Postopek : 2015/2186(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0122/2016

Predložena besedila :

A8-0122/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.52
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0188

POROČILO     
PDF 595kWORD 112k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2186(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(4), zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0122/2016),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega policijskega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega policijskega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014 z odgovori urada(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(10), zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0122/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega policijskega urada takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega policijskega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014

(2015/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0122/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega policijskega urada (v nadaljevanju: urad) kažejo, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2014 znašal 84.339.820 EUR, kar je 2,20 % več kot leta 2013;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2014 (poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zadovoljstvom ugotavlja, da so se prizadevanja za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2014 bistveno izboljšala, zaradi česar je bila stopnja izvrševanja proračuna visoka, in sicer 99,70 %, kar kaže, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 93 %, kar je 2,80 % več kot leto poprej;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je bilo v leto 2015 prenesenih 5.663.960 EUR (6,72 % vseh odobrenih sredstev) odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, in da se je ta znesek v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšal; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo 1.900.000 EUR (27 %) sredstev prenesenih v naslovu II (upravni odhodki), kar je 14 % manj kot leto poprej; priznava, da so prenosi povečini povezani s spremembami na sedežu urada, ki se je odprl leta 2011;

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča zaskrbljeno ugotavlja, da je bila stopnja razveljavitve iz leta 2013 prenesenih odobrenih sredstev, za katera so bila prevzete obveznosti, visoka in je znašala 22 %, kar je 13 % več kot v letu poprej; priznava, da so se razveljavitve nanašale zlasti na zamude pri projektih informacijske tehnologije, ki so jih na področju upravljanja dokumentov in premoženja ter izmenjave policijskih podatkov izvajali zunanji izvajalci; prav tako priznava, da zamude niso vplivale na operativno delovanje, saj je za ustrezne sisteme urad še naprej uporabljal obstoječe rešitve na področju informacijske tehnologije; ugotavlja, da je kljub zamudam zunanjih izvajalcev dejansko nominalno povišanje neuporabljenih prenesenih sredstev ob koncu leta 2014 znašalo 0,9 milijona EUR;

4.  želi spomniti agencijo, da mora obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v prihodnje ohraniti na najnižji možni ravni, da bi tako zagotovila preglednost in večjo odgovornost;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  potrjuje, da je urad v letu 2014 opravil pregled vseh postopkov javnega naročanja znotraj celotne organizacije, da bi tako izboljšal trenutno notranjo ureditev v organizaciji; ugotavlja, da je urad na podlagi rezultatov pregleda vzpostavil poslovno področje javnega naročanja, za katerega je neposredno odgovoren namestnik direktorja, ki vodi oddelek za upravljanje, zaradi česar se uporablja centraliziran pristop k najpomembnejšim stopnjam javnega naročanja, pa tudi k ustreznemu nadzoru kakovosti;

6.  je seznanjen z informacijo urada, da so razpisni pogoji za potekajoče postopke javnih naročil objavljeni na njegovem spletnem mestu, skupaj z letnim pregledom zaključenih javnih naročil; ugotavlja še, da bo urad pregled javnih naročil za proračunsko leto 2015 objavil do konca junija 2016, kot zahteva finančna uredba;

7.  poziva urad, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da preveri ozadje vsakega posameznega primera, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.  potrjuje, da so življenjepisi in izjave o neodvisnem opravljanju dolžnosti in pristojnosti direktorja urada in njegovih namestnikov objavljene na spletnem mestu urada; ugotavlja, da se je upravni odbor urada seznanil s priporočili organa za podelitev razrešnice o objavi življenjepisov in izjav o interesih članov upravnega odbora; poziva urad in člane upravnega odbora, naj dokumente objavijo na spletnem mestu, takoj ko jih urad prejme;

9.  ugotavlja, da je urad v letu 2014 objavil nov kodeks ravnanja s smernicami na področju obvladovanja in preprečevanja navzkrižja interesov ter izmeničnega zaposlovanja uradnikov v javnem in zasebnem sektorju;

10.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno z Evropskim parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

11.  poziva urad, naj posebno pozornost nameni zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, saj naj bi bila kmalu sprejeta direktiva o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem;

12.  spodbuja urad k boljšemu ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z navzkrižjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk, o katerih je treba razpravljati med postopki zaposlovanja in pregledi uspešnosti;

13.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba olajšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede navzkrižja interesov, uvesti ali izboljšati registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za ukrepe kazenskega pregona, tudi s poglobitvijo sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

14.    pozdravlja določbe o notranjih preiskavah, ki jih je sprejel upravni odbor urada, in spominja urad, da mora sprejeti zavezujoča notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti v skladu s členom 22c kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014;

Notranje kontrole

15.  je seznanjen s tem, da dolžnosti in pristojnosti notranje revizije v uradu opravlja služba za notranjo revizijo; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v skladu z revizijskimi načrti, ki jih je sprejel upravni odbor urada, sprožila posvetovalni pregled operativne uspešnosti urada, na podlagi katerega je oblikovala pet strateških tem, ki se bodo upoštevale pri korporativnem načrtovanju in zagotavljale ključne podatke za naslednjo večletno strategijo urada, ki bo dokončno pripravljena leta 2016;

16.  potrjuje, da je služba za notranjo revizijo podprla revizijo forenzičnega laboratorija urada v zvezi s pregledom evrskih bankovcev, kar je pomemben korak pri pridobitvi uradne akreditacije forenzičnega laboratorija na tem področju;

Notranja revizija

17.  ugotavlja, da je upravni odbor maja 2014 podprl strateški revizijski načrt za obdobje 2014–2016, ki ga je pripravila služba Komisije za notranjo revizijo; je seznanjen s tem, da je služba za notranjo revizijo septembra 2014 opravila revizijo zanesljivosti na področju zaposlovanja, ki je potrdila robustnost postopkov zaposlovanja v uradu; potrjuje, da je revizijsko poročilo službe za notranjo revizijo poudarilo, da so postopki zaposlovanja in izbire kandidatov v uradu zanesljivi in učinkoviti, poročanje uprave pa ustrezno in pravočasno; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo podala tri priporočila, označena kot pomembna; potrjuje, da je urad pripravil akcijski načrt, s katerim želi ublažiti opredeljene težave, služba za notranjo revizijo pa ga je sprejela;

Druge pripombe

18.  potrjuje, da je urad pregledal svojo finančno uredbo(13) ter jo uskladil z določbami iz delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013(14); prav tako potrjuje, da urad uporablja izvedbena pravila Komisije in da se bo še naprej trudil zagotavljati učinkovito in skladno izvrševanje proračuna, zlasti kar zadeva prenesena proračunska sredstva v zvezi z upravnimi odhodki;

19.  ugotavlja, da je urad konsolidirano letno poročilo o dejavnostih objavil na svojem spletnem mestu;

°

°  °

20.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](15) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

18.2.2016

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2014

(2015/2186(DEC))

Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen s sklepi Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Europola (v nadaljevanju: urad) pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2014 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne;

2.  opaža, da je na spletnem mestu urada objavljeno le splošno poročilo (Pregled Europola); poziva urad, naj redno objavlja tudi svoje konsolidirano letno poročilo o dejavnostih (CAAR);

3.  je zaskrbljen, ker merila za izključitev, ki zadevajo izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisih, in merila za izbor, ki zadevajo sposobnosti za izvedbo naročila, niso na voljo na spletnem mestu pod rubriko javna naročila; poziva urad, naj objavi te informacije in vse pogodbe, ki jih je sklenil v letu 2014;

4.  obžaluje visoko stopnjo stornacije (22 %) v leto 2014 prenesenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, do katere je prišlo zaradi zamude pri projektih IT, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, vendar priznava, da je v nekaterih primerih prišlo do prenosov zaradi večletnega značaja dejavnosti, javnih razpisov ali projektov; je seznanjen s tem, da gre nizko stopnjo izvrševanja proračuna za te projekte v glavnem pripisati dejstvu, da dobavitelji niso izpolnili obveznosti v skladu z dogovorjenim načrtom; zahteva, da urad pojasni naravo in dodano vrednost teh projektov IT, saj po trditvah urada njihovo zamujanje ni pustilo operativnih posledic;

5.  ugotavlja, da je urad v letu 2014 objavil nov kodeks ravnanja s smernicami na področju obvladovanja in preprečevanja navzkrižja interesov ter izmeničnega zaposlovanja uradnikov v javnem in zasebnem sektorju; prosi upravni odbor, naj namesto izjav o odsotnosti navzkrižja interesov objavi izjave o interesih in ocenjevanje prepusti tretji strani ter naj podrobno predstavi politike in pravila v zvezi z navzkrižjem interesov;

6.   pozdravlja določbe o notranjih preiskavah, ki jih je sprejel upravni odbor Europola, in spominja urad, da mora sprejeti zavezujoča notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti v skladu s členom 22c kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

16.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

1

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 324.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 324.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 324.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 324.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

(15)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov