MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen


Menettely : 2015/2157(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0123/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0123/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin

(2015/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014[1],

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset[3],

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman[4] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[5] ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0123/2016),

1.  myöntää tuomioistuimen kirjaajalle vastuuvapauden tuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tuomioistuimelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin

(2015/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0123/2016),

1.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan unionin tuomioistuimen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  toteaa, että vuonna 2014 tuomioistuimella oli käytettävissään määrärahoja 355 367 500 euroa (354 880 000 euroa vuonna 2013) ja että niiden käyttöaste oli 99 prosenttia; pitää myönteisenä, että käyttöaste nousi vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013, jolloin se oli 96,3 prosenttia;

4.  panee merkille, että tuomioistuimen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että yli 75 prosenttia määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön liittyviin menoihin ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja muihin menoihin;

5.  pitää myönteisenä tuomioistuimen oikeudenkäytön tuloksellisuutta vuonna 2014, jolloin kolmen tuomioistuimen käsiteltäväksi tuli 1 691 asiaa, joista 1 685 saatettiin päätökseen;

6.  panee merkille, että tuomioistuin saattoi vuonna 2014 päätökseen 719 asiaa (701 vuonna 2013) ja sen käsiteltäväksi tuli 622 uutta asiaa (699 vuonna 2013); suhtautuu myönteisesti hyviin tilastollisiin tuloksiin ja uskoo, että tuloksellisuutta voidaan parantaa tulevaisuudessa;

7.  panee merkille, että yleinen tuomioistuin otti vuonna 2014 käsiteltäväksi 912 uutta asiaa ja sai päätökseen 814 asiaa ja että keskeneräisten asioiden määrä oli 1 423, joten oikeusmenettelyjen määrä on yleisesti noussut vuodesta 2012 ja 2013;

8.  huomauttaa, että perustamalla yleiseen tuomioistuimeen vuonna 2014 yhdeksän määräaikaista hallintoavustajan tointa vahvistettiin kyseisen tuomioistuimen oikeudellista henkilöstöä, varmistettiin sen tehokkuus ja parannettiin tuloksellisuutta;

9.  panee merkille, että virkamiestuomioistuin sai vuonna 2014 päätökseen 152 asiaa, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 184, ja vireillä oli 216 asiaa; toteaa, että yleisessä oikeudenkäytössään virkamiestuomioistuin oli vuonna 2014 vähemmän tehokas;

10.  kannustaa tuomioistuinta parantamaan edelleen nykyisten resurssiensa käyttöä; katsoo, että vuonna 2014 toteutetut sisäiset uudistukset, erityisesti unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen toimintaa ohjaavan työjärjestyksen tarkistaminen sekä tietoteknisten järjestelmien kehittäminen menettelyjen käsittelyn ja viestinnän parantamiseksi, ovat auttaneet resurssien optimoinnissa;

11.  suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen suunnitelmaan toteuttaa parlamentin sille vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittämän pyynnön johdosta unionin tuomioistuinta koskeva tarkastelu, jossa arvioidaan sen tuloksellisuutta;

12.  panee merkille tammikuussa 2016 toimitetut tiedot tuomareiden tuomioistuimen ulkopuolella hoitamien tehtävien luettelosta, jota pyydettiin vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyä koskevassa valiokunnan keskustelussa; pitää valitettavana, että siinä ei mainita erilaisiin tilaisuuksiin osallistuvien tuomareiden lukumäärää; vaatii selvitystä kaikista kunkin tuomarin tuomioistuimen ulkopuolella hoitamista tehtävistä, muun muassa luennoista, puheista, muista tilaisuuksista ja niiden valmistelusta työaikana, eikä pelkästään virallisesti hyväksytyistä tehtävistä; pyytää julkistamaan kaikki tuomareiden tuomioistuimen ulkopuolella hoitamiin tehtäviin liittyvät resurssit, kuten käännöspalvelut, lakimiesavustajat ja autonkuljettajat;

13.  katsoo, että kaikkien tietojen kunkin tuomarin tuomioistuimen ulkopuolella hoitamista tehtävistä olisi oltava kansalaisten saatavilla; vaatii kyseisten tietojen julkistamista tuomioistuimen verkkosivustolla ja niiden sisällyttämistä vuotuisiin toimintakertomuksiin;

14.  kehottaa julkistamaan tuomioistuimen verkkosivustolla tuomareiden taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset;

15.  edellyttää, että yleisessä tuomioistuimessa käynnissä olevan uudistuksen vaikutukset arvioidaan tarkkaan, jotta voidaan vahvistaa, että kyseinen tarkistus on asianmukainen ja että se yksinkertaistaa tuomioistuimen oikeudenkäytön rakennetta;

16.  panee tyytyväisenä merkille e-Curia-sovellukseen tehdyt parannukset ja toteaa, että sitä käyttävien jäsenvaltioiden määrä kasvoi vuonna 2014; pitää kuitenkin valitettavana, että kolme jäsenvaltioita on pysynyt käyttäjäjoukon ulkopuolella;

17.  kehottaa tuomioistuinta ottamaan käyttöön lisää uutta tekniikkaa, jotta on mahdollista vähentää entisestään paperikopioiden sekä tarvittavien kääntäjien ja tulkkien määrää vaarantamatta kuitenkaan tuomioistuimen velvollisuuksien hoitamista;

18.  toteaa, että käännösosaston toimintaa pidettiin tyydyttävänä; katsoo, että säästöjä voidaan edelleen saada aikaan muiden kuin oikeudellisten asiakirjojen yhteydessä käyttämällä rajoitettua käännösjärjestelyä;

19.  toteaa tuomioistuimen osallistuvan toimielinten väliseen työryhmään, joka käsittelee keskeisiä toimielinten välisiä toiminta- ja tulosindikaattoreita, joihin kuuluvat muun muassa käännöskustannukset; pitää valitettavana, että tuomioistuin ei vieläkään toimita tietoja toimielinten välisessä ryhmässä sovitun yhdenmukaistetun menetelmän mukaisesti;

20.  pyytää jälleen, että tuomioistuimen kokousten esityslistat sisällytettäisiin liitteenä sen vuotuisiin toimintakertomuksiin;

21.  panee merkille, että tuomioistuimen vastuutehtävissä on edelleen liian vähän naisia; kehottaa korjaamaan epätasapainon mahdollisimman nopeasti;

22.  ei pidä tuomioistuimen vastausta parlamentin esittämään kysymykseen nro 26 (eläkkeet) tyydyttävänä; pyytää tuomioistuinta antamaan muiden toimielinten tavoin selkeän ja yksityiskohtaisen vastauksen; katsoo, että tuomioistuimen olisi vastattava kaikkiin parlamentin lähettämiin kysymyksiin, ja kehottaa tuomioistuinta noudattamaan täyttä avoimuutta eläkkeiden suhteen;

23.  panee merkille, että tuomioistuimen ajoneuvokantaan kuuluu 75 virka-autoa, joiden kustannukset ovat 1 168 251 euroa; panee merkille, että autonkuljettajien palkat olivat 2 434 599 euroa vuonna 2014; katsoo menojen olevan aivan liian korkeat ja vastoin unionin toimielinten yleistä suuntausta kohti virka-autojen käytön vähentämistä; kehottaa jälleen tuomioistuinta vähentämään jäsentensä ja henkilöstönsä käytössä olevien virka-autojen määrää; tähdentää, että unionin veronmaksajat maksavat autonkuljettajien tarjoamat laajat yksityiset palvelut; suosittelee, että tuomioistuin tarkastelee näitä kysymyksiä toimielinten välisessä asiayhteydessä, ja kehottaa sitä edistämään aktiivisesti vihreää liikkuvuutta;

24.  pitää myönteisinä tuomioistuimen toimia ympäristöä säästävien julkisten hankintojen periaatteen noudattamiseksi; kannattaa tämän strategian jatkamista;

25.  on tyytyväinen siihen, että vuotuisen toimintakertomuksen liitteenä on selvitys tuomioistuimen kiinteistöpolitiikasta.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  EUVL L 51, 20.2.2014.
  • [2]  EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  EUVL C 373, 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.