Menetlus : 2015/2161(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0121/2016

Esitatud tekstid :

A8-0121/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0157

RAPORT     
PDF 409kWORD 76k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2015/2161(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

MUUDATUSED
 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2015/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0121/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ombudsmani tegevusele Euroopa Ombudsmani 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2015/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0121/2016),

1.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda märkis 2014. aastat käsitlevas aruandes, et ei leidnud olulisi puudusi Euroopa Ombudsmani (edaspidi „ombudsman“) juures inimressursse ja hankeid käsitlevate auditeeritud teemadega seoses;

2.  rõhutab asjaolu, et kontrollikoda jõudis oma audititöö põhjal järeldusele, et institutsioonide ja organite haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2014 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

3.  rõhutab, et ombudsmani eelarve sisaldab ainult halduskulusid ja 2014. aasta eelarve summa oli 9 857 002 eurot (9 731 371 eurot 2013. aastal), millest 7 977 702 eurot oli eraldatud jaotisele 1 (institutsiooni heaks töötavate isikute kulud), 1 346 800 eurot jaotisele 2 (hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud) ja 532 500 eurot jaotisele 3 (institutsiooni eriülesannete täitmisega seotud kulud);

4.  võtab teadmiseks, et assigneeringute kogusummast seoti kulukohustustega 97,87 % (2013. aastal 98,20 %) ja maksti välja 93,96 % (2013. aastal 91,82 %) ning täitmismäär oli 97,87 % (2013. aastal 98,20 %); märgib, et täitmismäär on 2014. aastal vähenenud;

5.  märgib eelkõige institutsiooni liikmetega seotud kulukohustuste suurenemist 2014. aastal; palub ombudsmanil esitada nende summade põhjalik kirjeldus järgmises eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmeid käsitlevas aruandes;

6.  peab tervitatavaks tõsiasja, et kooskõlas strateegiaga „2019. aasta poole“ viis ombudsman läbi omaalgatuslikke uurimisi, võttes kasutusele järjekindlama ja süsteemsema lähenemisviisi tema pädevusvaldkonda kuuluvatele keerukatele küsimustele; peab seda tõhusaks vahendiks; palub ombudsmanil korrapäraselt teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni uurimiste mõjust;

7.  peab tervitatavaks uue ametikoha „omaalgatuslike uurimiste koordinaator“ loomist; peab seda sammuks institutsiooni töö tõhustamise suunas; palub ombudsmanil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle ametikoha tulemuslikkusest, mõjust ja tõhususest;

8.  nõuab, et ombudsmani büroo järgiks läbipaistvuse põhimõtet, eriti mis puudutab selgete vastutusalade kindlaks tegemist ja määramist, ning tagaks, et ombudsmani veebisaiti ajakohastatakse korrapäraselt ja see kajastab täpselt institutsiooni organisatsioonilist struktuuri;

9.  märgib, et strateegiaga „2019. aasta poole“ võetakse kasutusele uued võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad koos väga konkreetsete eesmärkidega; võtab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate tulemustabeli alusel teadmiseks, et mõned eesmärgid on jäänud saavutamata; sellega seoses märgib, et ombudsman oli vähem edukas 12 ja 18 kuu jooksul lõpetatud uurimiste osakaalu puhul ning lisaks nende juhtumite osakaalu puhul, milles otsus vastuvõetavuse kohta tehakse ühe kuu jooksul; ergutab ombudsmani töötama välja strateegiat võimalike puuduste leevendamiseks ja hoidma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni arenguga kursis;

10.  väljendab heameelt seoses asjaoluga, et lõpetatud uurimiste arvu ja pooleliolevate uurimiste arvu suhe eelmise perioodi lõpus ulatus rekordilisele tasemele (1,4 lõpetatud uurimist iga poolelioleva uurimise kohta, kusjuures eesmärk oli 1,1); rõhutab, et 12 ja 18 kuu jooksul lõpetatud uurimiste osakaal 2014. aastal vähenes; võtab teadmiseks ombudsmani tähelepaneku, et uus, omaalgatuslike uurimiste läbiviimist hõlmav strateegia mõjutas lõpetatud juhtumite arvu;

11.  rõhutab, et endiselt on väga suur nende kaebuste arv, mis ei kuulu ombudsmani töövaldkonda, eriti mõne liikmesriigi, nagu Hispaania ja Poola kodanike esitatud kaebuste puhul, ning kahtlemata tekitab see kodanikes suurt pettumust liidu institutsioonides üldiselt ja eriti ombudsmanis; kutsub seetõttu ombudsmani üles parandama oma teabe- ja kommunikatsioonipoliitikat ning looma tugevamaid ühendusi sujuvaks ja korrapäraseks koostööks Euroopa ombudsmanide võrgustikuga ning riiklike ja piirkondlike ombudsmanidega selle probleemi lahendamiseks;

12.  võtab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate tulemustabeli alusel teadmiseks, et ombudsmani töötajate rahulolutase oli eesmärgist madalam; võtab ombudsmanilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et see oli peamiselt seotud institutsioonis toimunud oluliste muudatustega ja seda on parandatud paljude meetmetega; palub ombudsmanil jätkuvalt tagada töötajate rahulolu kõrge tase;

13.  väljendab heameelt ombudsmani esitatud aasta tegevusaruande üle, mis on hästi liigendatud, selge ja lugejasõbralik; kiidab selle tugevdatud väliskommunikatsioonistrateegiat ja tugevamat kohalolekut sotsiaalmeedias;

14.  ootab ombudsmanilt jätkuvat püüdlemist oma aasta tegevusaruande järjepidevuse ja põhjalikkuse poole, sest see on oluline vahend tema töö hindamiseks;

15.  võtab teadmiseks ombudsmani töötajate Brüsseli ja Strasbourgi vaheliste lähetuste suure arvu – kokku 212, mis maksid 126 000 eurot, millele lisandub hinnanguliselt 60 000 eurot reisimise ajal kaotatud tööaja eest; palub ombudsmanil vähendada lähetuste arvu nii palju kui võimalik ning kasutada maksimaalselt ära videokonverentse ja muid seotud tehnilisi vahendeid, nagu seda teevad teised institutsioonid, et vältida mittevajalikke reise ja vähendada oluliselt kulusid; tuletab lisaks ombudsmanile meelde selle reisimisega tekitatud CO2-heite keskkonnamõju ning et seetõttu on tähtis, et ombudsman võtaks sellega seoses vastutuse ja annaks Euroopa Parlamendile aru tehtud edusammudest;

16.  on mures ombudsmani töölevõtmispoliitika pärast, milles on kasutatud kiirmenetlusi selleks, et võtta lühiajaliste lepingutega otse tööle endiseid praktikante; taunib tõsiasja, et 2014. aastal võeti kolm ajutist töötajat tööle igasugust valikumenetlust läbimata; palub ombudsmanil viia kiiresti oma töötajate valimise kriteeriumid kooskõlla Euroopa avaliku teenistuse kvaliteedi-, läbipaistvus-, objektiivsus- ja võrdsete võimaluste standarditega;

17.  kiidab edusamme, mis ombudsman tegi 2015. aastal soolise tasakaalu alal; rõhutab siiski, et 2014. aasta kohta kättesaadavad andmed näitavad ikka veel suuri erinevusi, eriti AST-kategooria ametikohtade (21/9) ja juhtivate ametikohtade (9/2) puhul, ning toonitab, kui tähtis on keskmise tähtajaga eesmärkide püstitamine vajaliku tasakaalu saavutamiseks ja aktiivse töö jätkamine selles suunas;

18.  palub ombudsmanil suurema läbipaistvuse tagamiseks lisada oma aasta tegevusaruandesse tabeli kõigi töötajate kohta, liigendatuna kodakondsuse, soo ja palgaastme kaupa; palub ombudsmanil vastata Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide esitatud küsimustele pensionide kohta;

19.  kordab möödunud aastal esitatud palvet ombudsmanile lisada 2015. aasta tegevusaruandesse teave selle kohta, kui suur osa 2014. aasta jooksul tellitud suulise tõlke teenustest jäi kasutamata;

20.  väljendab heameelt seoses kokkuhoiuga kirjaliku tõlke ja väljaannete eelarvereal;

21.  kordab palvet ombudsmanile lisada aasta tegevusaruandesse kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega kõigi selliste lõpetatud OLAFi juhtumite tulemused ja tagajärjed, mille puhul oli uurimise all institutsioon või mõni selle heaks töötav isik;

22.  võtab teadmiseks ombudsmani arvutused võimaliku 195 000 euro suuruse kokkuhoiu kohta, kui institutsioonil oleks ainult üks asukoht; võtab arvesse, et ombudsmani asukoht on seotud Euroopa Parlamendi asukohaga, ning peab seepärast vajalikuks kaasata ombudsman võimalikku arutellu Euroopa Parlamendi asukoha tsentraliseerimise üle; rõhutab, et sellist tsentraliseerimist tuleks aktiivselt edendada.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ELT L 51, 20.2.2014.

(2)

ELT C 377, 13.11.2015, lk 1.

(3)

ELT C 373, 5.11.2015, lk 1.

(4)

ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika