešné plnenie štvorročného pracovného programu nadácie Eurofound; oceňuje dôležitú prácu vykonanú na troch európskych prieskumoch: európskom prieskume kvality života, európskom prieskume pracovných podmienok a prieskume európskych podnikov; poznamenáva, že nadácia Eurofound naďalej zameriavala svoj výskum na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálnu súdržnosť; vyjadruje uznanie za jej príspevok k posudzovaniu vplyvu krízy na pracovné a životné podmienky;

3.  víta ukončenie týchto troch kľúčových správ: Psychosociálne riziká v Európe, Pracovná mobilita v EÚ: aktuálne trendy a politiky a Sociálna súdržnosť a dobré podmienky v EÚ;

4.  víta výskum, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound, ako aj hodnotné komparatívne informácie, a konštatuje, že sú mimoriadne dôležité pre diskusie o sociálnych a pracovných politikách vychádzajúce z faktov; zdôrazňuje osobitný význam prebiehajúcej spolupráce medzi nadáciou Eurofound a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci;

5.  uznáva, že nadácia Eurofound je zásadným prispievateľom k rozvoju politiky a Únia v kľúčových dokumentoch vo významnej miere používa jej expertízy; víta skutočnosť, že kľúčové ukazovatele výkonnosti naznačujú vysokú viditeľnosť a uznanie vedeckej hodnoty výskumu nadácie Eurofound;

6.  berie na vedomie vysokú úroveň plnenia rozpočtu (99,7 %) v roku 2014, čo naznačuje včasné prijatie záväzkov; poznamenáva, že úroveň prenosov v hlave III sa oproti predchádzajúcemu roku opäť zvýšila (zo 48,6 % na 53,7 %); vyjadruje však spokojnosť s pripomienkami v správe o rozpočtovom hospodárení týkajúcimi sa týchto skutočností;

7.  víta nápravné opatrenia nadácie Eurofound týkajúce sa otázok, ktoré nastolil Dvor audítorov v súvislosti s fyzickou inventarizáciou a registráciou dlhodobého majetku;

8.  opäť potvrdzuje predchádzajúce pripomienky o tom, že komplexná dohoda o sídle medzi nadáciou Eurofound a hostiteľským členským štátom zvýši transparentnosť jej prevádzkových podmienok; berie na vedomie, že nadácia začala rokovania s írskymi orgánmi; víta skutočnosť, že v novembri 2015 bola dohoda o sídle podpísaná;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 139, 13.2.1975, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 307.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. ES L 139, 13.2.1975, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(14)

Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia