Postup : 2015/2186(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2016

Predkladané texty :

A8-0122/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.52
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0188

SPRÁVA     
PDF 639kWORD 111k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

(2015/2186(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

(2015/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(4), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0122/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho policajného úradu za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

(2015/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(10), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0122/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho policajného úradu má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho policajného úradu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

(2015/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0122/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho policajného úradu (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2014 sumu 84 339 820 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 2,20 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  na základe správy Dvora audítorov s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 sa významne zlepšilo a prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,70 %, čo znamená že záväzky boli prijaté včas; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 93 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zvýšenie o 2,80 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že celkový objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2015 sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi znížil a predstavoval 5 663 960 EUR (6,72 % celkových rozpočtových prostriedkov); na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenosy v hlave II (administratívne výdavky) predstavovali 1 900 000 EUR (27 %), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zníženie o 14 %; berie na vedomie, že tieto prenosy súviseli najmä s úpravami hlavného sídla úradu otvoreného v roku 2011;

3.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že miera zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2013 bola vysoká, na úrovni 22 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 13 %; berie na vedomie, že uvedené zrušenia vyplynuli najmä z oneskorení IT projektov, ktoré realizovali externí dodávatelia v oblasti správy dokumentov a majetku, ako aj výmeny policajných údajov; berie tiež na vedomie, že tieto oneskorenia nemali vplyv na zabezpečovanie operačnej činnosti, keďže v prípade príslušných systémov sa naďalej používali existujúce IT riešenia; konštatuje, že napriek oneskoreniam dodávok spôsobeným externými dodávateľmi dosiahol skutočný nominálny nárast nevyužitých prenosov na konci roka 2014 výšku 0,9 milióna EUR;

4.  vyzýva úrad, aby v budúcnosti zachoval objem prenášaných viazaných rozpočtových prostriedkov na čo najnižšej úrovni, a tak lepšie splnil povinnosť transparentnosti a zodpovednosti;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  konštatuje, že úrad v roku 2014 ukončil preskúmanie celkového postupu verejného obstarávania v rámci celej organizácie s cieľom zlepšiť súčasný interný systém organizácie; berie na vedomie, že na základe preskúmania úrad zriadil sekciu pre verejné obstarávanie podliehajúcu priamo zástupcovi riaditeľa, ktorý je zodpovedný za odbor správy Europolu, čo viedlo k zavedeniu centralizovaného prístupu v prípade kľúčových fáz verejného obstarávania, ako aj k príslušným kontrolám kvality;

6.  berie na vedomie informáciu úradu, že súťažné kritériá pre prebiehajúce postupy verejného obstarávania sú zverejnené na jeho internetovej stránke spolu s ročným prehľadom dokončených zákaziek; berie na vedomie, že úrad má do konca júna 2016 zverejniť prehľad postupov verejného obstarávania za rozpočtový rok 2015, ako sa to vyžaduje v nariadení o rozpočtových pravidlách;

7.  žiada úrad, aby dôsledne uplatňoval opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, vykonával riadne previerky v každom štádiu a uplatňoval kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o nezávislom plnení úloh a vykonávaní právomocí riaditeľa a zástupcov riaditeľa úradu boli zverejnené na jeho webovej stránke; konštatuje, že správna rada úradu vzala na vedomie odporúčania orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúce sa zverejnenia životopisov a vyhlásení o záujmoch jej členov; vyzýva úrad a členov jeho správnej rady, aby tieto dokumenty zverejnili na webovej stránke úradu hneď po ich predložení úradu;

9.  berie na vedomie, že úrad v roku 2014 zverejnil nový kódex správania s usmerneniami týkajúcimi sa prevencie a riadenia konfliktov záujmov a javu otáčavých dverí;

10.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, napríklad kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

11.  vyzýva úrad, aby venoval osobitnú pozornosť ochrane oznamovateľov v kontexte smernice o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnení, ktorá sa má čoskoro prijať;

12.  nabáda úrad, aby popri prebiehajúcich činnostiach na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne diskutovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti, zlepšil zvyšovanie informovanosti zamestnancov o politike v oblasti konfliktu záujmov;

13.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania a boja proti korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

14.  víta opatrenia, ktoré prijala správna rada úradu v oblasti vnútorných vyšetrovaní, a pripomína mu, že musí prijať záväzné interné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov v súlade s článkom 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

Vnútorná kontrola

15.  berie na vedomie, že úlohy a právomoci oddelenia vnútorného auditu (IAC) v úrade vykonáva jeho funkcia vnútorného auditu (IAF); konštatuje, že v súlade s plánovaním auditu, ktoré schválila správna rada úradu, IAF zverejnila poradenské preskúmanie otázok operačnej výkonnosti úradu, ktorého výsledkom je päť strategických tém, ktoré sa zohľadnia pri jeho plánovaní a budú predstavovať hlavné východiská ďalšej viacročnej stratégie úradu, ktorej príprava sa má ukončiť v roku 2016;

16.  berie na vedomie, že IAF podporila audit forenzného laboratória úradu, pokiaľ ide o overovanie eurobankoviek, čo je kľúčovým krokom na ceste k žiadosti o oficiálnu akreditáciu forenzného laboratória úradu v tejto oblasti;

Vnútorný audit

17.  konštatuje, že správna rada úradu v máji 2014 schválila strategický plán auditu na roky 2014 – 2016, ktorý vypracoval Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie; berie na vedomie, že IAS vykonal v septembri 2014 audit spoľahlivosti v oblasti prijímania zamestnancov, ktorý potvrdil spoľahlivosť postupov úradu pri prijímaní zamestnancov; berie na vedomie, že v správe o audite IAS zdôraznil, že postupy prijímania zamestnancov a výberové konania v úrade sú riadne a účinné a že podávanie správ o riadení je podľa neho primerané a včasné; konštatuje, že IAS označil tri odporúčania ako dôležité; berie na vedomie, že úrad vypracoval akčný plán s cieľom zmierniť zistené problémy, ktorý IAS následne schválil;

Ďalšie pripomienky

18.  na základe informácií úradu berie na vedomie, že úrad preskúmal svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách(13) s cieľom uviesť ho do súladu s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013(14); ďalej berie na vedomie, že úrad uplatňuje vykonávacie pravidlá Komisie a mal by pokračovať vo svojom úsilí o zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu v súlade s predpismi, najmä pokiaľ ide o prenosy týkajúce sa administratívnych výdavkov;

19.  konštatuje, že úrad zverejnil svoju konsolidovanú výročnú správu o činnosti na svojej internetovej stránke;

°

°  °

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](15) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014

(2015/2186(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, ktorý uviedol, že ročná účtovná závierka Europolu (ďalej len „úrad“) verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  konštatuje, že na internetovej stránke úradu je zverejnená len všeobecná správa (Europol prehľad); žiada úrad, aby pravidelne zverejňoval aj konsolidovanú výročnú správu o činnosti;

3.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že podmienky vylúčenia, pokiaľ ide o oprávnenie na účasť na verejnej súťaži, a podmienky účasti, pokiaľ ide o spôsobilosť realizovať zákazku, nie sú k dispozícii na internetovej stránke v časti verejné obstarávanie; naliehavo vyzýva úrad, aby zverejnil tieto informácie, ako aj informácie o všetkých zákazkách, ktoré zadal v roku 2014;

4.  vyjadruje poľutovanie nad vysokou mierou zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov (22 %) prenesených v roku 2014 vzhľadom na oneskorené projekty IT, ktoré zabezpečujú externí dodávatelia, a súčasne uznáva, že v niektorých prípadoch k prenosom prostriedkov mohlo dôjsť v dôsledku viacročnej povahy činností, postupov verejného obstarávania alebo projektov; berie na vedomie, že nízke plnenie rozpočtu v prípade týchto projektov bolo zapríčinené najmä tým, že dodávatelia nedodávali zákazky v súlade s dohodnutým plánom; žiada, aby úrad objasnil povahu a pridanú hodnotu týchto IT projektov, keďže ich meškanie nemalo podľa úradu žiaden vplyv na jeho fungovanie;

5.  berie na vedomie, že úrad v roku 2014 zverejnil nový kódex správania s usmerneniami na prevenciu a riadenie konfliktov záujmov a tzv. javu otáčavých dverí; žiada správnu radu, aby zverejnila vyhlásenia o záujmoch namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmov, pričom posúdenie by mala vykonať tretia strana, a aby podrobne uviedla politiky a pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov;

6.   víta opatrenia, ktoré prijala správna rada Europolu v oblasti vnútorných vyšetrovaní, a pripomína mu, že musí prijať záväzné interné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov podľa článku 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 324.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf.

(14)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ 328, 7.12.2013, s. 42).

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia