RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IV - Curtea de Justiție

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Anders Primdahl Vistisen,


Procedură : 2015/2157(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0123/2016
Texte depuse :
A8-0123/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IV - Curtea de Justiție

(2015/2157(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014[1],

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor[3],

–  având în vedere declarația de asigurare[4] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[5], în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0123/2016),

1.  acordă grefierului Curții de Justiție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Justiție aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Curții de Justiție, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IV - Curtea de Justiție

(2015/2157(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IV - Curtea de Justiție,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0123/2016),

1.  constată cu satisfacție că, în raportul său anual pentru 2014, Curtea de Conturi nu a constat, în ceea ce privește Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Curtea de Justiție”), nicio deficiență semnificativă în legătură cu aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  salută faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea de Conturi a concluzionat că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

3.  remarcă faptul că, în 2014, Curtea de Justiție a dispus de credite în valoare de 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR în 2013), iar rata de execuție a fost de 99 %; salută faptul că rata de execuție a creditelor a crescut în 2014 față de 2013 (96,3 %);

4.  ia act de faptul că bugetul Curții de Justiție este pur administrativ, fiind alocat în proporție de peste 75 % pentru persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli;

5.  salută productivitatea activității judiciare a Curții de Justiție în 2014, când au fost depuse 1 691 de cauze în fața celor trei instanțe și au fost finalizate 1 685 de cauze;

6.  constată că Curtea de Justiție a închis 719 cauze în 2014 (față de 701 în 2013) și a fost sesizată pentru 622 de cauze noi (față de 699 în 2013); salută rezultatele statistice pozitive și consideră că performanțele pot fi îmbunătățite pe viitor;

7.  ia act de faptul că, în 2014, Tribunalul a înregistrat 912 cauze noi, a închis 814 cauze și avea 1 423 de cauze pe rol, ceea ce constituie o creștere generală a numărului de proceduri față de 2012 și 2013;

8.  atrage atenția că înființarea a nouă posturi temporare de secretari în cadrul Tribunalului în 2014 a consolidat echipa judiciară a acestuia, asigurându-i eficiența și un nivel sporit de performanță;

9.  observă că, în 2014, Tribunalul Funcției Publice a finalizat 152 de cauze, comparativ cu 184 în 2013, și mai avea 216 cauze pe rol; remarcă faptul că, în 2014, Tribunalul a fost mai puțin eficient în activitatea sa judiciară generală;

10.  încurajează Curtea de Justiție să îmbunătățească în continuarea utilizarea resurselor existente; consideră că reformele interne realizate în 2014, și anume reforma Regulamentului de procedură al Tribunalului și al Tribunalului Funcției Publice și dezvoltarea de aplicații informatice pentru a îmbunătăți gestionarea procedurilor și comunicării, au contribuit la optimizarea utilizării resurselor;

11.  salută planul Curții de Conturi de a realiza un audit al Curții de Justiție pentru a-i evalua performanțele, în urma cererii pe care Parlamentul i-a adresat-o în cadrul descărcării de gestiune pentru 2013;

12.  ia act de informațiile furnizate în ianuarie 2016 cu privire la lista activităților externe desfășurate de judecători, care a fost solicitată în cursul schimbului de opinii din comisie cu privire la descărcarea de gestiune pentru 2014; regretă faptul că nu este menționat numărul judecătorilor care participă la diverse evenimente; solicită prezentarea unei imagini de ansamblu asupra tuturor activităților externe realizate de fiecare judecător, printre care cele academice, prelegerile și participarea la alte evenimente și pregătirea acestora în timpul de lucru, nu doar asupra activităților aprobate oficial; solicită comunicarea tuturor resurselor utilizate în conexiune cu activitățile externe ale judecătorilor, precum servicii de traducere, grefieri și șoferi;

13.  consideră că publicul larg ar trebui să aibă acces la toate informațiile privind activitățile externe ale fiecărui judecător; solicită ca aceste informații să fie publicate pe site-ul Curții de Justiție și incluse în rapoartele sale anuale de activitate (RAA);

14.  solicită publicarea pe site-ul de internet al Curții de Justiție a unei declarații privind interesele financiare ale judecătorilor;

15.  se așteaptă ca reforma care are loc în cadrul Tribunalului să facă obiectul unei evaluări de impact pentru a confirma că modificările sunt adecvate și că simplifică arhitectura judiciară a Curții de Justiție;

16.  constată cu satisfacție îmbunătățirile aduse aplicației e-Curia și numărul sporit de state membre care au început să o utilizeze în 2014; regretă totuși că trei state membre nu utilizează aplicația;

17.  invită Curtea de Justiție să utilizeze într-o și mai mare măsură noile tehnologii pentru a face posibilă o reducere și mai mare a numărului de documente imprimate și a numărului de traducători și interpreți necesari, fără a afecta responsabilitățile Curții;

18.  ia act de faptul că activitatea direcției de traducere a fost considerată satisfăcătoare; consideră că se pot realiza noi economii în legătură cu documentele nejudiciare, aplicând un regim de traducere limitat;

19.  ia act de participarea Curții de Justiție la grupul de lucru interinstituțional privind indicatorii-cheie de activitate și performanță la nivel interinstituțional, care includ, printre altele, costurile traducerilor; regretă faptul că, în continuare, Curtea nu furnizează date în conformitate cu metodologia armonizată convenită în cadrul grupului interinstituțional;

20.  reiterează solicitarea privind anexarea ordinii de zi a reuniunilor Curții de Justiție la rapoartele sale anuale de activitate;

21.  constată că, în continuare, numărul femeilor care ocupă posturi de conducere în cadrul Curții de Justiție este redus; solicită ca acest dezechilibru să fie corectat cât mai curând posibil;

22.  consideră nesatisfăcător răspunsul dat de Curtea de Justiție la întrebarea nr. 26 adresată de Parlamentul (pensiile); solicită Curții de Justiție să dea un răspuns clar și detaliat, ca și celelalte instituții; consideră că Curtea ar trebui să ofere răspunsuri la toate întrebările adresate de Parlament și solicită deplină transparență din partea Curții cu privire la regimul de pensii;

23.  constată că parcul auto al Curții de Justiție numără 75 de vehicule oficiale și implică costuri de 1 168 251 EUR; constată că salariile șoferilor s-au ridicat la 2 434 599 EUR în 2014; consideră că aceste costuri sunt excesiv de ridicate și în contradicție cu tendința generală a instituțiilor Uniunii de a limita utilizarea vehiculelor oficiale; își reiterează solicitarea adresată Curții de Justiție de a reduce numărul de autoturisme oficiale puse la dispoziția membrilor săi și a personalului; subliniază că serviciile private extinse prestate de șoferi sunt suportate din banii contribuabililor Uniunii; recomandă Curții să examineze aceste aspecte într-un context interinstituțional și o îndeamnă să promoveze în mod activ mobilitatea cu caracter ecologic;

24.  salută măsurile luate de Curtea de Justiție pentru a respecta principiul achizițiilor publice ecologice; sprijină menținerea acestei strategii;

25.  remarcă cu satisfacție că politica imobiliară a Curții de Justiție este anexată la raportul său anual de activitate.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  JO L 51, 20.2.2014.
  • [2]  JO C 377, 13.11.2015, p. 1.
  • [3]  JO C 373, 10.11.2015, p. 1.
  • [4]  JO C 377, 13.11.2015, p. 146.
  • [5]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.