Διαδικασία : 2015/2161(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0121/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0121/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0157

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 648kWORD 93k
8.4.2016
PE 571.512v01-00 A8-0121/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2015/2161(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2015/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0123/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0121/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2015/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0121/2016),

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στην ετήσια έκθεσή του για το 2014 το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πως δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή («ο Διαμεσολαβητής»)·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή είναι καθαρά διοικητικός και ότι το 2014 ανήλθε σε 9 857 002 EUR (έναντι 9 731 371 EUR το 2013), από τα οποία 7 977 702 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 1 (δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα), 1 346 800 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 2 (ακίνητα, υλικό και διάφορες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) και 532 500 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 3 (δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου)·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι από το σύνολο των πιστώσεων εκτελέστηκε το 97,87 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 98,20 % το 2013) και το 93,96 % των πληρωμών (έναντι 91,82 % το 2013) με ποσοστό απορρόφησης 97,87 % (έναντι 98,20 % το 2013)· διαπιστώνει μείωση του ποσοστού χρησιμοποίησης το 2014·

5.  σημειώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2014 με τα μέλη του οργάνου· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή αυτών των ποσών στην επόμενη έκθεση παρακολούθησης προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με την Στρατηγική προς το 2019, η Διαμεσολαβήτρια προέβη σε έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας, κάνοντας χρήση μιας πιο συστηματικής και συστημικής προσέγγισης έναντι περίπλοκων ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της· θεωρεί πως αυτό είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αντίκτυπο των ερευνών·

7.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία μιας νέας θέσης που ορίζεται ως «συντονιστής έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας»· εκτιμά πως πρόκειται για ένα βήμα για να καταστεί πιο αποτελεσματικό το έργο του θεσμού αυτού· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επίδοση, αντίκτυπο και απόδοση της θέσης αυτής·

8.  ζητεί από το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας να συμμορφώνεται προς την αρχή της διαφάνειας, και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά την ανεύρεση και τον προσδιορισμό σαφών γραμμών ευθύνης, και να φροντίζει για την τακτική ενημέρωση του ιστότοπου του Διαμεσολαβητή ώστε να απεικονίζεται σωστά το οργανόγραμμα του οργάνου·

9.  επισημαίνει ότι η Στρατηγική προς το 2019 εισάγει νέους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) με πολύ ειδικούς στόχους· αντιλαμβάνεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων των ΒΔΕ ότι μερικοί από τους στόχους δεν έχουν επιτευχθεί· σχετικά με το θέμα αυτό επισημαίνει ότι η Διαμεσολαβήτρια είχε λιγότερα αποτελέσματα σε σχέση με τις έρευνες που ολοκληρώνονται εντός 12 και 18 μηνών και επίσης σε σχέση με υποθέσεις στις οποίες η απόφαση περί παραδεκτού λαμβάνεται εντός ενός μηνός· προτρέπει τη Διαμεσολαβήτρια να χαράξει μια στρατηγική αλλαγής οποιωνδήποτε πιθανών αδυναμιών και να ενημερώσει επί των εξελίξεων την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των ερευνών που περατώθηκαν σε σχέση με τις εν εξελίξει έρευνες στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους έφτασε στο ανώτατο επίπεδό της (1,4 περατωθείσες έρευνες για κάθε μια σε εξέλιξη, σε σχέση με στόχο τη μείωση στο 1,1)· τονίζει ότι το ποσοστό των ερευνών που ολοκληρώθηκαν μέσα σε 12 και μέσα σε 18 μήνες μειώθηκε το 2014· αποδέχεται την παρατήρηση της Διαμεσολαβήτριας ότι η νέα στρατηγική η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια ερευνών ιδίας πρωτοβουλίας είχε αντίκτυπο στον αριθμό των περατωθεισών υποθέσεων·

11.  τονίζει πως ο αριθμός των καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός, ιδιαίτερα από πολίτες από ορισμένα κράτη μέλη όπως η Ισπανία και Πολωνία, πράγμα που αναμφίβολα προκαλεί τεράστια απογοήτευση στους πολίτες σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης γενικότερα και το Διαμεσολαβητή ειδικότερα· καλεί, ως εκ τούτου, τη Διαμεσολαβήτρια να βελτιώσει την ενημερωτική και επικοινωνιακή πολιτική της και να εδραιώσει ισχυρότερους δεσμούς για ομαλή και τακτική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές προς επίλυση του εν λόγω προβλήματος·

12.  διαπιστώνει από τον πίνακα αποτελεσμάτων των ΒΔΕ ότι το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού του Διαμεσολαβητή ήταν χαμηλότερο του στόχου· μαθαίνει από τη Διαμεσολαβήτρια ότι αυτό είχε να κάνει κυρίως με σοβαρές αλλαγές στα θεσμικά όργανα και ότι έκτοτε αποκαταστάθηκε το θέμα με σειρά μέτρων· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού·

13.  επιδοκιμάζει την καλοδομημένη, σαφή και ευανάγνωστη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) που υπέβαλε η Διαμεσολαβήτρια· επιδοκιμάζει την εντατικοποιημένη εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική της και ισχυρότερη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

14.  ελπίζει να συνεχίσει η Διαμεσολαβήτρια να προσπαθεί να είναι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων συνεπής και διεξοδική, καθώς αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου της·

15.  επισημαίνει το μεγάλο αριθμό αποστολών του προσωπικού του Διαμεσολαβητή μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου – συνολικά 212, με κόστος EUR 126 000 συν μια υπολογιζόμενη σε EUR 60 000 απώλεια χρόνου εργασίας λόγω ταξιδίου· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να μειώσει όσο το δυνατό περισσότερο τον αριθμό των αποστολών και να κάνει τη μεγίστη δυνατή χρήση τηλεσυνεδριάσεων, και άλλων σχετικών τεχνικών μέσων, όπως πράττουν τα άλλα θεσμικά όργανα, προς αποφυγή περιττών ταξιδιών και σημαντική μείωσή των σχετικών δαπανών· υπενθυμίζει επίσης στη Διαμεσολαβήτρια τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εκπομπών CO2 που προκαλούνται από αυτές τις μετακινήσεις και ότι είναι επομένως σημαντικό να αναλάβει η Διαμεσολαβήτρια τις ευθύνες της σε σχέση με το θέμα αυτό και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική προσλήψεων της Διαμεσολαβήτριας, η οποία έχει εξελιχθεί σε απευθείας χρήση διαδικασιών έκτακτης ανάγκης για την απασχόληση πρώην ασκούμενων με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι προσλήφθηκαν τρεις έκτακτοι υπάλληλοι το 2014 χωρίς να περάσουν οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ευθυγραμμίσει επειγόντως τα κριτήριά επιλογής προς τα πρότυπα της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης ως προς την ποιότητα, τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και τις ίσες ευκαιρίες·

17.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημείωσε η Διαμεσολαβήτρια το 2015 ως προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· τονίζει όμως ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, ιδιαίτερα στις θέσεις AST (21/9) και στις διευθυντικές θέσεις (9/2), και υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να τεθούν μεσοπρόθεσμοι στόχοι για να επέλθει η απαιτούμενη ισορροπία, και να συνεχισθούν οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση·

18.  ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων, ανά εθνικότητα, φύλο και βαθμό, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να απαντήσει σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων σχετικά με τις συντάξεις·

19.  επαναλαμβάνει την έκκληση που έγινε στη Διαμεσολαβήτρια πέρυσι για να δηλώσει το ποσοστό των υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για το 2014 στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015·

20.  επιδοκιμάζει τα ποσά που εξοικονομήθηκαν στις γραμμές του προϋπολογισμού για τη μετάφραση και τις δημοσιεύσεις·

21.  καλεί εκ νέου τη Διαμεσολαβήτρια να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί και στις οποίες αντικείμενο της έρευνας ήταν είτε το θεσμικό όργανο είτε κάποιος από τους υπαλλήλους του·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση τους υπολογισμούς της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης EUR 195 000 εάν το θεσμικό όργανο είχε μόνο μια έδρα· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η έδρα του Διαμεσολαβητή συνδέεται με την έδρα του Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου κρίνει αναγκαίο το να συμμετέχει ο Διαμεσολαβητής σε οιαδήποτε συζήτηση για την ενιαία οργάνωση της έδρας του Κοινοβουλίου· υποστηρίζει πως πρέπει να προαχθεί έντονα αυτού του είδους η ενιαία οργάνωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ L 51, της 20.02.2014.

(2)

ΕΕ C 377, της 13.11.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373, της 5.11.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 377, της 13.11.2015, σ. 146.

(5)

ΕΕ L 298, της 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου