ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IV - Δικαστήριο

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen


Διαδικασία : 2015/2157(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0123/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0123/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2015/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014[1],

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων[3],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[4] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[5], και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0123/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2015/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IV - Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0123/2016),

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Δικαστήριο»)·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι, για το 2014, οι πιστώσεις του Δικαστηρίου ανέρχονταν σε 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR, το 2013) και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 99%· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης το 2014 σε σύγκριση με το 96,3% το 2013·

4.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Δικαστηρίου έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και ότι χρησιμοποιείται, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%, σε δαπάνες που αφορούν πρόσωπα τα οποία εργάζονται στο θεσμικό όργανο, ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και άλλες δαπάνες·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραγωγικότητα του Δικαστηρίου το 2014 στο πλαίσιο της δικαστικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι το έτος αυτό ήχθησαν ενώπιον των τριών δικαστηρίων 1 699 υποθέσεις και διεκπεραιώθηκαν 1 685 υποθέσεις·

6.  σημειώνει ότι, το 2014, το Δικαστήριο διεκπεραίωσε 719 υποθέσεις (701 διεκπεραιωθείσες υποθέσεις το 2013) και ότι 622 νέες υποθέσεις ήχθησαν ενώπιόν του (699 το 2013)· επιδοκιμάζει τα θετικά στατιστικά αποτελέσματα και εκτιμά ότι η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον·

7.  σημειώνει ότι, το 2014, ήχθησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου 912 νέες υποθέσεις, το Δικαστήριο εκδίκασε 814 υποθέσεις και ότι εκκρεμούν 1 423 υποθέσεις , πράγμα που σημαίνει ότι υπήρξε γενική αύξηση του αριθμού των διαδικασιών σε σύγκριση με το 2012 και το 2013·

8.  επισημαίνει ότι η δημιουργία εννέα θέσεων γραμματέων έκτακτων υπαλλήλων στο Γενικό Δικαστήριο το 2014 ενίσχυσε τη δικαστική ομάδα στο Δικαστήριο αυτό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και αυξημένα ποσοστά απόδοσης·

9.  σημειώνει ότι, το 2014, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διεκπεραίωσε 152 υποθέσεις, έναντι 184 το 2013, ενώ οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν σε 216· σημειώνει ότι το 2014 το Δικαστήριο ήταν λιγότερο αποτελεσματικό στη γενική δικαστική του δραστηριότητα·

10.  παροτρύνει το Δικαστήριο να συνεχίσει να βελτιώνει τη χρήση των υφιστάμενων πόρων· εκτιμά ότι οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν το 2014, συγκεκριμένα η μεταρρύθμιση του κανονισμού που διέπει τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠ για τη βελτίωση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών και της επικοινωνίας, συνέβαλαν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων·

11.  χαιρετίζει το σχέδιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προχωρήσει σε επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να αξιολογήσει τις επιδόσεις του, μετά από σχετικό αίτημα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής του 2013·

12.  σημειώνει τις πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων των δικαστών που παρασχέθηκαν τον Ιανουάριο του 2016, μετά από σχετικό αίτημα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής του 2014· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ο αριθμός των δικαστών που συμμετείχαν στις διάφορες εκδηλώσεις· ζητεί συνοπτική καταγραφή όλων των εξωτερικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει κάθε δικαστής, όπως διαλέξεις, συζητήσεις, άλλες εκδηλώσεις και προετοιμασία των δικαστών κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, και όχι μόνο των επίσημα εγκεκριμένων δραστηριοτήτων· ζητεί τη δημοσιοποίηση όλων των πόρων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών, π.χ. υπηρεσίες μετάφρασης, εισηγητές και οδηγοί·

13.  φρονεί ότι το κοινό θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες κάθε δικαστή· ζητεί τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών στον ιστότοπο του Δικαστηρίου και την ενσωμάτωσή τους στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

14.  ζητεί να αναρτάται στον ιστότοπο του Δικαστηρίου δήλωση των οικονομικών συμφερόντων των δικαστών·

15.  αναμένει ότι η εν εξελίξει μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου θα υποβληθεί σε εκτίμηση αντικτύπου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλη και ότι απλουστεύει το δικαστικό αρχιτεκτόνημα του Δικαστηρίου·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση τις βελτιώσεις που εισήχθησαν στην εφαρμογή e-Curia και τον αυξημένο αριθμό κρατών μελών που άρχισαν να κάνουν χρήση της εφαρμογής το 2014· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι τρία κράτη μέλη δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηστών·

17.  καλεί το Δικαστήριο να προχωρήσει περισσότερο στις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η αναγκαία περαιτέρω αριθμητική μείωση των έντυπων αντιγράφων, των μεταφραστών και των διερμηνέων χωρίς να υπονομευθούν οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου·

18.  σημειώνει ότι η δραστηριότητα της διεύθυνσης μετάφρασης κρίθηκε ικανοποιητική· εκτιμά ότι υπάρχει πάντα περιθώριο εξοικονόμησης σε σχέση με τα μη δικαστικά έγγραφα με την εφαρμογή καθεστώτος περιορισμένης μετάφρασης·

19.  σημειώνει ότι το Δικαστήριο συμμετέχει στη διοργανική ομάδα εργασίας για τους βασικούς δείκτες διοργανικής δραστηριότητας και επιδόσεων, η οποία ασχολείται, μεταξύ άλλων, με το κόστος της μετάφρασης· εκφράζει τη λύπη του διότι το Δικαστήριο δεν παρέχει στοιχεία με βάση την εναρμονισμένη μεθοδολογία που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας·

20.  επαναλαμβάνει το αίτημα να περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου ως παράρτημα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του αντίστοιχου έτους·

21.  επισημαίνει ότι ο αριθμός γυναικών που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στο Δικαστήριο παραμένει χαμηλός· ζητεί να διορθωθεί η ανισορροπία αυτή το ταχύτερο·

22.  θεωρεί την απάντηση που έδωσε το Δικαστήριο στην ερώτηση του Κοινοβουλίου αριθ. 26 (Συντάξεις) μη ικανοποιητική· ζητεί από το Δικαστήριο σαφή και λεπτομερή απάντηση, κατ' αναλογία των απαντήσεων άλλων θεσμικών οργάνων· εκτιμά ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που του υπέβαλε το Κοινοβούλιο και ζητεί από το Δικαστήριο πλήρη διαφάνεια στο θέμα των συντάξεων·

23.  σημειώνει ότι το Δικαστήριο διαθέτει 75 επίσημα οχήματα στον στόλο του, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 1 168 25 EUR· σημειώνει ότι το 2014 το συνολικό κόστος των μισθών των οδηγών ανήλθε σε 2 434 599 EUR· εκτιμά ότι πρόκειται για εξαιρετικά υψηλή δαπάνη, αντίθετη προς τη γενική τάση για περιορισμό της χρήσης επίσημων οχημάτων στα όργανα της Ένωσης· καλεί και πάλι το Δικαστήριο να μειώσει τον αριθμό των υπηρεσιακών οχημάτων που είναι στη διάθεση των μελών και του προσωπικού του· τονίζει ότι το κόστος των εκτεταμένων ιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι οδηγοί το επωμίζονται οι φορολογούμενοι της Ένωσης· συνιστά στο Δικαστήριο να επιληφθεί των θεμάτων αυτών σε διοργανικό πλαίσιο και το παροτρύνει ένθερμα να προαγάγει την πράσινη κινητικότητα·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε το Δικαστήριο για να τηρήσει την αρχή των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων· τάσσεται υπέρ της διατήρησης της στρατηγικής αυτής·

25.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η πολιτική του Δικαστηρίου στον τομέα των ακινήτων επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  ΕΕ L 51, 20.2.2014.
  • [2]  ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 373, 10.11.2015, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 146.
  • [5]  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.