Διαδικασία : 2015/2186(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0122/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0122/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.52
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0188

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 692kWORD 122k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2186(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(4), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0122/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(10), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0122/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0122/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (η «Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 84 339 820 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,20% σε σύγκριση με το 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 βελτιώθηκαν σημαντικά και είχαν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99,70%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως· λαμβάνει υπό σημείωση ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 93%, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 2,80% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  παρατηρεί ότι το συνολικό ποσό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 μειώθηκε σε σύγκριση με προηγούμενα έτη και ανήλθε σε 5 663 960 EUR (6,72% του συνόλου των πιστώσεων)· σημειώνει, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι μεταφορές ανήλθαν σε 1 900 000 EUR (27%) για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), ποσό που συνιστά μείωση κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές σχετίζονται κυρίως με μετατροπές στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας, τα οποία άνοιξαν το 2011·

3.  σημειώνει με ανησυχία, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ποσοστό ακύρωσης των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013 ήταν υψηλό (22%) και συνιστά αύξηση κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζει ότι οι ακυρώσεις αυτές σχετίζονται κατά κύριο λόγο με καθυστερήσεις όσον αφορά έργα ΤΠ που παρέχονται από εξωτερικούς προμηθευτές στους τομείς της διαχείρισης εγγράφων και στοιχείων ενεργητικού και της ανταλλαγής αστυνομικών δεδομένων· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν επηρέασαν την εκτέλεση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, καθώς οι υπάρχουσες λύσεις ΤΠ συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για τα σχετικά συστήματα· σημειώνει ότι, παρά την καθυστέρηση παράδοσης με υπαιτιότητα των εξωτερικών αναδόχων, η πραγματική ονομαστική αύξηση των μη χρησιμοποιηθεισών μεταφορών ανήλθε σε 0,9 εκατομμύρια EUR στα τέλη του 2014·

4.  καλεί την Υπηρεσία να διατηρεί στο μέλλον στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τις ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρονται στο επόμενο έτος, προκειμένου να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά της όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  διαπιστώνει ότι το 2014, η Υπηρεσία ολοκλήρωσε την αναθεώρηση σε επίπεδο οργάνωσης της συνολικής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης εσωτερικής οργανωτικής δομής· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, η Υπηρεσία δημιούργησε έναν επιχειρηματικό τομέα για τη σύναψη συμβάσεων, υπό την άμεση ευθύνη του αναπληρωτή διευθυντή αρμόδιου για το τμήμα διακυβέρνησης, προκειμένου να ακολουθείται μια συγκεντρωτική προσέγγιση όσον αφορά τα βασικά στάδια της σύναψης συμβάσεων καθώς και τους αντίστοιχους ελέγχους ποιότητας·

6.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι τα κριτήρια ανάθεσης για τις τρέχουσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύονται στον ιστότοπό της, μαζί με μια ετήσια επισκόπηση των συμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί· σημειώνει ότι η Υπηρεσία πρόκειται να δημοσιεύσει την επισκόπηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το οικονομικό έτος 2015 μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον δημοσιονομικό κανονισμό·

7.  ζητεί από την Υπηρεσία να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  διαπιστώνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις σχετικά με την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας, δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Υπηρεσίας· παρατηρεί ότι το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας έλαβε υπό σημείωση τις συστάσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής όσον αφορά τη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού της συμβουλίου· καλεί την Υπηρεσία και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου να καθιστούν τα εν λόγω έγγραφα διαθέσιμα στον ιστότοπό της μόλις υποβάλλονται στην Υπηρεσία·

9.  σημειώνει ότι το 2014 η Υπηρεσία δημοσίευσε νέο κώδικα δεοντολογίας, με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και της μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα·

10.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύσουν τα μέτρα εφαρμογής τους, όπως είναι οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

11.  ζητεί από την Υπηρεσία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στο πλαίσιο της οδηγίας για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους, η έγκριση της οποίας επίκειται·

12.  ενθαρρύνει την Υπηρεσία να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό της να συνειδητοποιήσει καλύτερα την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

13.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

14.  επιδοκιμάζει τις διατάξεις που θέσπισε το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας σχετικά με εσωτερικές έρευνες και υπενθυμίζει στην Υπηρεσία ότι πρέπει να εγκρίνει εσωτερικούς δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

Εσωτερικοί έλεγχοι

15.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) ασκούνται στην Υπηρεσία από τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (ΛΕΕ)· σημειώνει ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας, η ΛΕΕ παρουσίασε μια συμβουλευτική έκθεση όσον αφορά τις επιχειρησιακές επιδόσεις της Υπηρεσίας η οποία εστίαζε σε πέντε στρατηγικά ζητήματα που θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του εταιρικού σχεδιασμού και θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή για την επόμενη πολυετή στρατηγική της Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2016·

16.  αναγνωρίζει ότι η ΛΕΕ υποστήριξε τη διενέργεια ελέγχου στο εγκληματολογικό εργαστήριο της Υπηρεσίας όσον αφορά την εξέταση των τραπεζογραμματίων ευρώ, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα για την υποβολή αίτησης για την επίσημη διαπίστευση του εγκληματολογικού εργαστηρίου της Υπηρεσίας στον εν λόγω τομέα·

Εσωτερικός έλεγχος

17.  σημειώνει ότι τον Μάιο του 2014 το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου για την περίοδο 2014-2016, το οποίο καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής· σημειώνει ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 η ΥΕΛΕ διενήργησε έλεγχο διασφάλισης όσον αφορά τις προσλήψεις, ο οποίος επιβεβαίωσε την αρτιότητα της διαδικασίας προσλήψεων της Υπηρεσίας· αναγνωρίζει ότι η έκθεση ελέγχου της ΥΕΛΕ τόνιζε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής προσωπικού της Υπηρεσίας είναι ορθές και αποτελεσματικές, και διαπίστωνε ότι η υποβολή εκθέσεων διαχείρισης είναι κατάλληλη και έγκαιρη· διαπιστώνει ότι η ΥΕΛΕ διατύπωσε τρεις συστάσεις που επισημαίνονταν με την ένδειξη «σημαντική»· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία κατάρτισε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημάνθηκαν, το οποίο στη συνέχεια έγινε δεκτό από την ΥΕΛΕ·

Λοιπά σχόλια

18.  διαπιστώνει ότι η Υπηρεσία αναθεώρησε τον δημοσιονομικό της κανονισμό(13), με στόχο την ευθυγράμμισή του με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής(14)· διαπιστώνει επιπλέον ότι η Υπηρεσία εφαρμόζει τους κανόνες εφαρμογής της Επιτροπής, και θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και πιστής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες·

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία δημοσίευσε στον ιστότοπό της την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

°

°  °

20.παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](15) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].

18.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2186(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ (εφεξής «η Υπηρεσία») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι πράξεις της είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  σημειώνει ότι μόνον μια γενική έκθεση (Europol Review) δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας· ζητεί από την Υπηρεσία να δημοσιεύει και την ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων της (CAAR) σε τακτική βάση·

3.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα κριτήρια αποκλεισμού, όσον αφορά τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα κριτήρια επιλογής, όσον αφορά την ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης, δεν διατίθενται στον δικτυακό τόπο, στο σημείο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· προτρέπει την Υπηρεσία να δημοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές και όλες τις συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2014·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το υψηλό ποσοστό ακύρωσης (22%) των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 λόγω καθυστερήσεων στα έργα ΤΠ που παρείχαν οι εξωτερικοί προμηθευτές, ενώ αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μεταφορές πιστώσεων από έτος σε έτος ενδέχεται να οφείλονται στον πολυετή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ή των έργων· σημειώνει ότι το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για αυτά τα έργα οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι προμηθευτές δεν τήρησαν το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των έργων· ζητεί η Υπηρεσία να διευκρινίσει τη φύση και την προστιθέμενη αξία αυτών των έργων ΤΠ, καθώς οι καθυστερήσεις τους δεν είχαν λειτουργικές επιπτώσεις σύμφωνα με την Υπηρεσία·

5.  σημειώνει ότι το 2014 η Υπηρεσία δημοσίευσε νέο κώδικα δεοντολογίας, με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και της μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα· ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο να δημοσιεύει δηλώσεις συμφερόντων αντί των δηλώσεων για τη μη σύγκρουση συμφερόντων, αφήνοντας την αξιολόγηση σε τρίτους, και να παρέχει πληροφορίες για τις πολιτικές και τους κανόνες όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων·

6.   επιδοκιμάζει τις διατάξεις που θέσπισε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ σχετικά με εσωτερικές έρευνες και υπενθυμίζει στην Υπηρεσία ότι πρέπει να εγκρίνει εσωτερικούς δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τους υπαλλήλους που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

1

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Емил Радев

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(5)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.

(8)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 324.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(11)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου