JELENTÉS az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

  8.4.2016 - (2015/2161(DEC))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Ryszard Czarnecki


  Eljárás : 2015/2161(DEC)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0121/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0121/2016
  Elfogadott szövegek :

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

  (2015/2161(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[1],

  –  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8– 0206/2015)[2],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt[3],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[4],

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5]és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0121/2016),

  1.  mentesítést ad az európai ombudsman számára az európai ombudsman 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan,

  2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az európai ombudsmannak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – Európai ombudsman

  (2015/2161(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VIII. szakasz – Európai ombudsman,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0121/2016),

  1.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az európai ombudsman (a továbbiakban: ombudsman) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

  2.  hangsúlyozza, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2014. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

  3.  rámutat, hogy az ombudsman költségvetése teljes egészében igazgatási jellegű, és 2014-ben 9 857 002 eurót tett ki (2013-ban ez az összeg 9 731 371 euró volt), amelyből 7 977 702 euró az 1. címhez (Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások), 1 346 800 euró a 2. címhez (Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek) 532 500 euró pedig a 3. címhez (Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek) van hozzárendelve;

  4.  nyugtázza, hogy az összes előirányzat 97,87%-át lekötötték (2013-ban ez az arány 98,20% volt) és 93,96%-át kifizették (2013-ban 91,82%-át), 97,87%-os végrehajtási arány mellett (szemben a 2013. évi 98,20%-kal); megjegyzi, hogy a végrehajtási arány 2014-ben csökkent;

  5.  megjegyzi, hogy 2014-ben az intézmény tagjaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalások jelentős mértékben növekedtek; kéri az ombudsmant, hogy adjon átfogó leírást ezekről az összegekről a mentesítés után készítendő következő nyomonkövetési jelentésben;

  6.  üdvözli, hogy a 2019-ig kitűzött stratégiával összhangban az ombudsman saját kezdeményezésű vizsgálatokat hajtott végre, módszeresebb és rendszeres megközelítést alkalmazva a hatáskörébe tartozó összetett kérdésekben; úgy ítéli meg, hogy ez hatékony eszköz; felkéri az ombudsmant, hogy rendszeresen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a vizsgálatok hatásáról;

  7.  üdvözli a „saját kezdeményezésű vizsgálatok koordinátora” elnevezésű új álláshely létrehozását; úgy ítéli meg, hogy ez az intézmény hatékonyabb munkavégzésének irányába tett lépés; felkéri az ombudsmant, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak ezen álláshely működéséről, hatásáról és hatékonyságáról;

  8.  kéri, hogy az ombudsman hivatala tartsa be az átláthatóság elvét, különösen az egyértelmű felelősségi körök megállapítása és kiosztása tekintetében, és biztosítsa, hogy az ombudsman weboldala rendszeresen frissítésre kerüljön és pontosan tükrözze az intézmény szervezeti felépítését;

  9.  megjegyzi, hogy a 2019-ig szóló stratégia új fő teljesítménymutatókat vezet be nagyon konkrét célokkal; a fő teljesítménymutatók eredménytáblájából tudomásul veszi, hogy egyes célok nem teljesültek; ebben a tekintetben megjegyzi, hogy az ombudsman alacsonyabb pontokat ért el a 12 és 18 hónapon belül lezárt vizsgálatok aránya, továbbá az olyan ügyek aránya tekintetében, amelyek esetében az elfogadhatóságról szóló döntés egy hónapon belül megszületik; bátorítja az ombudsmant, hogy dolgozzon ki stratégiát az esetleges hiányosságok mérséklésére, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ennek előrehaladásáról;

  10.  üdvözli, hogy a folyamatban lévő vizsgálatokhoz viszonyítva a lezárt vizsgálatok aránya az előző költségvetési év végén az eddigi legmagasabb szintet érte el (1,4 lezárt vizsgálat jut minden egyes folyamatban lévőre, az 1,1-es célhoz képest); hangsúlyozza, hogy a 12 és 18 hónapon belül lezárt vizsgálatok aránya 2014-ben csökkent; tudomásul veszi az ombudsman azon megjegyzését, hogy a saját kezdeményezésű vizsgálatok lefolytatását tartalmazó új stratégia hatással volt a lezárt esetek számára;

  11.  hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok, például Spanyolország és Lengyelország állampolgárai által benyújtott, az ombudsman hatáskörén kívül eső panaszok száma továbbra is nagyon magas, ami kétségtelenül nagy frusztrációt okoz a polgárok körében az uniós intézményekkel, és különösen az ombudsmannal kapcsolatban; ezért kéri, hogy az ombudsman javítsa tájékoztatási és kommunikációs politikáját, és alakítson ki szorosabb, zökkenőmentes és rendszeres együttműködést az Európai Ombudsmanok Hálózatával és a nemzeti és regionális ombudsmanokkal e probléma orvoslása érdekében;

  12.  a fő teljesítménymutatók eredménytáblája alapján megállapítja, hogy az ombudsman személyzetének körében tapasztalható elégedettség szintje a tervezettnél alacsonyabb volt; az ombudsman tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy ez főleg az intézménynél bekövetkező kulcsfontosságú változások miatt volt, és hogy a helyzetet azóta számos intézkedéssel orvosolták; felhívja az ombudsmant, hogy továbbra is biztosítsa, hogy a személyzet elégedettségi szintje magas legyen;

  13.  üdvözli az ombudsman által benyújtott, jól felépített, egyértelmű és olvasóbarát éves tevékenységi jelentést; üdvözli az ombudsman megerősített külső kommunikációs stratégiáját és fokozottabb jelenlétét a közösségi médiában;

  14.  elvárja, hogy az ombudsman továbbra is következetességre törekedjen az éves tevékenységi jelentés tekintetében, és azt tegye teljes mértékben átfogóvá, mert fontos eszközt képez munkájának értékeléséhez;

  15.  tudomásul veszi az ombudsman személyzete által Brüsszel és Strasbourg között végrehajtott kiküldetések magas számát, amely összesen 212 volt, 126 000 euró költséggel, amelyhez hozzáadódik az utazások alatt elveszített munkaidő miatt a becslések szerint 60 000 euró; felhívja az ombudsmant, hogy lehetőség szerint csökkentse a kiküldetések számát, és a lehető legnagyobb mértékben használja a videokonferenciákat és egyéb kapcsolódó technikai lehetőségeket, ahogy azt a többi intézmény is teszi, hogy elkerülje a szükségtelen utazásokat és jelentősen csökkentse a költségeket; továbbá emlékezteti az ombudsmant az említett ingázás által okozott szén-dioxid-kibocsátás környezeti hatására, és arra, hogy emiatt fontos, hogy az ombudsman teljesítse ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalását, és tájékoztassa a Parlamentet az elért előrehaladásról;

  16.  aggodalmát fejezi ki az ombudsman személyzeti kiválasztási politikája miatt, amelynek része az, hogy sürgősségi eljárásokat alkalmaz korábbi gyakornokok rövid lejáratú szerződésekre való közvetlen kiválasztására; sajnálja, hogy 2014-ben három ideiglenes alkalmazott felvételére kiválasztási eljárás nélkül került sor; kéri az ombudsmant, hogy személyzeti kiválasztási kritériumait sürgősen igazítsa ki az európai közszolgálat minőségi, átláthatósági, tárgyilagossági és esélyegyenlőségi kritériumainak megfelelően;

  17.  üdvözli az ombudsman által 2015-ben a nemek közötti egyensúly javítására tett előrelépést; hangsúlyozza, hogy a 2014-re vonatkozóan elérhető adatok még mindig nagy különbségeket mutatnak, különösen az asszisztensi (AST) álláshelyeken (21/9), valamint a vezetői álláshelyeken (9/2), és ragaszkodik ahhoz, hogy középtávon célokat kell kitűzni, amelyek lehetővé teszik a szükséges egyensúly elérését, és hogy további tennivalók vannak ebben az értelemben;

  18.  kéri az ombudsmant, hogy éves tevékenységi jelentésébe foglaljon bele egy táblázatot az emberi erőforrásokról állampolgárság, nemek és besorolási fokozatok szerinti bontásban, hogy növelje az átláthatóságot; kéri az ombudsmant, hogy a többi intézményhez hasonlóan válaszoljon a Parlament nyugdíjakról szóló kérdéseire;

  19.  megismétli az ombudsman felé tett azon tavalyi felhívását, hogy 2015-ös éves tevékenységi jelentésében jelölje meg a 2014-re kért, fel nem használt tolmácsolási szolgáltatások arányát;

  20.  üdvözli a fordítással és a kiadványokkal kapcsolatos költségvetési sorokon elért megtakarításokat;

  21.  megismétli az ombudsman felé tett azon felhívását, hogy éves tevékenységi jelentésében a titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó hatályos szabályokkal összhangban számoljon be a lezárt OLAF-esetek eredményéről és következményeiről, amennyiben egy vizsgálat érintette az intézményt vagy annak bármelyik alkalmazottját;

  22.  tudomásul veszi az ombudsman számításait, melyek szerint 195 000 eurós megtakarítást lehetne elérni, ha az intézménynek csak egy székhelye lenne; tekintetbe veszi, hogy az ombudsman székhelye a Parlament székhelyéhez kötődik, és ezért szükségesnek tartja az ombudsman bevonását a Parlament székhelyének központosításáról szóló bármely vitába; hangsúlyozza, hogy egy ilyen központosítást tevékenyen elő kell mozdítani.

  ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Az elfogadás dátuma

  4.4.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  HL L 51., 2014.2.20.
  • [2]  HL C 377., 2015.11.13., 1. o.
  • [3]  HL C 373., 2015.11.5., 1. o.
  • [4]  HL C 377., 2015.11.13., 146. o.
  • [5]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.