POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen


Postopek : 2015/2157(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0123/2016
Predložena besedila :
A8-0123/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2015/2157(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014[1],

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij[3],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[4] računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[5], zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0123/2016),

1.  podeli razrešnico sodnemu tajniku Sodišča Evropske unije glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Sodišču Evropske unije, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2015/2157(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IV – Sodišče Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0123/2016),

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2014 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče);

2.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak;

3.  ugotavlja, da je proračun Sodišča v letu 2014 znašal 355.367.500 EUR (leta 2013 je znašal 354.880.000 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 99 %; pozdravlja višjo stopnjo uporabe v letu 2014 v primerjavi z letom 2013, ko je znašala 96,3 %;

4.  je seznanjen, da je proračun Sodišča zgolj upravne narave in da se več kot 75 % tega proračuna uporablja za odhodke za osebe, zaposlene v instituciji, preostali znesek pa za stavbe, pohištvo, opremo in druge stroške;

5.  pozdravlja produktivnost pravosodnih dejavnosti Sodišča v letu 2014, ko je bilo predloženih 1691 zadev pred tremi sodišči in zaključenih 1685 zadev;

6.  ugotavlja, da je Sodišče v letu 2014 zaključilo 719 zadev (701 v letu 2013) in da je prejelo 622 novih zadev (699 v letu 2013); je zadovoljen s pozitivnimi statističnimi podatki in meni, da se rezultati lahko izboljšajo v prihodnosti;

7.  je seznanjen, da je Splošno sodišče v letu 2014 prejelo 912 novih zadev, 814 zadev je zaključilo, 1423 pa je ostalo nerešenih, kar pomeni, da se je število postopkov v primerjavi z letoma 2012 in 2013 v splošnem povečalo;

8.  poudarja, da je ustanovitev devetih začasnih delovnih mest v sekretariatu na Splošnem sodišču leta 2014 okrepila pravosodno ekipo na tem Sodišču in zagotovila njegovo učinkovitost ter večjo stopnjo uspešnosti;

9.  ugotavlja, da je leta 2014 Sodišče za uslužbence Evropske unije zaključilo 152 primerov, 184 primerov v letu 2013, nerešenih pa je bilo 216 primerov; ugotavlja, da je bilo Sodišče v letu 2014 manj učinkovito pri svojih splošnih sodnih dejavnostih;

10.  spodbuja Sodišče, naj še naprej izboljšuje uporabo obstoječih virov; meni, da so notranje reforme, izvedene v letu 2014, namreč reforma Poslovnika, ki ureja poslovanje Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence, ter razvoj aplikacij IT za boljše obravnavanje postopkov in komunikacije, prispevale k optimizaciji uporabe virov;

11.  pozdravlja načrt Računskega sodišča, da opravi pregled Sodišča, da bi ocenilo njegovo učinkovitost, kot je to zahteval Parlament v postopku podelitve razrešnice za leto 2013;

12.  je seznanjen z informacijami iz januarja 2016 v zvezi s seznamom zunanjih dejavnosti sodnikov, za katerega je bila podana zahteva med izmenjavo mnenj v odboru o podelitvi razrešnice za leto 2014; obžaluje, da ni omenjeno število sodnikov, ki se udeležujejo različnih dogodkov; zahteva pregled vseh zunanjih dejavnosti za vsakega sodnika, tudi poučevanje, predavanja, druge prireditve in priprave nanje med delovnim časom, in sicer ne zgolj uradno odobrenih dejavnosti; prosi za razkritje vseh sredstev, ki se uporabljajo v povezavi z zunanjimi dejavnostmi sodnikov, na primer prevajalske storitve, strokovne sodelavce Sodišča in voznike;

13.  meni, da bi morale biti vse informacije o zunanjih dejavnostih vsakega sodnika dostopne javnosti; zahteva, naj se te informacije objavijo na spletnem mestu Sodišča in vključijo v njegovo letno poročilo o dejavnostih;

14.  poziva, naj se izjave o finančnih interesih sodnikov objavijo na spletnem mestu Sodišča;

15.  pričakuje, da bo za sedanjo reformo Splošnega sodišča opravljena ocena učinka, s katero bi potrdili, da je ta revizija primerna in prinaša poenostavitev sodne arhitekture Sodišča;

16.  je zadovoljen z izboljšavami aplikacije e-Curia in s povečanjem števila držav članic, ki so jo začele uporabljati v letu 2014; vendar obžaluje, da tri države članice še vedno niso na seznamu uporabnic;

17.  poziva Sodišče, naj naredi korak naprej na področju novih tehnologij, tako da se omogoči nadaljnje zmanjšanje števila potrebnih papirnih izvodov, prevajalcev in tolmačev, ne da bi se s tem ogrozila odgovornost Sodišča;

18.  je seznanjen, da je bila dejavnost direktorata za prevajanje ocenjena kot zadovoljiva; meni, da so z uporabo ureditve omejenega prevajanja mogoči še večji prihranki pri zunajsodnih dokumentih;

19.  ugotavlja, da Sodišče sodeluje v medinstitucionalni delovni skupini, ki se ukvarja s ključnimi kazalniki medinstitucionalnih dejavnosti in uspešnosti ter med drugim obravnava stroške prevajanja; obžaluje, da Sodišče še vedno ne zagotavlja podatkov na podlagi usklajene metodologije, dogovorjene v okviru medinstitucionalne skupine;

20.  znova zahteva, da se dnevni red sej Sodišča kot priloga vključi v letna poročila o dejavnostih;

21.  ugotavlja, da na odgovornih položajih na Sodišču še vedno primanjkuje žensk; poziva, da se čim prej popravi to neravnovesje;

22.  meni, da odgovor Sodišča na vprašanje parlamenta št. 26 (pokojnine) ni zadovoljiv; od Sodišča zahteva jasen in podroben odgovor, kakršnega posredujejo druge institucije; meni, da bi moralo Sodišče odgovoriti na vsa vprašanja, ki mu jih pošlje Parlament, in poziva Sodišče, naj bo povsem pregledno kar zadeva pokojnine;

23.  ugotavlja, da ima Sodišče na razpolago 75 službenih vozil, ki stanejo 1.168.251 EUR; ugotavlja, da so plače voznikov v letu 2014 znašale 2.434.599 EUR; meni, da gre za pretiran strošek, ki je v nasprotju s splošnim trendom omejevanja uporabe službenih vozil v institucijah Unije; ponovno poziva Sodišče, naj zmanjša število službenih vozil, ki so na voljo sodnikom in zaposlenim; poudarja, da stroške razširjenih zasebnih storitev voznikov nosijo davkoplačevalci Unije; priporoča, naj Sodišče te zadeve preuči v medinstitucionalnem okviru in ga poziva k dejavnemu spodbujanju zelene mobilnosti;

24.  pozdravlja ukrepe, ki jih je sprejelo Sodišče, da bi spoštovalo načelo zelenih javnih naročil; podpira ohranjanje te strategije;

25.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je nepremičninska politika Sodišča priložena njegovemu letnemu poročilu o dejavnostih.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  UL L 51, 20.2.2014.
  • [2]  UL C 377, 13.11.2015, str. 1.
  • [3]  UL C 373, 10.11.2015, str. 1.
  • [4]  UL C 377, 13.11.2015, str. 146.
  • [5]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.