Procedură : 2015/2186(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0122/2016

Texte depuse :

A8-0122/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.52
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0188

RAPORT     
PDF 602kWORD 117k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2186(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(4), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0122/2016),

1.  acordă directorului Oficiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Oficiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Oficiului European de Poliție (Europol) pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Oficiului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(10), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0122/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Oficiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0122/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Oficiului European de Poliție („Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 84 339 820 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,20 % față de bugetul pentru 2013;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Oficiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție, pe baza raportului Curții, de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 s-au îmbunătățit considerabil și au condus la o rată de execuție bugetară ridicată, de 99,70 %, ceea ce demonstrează că creditele au fost angajate la timp; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 93 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,80 % în comparație cu exercițiul precedent;

Credite angajate și reportări

2.  constată că valoarea totală a creditelor angajate reportate în 2015 a scăzut comparativ cu exercițiile precedente și a fost de 5 663 960 EUR, reprezentând 6,72 % din totalul creditelor; ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite în valoare de 1 900 000 EUR (27 %), ceea ce reprezintă o reducere de 14 % față de exercițiul precedent; ia act de faptul că aceste reportări au vizat în principal modificările realizate la sediul Oficiului, inaugurat în 2011;

3.  constată cu îngrijorare, pe baza raportului Curții, că proporția creditelor angajate reportate din 2013 și anulate a fost ridicată, situându-se la 22 %, ceea ce reprezintă o creștere de 13 % față de exercițiul precedent; ia act de faptul că aceste anulări au fost determinate îndeosebi de întârzierile înregistrate în cadrul unor proiecte informatice realizate de furnizori externi în domeniul gestionării documentelor și activelor și al schimbului de date polițienești; ia act, de asemenea, de faptul că aceste întârzieri nu au afectat realizarea activităților operaționale, deoarece pentru sistemele relevante au fost utilizate în continuare soluțiile informatice existente; constată că, în pofida furnizării cu întârziere provocate de contractanții externi, creșterea nominală efectivă înregistrată de reportările neutilizate a fost de 0,9 milioane EUR la sfârșitul anului 2014;

4.  invită Oficiul să mențină în viitor la un nivel cât mai scăzut volumul creditelor angajate reportate în exercițiul următor, pentru a-și respecta mai bine obligațiile privind transparența și responsabilitatea;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

5.  ia act de faptul că, în 2014, Oficiul a finalizat analiza procesului de achiziții la nivelul întregii organizații, pentru a îmbunătăți structura organizatorică internă actuală; ia act de faptul că, drept rezultat al analizei, Oficiul a creat o secție operațională pentru achiziții, care se află sub răspunderea directă a directorului adjunct responsabil de Departamentul pentru guvernanță, instituind astfel o abordare centralizată a etapelor principale ale procesului de achiziții, precum și mecanismele corespunzătoare de control al calității;

6.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Oficiu, de faptul că pe pagina sa de internet au fost publicate criteriile de licitație pentru procedurile sale de achiziții aflate în curs, împreună cu prezentările anuale ale contractelor finalizate; ia act de faptul că Oficiul urmează să publice până la sfârșitul lui iunie 2016, conform cerințelor din Regulamentul financiar, prezentarea procedurilor de achiziții pentru exercițiul financiar 2015;

7.  solicită Oficiului să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate de fond în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul existenței oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  atestă faptul că au fost publicate pe pagina de internet a Oficiului curriculum vitae (CV-urile) și declarațiile privind independența în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ale directorului și directorilor adjuncți ai Oficiului; constată că Consiliul de administrație al Oficiului a luat act de recomandările autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la publicarea CV-urilor și a declarațiilor de interese ale membrilor săi; invită Oficiul și membrii Consiliului său de administrație să publice aceste documente pe pagina sa de internet imediat ce sunt depuse la Oficiu;

9.  constată că Oficiul a publicat în 2014 un nou cod de conduită, cu orientări privind tratarea și prevenirea conflictelor de interese și a practicilor de tipul „ușilor turnante”;

10.  invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul European, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

11.  solicită Oficiului să acorde o atenție deosebită protecției avertizorilor în contextul directivei ce urmează a fi adoptată în curând a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale;

12.  încurajează Oficiul să își sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

13.  solicită să se înregistreze progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

14.  salută dispozițiile introduse de Consiliul de administrație al Oficiului privind anchetele interne și reamintește Oficiului că trebuie să adopte norme interne obligatorii privind avertizorii, în conformitate cu articolul 22c din Statutul funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Controale interne

15.  ia act de faptul că atribuțiile și responsabilitățile structurii de audit intern (SAI) a cadrul Oficiului sunt îndeplinite de funcția sa de audit intern (FAI); constată că, în conformitate cu planificarea activității de audit, aprobată de Consiliul de administrație al Oficiului, FAI a emis o analiză de consultanță în legătură cu rezultatele operaționale ale Oficiului, care a avut ca rezultat stabilirea a cinci teme strategice care vor fi luate în considerare în cadrul planificării sale organizaționale și care vor contribui în mod semnificativ la viitoarea strategie multianuală a Oficiului ce va fi finalizată în 2016;

16.  ia act de faptul că FAI a sprijinit un audit al laboratorului de criminalistică al Oficiului în ceea ce privește examinarea bancnotelor euro, acesta reprezentând o etapă determinantă pentru solicitarea acreditării oficiale a laboratorului de criminalistică al Oficiului în acest domeniu;

Auditul intern

17.  constată că, în mai 2014, Consiliul de administrație al Oficiului a aprobat planul strategic de audit pentru perioada 2014-2016, elaborat de Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei; ia act de faptul că IAS a realizat în septembrie 2014 un audit de asigurare privind recrutările, care a confirmat soliditatea procesului de recrutare al Oficiului; ia act de faptul că raportul de audit al IAS a subliniat soliditatea și eficacitatea procedurilor de recrutare și de selecție ale Oficiului și a constatat că rapoartele privind gestiunea sunt adecvate și prezentate la timp; constată că IAS a formulat trei recomandări clasificate ca „importante”; ia act de faptul că Oficiul a elaborat un plan de acțiune în vederea soluționării problemelor identificate, care a fost ulterior acceptat de IAS;

Alte observații

18.  constată că Oficiul și-a revizuit regulamentul financiar(13) pentru a-l alinia la dispozițiile din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1271/2013(14); constată, de asemenea, că Oficiul aplică normele de punere în aplicare ale Comisiei și ar trebui să depună în continuare eforturi pentru a garanta o execuție bugetară eficientă și conformă, în special cu privire la reportările legate de cheltuielile administrative;

19.  constată că Oficiul a pus la dispoziția publicului, pe pagina sa de internet, Raportul său anual de activitate consolidat;

°

°  °

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](15) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

18.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2186(DEC))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de concluziile Curții de Conturi potrivit cărora situația financiară la 31 decembrie 2014 a Europol (denumit în continuare „Agenția”) este prezentată în mod corect în conturile anuale, iar operațiunile Agenției sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2.  constată că pe site-ul Agenției este publicat doar un raport general („Analiza Europol”); solicită Agenției să-și publice și Raportul anual de activitate consolidat în mod periodic;

3.  își manifestă preocuparea că criteriile de excludere, referitoare la eligibilitatea participării la o procedură de achiziții, și criteriile de selecție, referitoare la capacitatea de îndeplinire a dispozițiilor unui contract, nu sunt disponibile pe site, la capitolul despre achiziții publice; îndeamnă Agenția să publice aceste informații și toate contractele atribuite în 2014;

4.  regretă rata ridicată (22 %) de anulare a creditelor angajate care au fost reportate în 2014 din cauza întârzierilor înregistrate în proiectele informatice prestate de furnizori externi, fiind conștient de faptul că, în anumite cazuri, reportările ar putea fi provocate de caracterul multianual al operațiunilor, al procedurilor de achiziții sau al proiectelor; ia act de faptul că rata scăzută a execuției bugetare referitoare la aceste proiecte a fost în principal rezultatul nerespectării de către furnizori a planificării convenite; solicită Agenției să clarifice natura și valoarea adăugată a acestor proiecte informatice, dat fiind că întârzierile înregistrate nu au cauzat neajunsuri operaționale, conform Agenției;

5.  constată că Agenția a publicat în 2014 un nou cod de conduită, cu orientări privind tratarea și prevenirea conflictelor de interese și a practicilor de tipul „ușilor turnante”; solicită Consiliului de administrație să publice declarații de interese, în locul declarațiilor privind absența conflictelor de interese, lăsând interpretarea la latitudinea unei părți terțe, și să precizeze în detaliu politicile și regulile în materie de conflicte de interese;

6.   salută dispozițiile introduse de Consiliul de administrație al Europol privind anchetele interne și reamintește Agenției că trebuie să adopte norme interne obligatorii privind denunțătorii, în conformitate cu articolul 22c din Statutul funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

1

9

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

3

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 324.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 324.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 324.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 324.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

(15)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate