Διαδικασία : 2015/2195(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0124/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0124/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.47
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0183

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 694kWORD 127k
11.4.2016
PE 569.761v03-00 A8-0124/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2195(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2195(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(4), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0124/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2195(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(10), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0124/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2195(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0124/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 59 380 000 EUR, ήτοι ήταν μειωμένος κατά 3,2% σε σύγκριση με το έτος 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επισήμανση ειδικού θέματος

1.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν την αποτίμηση των συστημάτων SIS II, VIS και Eurodac στους λογαριασμούς του Οργανισμού· σημειώνει ότι τα συστήματα μεταβιβάστηκαν από την Επιτροπή στον Οργανισμό τον Μάιο του 2013 μέσω χαριστικής πράξης· σημειώνει ότι, ελλείψει αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων σχετικά με το συνολικό κόστος ανάπτυξής τους, τα συστήματα αυτά καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς του Οργανισμού στην καθαρή λογιστική αξία τους σύμφωνα με τα βιβλία της Επιτροπής, η οποία αναθεωρήθηκε στο τέλος της χρήσης· λαμβάνει υπό σημείωση το σχόλιο του Οργανισμού ότι, εφόσον η λογιστική αξία των συστημάτων που μεταβιβάστηκαν από την Επιτροπή στον Οργανισμό ορίστηκε σύμφωνα με τους εσωτερικούς λογιστικούς κανόνες της Επιτροπής, ο Οργανισμός ούτε όφειλε ούτε θα μπορούσε να προβεί σε κάποια σχετική ενέργεια· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση το γεγονός ότι η αξία των στοιχείων που μεταβιβάστηκαν αναμένεται να καταστεί ασήμαντη το 2015, εξαιτίας της ετήσιας εφαρμογής υποτιμήσεων στην αξία των στοιχείων ενεργητικού και ότι, συνεπώς, σε μελλοντικές διαδικασίες απαλλαγής το σχόλιο αυτό θα είναι άνευ αντικειμένου·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, η Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για τη σύσταση και την αρχική λειτουργία του Οργανισμού μέχρις ότου αυτός κατέστη οικονομικά αυτόνομος, στις 22 Μαΐου 2013· σημειώνει επίσης ότι το 2014 ήταν το δεύτερο έτος κατά το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε έλεγχο των δημοσιονομικών καταστάσεων του Οργανισμού·

3.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 99,32 %, καθώς και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε στο 99,14 %·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

4.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι από τα 6 600 000 EUR ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 για τον τίτλο Ι (δαπάνες προσωπικού) και τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες), τα 1 700 000 EUR (26%) ακυρώθηκαν, γεγονός που υποδηλώνει υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών στο τέλος του 2013· λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Οργανισμού ότι, αφότου ο Οργανισμός κατέστη οικονομικά αυτόνομος το 2013, ορισμένες αναλήψεις υποχρεώσεων για διοικητικές δαπάνες μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή στον Οργανισμό· σημειώνει ακόμη ότι, όταν ελήφθη η απόφαση για μεταφορά, ο Οργανισμός δεν είχε ακόμη καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό και επομένως η δυνατότητα διαχείρισης του προϋπολογισμού του σε ορισμένους τομείς ήταν περιορισμένη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στη συνέχεια, ο Οργανισμός βελτίωσε την ικανότητά του να εποπτεύει και να εκτελεί τις μεταφορές πιστώσεών του, και αναμένει μείωση του όγκου και του ποσοστού ακυρώσεων το 2015·

5.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2015 για τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες) ήταν υψηλές και ότι ανήλθαν στα 15 000 000 EUR (87%)· σημειώνει ότι οι εν λόγω μεταφορές οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις στη σύναψη συμβάσεων για την επέκταση και την ανακαίνιση της έδρας του Οργανισμού στο Στρασβούργο· σημειώνει ακόμη ότι οι μεταφορές για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν υψηλές, φτάνοντας τα 24 500 000 EUR (85%) και αφορούσαν κυρίως πολυετείς συμβάσεις για τη συντήρηση των συστημάτων ΤΠ του Οργανισμού· σημειώνει την παρατήρηση του Οργανισμού ότι έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση των ικανοτήτων του όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εκτέλεση των διαθέσιμων πιστώσεων, την εξασφάλιση στενότερης συνεργασίας μεταξύ λειτουργικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών του και την περαιτέρω βελτίωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών ελέγχων του· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει το υψηλό επίπεδο μεταφοράς πιστώσεών του, το οποίο αντιβαίνει στην αρχή της ενιαυσιότητας·

6.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, οι χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των σχετικών με το Eurodac μέτρων οφείλουν να καταβάλλουν εισφορά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού· σημειώνει επιπλέον ότι οι συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν χώρες χρησιμοποιούσαν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, μολονότι οι διαπραγματεύσεις της Επιτροπής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη· σημειώνει την παρατήρηση του Οργανισμού ότι η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν έχουν κάνει δεκτό τον κανονισμό αλλά ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία συνεχίζονται, πράγμα που σημαίνει ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι δυνατή πριν από την αποδοχή του κανονισμού από όλες τις συνδεδεμένες χώρες·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  σημειώνει την παρατήρηση του Οργανισμού ότι ο ιδρυτικός κανονισμός του επιβάλλει σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων του να καταθέτουν κατ' έτος γραπτή δημόσια δήλωση συμφερόντων· γνωρίζει ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει αυστηρά αυτή την υποχρέωση και τηρεί όλες τις δεόντως υπογεγραμμένες ετήσιες δηλώσεις στη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου· σημειώνει ακόμη ότι κανένας εθνικός εμπειρογνώμονας δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή σε συμβουλευτική ομάδα του Οργανισμού·

8.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό του να συνειδητοποιήσει καλύτερα την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

9.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

10.  σημειώνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα του εκτελεστικού διευθυντή και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού έχουν δημοσιευθεί και διατηρούνται επικαιροποιημένα στην ιστοθέση του Οργανισμού· σημειώνει την παρατήρηση του Οργανισμού ότι οι ατομικές δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων του τηρούνται στη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού δεν περιλαμβάνεται συγκεκριμένη νομική υποχρέωση δημοσίευσης των δηλώσεων αυτών·

11.  ζητεί από τον Οργανισμό να εφαρμόσει το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δημοσιεύοντας, σε ετήσια βάση, πληροφορίες για τους ανώτατους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, καθώς και κατάλογο των συγκρούσεων συμφερόντων·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

12.  σημειώνει ότι τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του Οργανισμού, διαρθρωμένα σε έξι κύριους τομείς, εγκρίθηκαν από το διοικητικό του συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014·

13.  σημειώνει την παρατήρηση του Οργανισμού ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία μια διαδικασία προμήθειας για την απόκτηση της αναγκαίας ασφαλιστικής κάλυψης για τα ακίνητα υλικά περιουσιακά στοιχεία του στην έδρα του Οργανισμού στο Ταλίν·

14.  ζητεί από τον Οργανισμό να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Λοιπά σχόλια

15.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Οργανισμού και της Γαλλίας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και υπογράφηκε η συμφωνία για την επιχειρησιακή έδρα του Οργανισμού στο Στρασβούργο· γνωρίζει ότι στο τέλος του 2015 η συμφωνία δεν είχε ακόμη κυρωθεί από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση·

16.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Οργανισμού και της Εσθονίας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και υπογράφηκε η συμφωνία για την έδρα του στο τέλος του 2014· γνωρίζει ότι η συμφωνία κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο της Εσθονίας τον Φεβρουάριο του 2015 και τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2015·

18.   καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει τις διαδικασίες και τις πρακτικές του με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

°

°  °

19.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

29.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2195(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπόψη του τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει των οποίων οι ετήσιοι λογαριασμοί Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (EU-LISA) παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων σχετικά με το συνολικό κόστος υλοποίησης των συστημάτων ΤΠ SIS II, VIS και EURODAC· παρατηρεί ότι το κόστος του SIS II υπήρξε οκταπλάσιο της αρχικής εκτίμησης και ότι η παράδοσή του καθυστέρησε κατά 6 έτη· αναγνωρίζει εντούτοις ότι είναι περιορισμένη η σχετική ευθύνη του Οργανισμού διότι δεν ξεκίνησε να λειτουργεί παρά στα τέλη του 2012· ζητεί να εκπονηθεί πλήρης έκθεση από τον EU-LISA, με τη συνδρομή της Επιτροπής, σχετικά με το συνολικό κόστος υλοποίησης και την ανάπτυξη των εφαρμογών λογισμικού·

3.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό ακύρωσης (26%) των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014· εκφράζει, συνεπώς, ικανοποίηση διότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιώσει την δημοσιονομική του διαχείριση· επισημαίνει την ανάγκη να μειωθούν στο μέλλον οι μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων αλλά αντιλαμβάνεται παράλληλα ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεταφορές είναι αναπόφευκτες λόγω του πολυετούς χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ή των έργων· καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειες βελτίωσης του δημοσιονομικού προγραμματισμού του και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του, όπως έκανε το 2015 (9%)·

4. σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις βελτιώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν σχετικά με τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους και τη δημοσιονομική διαχείριση·

5. σημειώνει την εκτενή απάντηση του Οργανισμού στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις δεσμεύσεις που αυτός ανέλαβε, δεσμεύσεις που αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση του ελέγχου του κύκλου εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι ο Οργανισμός δεν συμμορφώθηκε με τη σύσταση του Κοινοβουλίου του περασμένου έτους να εφαρμόσει πολιτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· παροτρύνει τον Οργανισμό να λάβει διορθωτικά μέτρα σχετικά και να δημοσιοποιήσει βιογραφικά σημειώματα και δηλώσεις συμφερόντων, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο πέρσι και όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013· καλεί τον Οργανισμό να εγκρίνει και δημοσιοποιήσει τις πολιτικές αυτές, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων (αντί για δηλώσεις μη σύγκρουσης συμφερόντων) του εκτελεστικού διευθυντή του, του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του και των εθνικών εμπειρογνωμόνων του·

7.  συνιστά στον Οργανισμό να δημοσιεύσει ολοκληρωμένο οργανόγραμμα που θα περιέχει ονόματα και καθήκοντα όλων των μελών του προσωπικού του· λαμβάνει υπόψη τη δημοσίευση κώδικα δεοντολογίας που περιέχει διατάξεις περί συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και την πρόσφατη έγκριση σχεδίου δράσης και στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης· επισημαίνει την μεγάλη ανάγκη σαφών και δεσμευτικών εσωτερικών κανόνων όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, τις διαδικασίες για την καταγγελία δυσλειτουργιών και το φαινόμενο της μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα· αναμένει ότι οι εν λόγω κανόνες θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2016, όπως έχει δηλώσει ο Οργανισμός·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 275.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 275.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 286, 1.11.2011.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 275.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 275.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 286, 1.11.2011.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου