Postupak : 2015/2161(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0121/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0121/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0157

IZVJEŠĆE     
PDF 500kWORD 88k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.., dio VIII. – Europski ombudsman

(2015/2161(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

AMANDMANI
 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.., dio VIII. – Europski ombudsman

(2015/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014..(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014.. (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014.., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014.., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0121/2016),

1.  daje razrješnicu Europskom ombudsmanu za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014..;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom ombudsmanu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka kao i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.., dio VIII. – Europski ombudsman

(2015/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.., dio VIII. – Europski ombudsman,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0121/2016),

1.  sa zadovoljstvom napominje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2014. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi značajni nedostaci u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europskog ombudsmana („Ombudsman”);

2.  naglašava činjenicu da je Revizorski sud na temelju svoje revizije zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2014. iznosio 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR 2013.), od toga je 7 977 702 EUR dodijeljeno glavi I. (rashodi povezani s osobama koje rade za instituciju), 1 346 800 EUR glavi II. (zgrade, oprema i ostali namjenski rashodi za poslovanje) i 532 500 EUR glavi III. (rashodi povezani s izvršenjem posebnih zadataka koje je provela institucija);

4.  napominje da je od ukupnih sredstava odobreno 97,87 % za preuzimanje obveza (98,20 % 2013.), a 93,96 % za plaćanja (91,82 % 2013.) sa stopom korištenja od 97,87 % (98,20 % 2013.); prima na znanje smanjenje stope korištenja tijekom 2014.;

5.  uviđa osobito povećanje obveza 2014. godine povezano s članovima institucije; traži od Ombudsmana da u sljedećem izvješću o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice pruži iscrpno objašnjenje o spomenutim iznosima;

6.  pozdravlja činjenicu da se Ombudsman u skladu sa strategijom „Ususret 2019.” usredotočio na istrage na vlastitu inicijativu te da je usvojio sustavniji i sistematičniji pristup u pogledu složenih pitanja iz njegova djelokruga; smatra da je takav pristup djelotvoran; traži od Ombudsmana da o učincima tih istraga redovito obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

7.  pozdravlja otvaranje novog radnog mjesta „koordinatora istrage na vlastitu inicijativu”; smatra da je to korak prema djelotvornijem radu institucije; poziva Ombudsmana da izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o uspješnosti, učinku i učinkovitosti tog radnog mjesta;

8.  poziva Ured ombudsmana da poštuje načelo transparentnosti, posebno kada je riječ o utvrđivanju i dodjeljivanju jasnih zaduženja, te da zajamči da se internetske stranice Ombudsmana redovito ažuriraju i da je na njima točno prikazan organizacijski ustroj institucije;

9.  napominje da se strategijom „Ususret 2019.” donose novi pokazatelji uspješnosti s vrlo specifičnim ciljevima; uviđa na temelju pregleda stanja prema ključnim pokazateljima uspješnosti da neki ciljevi nisu postignuti; u vezi s time napominje da je Ombudsman postigao nižu ocjenu u pogledu istraga zaključenih u 12 odnosno 18 mjeseci, ali i u pogledu predmeta u kojima se odluka o dopuštenosti donosi u roku od jednog mjeseca; potiče Ombudsmana da izradi strategiju za ispravljanje mogućih manjkavosti i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o razvoju događaja;

10.  pozdravlja činjenicu da je omjer zaključenih istraga u odnosu na broj istraga u tijeku na kraju prethodnog proračunskog razdoblja dostigao dosad najveću razinu (1,4 zaključenih istraga za svaku istragu koja je u tijeku, a cilj je 1,1); ističe da se 2014. smanjio omjer istraga koje su zaključene unutar 12 i 18 mjeseci; na temelju izjava Ombudsmana uviđa da je nova strategija, koja obuhvaća vođenje istraga na vlastitu inicijativu, utjecala na broj zaključenih predmeta;

11.  naglašava da je broj pritužbi koje ne spadaju u mandat Ombudsmana, i dalje vrlo visok, a posebno pritužbi koje podnose državljani nekih država članica, poput Španjolske i Poljske, što nedvojbeno stvara puno nezadovoljstva među građanima u vezi s institucijama EU-a u cjelini, a posebice s Ombudsmanom; stoga poziva Ombudsmana da poboljša svoje informacijske i komunikacijske politike i uspostavi čvršće veze za kontinuiranu i redovitu suradnju s Europskom mrežom ombudsmana te nacionalnim i regionalnim pravobraniteljima, kako bi se ispravio spomenuti problem;

12.  na temelju pregleda ključnih pokazatelja uspješnosti zaključuje, da je razina zadovoljstva među zaposlenima u Uredu ombudsmana bila niža od predviđenog; upoznat je s navodima Ombudsmana da je to uglavnom posljedica ključnih promjena u instituciji te da su u međuvremenu poduzete brojne mjere kojima se ispravila ta situacija; poziva Ombudsmana da i dalje radi na postizanju visoke razine zadovoljstva zaposlenih;

13.  pozdravlja dobro strukturirano, jasno i čitatelju prilagođeno godišnje izvješće o radu koje je predstavio Ombudsman; pozdravlja njegovu osnaženu strategiju za vanjsko komuniciranje i veću prisutnost na društvenim medijima;

14.  očekuje od Ombudsmana da u godišnjim izvješćima o radu nastavi težiti dosljednosti i iscrpnosti jer su oni važan alat za procjenu njegova rada;

15.  prima na znanje veliki broj misija osoblja Ombudsmana između Bruxellesa i Strasbourga, ukupno 212, koje su ukupno stajale 126 000 EUR, u što valja uračunati i troškove u visini oko 60 000 EUR za radno vrijeme izgubljeno na putovanjima; potiče Ombudsmana da, koliko je to moguće, smanji broj misija i da se što više služi videokonferencijama i drugim srodnim tehničkim sredstvima, kao što čine druge institucije, kako bi se spriječila nepotrebna putovanja i znatno smanjili troškovi; također podsjeća Ombudsmana na utjecaj koje emisije CO2 prouzročene tim putovanjima imaju na okoliš te je stoga važno da Ombudsman preuzme odgovornost u tom pogledu i obavještava Parlament o postignutom napretku;

16.  zabrinut je zbog politike zapošljavanja Ombudsmana, koja je obuhvaćala hitne postupke za izravno zapošljavanje nekadašnjih stažista na kratke ugovore na određeno vrijeme; žali zbog činjenice da su 2014. zaposlena tri privremena djelatnika a da nisu prošli odgovarajući postupak odabira; poziva Ombudsmana da hitno uskladi svoje kriterije za odabir osoblja sa standardima europske javne službe u pogledu kvalitete, transparentnosti, objektivnosti i jednakih mogućnosti;

17.  pozdravlja napredak koji je Ombudsman postigao 2015. u pogledu rodne uravnoteženosti; međutim naglašava, da raspoloživi podaci za 2014. upućuju na velike razlike posebno kada je riječ o radnim mjestima AST (21/9) i o rukovodećim mjestima (9/2), te naglašava važnost postavljanja srednjoročnih ciljeva kojima bi se omogućilo postizanje potrebne ravnoteže, ali i važnost daljnjeg rada u tom pogledu;

18.  traži od Ombudsmana da radi povećanja transparentnosti u godišnje izvješće o radu uvrsti tablicu sa svim zaposlenicima razvrstanima prema nacionalnosti, spolu i platnom razredu; poziva Ombudsmana da odgovori na pitanja koja mu je uputio Parlament i ostale institucije u vezi s mirovinama;

19.  ponovno upućuje svoj prošlogodišnji poziv Ombudsmanu da u godišnje izvješće o radu za 2015. uvrsti stopu neiskorištenih usluga usmenog prevođenja zatraženih za 2014.;

20.  pozdravlja uštede ostvarene u proračunskim linijama za prevođenje i publikacije;

21.  ponovno upućuje poziv Ombudsmanu da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice zaključenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u njoj;

22.  prima na znanje izračun Ombudsmana da bi institucija, ako bi imala samo jedno sjedište, mogla uštedjeti 195 000 EUR; napominje da je sjedište Ombudsmana vezano uz sjedište Parlamenta te stoga smatra potrebnim da se Ombudsman uključi u svaku raspravu o centralizaciji sjedišta Parlamenta; ističe da bi se takva centralizacija trebala aktivno promicati.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

SL L 51, 20.2.2014.

(2)

SL C 377, 13.11.2015., str. 1.

(3)

SL C 373, 5.11.2015., str. 1.

(4)

SL C 377, 13.11.2015., str. 146.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti