Процедура : 2015/2186(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0122/2016

Внесени текстове :

A8-0122/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.52
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0188

ДОКЛАД     
PDF 703kWORD 120k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година

(2015/2186(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година

(2015/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(4), и по-специално член 43 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0122/2016),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската полицейска служба във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година

(2015/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Службата(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(10), и по-специално член 43 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0122/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската полицейска служба, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година

(2015/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0122/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската полицейска служба („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 84 339 820 EUR, което представлява увеличение с 2,20% спрямо 2013 г.;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство въз основа на доклада на Палатата, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са се подобрили значително и са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,70%, което показва, че бюджетните задължения са поемани своевременно; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 93%, което сочи увеличение с 2,80% спрямо предходната година;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че общо прехвърлените към 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения са намалели спрямо предходни години и възлизат на 5 663 960 EUR (6,72% от общия размер на бюджетните кредити); отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че преносите по дял ІІ („Административни разходи“) възлизат на 1 900 000 EUR (27%), което представлява намаление с 14 % спрямо предходната година; потвърждава, че тези преноси са свързани предимно с дейности по приспособяване на седалището на Службата, което се ползва от 2011 г.;

3.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че делът на анулираните бюджетни кредити за поети задължения, пренесени от 2013 г., е 22%, което представлява увеличение с 13% спрямо предходната година; потвърждава, че анулирането се дължи предимно на закъснения в ИТ проекти, изпълнявани от външни доставчици в областта на управлението на документи и активи, както и на обмяната на полицейски данни; потвърждава освен това, че тези закъснения не са засегнали ефективността на оперативната дейност, тъй като съществуващите решения в областта на ИТ са продължили да се използват за съответните системи; отбелязва, че въпреки закъснението на доставките, причинено от външни изпълнители, действителното номинално увеличение на неизползваните пренесени кредити е 0,9 милиона евро в края на 2014 г.;

4.  призовава Службата в бъдеще да поддържа равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, възможно най-ниско, за да изпълнява по-ефективно своите задължения за прозрачност и отговорност;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  потвърждава, че през 2014 г. Службата е завършила общия преглед на целия процес по възлагане на обществени поръчки на равнището на организацията с цел подобряване на структурата на настоящата вътрешна организация; отбелязва, че в резултат на прегледа Службата е създала стопанска област „Обществени поръчки“ под пряката отговорност на заместник-директора, отговарящ за отдел „Управление“, вследствие на което е бил възприет централизиран подход спрямо основните етапи на обществените поръчки и съответните проверки на качеството;

6.  потвърждава въз основа на информация от Службата, че критериите за участие в текущите процедури по възлагане на обществени поръчки са публикувани на нейния уебсайт, заедно с годишен преглед на приключените процедури; отбелязва, че Службата трябва да публикува прегледа на обществените поръчки за финансовата 2015 година до края на юни 2016 г., както се изисква от Финансовия регламент;

7.  изисква Службата да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, за да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

8.  потвърждава, че автобиографиите и декларациите за независимо изпълнение на задълженията и отговорностите на директора и заместник-директорите на Службата са публикувани на уебсайта на Службата; отбелязва, че управителният съвет на Службата е взел под внимание препоръките на органа по освобождаване от отговорност относно публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на нейния управителен съвет; призовава Службата и членовете на управителния ѝ съвет да предоставят достъп до тези документи на нейния уебсайт веднага щом ѝ бъдат предадени;

9.  отбелязва, че през 2014 г. Службата е публикувала нов кодекс за поведение с насоки относно управлението и предотвратяването на конфликти на интереси и „кадрова въртележка“;

10.  призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси за поведение, включително Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

11.  призовава Службата да обърне специално внимание на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в контекста на Директивата относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване, която предстои скоро да бъде приета;

12.  насърчава Службата да повишава в по-голяма степен осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

13.  призовава за общо подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с нея чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистрите за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

14.  приветства разпоредбите, установени от управителния съвет на Службата, относно вътрешните разследвания и припомня на Службата, че трябва да приеме вътрешни задължителни правила относно лицата, които подават сигнали за нередности в съответствие с член 22в от Правилника за персонала, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

Вътрешен контрол

15.  отбелязва факта, че задълженията и отговорностите на Структурата за вътрешен одит на Службата се изпълняват от нейната Функция по вътрешен одит; отбелязва, че в съответствие с одобрения от управителния съвет на Службата план за одит Функцията по вътрешен одит е изготвила консултантски преглед във връзка с резултатите от оперативната дейност на Службата, довел до обособяването на пет стратегически области, които ще бъдат взети предвид в нейния процес на корпоративно планиране и ще бъдат от съществена полза за изготвянето на следващата многогодишна стратегия на Службата, която ще бъде завършена през 2016 г.;

16.  потвърждава, че Функцията по вътрешен одит подкрепи одит на лабораторията на Службата по отношение на анализа на евробанкноти, което е важна стъпка, която да се приложи за формалната акредитация на лабораторията на Службата в тази област;

Вътрешен одит

17.  отбелязва, че през май 2014 г. управителният съвет на Службата е одобрил стратегическия план за одит за периода 2014 – 2016 г., изготвен от Службата за вътрешен одит на Комисията; отбелязва, че през септември 2014 г. Службата за вътрешен одит е провела одит за получаване на увереност във връзка с набирането на персонал, който е потвърдил надеждността на процеса за набиране на персонал на Службата; отбелязва, че в одитния доклад на Службата за вътрешен одит се изтъква, че процедурите на Службата за наемане и подбор на персонал са надеждни и ефективни и че според нея докладите на ръководството са целесъобразни и навременни; констатира, че Службата за вътрешен одит е издала три препоръки, които са обозначени като „важни“; потвърждава, че Службата е изготвила план за действие с цел смекчаване на набелязаните проблеми, който впоследствие е приет от Службата за вътрешен одит;

Други коментари

18.  потвърждава, че Службата е преразгледала своя финансов регламент(13), за да го приведе в съответствие с разпоредбите на Делегиран Регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията(14); потвърждава освен това, че Службата прилага правилата за прилагане на Комисията и следва да продължи да полага усилия за гарантиране на ефикасно и съответстващо на разпоредбите изпълнение на бюджета, по-специално що се отнася до пренасянето на бюджетни кредити във връзка с административни разходи;

19.  отбелязва, че Службата е публикувала своя консолидиран годишен отчет за дейността на уебсайта си;

°

°  °

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](15) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

18.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година

(2015/2186(DEC))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейската полицейска служба (наричана по-долу „агенцията“) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2014 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  отбелязва, че на уебсайта на агенцията е публикуван само един общ доклад (Europol Review); отправя искане към агенцията да публикува редовно и своя консолидиран годишен отчет за дейността;

3.  изразява загриженост, че критериите за изключване, свързани с условията за допускане до търг, и критериите за подбор, свързани със способността за изпълнение на поръчката, не са публикувани на уебсайта в раздела за обществените поръчки; настоятелно приканва агенцията да публикува тази информация, както и всичките си възложени поръчки през 2014 г.;

4.  изразява съжаление за високото ниво на отменените кредити за поети задължения (22%), пренесени през 2014 г. поради забавяне на проекти в сферата на информационните технологии (ИТ), изпълнявани от външни доставчици, като същевременно отчита, че в някои случаи преносите могат да се дължат на многогодишния характер на операциите, процедурите за обществени поръчки или проектите; отбелязва, че ниската степен на изпълнение на бюджета за тези проекти се дължи главно на доставчиците, които не са изпълнили задълженията си да доставят според съгласувания график; отправя искане към агенцията да изясни естеството и добавената стойност на тези проекти в областта на ИТ, тъй като според агенцията забавянето им не е имало никакви оперативни въздействия;

5.  отбелязва, че през 2014 г. агенцията е публикувала нов Кодекс за поведение с насоки относно управлението и предотвратяването на конфликти на интереси и „кадрови въртележки“; отправя искане към Управителния съвет да публикува декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликт на интереси, за да може преценката да бъде направена от трета страна, и подробно да опише политиките и правилата относно конфликтите на интереси;

6.   приветства разпоредбите, установени от Управителния съвет на Европол, относно вътрешните разследвания и напомня на агенцията, че трябва да приеме вътрешни задължителни правила относно лицата, които подават сигнали за нередности в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

1

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 324.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 324.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 324.

(8)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 324.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf.

(14)

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.)

(15)

Приети текстове, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация - Политика за поверителност