Postupak : 2015/2186(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0122/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0122/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.52
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0188

IZVJEŠĆE     
PDF 603kWORD 111k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.

(2015/2186(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.

(2015/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014. s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europola)(4), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0122/2016),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog policijskog ureda za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.

(2015/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014. s odgovorima Ureda(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europola)(10), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0122/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europskog policijskog ureda odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.

(2015/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0122/2016),

A.  budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog policijskog ureda („Uredˮ) za financijsku godinu 2014. iznosio 84 339 820 EUR, što je povećanje od 2,20 % u odnosu na 2013. godinu;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da se praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. znatno poboljšalo i rezultiralo visokom stopom izvršenja proračuna od 99,70 %, što upućuje na to da su se obveze izvršavale pravovremeno; prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 93 %, što je povećanje od 2,80 % u odnosu na prethodnu godinu;

Obveze i prijenosi

2.  napominje da je ukupni iznos odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze, prenesenih u 2015., iznosio 5 663 960 EUR (6,72 % ukupnih odobrenih sredstava) te da je manji u odnosu na prethodne godine; na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da su prijenosi iznosili 1 900 000 EUR (27 %) za glavu II. (administrativni rashodi), što je smanjenje od 14 % u usporedbi s prethodnom godinom; potvrđuje da su ti prijenosi u prvom redu povezani s radovima na sjedištu Ureda koje je otvoreno 2011.;

3.  na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću napominje da je stopa ukidanja odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze, prenesenih iz 2013., iznosila visokih 22 %, što je povećanje od 13 % u usporedbi s prethodnom godinom; uzima u obzir da su ta ukidanja uglavnom bila povezana s kašnjenjima u informatičkim projektima koje su vanjski dobavljači provodili u područjima vođenja dokumenata i imovine kao i u razmjeni policijskih podataka; nadalje, uzima u obzir da navedena kašnjenja nisu utjecala na operativno poslovanje jer su postojeća IT rješenja i dalje bila u uporabi za predmetne sustave; napominje da je, unatoč kašnjenju isporuke koje su prouzročili vanjski izvođači, stvarno nominalno povećanje neiskorištenih prenesenih sredstava iznosilo 0,9 milijuna EUR na kraju 2014.;

4.  poziva Ured da u budućnosti zadrži iznos prenesenih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze na što nižoj razini kako bi učinkovitije ispunio svoje dužnosti u pogledu transparentnosti i odgovornosti;

Postupci nabave i zapošljavanja

5.  utvrđuje da je Ured 2014. dovršio pregled cjelokupnog postupka nabave na razini cijele organizacije u cilju poboljšanja trenutačne unutarnje organizacijske strukture; prima na znanje da je Ured na temelju rezultata provedenog pregleda uspostavio područje poslovanja za nabavu pod izravnom odgovornošću zamjenika direktora u odjelu za upravljanje, što je dovelo do centraliziranog pristupa ključnim fazama postupaka nabave kao i do kontrola kvalitete povezanih s tim fazama;

6.  na temelju navoda Ureda prima na znanje da su kriteriji za natječaje za tekuće postupke nabave objavljeni na njegovoj internetskoj stranici, zajedno s godišnjim pregledom dovršenih ugovora; prima na znanje da će Ured do kraja lipnja 2016. objaviti pregled nabave za financijsku godinu 2015., kao što je propisano Financijskom uredbom;

7.  poziva Ured da strogo primjenjuje mjere koje se odnose na diskreciju i isključenje u pogledu javne nabave, da uvijek provodi temeljite prethodne provjere i da primjenjuje kriterije za isključenje kako bi isključio poduzeća u slučaju bilo kakvog sukoba interesa, što je presudno za zaštitu financijskih interesa Unije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  utvrđuje da su životopisi i izjave o neovisnom obavljanju dužnosti i odgovornosti direktora Ureda i zamjenika direktora objavljeni na internetskoj stranici Ureda; napominje da je upravni odbor Ureda primio na znanje preporuke tijela nadležnog za davanje razrješnice o objavljivanju životopisa i izjava o financijskim interesima članova upravnog odbora; poziva Ured i članove njegova upravnog odbora da te dokumente objave na svojoj internetskoj stranici čim ih Ured zaprimi;

9.  napominje da je Ured 2014. objavio novi kodeks ponašanja u kojem su sadržane smjernice o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa te o praksi „kružnih vrata”;

10.  poziva institucije i agencije EU-a koje imaju kodekse ponašanja, uključujući Europski parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskim interesima;

11.  poziva Ured da posebnu pažnju posveti zaštiti zviždača u kontekstu Direktive o zaštiti neobjavljenih znanja i iskustava i poslovnih informacija (poslovnih tajni) od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja, koja se uskoro treba usvojiti;

12.  potiče Ured da više radi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem uz već aktualan rad na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u postupcima zapošljavanja i provjerama uspješnosti;

13.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili jačanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona te preko unaprijeđene suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

14.  pozdravlja odredbe o internim istragama koje je utvrdio upravni odbor Ureda i podsjeća Ured da, prema članku 22. (c) Pravilnika o osoblju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., mora usvojiti obvezujuća interna pravila o zviždačima;

Unutarnja kontrola

15.  prima na znanje činjenicu da su dužnosti i odgovornosti povezane s unutarnjom revizijom u Uredu u djelokrugu Odjela za unutarnju reviziju; napominje da je, u skladu s planiranjem revizija koje je podržao upravni odbor Ureda, Odjel za unutarnju reviziju objavio ocjenu savjetovanja u vezi s operativnom uspješnošću Ureda, iz koje je proizašlo pet strateških područja koja će biti uzeta u obzir u okviru korporativnog planiranja Ureda te kojima će se pružiti ključni doprinos sljedećoj višegodišnjoj strategiji Ureda koja će biti dovršena 2016.;

16.  potvrđuje da je Odjel za unutarnju reviziju podupro reviziju forenzičkog laboratorija Ureda u vezi s pregledom novčanica eura, što je ključni korak prema prijavi za službenu akreditaciju forenzičkog laboratorija Ureda u tom području;

Unutarnja revizija

17.  prima na znanje da je u svibnju 2014. upravni odbor Ureda podržao strateški plan revizije za razdoblje od 2014. do 2016. koji je pripremila Služba Europske komisije za unutarnju reviziju; prima na znanje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju u rujnu 2014. provela reviziju u svrhu davanja izjave o jamstvu u području postupaka zapošljavanja, kojom je potvrđena pouzdanost postupaka zapošljavanja u Uredu; potvrđuje da je u izvješću o reviziji Službe Europske komisije za unutarnju reviziju istaknuta činjenica da su postupci zapošljavanja i postupci odabira koje provodi Ured utemeljeni i učinkoviti te da je izvještavanje uprave prikladno i pravovremeno; utvrđuje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju tri preporuke označila oznakom „važno”; uzima u obzir da je Ured pripremio akcijski plan radi ublažavanja otkrivenih problema, koji je naknadno prihvatila Služba Europske komisije za unutarnju reviziju;

Ostale primjedbe

18.  prima na znanje na temelju podataka Ureda da je Ured revidirao svoju financijsku uredbu(13) kako bi je uskladio s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013(14); nadalje, prima na znanje da Ured primjenjuje provedbena pravila Komisije te da bi trebao nastaviti provoditi svoje napore u cilju osiguranja učinkovitog i ispravnog izvršenja proračuna, naročito s obzirom na prijenose sredstava u vezi s administrativnim rashodima;

19.  prima na znanje da je Ured na svojim internetskim stranicama objavio svoje konsolidirano godišnje izvješće o radu;

°

°  °

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](15) o [uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].).

18.2.2016

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2014.

(2015/2186(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Europola (Agencija) vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  napominje da je na internetskim stranicama Agencije objavljeno samo opće izvješće („Europol Review”); traži od Agencije da također redovito objavljuje svoje konsolidirano godišnje izvješće o radu;

3.  izražava zabrinutost zbog toga što podaci iz područja javne nabave o razlozima za isključenje iz natječaja i kriteriji odabira te mogućnosti izvršenja ugovora nisu dostupni na internetskim stranicama; poziva Agenciju da objavi te podatke i sve ugovore sklopljene 2014.;

4.  žali zbog visoke stope otkazivanja (22 %) odobrenih sredstava za preuzete obveze prenesenih u 2014. zbog kašnjenja u IT projektima koje su vodili vanjski dobavljači, no uzima u obzir i to da je u pojedinim slučajevima do prijenosa došlo zbog višegodišnje naravi operacija, postupaka javnih nabava i projekata; prima na znanje da je niska stopa izvršenja proračuna za te projekte uglavnom rezultat činjenice da dobavljači nisu ispunili svoje planirane obveze; traži od Agencije da objasni narav i dodanu vrijednost tih informatičkih projekata jer, prema Agenciji, njihovo kašnjenje nije imalo nikakve posljedice na operativnom planu;

5.  napominje da je Agencija 2014. objavila novi kodeks ponašanja u kojem su sadržane smjernice o upravljanju i sprječavanju sukoba interesa te o praksi „kružnih vrata”; traži od upravnog odbora da umjesto izjava o nepostojanju sukoba interesa objavljuje izjave o financijskim interesima i tako procjenu o sukobu interesa prepusti trećoj strani te da navodi sve svoje politike i pravila o sukobu interesa;

6.   pozdravlja odredbe o internim istragama koje je utvrdio upravni odbor Europola i podsjeća Agenciju da prema članku 22. (c) Pravilnika o osoblju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. mora usvojiti obvezujuća interna pravila o zviždačima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

16.2.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

1

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 324.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 324.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 324.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 324.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.)

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti