BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV - Domstolen

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Anders Primdahl Vistisen


Procedure : 2015/2157(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0123/2016
Indgivne tekster :
A8-0123/2016
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV - Domstolen

(2015/2157(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014[1],

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014, med institutionernes svar[3],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[4] for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[5], særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0123/2016),

1.  meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Domstolens budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Domstolen, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV - Domstolen

(2015/2157(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV - Domstolen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0123/2016),

1.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2014 bemærkede, at der ikke var konstateret væsentlige svagheder med hensyn til emnerne menneskelige ressourcer og indkøb, der indgik i revisionen, for så vidt angår Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen");

2.  finder det glædeligt, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.  noterer sig, at Domstolens samlede bevillinger beløb sig til 355 367 500 EUR i 2014 (354 880 000 i 2013), og at udnyttelsesgraden var 99 %; glæder sig over stigningen i udnyttelsesgraden i 2014 sammenlignet med 2013, hvor den var 96,3 %;

4.  bemærker, at Domstolens budget er af rent administrativ karakter, og at mere end 75 % anvendes på personer, der arbejder i institutionen, og det resterende beløb på ejendomme, inventar, udstyr og andre udgifter;

5.  glæder sig over Domstolens produktivitet for så vidt angår retslig aktivitet i 2014 med 1691 sager, der blev indbragt for de tre retter, og 1685 sager afsluttet i det år.

6.  noterer sig, at Domstolen afsluttede 719 sager i 2014 (701 afsluttede sager i 2013) og fik indbragt 622 nye sager (699 i 2013); godkender de positive statistiske resultater og mener, at resultaterne kan forbedres i fremtiden;

7.  noterer sig, at Retten i 2014 modtog 912 nye sager, behandlede 814 sager og havde 1423 verserende sager, hvilket udgør en generel stigning i antallet af sager sammenlignet med 2012 og 2013;

8.  påpeger, at oprettelsen af ni midlertidige sekretærstillinger ved Retten i 2014 har styrket Rettens juridiske gruppe og gjort det muligt at sikre effektiviteten og forbedre resultaterne;

9.  bemærker, at Retten for EU-Personalesager afsluttede 152 sager i 2014 mod 184 i 2013 og havde 216 verserende sager; bemærker, at Retten for EU-Personalesager i 2014 var mindre effektiv i sin generelle retlige funktion;

10.  opfordrer Domstolen til fortsat at forbedre sin anvendelse af eksisterende midler; er af den opfattelse, at de interne reformer, som blev gennemført i 2014, navnlig reformen af forretningsordenen for Retten og Retten for EU-Personalesager, og udviklingen af IT-applikationer til at forbedre håndteringen af procedurer og kommunikation har bidraget til en optimering af anvendelsen af ressourcer;

11.  glæder sig over, at Revisionsretten har til hensigt at gennemføre en revision af Domstolen med henblik på at vurdere dennes præstationer, som følge af anmodningen fra Parlamentet i forbindelse med dechargeproceduren for 2013;

12.  noterer sig oplysningerne, som blev indgivet i januar 2016, vedrørende listen over de eksterne aktiviteter, dommerne udøver, som der blev fremsat anmodning om under drøftelserne om decharge for 2014 i udvalget; beklager, at antallet af dommere, der deltager i de forskellige begivenheder, ikke er angivet; anmoder om en oversigt over alle eksterne aktiviteter, som hver enkelt dommer udøver, herunder forelæsninger, foredrag, andre foranstaltninger og forberedelse til disse i løbet af arbejdstiden, og ikke blot officielt anerkendte aktiviteter; anmoder om offentliggørelse af alle ressourcer, der anvendes i forbindelse med dommeres eksterne aktiviteter, f.eks. oversættelsestjenester, praktikanter, chauffører;

13.  er af den opfattelse, at alle oplysninger om den enkelte dommers eksterne aktiviteter bør være tilgængelige for offentligheden; anmoder om, at disse oplysninger offentliggøres på Domstolens websted og medtages i den næste årlige aktivitetsrapport;

14.  kræver, at der offentliggøres en erklæring om dommernes finansielle interesser på Domstolens websted;

15.  forventer, at den igangværende reform af Retten underlægges en konsekvensanalyse med henblik på bekræftelse af, at reformen er passende og forenkler Domstolens retslige struktur;

16.  glæder sig over de forbedringer, der er foretaget for så vidt angår applikationen e-Curia og det øgede antal medlemsstater, som begyndte at bruge den i 2014; beklager dog, at tre medlemsstater stadig ikke anvender applikationen;

17.  opfordrer Domstolen til i højere grad at udnytte nye teknologier med henblik på at yderligere at kunne reducere antallet af papirudskrifter, oversættere og tolke, uden at dette undergraver Domstolens ansvar;

18.  noterer sig, at aktiviteten i generaldirektoratet for oversættelse var tilfredsstillende; mener, at der stadig kan gennemføres besparelser for så vidt angår de udenretslige dokumenter ved anvendelse af en begrænset oversættelsesordning;

19.  noterer sig, at Domstolen tager del i den interinstitutionelle arbejdsgruppe om vigtige interinstitutionelle aktivitets- og resultatindikatorer, der blandt andet dækker udgifterne til oversættelse; beklager, at Domstolen stadig ikke har indgivet oplysninger i overensstemmelse med den harmoniserede metode, som er aftalt i den interinstitutionelle arbejdsgruppe;

20.  gentager sin anmodning om, at dagsordenen for Domstolens generalforsamlinger vedlægges som bilag til den årlige aktivitetsrapport;

21.  konstaterer, at der fortsat er mangel på kvinder i beslutningstagende poster i Domstolen; opfordrer til, at der rettes op på denne ubalance så hurtigt som muligt;

22.  finder Domstolens svar på Parlamentets spørgsmål nr. 26 (pensioner) utilfredsstillende; anmoder Domstolen om at give et klart og detaljeret svar, som andre institutioner har gjort det; mener, at Domstolen bør svare på alle spørgsmål, som Parlamentet har fremsendt den, og opfordrer Domstolen til at være fuldstændig gennemsigtig for så vidt angår pensioner;

23.  bemærker, at Domstolen har 75 officielle køretøjer i sin bilpark til et beløb af 1 168 251 EUR; noterer sig, at chaufførernes lønninger beløb sig til 2 434 599 EUR i 2014; anser dette for at være en overdrevent høj omkostning, hvilket er i modstrid med den generelle tendens i EU-institutionerne til at begrænse brugen af tjenestebiler; gentager sin opfordring til Domstolen om at overveje en nedbringelse af det antal tjenestevogne, der er til rådighed for medlemmerne og personalet; understreger, at omkostningerne i forbindelse med chaufførernes omfattende private tjenesteydelser afholdes af Unionens skatteydere; anbefaler, at Domstolen undersøger disse spørgsmål i en interinstitutionel sammenhæng og opfordrer den indtrængende til aktivt at fremme grøn mobilitet;

24.  glæder sig de foranstaltninger, som Domstolen har truffet for at overholde princippet om grønne offentlige udbud; støtter fortsættelsen af denne strategi;

25.  noterer sig med tilfredshed, at Domstolens bygningspolitik er vedlagt den årlige aktivitetsrapport;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  EUT L 51 af 20.2.2014.
  • [2]  EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  EUT C 373 af 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.