Postopek : 2015/2161(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0121/2016

Predložena besedila :

A8-0121/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0157

POROČILO     
PDF 492kWORD 87k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2015/2161(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

PRED. SPREM.
 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2015/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0121/2016),

1.  podeli razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2015/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0121/2016),

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2014 navedlo, da ni ugotovilo znatnih pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh);

2.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak;

3.  poudarja, da je varuhov proračun povsem upravne narave in da je v letu 2014 znašal 9.857.002 EUR (9.731.371 EUR leta 2013), pri čemer je bilo 7.977.702 EUR dodeljenih naslovu 1 (odhodki, povezani z osebjem, ki dela za institucijo), 1.346.800 EUR naslovu 2 (stavbe, oprema in razni odhodi iz poslovanja), 532.500 EUR pa naslovu 3 (odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija);

4.  ugotavlja, da je bilo za prevzem obveznosti porabljenih 97,87 % vseh sredstev (98,20 % v letu 2013), 93,96 % pa za plačila (91,82 % v letu 2013), pri čemer je stopnja uporabe sredstev znašala 97,87 % (98,20 % v letu 2013); ugotavlja, da se je stopnja uporabe v letu 2014 zmanjšala;

5.  ugotavlja posebno povečanje obveznosti v letu 2014, ki je povezano s člani institucije; poziva varuha, naj v naslednjem poročilu o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico pripravi obsežen opis teh zneskov;

6.  pozdravlja dejstvo, da se je varuh v skladu s strategijo za leto 2019 osredotočal na preiskave na lastno pobudo ter sprejel bolj sistematičen in sistemski pristop k zapletenim vprašanjem, ki sodijo v okvir njegovega mandata; meni, da je to učinkovito orodje; poziva varuha, naj organ za podelitev razrešnice redno obvešča o učinku preiskav;

7.  pozdravlja odprtje novega delovnega mesta za „koordinatorja za preiskave na lastno pobudo“; meni, da je to korak k učinkovitejšemu delu institucije; poziva varuha, naj organu za podelitev razrešnice poroča o uspešnosti, vplivu in učinkovitosti tega delovnega mesta;

8.  poziva urad varuha človekovih pravic, naj spoštuje načelo preglednosti, zlasti kar zadeva prepoznavanje in dodeljevanje jasnih zadolžitev, ter naj zagotovi, da se njegova spletna stran redno posodablja in točno odraža organizacijsko shemo institucije;

9.  ugotavlja, da strategija za leto 2019 uvaja nove ključne kazalnike uspešnosti z zelo specifičnimi cilji; na podlagi pregleda teh kazalnikov ugotavlja, da nekateri cilji še niso bili doseženi; v zvezi s tem ugotavlja, da je varuh dosegel nižjo oceno glede deleža preiskav, zaključenih v 12 oziroma 18 mesecih, pa tudi glede deleža primerov, v katerih se odločitev o dopustnosti sprejme v roku enega meseca; spodbuja varuha, naj pripravi strategijo za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in organ za podelitev razrešnice obvesti o razvoju dogodkov;

10.  pozdravlja dejstvo, da je razmerje med zaključenimi in odprtimi preiskavami ob koncu prejšnjega proračunskega leta doseglo doslej najvišjo raven (na vsako odprto preiskavo je prišlo 1,4 zaključene preiskave, cilj pa je doseči razmerje 1,1); poudarja, da se je delež preiskav, zaključenih v 12 in 18 mesecih, v letu 2014 zmanjšal; na podlagi izjav varuha priznava, da je imela nova strategija, ki vključuje opravljanje preiskav na lastno pobudo, vpliv na številne zaključene zadeve;

11.  poudarja, da število pritožb, ki ne sodijo v pristojnosti varuha, ostaja zelo visoko, zlasti s strani državljanov nekaterih držav članic, kot sta Španija in Poljska, kar nedvomno ustvarja veliko nezadovoljstva med državljani v zvezi z institucijami Unije na splošno in zlasti z varuhom; zato poziva varuha, naj izboljša svojo informacijsko in komunikacijsko politiko ter vzpostaviti tesnejše, neprekinjeno in redno sodelovanje z Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic ter nacionalnimi in regionalnimi varuhi človekovih pravic, da se izogne tej situaciji;

12.  na podlagi pregleda ključnih kazalnikov uspešnosti ugotavlja, da je bila raven zadovoljstva med zaposlenimi v uradu varuha nižja od načrtovane; je seznanjen z navedbami varuha, da je bilo to povezano predvsem z bistvenimi spremembami v instituciji in medtem že popravljeno s številnimi ukrepi; poziva varuha, naj še naprej zagotavlja visoko raven zadovoljstva zaposlenih;

13.  pozdravlja dobro strukturirano, jasno in bralcu prijazno letno poročilo o dejavnostih, ki ga je pripravil varuh; pozdravlja okrepljeno strategijo varuha za zunanje komuniciranje in njegovo večjo prisotnost v družbenih medijih;

14.  pričakuje, da bo varuh še naprej stremel k doslednosti in celovitosti v letnem poročilu o dejavnostih, saj je pomembno orodje za ocenjevanje njegovega dela;

15.  je seznanjen z velikim številom misij varuhovega osebja med Brusljem in Strasbourgom, skupaj 212, za katere so stroški znašali 126.000 EUR, prišteti pa je treba tudi stroške v višini približno 60.000 EUR za izgubljen delovni čas med potovanji; spodbuja varuha, naj čim bolj zmanjša število misij in v največji možni meri uporablja videokonference ali druga tehnična sredstva, kot delajo druge institucije, da bi se preprečile nepotrebne poti in znatno zmanjšali stroški; prav tako opozarja varuha na okoljski učinek emisij CO2, ki se sproščajo s takšnimi potovanji, ter da je zato pomembno, da varuh prevzame svojo odgovornost na tem področju in poroča Parlamentu o doseženem napredku;

16.  je zaskrbljen zaradi politike zaposlovanja varuha, ki je vključevala uporabo nujnih postopkov za neposredno zaposlovanje nekdanjih pripravnikov s kratkoročnimi pogodbami; obžaluje, da so bili v letu 2014 zaposleni trije začasni uslužbenci, ki niso opravili nobenega postopka izbire; poziva varuha, naj nujno prilagodi svoja merila za zaposlovanje z merili kakovosti, preglednosti, objektivnosti in enakih možnosti evropske javne službe;

17.  pozdravlja napredek varuha v letu 2015 na področju uravnotežene zastopanosti spolov; vendar poudarja, da razpoložljivi podatki za leto 2014 kažejo na velike razlike zlasti pri delovnih mestih AST (21/9) ter pri vodstvenih delovnih mestih (9/2), in poudarja pomen zastavljanja srednjeročnih ciljev, ki bi omogočili doseganje potrebnega ravnovesja, in naj v tej smeri nadaljuje svoje delo;

18.  poziva varuha, naj v letno poročilo o dejavnostih vključi razpredelnico vseh človeških virov, razčlenjenih po državljanstvu, spolu in razredu, da bi povečal preglednost; prav tako ga poziva, naj odgovori na vprašanja Parlamenta glede pokojnin, kot počnejo tudi druge institucije;

19.  ponavlja svoj poziv iz lanskega leta, naj varuh v svojem letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015 navede stopnjo zahtevanih a neporabljenih tolmaških storitev za leto 2014;

20.  pozdravlja prihranke v proračunskih vrsticah za prevajanje in publikacije;

21.  ponovno poziva varuha, naj v svoje letno poročilo o dejavnostih, v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in varstvu podatkov, vključi rezultate in posledice zaključenih primerov OLAF-a, v katerih so se preiskovali institucija ali posamezniki, ki so delali zanjo;

22.  je seznanjen z izračuni varuha, da bi institucija, če bi imela samo en sedež, lahko prihranila 195.000 EUR; upošteva, da je sedež varuha vezan na sedež Parlamenta, zato meni, da je nujno varuha vključiti v vse razprave o centralizaciji sedeža Parlamenta; poudarja, da bi bilo treba dejavno spodbujati takšno centralizacijo.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

UL L 51, 20.2.2014.

(2)

UL C 377, 13.11.2015, str. 1.

(3)

UL C 373, 5.11.2015, str. 1.

(4)

UL C 377, 13.11.2015, str. 146.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov