Betänkande - A8-0123/2016Betänkande
A8-0123/2016

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen

11.4.2016 - (2015/2157(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Anders Primdahl Vistisen,


Förfarande : 2015/2157(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0123/2016
Ingivna texter :
A8-0123/2016
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen

(2015/2157(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014[1],

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)[2],

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar[3],

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[4], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[5], särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0123/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till domstolen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen

(2015/2157(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0123/2016),

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2014 konstaterade att inga väsentliga brister upptäckts på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen).

2.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2014 inom administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet konstaterar att domstolen för 2014 hade anslag på 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR för 2013), och att genomförandegraden var 99 %. Parlamentet välkomnar att utnyttjandegraden ökade 2014 jämfört med 96,3 % år 2013.

4.  Europaparlamentet understryker emellertid att domstolens budget är en rent administrativ budget, där över 75 % av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och övriga utgifter.

5.  Europaparlamentet välkomnar domstolsverksamhetens produktivitet under 2014, med 1691 inlämnade ärenden till de tre domstolarna och 1685 avslutade mål under året i fråga.

6.  Europaparlamentet noterar att domstolen avslutade 719 mål under 2014 (701 avslutade mål 2013) och fick in 622 nya mål (699 under 2013). Parlamentet uppmärksammar de positiva siffrorna och anser att resultatet kan förbättras i framtiden.

7.  Europaparlamentet noterar att tribunalen under 2014 tog emot 912 nya mål, behandlade 814 mål och hade 1423 pågående mål, vilket innebar en generell ökning i antalet mål jämfört med 2012 och 2013.

8.  Europaparlamentet betonar att inrättandet av nio tillfälliga assistenttjänster vid tribunalen under 2014 bidrog till att stärka domstolens rättsgrupp genom garanterad effektivitet och förbättrade resultat.

9.  Europaparlamentet noterar att personaldomstolen 2014 slutförde 152 mål, jämfört med 184 mål 2013, och hade 216 pågående mål. Parlamentet noterar att domstolen under 2014 var mindre effektiv vad avser den allmänna juridiska verksamheten.

10.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att fortsätta att förbättra användningen av befintliga resurser. Parlamentet anser att de interna reformer som genomfördes 2014, nämligen reformen av arbetsordningen för tribunalens och personaldomstolens funktionssätt, och utvecklingen av it-tillämpningar för att förbättra hanteringen av förfaranden och kommunikationen har bidragit till en optimal användning av resurser.

11.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten planerar att granska Europeiska unionens domstol för att bedöma dess resultat, till följd av parlamentets begäran inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet för 2013.

12.  Europaparlamentet noterar den information som gavs i januari 2016 avseende förteckningen av domarnas externa verksamhet, något som begärts under diskussionerna i utskottet om ansvarsfriheten för 2014. Parlamentet beklagar att antalet domare som deltar i olika evenemang inte nämns. Parlamentet begär en genomgång av all extern verksamhet som bedrivs av var och en av domarna, bland annat föreläsningar, samtal, andra evenemang och förberedelser för dessa under arbetstid, och inte bara av officiellt godkänd verksamhet. Parlament begär information om alla resurser som används i samband med domarnas externa verksamhet, bland annat översättningstjänster, domstolspersonal och chaufförer.

13.  Europaparlamentet anser att all information om varje domares externa verksamhet bör vara tillgänglig för allmänheten. Parlamentet begär att denna information ska offentliggöras på domstolens hemsida och tas med i dess årliga verksamhetsrapporter.

14.  Europaparlamentet begär att förklaringar om domarnas ekonomiska intressen ska läggas ut på domstolens hemsida.

15.  Europaparlamentet förväntar sig att den pågående reformen av tribunalen kommer att vara föremål för en konsekvensanalys för att bekräfta att översynen är korrekt och förenklar domstolens domstolsstruktur.

16.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts i applikationen e-Curia och det ökande antalet medlemsstater som började använda den under 2014. Parlamentet beklagar dock att tre medlemsstater inte finns med på förteckningen över användare.

17.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att i högre grad utnyttja ny teknik för att ytterligare kunna minska antalet pappersutskrifter, översättare och tolkar utan att domstolens ansvarsområden undermineras.

18.  Europaparlamentet noterar att översättningsdirektoratets verksamhet ansågs vara tillfredsställande. Parlamentet anser att besparingar fortfarande kan göras när det gäller andra handlingar än rättshandlingar genom att tillämpa ett begränsat översättningssystem.

19.  Europaparlamentet noterar att domstolen deltar i den interinstitutionella arbetsgruppen om den huvudsakliga interinstitutionella verksamheten och resultatindikatorer, som bland annat omfattar översättningskostnaderna. Parlamentet beklagar att domstolen fortfarande inte tillhandahåller uppgifter i enlighet med den harmoniserade metod som man kom överens om inom den interinstitutionella gruppen.

20.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att agendan för domstolens möten ska tas med som en bilaga till den årliga verksamhetsrapporten.

21.  Europaparlamentet är bekymrat över att det fortfarande råder brist på kvinnor i ledande position vid domstolen. Parlamentet anser att obalansen bör åtgärdas så snart som möjligt.

22.  Europaparlamentet anser att domstolens svar på parlamentets fråga nr 26 (pensioner) är otillfredsställande. Parlamentet begär ett klart och detaljerat svar från domstolen, såsom andra institutioner gjort. Parlamentet anser att domstolen bör svara på alla frågor som parlamentet ställer och uppmanar domstolen att vara helt transparent när det gäller pensioner.

23.  Europaparlamentet noterar att domstolen har 75 officiella fordon i sin flotta till en kostnad på 1 168 251 EUR. Parlamentet noterar att chaufförernas löner uppgick till 2 434 599 EUR under 2014. Parlamentet anser att detta är en överdrivet stor utgift och går stick i stäv med den allmänna trenden bland unionens institutioner att begränsa användningen av officiella fordon. Parlamentet upprepar sitt krav att domstolen ska minska antalet officiella bilar som står till ledamöternas och personalens förfogande. Parlamentet betonar att kostnaden för de omfattande privata tjänster som chaufförerna tillhandahåller betalas av unionens skattebetalare. Parlamentet rekommenderar att domstolen undersöker dessa frågor i ett interinstitutionellt sammanhang och uppmanar den att främja miljövänlig rörlighet.

24.  Europaparlamentet välkomnar domstolens åtgärder för att respektera principen om miljövänlig offentlig upphandling. Parlamentet är positivt till att man fortsätter med denna strategi.

25.  Europaparlamentet välkomnar att domstolens fastighetspolitik nu bifogats den årliga verksamhetsrapporten.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  EUT L 51, 20.2.2014.
  • [2]  EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  EUT C 373, 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.