Förfarande : 2015/2161(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0121/2016

Ingivna texter :

A8-0121/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0157

BETÄNKANDE     
PDF 347kWORD 76k
8.4.2016
PE 571.512v02-00 A8-0121/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2015/2161(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

ÄNDRINGSFÖRSLAG
 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2015/2161(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0123/2015)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0121/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ombudsmannens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ombudsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2015/2161(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0121/2016).

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2014 inte funnit några betydande brister med avseende på de områden som granskats som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen).

2.  Europaparlamentet betonar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2014 inom verksamhetsområdet administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet betonar att ombudsmannens budget är rent administrativ och att den 2014 uppgick till 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR 2013), varav 7 977 702 EUR avsattes för avdelning 1 (utgifter avseende personer som arbetar för institutionen), 1 346 800 EUR för avdelning 2 (byggnader, utrustning och tillhörande verksamhetsutgifter) och 532 500 EUR för avdelning 3 (utgifter som uppkommit när institutionen genomfört särskilda uppdrag).

4.  Europaparlamentet noterar att av de totala anslagen uppgick de ingångna åtagandena till 97,87 % (jämfört med 98,20 % 2013), och betalningsåtagandena till 93,96 % (jämfört med 91,82 % 2013), med en utnyttjandegrad på 97,87 % (jämfört med 98,20 % 2013). Parlamentet noterar den minskade utnyttjandegraden för 2014.

5.  Europaparlamentet noterar en särskild ökning av åtagandebemyndiganden under 2014 med avseende på institutionens ledamöter. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att ge en omfattande beskrivning av dessa belopp i nästa uppföljningsrapport till ansvarsfrihetsförfarandet.

6.  Europaparlamentet välkomnar att ombudsmannen, i linje med strategin Mot 2019, genomförde undersökningar på eget initiativ, vilket innebär ett mer systematiskt och systemiskt sätt att hantera komplexa frågor som faller inom ombudsmannens mandat. Parlamentet anser att sådana undersökningar är ett effektivt verktyg, och uppmanar ombudsmannen att regelbundet informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilken effekt dessa undersökningar har.

7.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en ny post, ”samordnare av undersökningar på eget initiativ”. Parlamentet anser att detta är ett steg på vägen mot ett effektivare arbete inom institutionen. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vad för resultat och vilken inverkan posten får samt hur effektiv den är.

8.  Europaparlamentet uppmanar ombudsmannens kontor att respektera principen för öppenhet och insyn, särskilt i fråga om att identifiera och tilldela tydliga ansvarsgränser, och att säkerställa att ombudsmannens webbplats uppdateras regelbundet och innehåller ett uppdaterat organisationsschema för institutionen.

9.  Europaparlamentet noterar att det genom strategin Mot 2019 införs nya nyckelutförandeindikatorer med mycket specifika mål. Parlamentet konstaterar utifrån resultattavlan för indikatorerna att vissa av målen inte har uppnåtts. Parlamentet noterar i detta sammanhang att ombudsmannen hade ett sämre resultat för andelen undersökningar som avslutades inom 12 respektive 18 månader, och även för andelen fall där beslutet om tillåtlighet fattades inom en månad. Parlamentet uppmuntrar ombudsmannen att utarbeta en strategi för att ta itu med eventuella brister och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur detta arbete fortlöper.

10.  Europaparlamentet ser positivt på att andelen avslutade undersökningar i förhållande till pågående undersökningar i slutet av förra budgetåret nådde den högsta nivån någonsin (1,4 avslutade undersökningar för varje pågående undersökning, jämfört med ett mål på 1,1). Parlamentet betonar att andelen undersökningar som avslutades inom 12 respektive 18 månader minskade under 2014. Parlamentet noterar ombudsmannens anmärkning att den nya strategin, inklusive arbetet med undersökningar på eget initiativ, hade en inverkan på antalet avslutade undersökningar.

11.  Europaparlamentet understryker att antalet klagomål som faller utanför ombudsmannens uppdrag fortfarande är väldigt stort, särskilt från medborgare i vissa medlemsstater som Spanien och Polen, vilket utan tvivel ger upphov till stor frustration bland medborgarna över EU-institutionerna i allmänhet och ombudsmannen i synnerhet. Parlamentet uppmanar därför ombudsmannen att förbättra sin informations- och kommunikationsstrategi och att stärka banden för ett smidigt och regelbundet samarbete med det europeiska nätverket av ombudsmän och med nationella och regionala ombudsmän för att åtgärda detta problem.

12.  Europaparlamentet noterar från resultattavlan för indikatorerna att tillfredsställelsen hos ombudsmannens personal var lägre än det uppsatta målet. Parlamentet noterar utifrån ombudsmannens uppgifter att detta till största delen hörde samman med stora förändringar inom institutionen och har sedan dess åtgärdats på flera sätt. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att fortsätta säkerställa en hög tillfredsställelse hos personalen.

13.  Europaparlamentet välkomnar den välstrukturerade, tydliga och användarvänliga årliga verksamhetsrapporten från ombudsmannen. Parlamentet välkomnar dess intensifierade strategi för yttre kommunikation och dess ökade närvaro på sociala medier.

14.  Europaparlamentet förväntar sig att ombudsmannen ska fortsätta att sträva efter enhetlighet i den årliga verksamhetsrapporten och att göra den heltäckande, eftersom den är ett viktigt verktyg för bedömningen av ombudsmannens arbete.

15.  Europaparlamentet noterar de många tjänsteresorna för ombudsmannens personal mellan Bryssel och Strasbourg – 212 resor totalt – till en kostnad av 126 000 EUR plus uppskattningsvis 60 000 EUR i förlorad arbetstid i samband med resorna. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att i största möjliga mån minska antalet tjänsteresor och till fullo utnyttja möjligheterna med videokonferenser och andra tillhörande tekniska medel, på samma sätt som andra institutioner gör, för att undvika onödigt resande och kraftigt minska kostnaderna. Parlamentet påminner dessutom ombudsmannen om miljöpåverkan av koldioxidutsläppen från detta pendlande och att det därför är viktigt att ombudsmannen tar sitt ansvar i detta avseende och rapporterar till parlamentet om hur detta arbete fortlöper.

16.  Europaparlamentet är oroat över ombudsmannens rekryteringspolitik, som har inneburit att brådskande förfaranden har tillämpats direkt för att anställa tidigare praktikanter på korttidskontrakt. Parlamentet beklagar att tre tillfälligt anställda anställdes 2014 utan att ha gått igenom något urvalsförfarande. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att snarast anpassa sina urvalskriterier för personal till den europeiska offentliga förvaltningens kvalitetsstandarder och standarder för öppenhet, objektivitet och lika möjligheter.

17.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som ombudsmannen har gjort under 2015 i fråga om balans mellan könen. Parlamentet betonar emellertid att tillgängliga uppgifter för 2014 fortfarande visar på stora skillnader, särskilt för AST-poster (21/9) och ledningsposter (9/2), och framhåller hur viktigt det är att medelfristiga mål fastställs för att uppnå den balans som krävs, och att man även fortsättningsvis arbetar aktivt i denna riktning.

18.  I syfte att säkerställa större öppenhet och insyn uppmanar Europaparlamentet ombudsmannen att i den årliga verksamhetsrapporten inkludera en tabell över hela personalen uppdelad efter nationalitet, kön och lönegrad. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att svara på frågor från parlamentet och övriga institutioner om pensioner.

19.  Europaparlamentet uppmanar, liksom förra året, ombudsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport för 2015 uppge hur stor del av de begärda tolkningstjänsterna för 2014 som inte användes.

20.  Europaparlamentet välkomnar besparingarna i budgetposterna för översättning och publikationer.

21.  Europaparlamentet uppmanar åter ombudsmannen att i den årliga verksamhetsrapporten, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för en utredning.

22.  Europaparlamentet noterar ombudsmannens beräknade besparingar på 195 000 EUR om institutionen bara skulle ha ett säte. Parlamentet tar hänsyn till att ombudsmannens säte är bundet till parlamentets säte, och att ombudsmannen därför bör vara med i eventuella diskussioner om att centralisera parlamentets säte. Parlamentet betonar att en sådan centralisering aktivt bör främjas.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUT L 51, 20.2.2014.

(2)

EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUT C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy