SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen,


Procedura : 2015/2157(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0123/2016
Teksty złożone :
A8-0123/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

(2015/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014[1],

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji[3],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[4] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[5], w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0123/2016),

1.  udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Sprawiedliwości, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

(2015/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0123/2016),

1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2014 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych słabych punktów w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”);

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.  zauważa, że w 2014 r. środki Trybunału Sprawiedliwości wyniosły 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR w 2013 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 99%; z zadowoleniem przyjmuje wzrost wskaźnika wykorzystania w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013, kiedy wyniósł on 96,3%;

4.  zauważa, że budżet Trybunału Sprawiedliwości jest czysto administracyjny oraz że ponad 75% budżetu przeznacza się na wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i inne wydatki;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wydajność działalności sądowej Trybunału w 2014 r., podczas którego do trzech instancji Trybunału wniesiono 1691 spraw, a zamknięto 1685 spraw;

6.  zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości zakończył w 2014 r. 719 spraw (w 2013 r. liczba zakończonych spraw wyniosła 701) oraz że wniesiono do Trybunału 622 nowe sprawy (w 2013 r. – 699); zatwierdza pozytywne wyniki statystyczne i uważa, że skuteczność działania można poprawić w przyszłości;

7.  zauważa, że w 2014 r. do Sądu wpłynęło 912 nowych spraw, a 814 spraw zostało rozpatrzonych, podczas gdy 1423 sprawy były w toku, co oznacza ogólny wzrost liczby postępowań w stosunku do 2012 i 2013 r.;

8.  wskazuje, że utworzenie w 2014 r. dziewięciu tymczasowych stanowisk sekretarzy w Sądzie wzmocniło zespół sądowy w Sądzie, zapewniając jego skuteczność i lepsze wyniki;

9.  zwraca uwagę, że w 2014 r. Sąd do spraw Służby Publicznej ukończył 152 sprawy (184 w 2013 r.), zaś 216 spraw było w toku; zauważa, że w 2014 r. ogólna działalność sądowa Sądu była mniej skuteczna;

10.  zachęca Trybunał Sprawiedliwości do dalszej poprawy wykorzystania istniejących zasobów; jest zdania, że wewnętrzne reformy wdrożone w 2014 r., a mianowicie reforma regulaminu działalności Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej oraz rozwój aplikacji informatycznych w celu usprawnienia procedur i komunikacji, przyczyniły się do optymalizacji wykorzystania zasobów;

11.  z zadowoleniem przyjmuje będący odpowiedzią na wniosek Parlamentu złożony w kontekście absolutorium za 2013 r. plan Trybunału Obrachunkowego dotyczący przeprowadzenia przeglądu Trybunału Sprawiedliwości, by ocenić jego wyniki;

12.  odnotowuje przedłożone w styczniu 2016 r. informacje dotyczące wykazu działań zewnętrznych realizowanych przez sędziów, o które zwrócono się podczas przeprowadzonej na forum komisji wymiany poglądów na temat udzielenia absolutorium za 2014 r.; ubolewa nad tym, że nie podano liczby sędziów biorących udział w różnych wydarzeniach; domaga się udostępniania informacji o wszystkich działaniach zewnętrznych realizowanych przez każdego sędziego, w tym o wykładach, odczytach, innych wydarzeniach i przygotowaniach do nich w czasie pracy, a nie tylko o tych, na które wydano oficjalną zgodę; zwraca się o ujawnianie informacji o wszystkich zasobach sędziów związanych z ich działaniami zewnętrznymi, np. o służbach tłumaczeniowych, aplikantach, kierowcach;

13.  jest zdania, że należy udostępniać opinii publicznej wszystkie informacje o zewnętrznej działalności każdego sędziego; domaga się, by te informacje były publikowane na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości i uwzględniane w jego rocznych sprawozdaniach z działalności;

14.  domaga się publikowania na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości oświadczeń majątkowych sędziów;

15.  oczekuje, że trwająca reforma Sądu zostanie poddana ocenie skutków, aby potwierdzić, że przegląd jest odpowiedni i zapewnia uproszczenie sądowej struktury Trybunału Sprawiedliwości;

16.  z zadowoleniem przyjmuje ulepszenia wprowadzone do aplikacji e-Curia oraz fakt, że w 2014 r. aplikacji tej zaczęło używać więcej państw członkowskich; niemniej jednak ubolewa, że trzy państwa członkowskie wciąż nie należą do jej użytkowników;

17.  wzywa Trybunał Sprawiedliwości do dalszego wprowadzania nowych technologii, aby umożliwić dalszą redukcję liczby potrzebnych kopii papierowych oraz tłumaczy ustnych i pisemnych, przy czym nie powinno to wpływać na obowiązki Trybunału;

18.  przyjmuje do wiadomości, że działalność dyrekcji ds. tłumaczeń pisemnych uznano za zadowalającą; uważa, że można jeszcze poczynić oszczędności w odniesieniu do dokumentów niesądowych, stosując system ograniczonych tłumaczeń;

19.  zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości jest członkiem międzyinstytucjonalnej grupy roboczej zajmującej się kluczowymi międzyinstytucjonalnymi wskaźnikami działalności i efektywności, a jej prace obejmują między innymi koszty tłumaczeń; ubolewa nad tym, że Trybunał dalej nie dostarcza danych zgodnie ze zharmonizowaną metodologią uzgodnioną przez grupę międzyinstytucjonalną;

20.  ponawia swój wniosek, by do rocznych sprawozdań z działalności załączano program posiedzeń Trybunału Sprawiedliwości;

21.  zauważa, że w Trybunale Sprawiedliwości wciąż brakuje kobiet na stanowiskach, które wiążą się z odpowiedzialnością; apeluje o jak najszybsze skorygowanie tego braku równowagi;

22.  uważa odpowiedź udzieloną przez Trybunał Sprawiedliwości na pytanie nr 26 Parlamentu (Świadczenia emerytalne) za niezadowalającą; domaga się od Trybunału, by udzielił jasnej i szczegółowej odpowiedzi, jak robią to inne instytucje; jest zdania, że Trybunał powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania przesłane przez Parlament, i wzywa Trybunał, by był w pełni przejrzysty w odniesieniu do świadczeń emerytalnych;

23.  zauważa, że park samochodowy Trybunału Sprawiedliwości liczy 75 pojazdów służbowych, których koszt wynosi 1 168 251 EUR; zauważa, że wynagrodzenia kierowców wyniosły w 2014 r. 2 434 599 EUR; uważa, że są to nadmiernie wysokie koszty, co jest sprzeczne z ogólną tendencją w instytucjach Unii do ograniczania wykorzystywania pojazdów służbowych; ponownie wzywa Trybunał do ograniczenia liczby samochodów służbowych do dyspozycji członków i pracowników Trybunału; podkreśla, że koszty różnorodnych usług prywatnych świadczonych przez kierowców ponoszą unijni podatnicy; zaleca Trybunałowi zbadanie tych kwestii w kontekście międzyinstytucjonalnym i wzywa Trybunał do aktywnego promowania ekologicznej mobilności;

24.  z zadowoleniem przyjmuje środki przedsięwzięte przez Trybunał Sprawiedliwości w celu przestrzegania zasady zielonych zamówień publicznych; popiera utrzymanie tej strategii;

25.  odnotowuje z zadowoleniem, że polityka Trybunału Sprawiedliwości w zakresie nieruchomości została załączona do rocznego sprawozdania z działalności.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
  • [2]  Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.