Förfarande : 2015/2186(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0122/2016

Ingivna texter :

A8-0122/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.52
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0188

BETÄNKANDE     
PDF 288kWORD 95k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014

(2015/2186(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014

(2015/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(4), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0122/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska polisbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014

(2015/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0084/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(10), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0122/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska polisbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014

(2015/2186(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0122/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska polisbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 84 339 820 EUR, vilket utgör en ökning med 2,20 % jämfört med 2013.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse utifrån revisionsrättens rapport att insatserna för att följa upp budgeten avsevärt förbättrades under budgetåret 2014 och resulterade i ett högt budgetgenomförande på 99,70 %, vilket visar att åtagandena gjordes i tid. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 93 %, vilket innebär en ökning med 2,80 % jämfört med föregående år.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att det totala beloppet för åtagandebemyndiganden som fördes över till 2015 uppgick till 5 663 960 EUR (6,72 % av de totala anslagen). Parlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att överföringarna uppgick till 1 900 000 EUR (27 %) för avdelning II (administrativa utgifter), vilket är en minskning på 14 % jämfört med föregående år. Parlamentet konstaterar att överföringarna främst gällde ändringar av byråns huvudkontor som öppnades 2011.

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat utifrån revisionsrättens rapport att andelen förfallna åtaganden som fördes över från 2013 var så stor som 22 %, vilket är en ökning på 13 % jämfört med föregående år. Parlamentet konstaterar att de förfallna åtagandena främst berodde på att externa leverantörers it-projekt blev försenade på området för dokumenthantering och tillgångsförvaltning och utbyte av polisuppgifter. Parlamentet konstaterar vidare att förseningarna inte inverkade på byråns operativa verksamhet eftersom man kunde fortsätta att använda de befintliga it-lösningarna för de berörda systemen. Parlamentet noterar att den faktiska nominella ökningen av anslag som överförts men inte utnyttjats uppgick till 0,9 miljoner EUR vid utgången av 2014, trots den leveransförsening som de externa leverantörerna orsakade.

4.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i framtiden se till att andelen gjorda åtaganden som överförs är så låg som möjligt, i syfte att mer effektivt leva upp till sina skyldigheter i fråga om transparens och ansvarsskyldighet.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2014 slutförde den organisationsövergripande översynen av sina upphandlingsförfaranden, med målet att förbättra den interna organisationen. Parlamentet noterar att byrån till följd av översynen inrättade ett verksamhetsområde för upphandling under direkt ledning av den biträdande direktören med ansvar för avdelningen för verksamhetsstyrning, vilket ledde till utformningen av en central strategi för viktiga faser i upphandlingsförfarandet och för de respektive kvalitetskontrollerna.

6.  Europaparlamentet erfar från byrån att anbudskriterierna för dess pågående upphandlingsförfaranden offentliggörs på dess webbplats tillsammans med en årlig översikt av avslutade kontrakt. Parlamentet noterar att byrån ska offentliggöra översikten över anbudsförfarandena för budgetåret 2015 före utgången av 2016 i enlighet med budgetförordningen.

7.  Europaparlamentet uppmanar byrån att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga bedömningar och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, med lämpliga bakgrundskontroller som ska utföras i varje enskilt fall, och att tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, vilket är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet konstaterar att byråns direktörs och biträdande direktörers meritförteckningar och förklaringar om att de kommer att utöva sina arbetsuppgifter och ansvar på ett oberoende sätt har offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet konstaterar att byråns styrelse tog del av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer om offentliggörandet av styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar. Parlamentet uppmanar byrån och styrelseledamöterna att göra dessa handlingar tillgängliga på byråns webbplats så snart de har lämnats in till byrån.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2014 offentliggjorde en ny uppförandekod med riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter och ”svängdörrsmetoder”.

10.  Europaparlamentet kräver att de unionsinstitutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, stärker sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

11.  Europaparlamentet uppmanar byrån att särskilt uppmärksamma skyddet av visselblåsare inom ramen för det direktiv som snart ska antas om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas.

12.  Europaparlamentet uppmanar byrån att öka uppmärksamheten om policyer som rör intressekonflikter bland sin personal, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten, och att inkludera integritet och transparens som en obligatorisk fråga som ska diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

13.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp som inleds med att man förbättrar allmänhetens tillgång till handlingar och inför mer strikta bestämmelser vad gäller intressekonflikter, upprättande eller stärkande av öppenhetsregister och tillhandahållande av tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder, och även genom ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

14.  Europaparlamentet välkomnar de bestämmelser som fastställdes av byråns styrelse om interna utredningar, och påminner byrån om att den måste anta interna bindande regler för visselblåsare, enligt artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Internkontroll

15.  Europaparlamentet noterar att internrevisionsfunktionens (IAC) uppgifter och ansvar inom byrån utförs av den interna revisionsfunktionen (IAF). Parlamentet noterar att IAF i enlighet med den revisionsplanering som godkänts av byråns styrelse, offentliggjorde en konsultgranskning avseende byråns operativa insatser, vilket resulterade i fem strategiska teman som kommer att beaktas i byråns verksamhetsplan och som kommer att ge viktiga bidrag till byråns nästa fleråriga strategi, som ska färdigställas under 2016.

16.  Europaparlamentet konstaterar att IAF gav sitt stöd till en revision av byråns kriminaltekniska laboratorium avseende undersökningen av eurosedlar, vilket är en grundläggande etapp för att ansöka om en formell ackreditering av byråns kriminaltekniska laboratorium på detta område.

Internrevision

17.  Europaparlamentet noterar att byråns styrelse i maj 2014 godkände den strategiska revisionsplan för perioden 2014–2016 som utarbetats av kommissionens tjänst för internrevision (IAS). Parlamentet noterar att IAS utförde en kontrollrevision av rekryteringsförfarandena i september 2014, vilken bekräftade att byråns rekryteringsförfaranden fungerade korrekt. Parlamentet konstaterar att det i IAS revisionsrapport betonades att byråns rekryterings- och urvalsförfaranden var sunda och effektiva, och att IAS ansåg att rapporten om den ekonomiska förvaltningen var korrekt och lades fram i tid. Parlamentet konstaterar vidare att IAS fastställde tre rekommendationer markerade som ”viktiga”. Parlamentet konstaterar även att byrån utarbetade en handlingsplan för att åtgärda de identifierade problemen, vilken därefter godkändes av IAS.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet erfar från byrån att den reviderade sin budgetförordning(13) i syfte att harmonisera den med bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013(14). Parlamentet konstaterar dessutom att byrån tillämpar kommissionens genomförandebestämmelser och kommer att fortsätta sina ansträngningar för att budgeten ska genomföras effektivt och smidigt, särskilt i fråga om överföringar som rör administrativa utgifter.

19.  Europaparlamentet noterar att byrån har offentliggjort sin konsoliderade årliga verksamhetsrapport på sin webbplats.

°

°  °

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](15) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.].

18.2.2016

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014

(2015/2186(DEC))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att byråns årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2014, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att endast en allmän rapport (Europol Review) har offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet ber byrån att också regelbundet offentliggöra sin konsoliderade årliga verksamhetsrapport.

3.  Europaparlamentet oroar sig över att uteslutningskriterier, som avser villkor för att få delta i upphandlingar, och urvalskriterier, som avser kapaciteten att fullgöra kontrakt, inte finns med på webbplatsen under information om offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att offentliggöra denna information och alla dess tilldelade kontrakt under 2014.

4.  Europaparlamentet beklagar att så många (22 %) gjorda åtaganden som överfördes till 2014 förföll på grund av förseningar avseende it-projekt som tillhandahölls av externa leverantörer, samtidigt som man är medveten om att överföringarna i vissa fall berodde på att insatserna, upphandlingsförfarandena eller projekten är fleråriga till sin karaktär. Parlamentet noterar att det låga budgetgenomförandet för dessa projekt huvudsakligen berodde på att leverantörerna inte uppfyllde sina åtaganden i enlighet med den överenskomna planeringen. Parlamentet begär att byrån tydliggör dessa it-projekts karaktär och mervärde eftersom förseningarna enligt byrån inte ledde till några operativa följder.

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2014 offentliggjorde en ny uppförandekod med riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter och ”svängdörrsmetoder”. Parlamentet begär att styrelsen offentliggör intresseförklaringar i stället för förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter, och därmed överlåter bedömningen till en tredje part, och i detalj uppger sin politik och sina regler när det gäller intressekonflikter.

6.  Europaparlamentet välkomnar de bestämmelser som fastställdes av Europols styrelse om interna utredningar och påminner byrån om att den måste anta interna bindande regler för visselblåsare, enligt artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖTSNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

1

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 324.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(14)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.)

(15)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy