Procedūra : 2015/2161(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0121/2016

Pateikti tekstai :

A8-0121/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0157

PRANEŠIMAS     
PDF 640kWORD 89k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

(2015/2161(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

PAKEITIMAI
 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

(2015/2161(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015) 0377 – C8-0206/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0121/2016),

1.  patvirtina Europos ombudsmenui, kad Europos ombudsmeno 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ombudsmenui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, dalį

(2015/2161(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0121/2016),

1.  džiaugdamasis pažymi, kad savo 2014 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nustatė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Europos ombudsmeno (toliau – Ombudsmenas) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

2.  pabrėžia, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo auditu, padarė išvadą, jog apskritai per 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nepadaryta;

3.  pabrėžia, kad Ombudsmeno biudžetas yra tik administracinis ir kad 2014 m. jis siekė 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR 2013 m.), iš kurių 7 977 702 EUR buvo skirta pagal I antraštinę dalį (išlaidos, susijusios su institucijoje dirbančiais asmenimis), 1 346 800 EUR – pagal II antraštinę dalį (pastatai, įranga ir įvairios su veikla susijusios išlaidos) ir 532 500 EUR – pagal III antraštinę dalį (išlaidos, susidarančios dėl institucijos vykdomų specialiųjų funkcijų);

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į visus asignavimus, buvo prisiimta įsipareigojimų dėl 97,87 proc. (98,20 proc. 2013 m.) ir sumokėta 93,96 proc. asignavimų (91,82 proc. 2013 m.), o panaudojimo lygis siekė 97,87 proc. (98,20 proc. 2013 m.); atkreipia dėmesį į 2014 m. sumažėjusį panaudojimo lygį;

5.  atkreipia dėmesį į 2014 m. ypač išaugusius įsipareigojimus, susijusius su institucijos nariais; prašo Ombudsmeno kitoje ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimu, pateikti išsamų šių sumų aprašymą;

6.  džiaugiasi, kad pagal strategiją „2019 m. link“ Ombudsmenas vykdė tyrimus savo iniciatyva, laikydamasis sistemingesnio ir sisteminio požiūrio į sudėtingus klausimus, priskiriamus jo atsakomybės sričiai; mano, kad tai yra veiksminga; prašo Ombudsmeno reguliariai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių tyrimų poveikį;

7.  palankiai vertina naujai sukurtą pareigybę „tyrimo savo iniciatyva koordinatorius“; mano, kad tai yra žingsnis pirmyn siekiant veiksmingesnio šios institucijos darbo; ragina Ombudsmeną informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiklos pagal šią pareigybę rezultatus, poveikį ir efektyvumą;

8.  ragina Ombudsmeno instituciją laikytis skaidrumo principo, visų pirma tuomet, kai nustatoma ir apibrėžiama aiški pareigų sritis, ir užtikrinti, kad Ombudsmeno interneto svetainė būtų reguliariai atnaujinama ir joje pateikiama tikrovę atitinkanti institucijos organizacinė struktūra;

9.  pažymi, kad strategijoje „2019 m. link“ pateikiami nauji pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, susiję su labai konkrečiais tikslais; atsižvelgdamas į taikant pagrindinių veiklos rezultatų rodiklius gautą rezultatų suvestinę mano, kad kai kurių tikslų nepasiekta; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad Ombudsmeno rezultatai buvo prastesni vertinant tyrimų, baigtų per 12 ir 18 mėnesių, dalį ir vertinant bylų, dėl kurių priimtinumo sprendimai priimti per vieną mėnesį, dalį; ragina Ombudsmeną parengti strategiją, kaip sumažinti visus galimus trūkumus, ir informuoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją apie padėties pokyčius;

10.  teigiamai vertina tai, kad užbaigtų tyrimų skaičius, palyginti su praėjusių biudžetinių metų pabaigoje vis dar atliekamų tyrimų skaičiumi, pasiekė aukščiausią lygį (1,4 užbaigtų tyrimų ir vienas atliekamas tyrimas, o tikslas buvo 1,1 užbaigtų tyrimų); visgi pabrėžia, kad 2014 m. sumažėjo tyrimų, baigtų per 12 ir 18 mėnesių, dalis; atkreipia dėmesį į Ombudsmeno pastabą, kad naujoji strategija, įskaitant tyrimus savo iniciatyva, turėjo įtakos daugeliui užbaigtų bylų;

11.  pabrėžia, kad skundų, kurie nepatenka į Ombudsmeno kompetencijos sritį, skaičius vis dar yra labai didelis, ir visų pirma skundų, kuriuos pateikia piliečiai iš kai kurių valstybių narių, pavyzdžiui, Ispanijos ir Lenkijos, o tai, be abejonės, kelia didelį piliečių nusivylimą Sąjungos institucijomis apskritai ir visų pirma Ombudsmenu; todėl ragina Ombudsmeną pagerinti savo informavimo ir komunikacijos politiką ir užmegzti stipresnį, sklandesnį ir pastovesnį bendradarbiavimą su Europos ombudsmenų tinklu ir nacionaliniais bei regioniniais ombudsmenais, kad ši problema būtų išspręsta;

12.  atsižvelgdamas į taikant pagrindinių veiklos rezultatų rodiklius gautą rezultatų suvestinę, pažymi, kad Ombudsmeno darbuotojų pasitenkinimo darbu lygis buvo mažesnis nei planuota; remdamasis Ombudsmeno suteikta informacija, pažymi, kad tai buvo daugiausia susiję su esminiais pokyčiais institucijoje ir kad nuo to laiko padėtis ištaisyta taikant įvairias priemones; ragina Ombudsmeną ir toliau užtikrinti aukštą darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį;

13.  džiaugiasi dėl Ombudsmeno pristatytos gerai struktūriškai apibrėžtos, aiškios ir patogios skaityti metinės veiklos ataskaitos; pritaria intensyvesnei jo išorės komunikacijos strategijai ir didesniam aktyvumui socialinės žiniasklaidos priemonėse;

14.  tikisi, kad Ombudsmenas ir toliau sieks užtikrinti metinės veiklos ataskaitos nuoseklumą ir visapusišką išsamumą, nes ši ataskaita yra svarbi priemonė siekiant įvertinti Ombudsmeno darbą;

15.  atkreipia dėmesį į didelį Ombudsmeno institucijos darbuotojų komandiruočių tarp Briuselio ir Strasbūro skaičių, iš viso 212, ir tai kainavo 126 000 EUR ir apytikriai dar 60 000 EUR dėl keliaujant prarasto darbo laiko; ragina Ombudsmeną, kiek įmanoma, sumažinti komandiruočių skaičių ir maksimaliai išnaudoti vaizdo konferencijų ir kitų susijusių techninių priemonių galimybes, kaip tai daro kitos institucijos, kad būtų išvengta nereikalingų kelionių ir gerokai sumažintos išlaidos; taip pat primena ombudsmenui, kad šis važinėjimas daro poveikį išmetamam CO2 kiekiui, ir todėl svarbu, kad Ombudsmeno institucija šiuo klausimu prisiimtų atsakomybę ir praneštų Europos Parlamentui apie padarytą pažangą;

16.  reiškia susirūpinimą dėl Ombudsmeno institucijos įdarbinimo politikos ir, be kita ko, skubos procedūrų, taikomų tiesiogiai įdarbinant buvusius stažuotojus pagal trumpalaikes darbo sutartis; apgailestauja, kad trys laikini darbuotojai 2014 m. buvo įdarbinti be jokios atrankos procedūros; prašo Ombudsmeną skubiai suderinti personalo atrankos kriterijus su Europos viešosios tarnybos kokybės, skaidrumo, objektyvumo ir lygių galimybių kriterijais;

17.  palankiai vertina Ombudsmeno institucijos pažangą, padarytą 2015 m. užtikrinant lyčių pusiausvyrą; tačiau pabrėžia, kad turimi 2014 m. duomenys rodo, kad esama didelių netolygumų, visų pirma kalbant apie AST (21/9) pareigybes ir vadovaujamas pareigybes (9/2), ir pabrėžia, kad svarbu nustatyti vidutinės trukmės tikslus, padėsiančius pasiekti būtiną pusiausvyrą, ir ragina toliau aktyviai dirbti šia linkme;

18.  ragina Ombudsmeną į metinę veiklos ataskaitą įtraukti visų žmogiškųjų išteklių lentelę, kurioje duomenys būtų suskirstyti pagal pilietybę, lytį ir lygį, siekiant taip geriau užtikrinti skaidrumą; ragina Ombudsmeną atsakyti į Parlamento ir kitų institucijų pateiktus klausimus apie pensiją;

19.  pakartoja savo praėjusiais metais išsakytą raginimą Ombudsmenui į savo 2015 m. metinę veiklos ataskaitą įtraukti 2014 m. užsakytų, bet nepanaudotų vertimo žodžiu paslaugų lygį;

20.  teigiamai vertina sutaupytas lėšas pagal vertimui raštu ir leidiniams skirtas biudžeto eilutes;

21.  pakartoja savo raginimą Ombudsmenui, laikantis galiojančių konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metinę veiklos ataskaitą įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose institucija ar bet kokie joje dirbantys asmenys buvo tyrimo objektas, rezultatus ir pasekmes;

22.  atkreipia dėmesį į Ombudsmeno skaičiavimus, rodančius, kad esama galimybės sutaupyti 195 000 EUR, jei institucija turėtų tik vieną būstinę; atkreipia dėmesį į tai, kad Ombudsmeno būstinė susieta su Parlamento būstine, todėl mano, kad reikia, jog Ombudsmenas būtų įtrauktas į visas diskusijas dėl Parlamento būstinės centralizavimo; pabrėžia, kad reikėtų aktyviai skatinti tokį centralizavimą.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OL L 51, 2014 2 20.

(2)

OL C 377, 2015 11 13, p. 1.

(3)

OL C 373, 2015 11 5, p. 1.

(4)

OL C 377, 2015 11 13, p. 146.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika