SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  8.4.2016 - (2015/2161(DEC))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki


  Procedura : 2015/2161(DEC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0121/2016
  Teksty złożone :
  A8-0121/2016
  Teksty przyjęte :

  1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  (2015/2161(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014[1],

  –  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)[2],

  –  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji[3],

  –  uwzględniając poświadczenie[4] wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[5], w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

  –  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0121/2016),

  1.  udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na rok budżetowy 2014;

  2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  (2015/2161(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

  –  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0121/2016),

  1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2014 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zwanego dalej „Rzecznikiem”) dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

  2.  podkreśla fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

  3.  podkreśla, że budżet Rzecznika ma charakter czysto administracyjny oraz że w 2014 r. wyniósł on 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR w 2012 r.), z czego 7 977 702 EUR przeznaczono na tytuł 1 (wydatki na pracowników instytucji), 1 346 800 EUR na tytuł 2 (budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne), a 532 500 EUR na tytuł 3 (wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję);

  4.  zauważa, że z łącznych środków 97,87 % stanowiły środki na zobowiązania (98,20 % w 2013 r.), a 93,96 % – środki na płatności (91,82 % w 2013 r.), a wskaźnik ich wykorzystania wyniósł 97,87 % (w porównaniu do 98,20 % w 2013 r.); odnotowuje zmniejszenie wskaźnika wykorzystania w 2014 r.;

  5.  dostrzega szczególnie wzrost zobowiązań w 2014 r. w odniesieniu do członków instytucji; zwraca się do Rzecznika o precyzyjny opis tych kwot w następnym sprawozdaniu z działań następczych po udzieleniu absolutorium;

  6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z założeniami strategii do 2019 r. Rzecznik prowadził dochodzenia z inicjatywy własnej, przyjmując bardziej systematyczne i systemiczne podejście w odniesieniu do złożonych kwestii leżących w zakresie jego kompetencji; uważa, że jest to skuteczne narzędzie; wzywa Rzecznika do regularnego informowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tych dochodzeń;

  7.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie nowego stanowiska określonego jako „koordynator dochodzeń z inicjatywy własnej’’; uważa, że jest to krok w kierunku bardziej efektywnej pracy instytucji; zwraca się do Rzecznika o przedstawienie organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat wyników, oddziaływania i skuteczności tego stanowiska;

  8.  wzywa urząd Rzecznika do przestrzegania zasady przejrzystości, w szczególności w odniesieniu do określenia i przydzielenia jasnego zakresu obowiązków, a także apeluje o regularną aktualizację jego strony internetowej i o to, by stanowiła ona wierne odzwierciedlenie schematu organizacyjnego tej instytucji;

  9.  zauważa, że strategia do 2019 r. wprowadza nowe kluczowe wskaźniki efektywności o bardzo konkretnych celach; na podstawie tablicy wyników kluczowych wskaźników efektywności wnioskuje, że niektóre cele nie zostały osiągnięte; w związku z tym zauważa, że Rzecznik miał gorsze wyniki pod względem odsetka dochodzeń zamkniętych w ciągu 12 i 18 miesięcy, a także w odniesieniu do odsetka spraw, w przypadku których decyzja o dopuszczalności jest podejmowana w ciągu miesiąca; zachęca Rzecznika do opracowania strategii na rzecz łagodzenia ewentualnych niedociągnięć i do informowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji;

  10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że liczba zamkniętych dochodzeń w stosunku do prowadzonych dochodzeń na koniec poprzedniego roku budżetowego osiągnęła najwyższy poziom w historii (1,4 zamknięte dochodzenia na jedno prowadzone dochodzenie, przy zakładanym celu 1,1); podkreśla, że odsetek dochodzeń zamkniętych w ciągu 12 i 18 miesięcy uległ zmniejszeniu w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości uwagę Rzecznika, że nowa strategia, w tym prowadzenie dochodzeń z inicjatywy własnej, miała wpływ na liczbę zamkniętych spraw;

  11.  podkreśla, że liczba skarg niewchodzących w zakres kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje bardzo wysoka, szczególnie w przypadku obywateli niektórych państw członkowskich, takich jak Hiszpania i Polska, co niewątpliwie powoduje wielką frustrację obywateli w odniesieniu do instytucji unijnych, a Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w szczególności; w tym kontekście wzywa Rzecznika do poprawy polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz do ustanowienia ściślejszej, sprawnej i regularnej współpracy z Europejską Siecią Rzeczników Praw Obywatelskich oraz rzecznikami krajowymi i regionalnymi w celu uniknięcia takich sytuacji;

  12.  na podstawie tabeli wyników kluczowych wskaźników skuteczności zauważa, że poziom zadowolenia personelu Rzecznika był niższy niż zakładano; na podstawie informacji uzyskanych od Rzecznika zauważa, że było to związane głównie z niezbędnymi zmianami w instytucji i zostało to już naprawione poprzez szereg środków; wzywa Rzecznika, aby nadal dążył do zapewnienia wysokiego poziomu zadowolenia pracowników;

  13.  z zadowoleniem przyjmuje usystematyzowane, przejrzyste i przyjazne dla czytelnika roczne sprawozdanie z działalności przedstawione przez Rzecznika; z zadowoleniem przyjmuje usprawnioną strategię komunikacji zewnętrznej oraz większą obecność w mediach społecznościowych;

  14.  oczekuje, że Rzecznik w dalszym ciągu będzie dążył do zapewnienia spójnego i wyczerpującego rocznego sprawozdania z działalności, ponieważ stanowi ono ważne narzędzie oceny jego pracy;

  15.  zwraca uwagę na wysoką liczbę podróży służbowych pracowników urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich między Brukselą a Strasburgiem (łącznie 212), co stanowi koszt rzędu 126 000 EUR plus koszt w wysokości około 60 000 EUR z tytułu utraty czasu pracy z powodu podróży; zachęca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do możliwie jak największego ograniczenia liczby podróży służbowych i do jak najpełniejszego korzystania z wideokonferencji lub innych środków technicznych, tak jak czynią to inne instytucje, aby uniknąć zbędnych wyjazdów i znacząco obniżyć koszty; ponadto przypomina Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich o oddziaływaniu na środowisko emisji CO2 generowanych przez te dojazdy, oraz że w tym kontekście ważne jest, by urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wziął odpowiedzialność za swoje działania w tym obszarze oraz poinformował Parlament o poczynionych postępach;

  16.  jest zaniepokojony polityką kadrową Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, która polegała na stosowaniu procedur nadzwyczajnych bezpośrednio w celu zatrudniania na kontraktach krótkoterminowych byłych stażystów; ubolewa nad faktem, że w 2014 r. zatrudniono – bez przeprowadzenia żadnej procedury selekcji – trzech pracowników zatrudnionych na czas określony; wzywa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do pilnego dostosowania swoich kryteriów wyboru personelu do kryteriów jakości, przejrzystości, obiektywizmu i równości szans obowiązujących w europejskiej służbie cywilnej;

  17.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. w celu poprawy równowagi pod względem płci; podkreśla jednak, że dane dostępne w 2014 r. w dalszym ciągu wykazują dużą rozbieżność między stanowiskami AST (21/9) a stanowiskami kierowniczymi (9/2), oraz zaznacza, jak istotne jest ustanawianie celów w perspektywie średniookresowej, co pozwala osiągnąć niezbędną równowagę, oraz zachęca do aktywnych działań w tym zakresie;

  18.  zwraca się do Rzecznika o włączenie do rocznego sprawozdania z działalności tabeli wszystkich zasobów ludzkich z podziałem na narodowość, płeć i stopień zaszeregowania, aby w ten sposób lepiej wywiązywać się z wymogu przejrzystości; zachęca Rzecznika również do udzielenia Parlamentowi i innym instytucjom odpowiedzi na pytania dotyczące emerytur;

  19.  ponawia swój apel z ubiegłego roku do Rzecznika o wskazanie w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r. stopnia zamówionych, lecz niewykorzystanych usług tłumaczeń ustnych w 2014 r.;

  20.  z zadowoleniem przyjmuje poczynione oszczędności w liniach budżetowych dotyczących tłumaczeń pisemnych i publikacji;

  21.  ponownie wzywa Rzecznika, aby w rocznym sprawozdaniu z działalności uwzględniał – przestrzegając obowiązujących zasad dotyczących poufności i ochrony danych – wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

  22.  odnotowuje wyliczenia Rzecznika, iż w przypadku posiadania przez instytucję tylko jednej siedziby potencjalne oszczędności mogłyby wynieść 195 000 EUR; zauważa, że siedziba Rzecznika powiązana jest z siedzibą Parlamentu i dlatego uznaje za konieczne włączenie Rzecznika do debaty na temat centralizacji siedziby Parlamentu; podkreśla, że należy aktywnie promować taką centralizację.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  4.4.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
  • [2]  Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 5.11.2015, s. 1.
  • [4]  Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.