Menettely : 2015/2161(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0121/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0121/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0157

MIETINTÖ     
PDF 342kWORD 75k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2015/2161(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

TARKISTUKSET
 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2015/2161(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0121/2016),

1.  myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden oikeusasiamiehen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan oikeusasiamiehelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2015/2161(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0121/2016),

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan oikeusasiamiehen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  korostaa, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  tähdentää, että oikeusasiamiehen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että vuonna 2014 se oli yhteensä 9 857 002 euroa (vuonna 2013 se oli 9 731 371 euroa), josta 7 977 702 euroa osoitettiin osastoon 1 (toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot), 1 346 800 euroa osastoon 2 (kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot) ja 532 500 euroa osastoon 3 (toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot);

4.  toteaa, että kokonaismäärärahoista 97,87 prosenttia sidottiin (98,20 prosenttia vuonna 2013) ja 93,96 prosenttia maksettiin (91,82 prosenttia vuonna 2013) ja että käyttöaste oli 97,87 prosenttia (98,20 prosenttia vuonna 2013); panee merkille, että käyttöaste laski vuonna 2014;

5.  panee merkille, että erityisesti toimielimen jäseniin liittyvät sitoumukset lisääntyivät vuonna 2014; pyytää oikeusasiamiestä esittämään kattavan selvityksen näistä määristä seuraavassa vastuuvapausmenettelyn seurantakertomuksessa;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että Kohti vuotta 2019 -strategian mukaisesti oikeusasiamies teki oma-aloitteisia tutkimuksia ja käsitteli toimeksiantoonsa kuuluvia monimutkaisia kysymyksiä järjestelmällisemmin ja systeemisemmin; pitää oma-aloitteisia tutkimuksia tehokkaana välineenä; pyytää oikeusasiamiestä tiedottamaan säännöllisesti vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tutkimuksilla aikaansaaduista tuloksista;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu uusi oma-aloitteisten tutkimusten koordinoijan virka; pitää tätä edistysaskeleena toimielimen työn tehostamisessa; kehottaa oikeusasiamiestä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle viran perustamisella aikaansaaduista tuloksista ja sen vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta;

8.  kehottaa oikeusasiamiestä noudattamaan avoimuusperiaatetta ja erityisesti yksilöimään ja osoittamaan avoimesti selkeät vastuualueet ja kehottaa sitä varmistamaan, että sen verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti ja että verkkosivuston rakenne vastaa tarkasti toimielimen rakennetta;

9.  panee merkille, että Kohti vuotta 2019 -strategia tuo mukanaan uusia keskeisiä tulosindikaattoreita, joihin sisältyy erityisiä tavoitearvoja; toteaa keskeisiä tulosindikaattoreita koskevan tulostaulun perusteella, että joitakin tavoitteista ei ole saavutettu; panee tässä yhteydessä merkille, että oikeusasiamiehen tulokset heikkenivät 12 ja 18 kuukaudessa päätetyissä tutkimuksissa ja niissä tapauksissa, joissa käsiteltäväksi ottamisesta päätettiin kuukauden kuluessa; kannustaa oikeusasiamiestä laatimaan strategian mahdollisten puutteiden korjaamiseksi sekä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kehityksestä;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että edellisen varainhoitovuoden lopussa päätettyjen tutkimusten määrä verrattuna meneillään olleiden tutkimusten määrään oli korkein kautta aikojen (1,4 päätettyä tutkimusta jokaista meneillään olevaa kohti, kun tavoite oli 1,1); korostaa, että 12 ja 18 kuukaudessa päätettyjen tutkimusten osuus laski vuonna 2014; panee merkille oikeusasiamiehen havainnon, että uusi, oma-aloitteisia tutkimuksia sisältävä strategia vaikutti päätettyjen tapausten lukumäärään;

11.  korostaa, että joidenkin jäsenvaltioiden, kuten Espanjan ja Puolan, kansalaiset tekevät edelleen erityisen paljon oikeusasiamiehen toimivaltaan kuulumattomia kanteluita, minkä johdosta kansalaiset ovat epäilemättä turhautuneita unionin toimielimiin yleisesti ja erityisesti oikeusasiamieheen; kehottaakin oikeusasiamiestä parantamaan tiedotus- ja viestintätoimiaan ja tekemään tiiviimpää, joustavampaa ja säännöllisempää yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston sekä jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten kanssa ongelman korjaamiseksi;

12.  toteaa keskeisiä tulosindikaattoreita koskevan tulostaulun perusteella, että oikeusasiamiehen henkilöstön tyytyväisyys oli alle tavoitetason; toteaa oikeusasiamiehen antamien tietojen perusteella, että tämä liittyi suurimmaksi osaksi toimielimessä toteutettuihin merkittäviin muutoksiin ja että tilannetta on sittemmin korjattu useilla toimilla; kehottaa oikeusasiamiestä huolehtimaan jatkossakin siitä, että henkilöstön tyytyväisyys säilyy korkealla tasolla;

13.  panee tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen esittämän hyvin jäsennellyn, selkeän ja helppolukuisen vuotuisen toimintakertomuksen; suhtautuu myönteisesti tehostettuun ulkoisen viestinnän strategiaan ja aikaisempaa voimakkaampaan läsnäoloon sosiaalisessa mediassa;

14.  odottaa oikeusasiamiehen pyrkivän edelleen johdonmukaisuuteen vuotuisessa toimintakertomuksessaan sekä huolehtivan siitä, että se kattaa kaikki osa-alueet, koska se on tärkeä väline oikeusasiamiehen työtä arvioitaessa;

15.  panee merkille, että oikeusasiamiehen henkilöstö teki paljon virkamatkoja Brysselin ja Strasbourgin välillä, yhteensä 212, ja että virkamatkat maksoivat 126 000 euroa ja sen lisäksi arviolta 60 000 euroa matkoihin kuluneena menetettynä työaikana; kannustaa oikeusasiamiestä vähentämään virkamatkojen määrän mahdollisimman vähäiseksi ja käyttämään mahdollisimman paljon videokonferensseja ja muita vastaavia teknisiä keinoja, kuten muut toimielimet tekevät, jotta voitaisiin välttää turhia matkoja ja vähentää merkittävästi kustannuksia; muistuttaa oikeusasiamiestä lisäksi myös matkustamisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ympäristövaikutuksista ja pitää siksi tärkeänä, että oikeusasiamies kantaa vastuunsa hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja tiedottaa parlamentille saavutetusta edistyksestä;

16.  ilmaisee huolensa oikeusasiamiehen palvelukseenottopolitiikasta, jossa on turvauduttu kiireellisiin menettelyihin ja otettu lyhytaikaisiin työsuhteisiin suoraan entisiä harjoittelijoita; pitää valitettavana, että vuonna 2014 otettiin palvelukseen kolme väliaikaista toimihenkilöä ilman minkäänlaista valintamenettelyä; pyytää oikeusasiamiestä saattamaan henkilöstön valintakriteerinsä kiireesti unionin virkamiesten valintaan sovellettavien laatua, avoimuutta, objektiivisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien vaatimusten mukaisiksi;

17.  panee tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen vuonna 2015 aikaansaamat parannukset, joilla tasapainotetaan sukupuolijakaumaa; painottaa kuitenkin, että saatavilla olevien vuoden 2014 tietojen mukaan sukupuolijakaumassa on edelleen suuria eroja erityisesti AST-viroissa (21/9) sekä johtajan viroissa (9/2), ja korostaa, että on tärkeää vahvistaa keskipitkän aikavälin tavoitteita tasapainon saavuttamiseksi ja jatkaa aktiivista työtä sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi;

18.  pyytää oikeusasiamiestä sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa taulukon kaikista henkilöresursseista kansalaisuuden, sukupuolen ja palkkaluokan mukaan jaoteltuna ja lisäämään näin avoimuutta; pyytää oikeusasiamiestä vastaamaan parlamentin ja muiden toimielinten esittämiin kysymyksiin eläkkeistä;

19.  kehottaa edellisvuotiseen tapaan oikeusasiamiestä ilmoittamaan vuotta 2015 koskevassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan, kuinka suuri osa kyseisenä vuonna pyydetyistä tulkkauspalveluista jäi käyttämättä;

20.  panee tyytyväisenä merkille käännöstoimintaa ja julkaisuja koskevissa budjettikohdissa aikaansaadut säästöt;

21.  kehottaa jälleen oikeusasiamiestä noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa tulokset ja päätelmät niistä loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli toimielin tai sen palveluksessa oleva henkilö;

22.  toteaa, että oikeusasiamiehen laskelmien mukaan syntyisi 195 000 euron säästöt, jos oikeusasiamiehellä olisi vain yksi kotipaikka; ottaa huomioon, että oikeusasiamiehen kotipaikka on sidoksissa parlamentin kotipaikkaan, ja katsoo tämän vuoksi, että oikeusasiamiehen olisi osallistuttava mahdollisiin keskusteluihin parlamentin kotipaikan keskittämisestä; korostaa, että kotipaikan keskittämistä yhteen paikkaan olisi edistettävä aktiivisesti.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUVL L 51, 20.2.2014.

(2)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUVL C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö