Postup : 2015/2161(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0121/2016

Predkladané texty :

A8-0121/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0157

SPRÁVA     
PDF 501kWORD 90k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2015/2161(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2015/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0121/2016),

1.  udeľuje európskemu ombudsmanovi absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskemu ombudsmanovi, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2015/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0121/2016),

1.  berie s uspokojením na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 uviedol, že u európskeho ombudsmana (ďalej len „ombudsman“) neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

3.  zdôrazňuje, že rozpočet ombudsmana je čisto administratívny a v roku 2014 predstavoval 9 857 002 EUR (v roku 2013 to bolo 9 731 371 EUR), pričom 7 977 702 EUR sa vyčlenilo na hlavu I (výdavky vzťahujúce sa na osoby pracujúce v inštitúcii), 1 346 800 EUR na hlavu II (budovy, zariadenie a rôzne administratívne výdavky) a 532 500 EUR na hlavu III (výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie);

4.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 97,87 % (98,20 % v roku 2013) a vyplatených 93,96 % (91,82 % v roku 2013) a miera plnenia dosiahla 97,87 % (v porovnaní s 98,20 % v roku 2013); berie na vedomie pokles miery plnenia v roku 2014;

5.  berie na vedomie osobitný nárast záväzkov u členov inštitúcie v roku 2014; žiada ombudsmana, aby uviedol podrobný rozpis týchto rozpočtových prostriedkov v nasledujúcej správe o nadväzných opatreniach k absolutóriu;

6.  víta skutočnosť, že v súlade so stratégiou na obdobie do roku 2019 ombudsman vykonal vyšetrovania z vlastného podnetu, a to pri uplatnení systematickejšieho a systémovejšieho prístupu ku komplexným otázkam, ktoré patria do jeho mandátu; považuje to za účinný nástroj; žiada ombudsmana, aby pravidelne informoval orgán udeľujúci absolutórium o dosahu vyšetrovaní;

7.  víta vytvorenie nového pracovného miesta koordinátora vyšetrovaní z vlastného podnetu; považuje to za krok smerom k efektívnejšej činnosti inštitúcie; vyzýva ombudsmana, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní, dosahu a efektívnosti tohto pracovného miesta;

8.  vyzýva úrad ombudsmana, aby dodržiaval zásadu transparentnosti, najmä pokiaľ ide o identifikovanie a určenie jasných hraníc zodpovednosti, a aby zabezpečil, že internetová stránka ombudsmana bude pravidelne aktualizovaná a bude presne odrážať organizačnú štruktúru inštitúcie;

9.  berie na vedomie, že stratégia na obdobie do roku 2019 zavádza nové kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s veľmi špecifickými cieľmi; na základe hodnotiacej tabuľky kľúčových ukazovateľov výkonnosti berie na vedomie, že niektoré ciele neboli dosiahnuté; v tejto súvislosti poznamenáva, že ombudsman dosiahol horšie výsledky, pokiaľ ide o podiel vyšetrovaní ukončených do 12 a 18 mesiacov a okrem toho pokiaľ ide o podiel prípadov, v ktorých sa prijalo rozhodnutie o prípustnosti v lehote jedného mesiaca; nabáda ombudsmana, aby vypracoval stratégiu na zmiernenie prípadných nedostatkov a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o príslušnom vývoji;

10.  víta skutočnosť, že pomer uzavretých k prebiehajúcim vyšetrovaniam na konci predchádzajúceho obdobia dosiahol rekordnú úroveň (1,4 uzavretého vyšetrovania na jedno prebiehajúce, pričom cieľom bol pomer 1,1); zdôrazňuje, že počet vyšetrovaní uzavretých do 12 až 18 mesiacov sa v roku 2014 znížil; na základe poznámky ombudsmana konštatuje, že nová stratégia vrátane vedenia vyšetrovaní z vlastného podnetu mala vplyv na počet uzavretých prípadov;

11.  zdôrazňuje, že počet predložených sťažností, ktoré nepatria do právomoci ombudsmana, je stále veľmi vysoký, najmä od občanov niektorých členských štátov, ako je Španielsko a Poľsko, čo nepochybne vedie k výraznému pocitu sklamania medzi občanmi, pokiaľ ide o inštitúcie Úniu vo všeobecnosti, a konkrétne o európskeho ombudsmana; vyzýva preto ombudsmana, aby zlepšil svoju informačnú a komunikačnú politiku a zabezpečil silnejšiu, bezproblémovejšiu a pravidelnejšiu spoluprácu s európskou sieťou ombudsmanov a s národnými a regionálnymi ombudsmanmi, a to s cieľom napraviť túto situáciu;

12.  na základe hodnotiacej tabuľky kľúčových ukazovateľov výkonnosti konštatuje, že úroveň spokojnosti zamestnancov ombudsmana bola nižšia, než sa plánovalo; na základe informácií ombudsmana konštatuje, že to súviselo najmä so zásadnými zmenami v inštitúcii a že odvtedy sa situácia napravila viacerými opatreniami; vyzýva ombudsmana, aby aj naďalej zabezpečoval vysokú úroveň spokojnosti zamestnancov;

13.  víta dobre štruktúrovanú, jasnú a ľahko zrozumiteľnú výročnú správu o činnosti, ktorú predstavil ombudsman; víta jeho intenzívnejšiu stratégiu externej komunikácie a silnejšiu prítomnosť v sociálnych médiách;

14.  očakáva, že ombudsman sa bude naďalej usilovať, aby bola jeho výročná správa o činnosti ucelenejšia, a zaručí, aby v nej boli uvedené vyčerpávajúce informácie, keďže ide o dôležitý nástroj hodnotenia jeho práce;

15.  berie na vedomie vysoký počet služobných ciest zamestnancov ombudsmana medzi Bruselom a Štrasburgom, a to celkovo 212, pričom náklady na ne predstavujú 126 000 EUR, k čomu treba pripočítať náklady v odhadovanej výške 60 000 EUR na stratu pracovného času počas cestovania; nabáda ombudsmana, aby čo najviac znížil počet služobných ciest a aby v čo najväčšej miere využíval videokonferencie a iné príslušné technické prostriedky, ako to robia ostatné inštitúcie, s cieľom zabrániť zbytočnému cestovaniu a výrazne znížiť náklady; takisto pripomína ombudsmanovi, že toto cestovanie má environmentálny vplyv, a to vytváraním emisií CO2, a že je preto dôležité, aby táto inštitúcia prijala svoju zodpovednosť v tejto oblasti a informovala Parlament o dosiahnutom pokroku;

16.  je znepokojený politikou prijímania zamestnancov ombudsmana, a to vrátane naliehavých postupov zameraných na priame prijímanie bývalých stážistov na základe krátkodobých pracovných zmlúv; ľutuje skutočnosť, že traja dočasní zamestnanci boli v roku 2014 prijatí do zamestnania bez akéhokoľvek výberového konania; vyzýva ombudsmana, aby bezodkladne zosúladil svoje kritériá výberu zamestnancov s kritériami kvality, transparentnosti, objektivity a rovnosti príležitostí pre európsku verejnú službu;

17.  víta pokrok, ktorý ombudsman v roku 2015 dosiahol v oblasti rodovej rovnováhy; zdôrazňuje však, že dostupné údaje za rok 2014 poukazujú ešte na veľké rozdiely, najmä v pracovných miestach AST (21/9), ako aj v pracovných miestach na vedúcich pozíciách (9/2), a podčiarkuje význam stanovenia cieľov v strednodobom horizonte, ktoré umožnia dosiahnuť potrebnú rovnováhu, a význam ďalšej aktívnej činnosti v tejto oblasti;

18.  žiada ombudsmana, aby vo svojej výročnej správe o činnosti uviedol tabuľku všetkých ľudských zdrojov rozdelených podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a platovej triedy, a to v záujme zvýšenia transparentnosti; žiada ombudsmana, aby odpovedal na otázky Parlamentu a ostatných inštitúcií týkajúce sa dôchodkov;

19.  opakuje svoju výzvu z minulého roka, aby ombudsman vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015 uviedol mieru vyžiadaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb za rok 2014;

20.  víta úspory v rozpočtových riadkoch na preklady a publikácie;

21.  opätovne vyzýva ombudsmana, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahrnul do svojej výročnej správy o činnosti výsledky uzavretých prípadov, ktoré vyšetroval úrad OLAF a v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo niektorá osoba, ktorá pre ňu pracuje, ako aj dôsledky, ktoré z toho vyplynuli;

22.  berie na vedomie ombudsmanove výpočty v súvislosti s potenciálnymi úsporami vo výške 195 000 EUR v prípade, že by existovalo len jedno sídlo inštitúcie; berie na vedomie, že sídlo ombudsmana je prepojené so sídlom Parlamentu, a preto považuje za nevyhnutné, aby bol ombudsman zapojený do každej diskusie o centralizácii sídla Parlamentu; zdôrazňuje, že takáto centralizácia by sa mala aktívne podporovať.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.

(2)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia