ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV ‒ Съд

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Андерс Примдал Вистисен


Процедура : 2015/2157(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0123/2016
Внесени текстове :
A8-0123/2016
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV ‒ Съд

(2015/2157(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година[1],

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите[3],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[5], и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0123/2016),

1.  освобождава от отговорност на секретаря на Съда на ЕС във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на ЕС за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съда на ЕС, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV – Съд

(2015/2157(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV ‒ Съд,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0123/2016),

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съд на ЕС“);

2.  приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  отбелязва, че през 2014 г. Съдът на ЕС е разполагал с бюджетни кредити на обща сума от 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR през 2013 г.) и че степента на изпълнение е била 99 %; приветства увеличената степен на усвояване за 2014 г. спрямо постигнатите през 2013 г. 96,3 %;

4.  отбелязва, че бюджетът на Съда на ЕС е с чисто административен характер, като над 75% от него се използват за покриване на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и други разходи;

5.  приветства резултатната съдебна дейност на Съда на ЕС през 2014 г. – 1691 дела, заведени пред трите съдилища, и 1685 дела, приключени през тази година;

6.  отбелязва, че през 2014 г. Съдът на ЕС е приключил 719 дела (701 приключени дела през 2013 г.), а образуваните пред него нови дела са 622 (699 през 2013 г.); подкрепя положителните статистически резултати и счита, че изпълнението може да бъде подобрено още повече в бъдеще;

7.  отбелязва, че през 2014 г. Общият съд е получил 912 нови дела, разгледал е 814 дела и има още 1423 висящи дела, което показва общо увеличение на броя на производствата в сравнение с 2012 и 2013 г.;

8.  посочва, че чрез създаването на девет временни секретарски длъжности в Общия съд през 2014 г. съдебният екип на този съд беше укрепен, като се гарантира неговата ефективност и по-добро изпълнение;

9.  отбелязва, че през 2014 г. Съдът на публичната служба е приключил 152 дела (спрямо 184 през 2013 г.), а 216 дела са останали висящи; отбелязва, че през 2014 г. Съдът на публичната служба е бил по-малко ефективен в своята обща правораздавателна дейност;

10.  насърчава Съда на ЕС да продължава да подобрява използването на съществуващите ресурси; счита, че извършените през 2014 г. вътрешни реформи, и по-специално реформата на Процедурния правилник, който регламентира дейността на Общия съд и на Съда на публичната служба, както и разработването на информационни приложения за подобряване на процедурите и комуникацията, са допринесли за оптимизиране на използването на ресурсите;

11.  приветства плана на Сметната палата за извършване на проверка с цел оценяване на изпълнението на Съда на ЕС, вследствие на искането на Парламента, отправено до Палатата в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за 2013 г.;

12.  отбелязва информацията, предоставена през януари 2016 г., относно списъка на външните дейности на съдиите, който беше поискан по време на размяната на мнения в комисия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за 2014 г.; изразява съжаление относно това, че не е упоменат броят на съдиите, участвали в различните мероприятия; изисква преглед на всички външни дейности на съдиите, включително преподавателска дейност, изнасяне на лекции и други мероприятия, както и тяхната подготовка през работно време, а не само на официално одобрените дейности; изисква оповестяване на всички ресурси, свързани с външните дейности на съдиите, като например ползване на преводачески услуги, стажанти, шофьори;

13.  счита, че цялата информация относно извънсъдебните дейности на всеки съдия следва да бъде достъпна за широката общественост; изисква тази информация да бъде публикувана на интернет страницата на Съда на ЕС и да бъде включена в неговите годишни отчети за дейността;

14.  призовава за публикуване на декларациите за финансови интереси на съдиите на интернет страницата на Съда на ЕС;

15.  очаква, че ще бъде извършена оценка на въздействието във връзка с текущата реформа на Общия съд, с цел да се потвърди, че тази промяна е целесъобразна и води до опростяване на съдебната структура на Съда на ЕС;

16.  отбелязва със задоволство извършените в приложението e-Curia подобрения, както и увеличения брой държави членки, които са започнали да го използват през 2014 г.; все пак изразява съжаление за това, че три държави членки все още са извън списъка на потребителите;

17.  приканва Съда на ЕС да ускори още повече внедряването на нови технологии, с цел допълнително намаляване броя на копията на хартиен носител, както и на необходимите писмени и устни преводачи, без да се накърнява дейността на Съда;

18.  отбелязва, че дейността на Дирекцията за писмени преводи се счита за задоволителна; счита, че могат да бъдат направени икономии във връзка с извънсъдебните документи, прилагайки ограничен режим на превод;

19.  отбелязва, че Съдът на ЕС участва в междуинституционалната работна група по ключовите показатели за междуинституционалната дейност и изпълнението, която разглежда, наред с други въпроси, и разходите за писмени преводи; изразява съжаление за това, че Съдът на ЕС все още не е предоставил данни съгласно хармонизираната методология, договорена в рамките на междуинституционалната група;

20.  отново отправя искането си дневният ред на заседанията на Съда на ЕС да бъде включен като приложение към неговите годишни отчети за дейността;

21.  отбелязва, че в Съда на ЕС все още няма достатъчно жени на отговорни длъжности; призовава за възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс;

22.  счита, че отговорът, даден от Съда на ЕС на въпрос № 26 на Парламента (пенсионно осигуряване), е незадоволителен; изисква от Съда на ЕС да даде ясен и подробен отговор, както постъпват другите институции; счита, че Съдът на ЕС следва да отговори на всички въпроси, изпратени му от Парламента, и призовава Съда към пълна прозрачност по отношение на въпроса за пенсионното осигуряване;

23.  отбелязва, че Съдът на ЕС разполага с 75 служебни превозни средства в своя автопарк, като разходите за тях възлизат на 1 168 251 EUR; отбелязва, че възнагражденията на шофьорите възлизат на сумата от 2 434 599 EUR за 2014 г.; счита, че тези разходи са изключително високи, което е в противоречие с общата тенденция институциите на Европейския съюз да ограничават използването на служебни автомобили; отново призовава Съда на ЕС да намали броя на служебните автомобили, предоставяни на разположение на членове и служители на Съда; подчертава, че разходите за повече частни шофьорски услуги са за сметка на данъкоплатците на Съюза; препоръчва на Съда на ЕС да разгледа тези въпроси в междуинституционален контекст и настоятелно го призовава да насърчава активно екологичната мобилност;

24.  приветства предприетите от Съда на ЕС мерки за съблюдаване на принципа за „зелени“ обществени поръчки; подкрепя придържането към тази стратегия;

25.  отбелязва със задоволство, че политиката на Съда в областта на сградния фонд е приложена към неговия годишен отчет за дейността;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  ОВ L 51, 20.2.2014 г.
  • [2]  OВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
  • [4]  OВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
  • [5]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.