Postup : 2015/2195(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0124/2016

Predkladané texty :

A8-0124/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.47
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0183

SPRÁVA     
PDF 549kWORD 118k
11.4.2016
PE 569.761v03-00 A8-0124/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

(2015/2195(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

(2015/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0124/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

(2015/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0093/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(10), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0124/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

(2015/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0124/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2014 sumu 59 380 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 3,2 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne,

Upozornenie na významnú skutočnosť

1.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa zdôrazňujú otázky týkajúce sa ocenenia systémov SIS II, VIS a EURODAC v účtoch agentúry; konštatuje, že tieto systémy sa previedli z Komisie na agentúru v máji 2013 formou nevýmennej transakcie; berie na vedomie, že vzhľadom na absenciu spoľahlivých a úplných informácií o celkových nákladoch na vývoj týchto systémov bola hodnota systémov uvedená v účtoch agentúry ako ich čistá účtovná hodnota podľa účtov Komisie a aktualizovaná na konci roka; berie na vedomie poznámku agentúry, že ak bola účtovná hodnota aktív prevedených Komisiou na agentúru stanovená v súlade s vnútornými účtovnými pravidlami Komisie, agentúra nemusela ani nemohla v tomto ohľade prijať žiadne opatrenie; berie tiež na vedomie, že sa očakáva, že hodnota prevedených aktív sa v roku 2015 stane nepodstatnou vzhľadom na ročné uplatňovanie odpisov z hodnoty aktív, a že na účely budúcich absolutórií tak táto poznámka viac nebude relevantná;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že podľa nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 bola Komisia zodpovedná za založenie a počiatočné fungovanie agentúry, kým agentúre nebola 22. mája 2013 priznaná finančná nezávislosť; ďalej konštatuje, že rok 2014 bol druhým rokom, v ktorom Dvor audítorov uskutočnil audit finančných výkazov agentúry;

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,32 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola vysoká a dosiahla 99,14 %;

Záväzky a prenosy

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že zo sumy 6 600 000 EUR viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 v hlave I (výdavky na zamestnancov) a v hlave II (administratívne výdavky) bolo zrušených 1 700 000 EUR (26 %), čo svedčí o tom, že na konci roka 2013 boli rozpočtové potreby nadhodnotené; berie však na vedomie poznámku agentúry, že po získaní finančnej nezávislosti v roku 2013 bolo z Komisie na agentúru prenesených viacero záväzkov týkajúcich sa administratívnych výdavkov; rovnako berie na vedomie, že v čase, keď agentúra prijala rozhodnutie týkajúce sa týchto prenosov, ešte nemala plný počet zamestnancov, čo znamenalo, že schopnosť rozpočtového hospodárenia bola v niektorých oblastiach obmedzená; s uspokojením konštatuje, že agentúra následne zlepšila svoju schopnosť monitorovať a čerpať prenesené prostriedky, a očakáva, že objem a percentuálny podiel zrušených prostriedkov sa v roku 2015 zníži;

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 boli vysoké v hlave II (administratívne výdavky), a to v sume 15 000 000 EUR (87 %); berie na vedomie, že tieto prenosy vznikli najmä v dôsledku oneskorených verejných obstarávaní v súvislosti s rozšírením a renováciou priestorov agentúry v Štrasburgu; ďalej konštatuje, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) boli vysoké, na úrovni 24 500 000 EUR (85 %), a týkali sa najmä viacročných zmlúv na údržbu informačných systémov agentúry; berie na vedomie poznámku agentúry, že prijala kroky na zlepšenie svojej schopnosti plánovať, monitorovať a čerpať dostupné rozpočtové prostriedky, na zabezpečenie užšej koordinácie medzi jej operačnými a administratívnymi funkciami a na ďalšie plánovanie a zlepšovanie účinnej vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby znížila vysokú mieru prenosov, keďže je to v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

6.  pripomína, že v súlade s nariadením (EÚ) č. 1077/2011 musia krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom EURODAC prispievať do rozpočtu agentúry; ďalej konštatuje, že hoci krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru využívali systémy spravované agentúrou, rokovania Komisie stále prebiehali; berie na vedomie poznámku agentúry, že Island a Lichtenštajnsko nariadenie prijali a že rokovania so Švajčiarskom a Nórskom stále prebiehajú, čo znamená, že podpísanie dohody nie je možné pred jej prijatím všetkými pridruženými krajinami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  berie na vedomie poznámku agentúry, že jej zriaďujúce nariadenie vyžaduje od všetkých členov správnej rady a poradných skupín, aby každoročne písomne podali verejné vyhlásenie o záujmoch; berie na vedomie, že agentúra túto požiadavku prísne dodržiava a všetky ročné vyhlásenia uchováva náležite podpísané na sekretariáte správnej rady; ďalej konštatuje, že v správnej rade ani v poradných skupinách agentúry nie sú národní experti;

8.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti lepšie informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

9.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

10.  berie na vedomie, že životopisy výkonného riaditeľa a predsedu správnej rady agentúry sú zverejnené a aktualizované na webovej stránke agentúry; berie na vedomie poznámku agentúry, že jednotlivé vyhlásenia o záväzkoch členov jej správnej rady a poradných skupín sú uložené na sekretariáte správnej rady, keďže v zriaďujúcom nariadení agentúry nie je uvedená osobitná právna požiadavka na zverejnenie týchto vyhlásení;

11.  žiada, aby agentúra vykonávala článok 16 služobného poriadku tým, že bude každoročne uverejňovať informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí z agentúry odišli, ako aj zoznam konfliktov záujmov;

Vnútorná kontrola

12.  konštatuje, že správna rada agentúry v júni 2014 prijala 16 noriem vnútornej kontroly štruktúrovaných podľa šiestich hlavných oblastí;

13.  berie na vedomie poznámku agentúry, že úspešne uzavrela verejnú súťaž na potrebné poistné krytie jej dlhodobého hmotného majetku v priestoroch jej sídla v Talline;

14.  žiada agentúru, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia v súvislosti s verejným obstarávaním, vykonávala riadne previerky v každom prípade a uplatňovala kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Ďalšie pripomienky

15.  vyjadruje spokojnosť s úspešným uzavretím rokovaní medzi agentúrou a Francúzskom a s tým, že bola podpísaná dohoda o operačnom sídle agentúry v Štrasburgu; berie na vedomie, že na konci roka 2015 sa stále čakalo na ratifikáciu dohody vo francúzskom Národnom zhromaždení;

16.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania a boja proti korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

17.  vyjadruje spokojnosť s úspešným uzavretím rokovaní medzi agentúrou a Estónskom a s tým, že na konci roka 2014 bola podpísaná dohoda o sídle; berie na vedomie, že estónsky parlament dohodu ratifikoval vo februári 2015 a platnosť nadobudla v marci 2015;

18.  vyzýva agentúru, aby posilnila svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aby aktívne prispievala k procesu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

°

°  °

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie zo 4. apríla 2016(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

29.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014

(2015/2195(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka agentúry EU-LISA verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a že jej operácie sú zákonné a riadne;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýbajú spoľahlivé a úplné informácie o celkových nákladoch implementácie informačných systémov SIS II, VIS a EURODAC; konštatuje, že náklady na SIS II boli 8-krát vyššie, ako sa odhadovalo, a jeho dodávka sa oneskorila o 6 rokov, pričom uznáva obmedzenú zodpovednosť agentúry za túto záležitosť z dôvodu, že svoju činnosť začala až koncom roka 2012; žiada, aby mu agentúra EU-LISA s podporou Komisie predložila komplexnú správu o celkových nákladoch implementácie, vývoji softvérových aplikácií;

3.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad vysokým pomerom zrušených (26 %) prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2014; preto víta, že agentúra uznáva potrebu zlepšiť svoje rozpočtové plánovanie; zdôrazňuje potrebu znížiť rozpočtové prenosy záväzkov v budúcnosti, pričom uznáva, že v niektorých prípadoch by prenosy mohli byť odôvodnené viacročnou povahou činností, postupov verejného obstarávania alebo projektov; vyzýva agentúru, aby naďalej zlepšovala svoje rozpočtové plánovanie a riadenie ľudských zdrojov tak, ako to urobila v roku 2015 (9 %);

4. berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa zlepšení, ktoré sú potrebné v oblasti vnútornej kontroly a rozpočtového hospodárenia;

5. berie na vedomie rozsiahlu odpoveď agentúry na pripomienky Dvora audítorov a prijaté záväzky, ktoré prispejú k lepšej kontrole cyklu plnenia rozpočtu;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra v minulom roku nesplnila odporúčanie Parlamentu, aby zaviedla politiky na prevenciu a riadenie konfliktov záujmov; naliehavo vyzýva agentúru, aby to napravila a zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch, ako o to požiadal minulý rok Parlament, a to v súlade s usmerneniami uverejnenými Komisiou v decembri 2013; žiada agentúru, aby prijala a zverejnila tieto politiky, ako aj životopisy a vyhlásenia o záujmoch (namiesto vyhlásení o absencii konfliktu záujmov) svojho riaditeľa, predsedu riadiacej rady, členov rady a národných expertov;

7.  odporúča agentúre, aby zverejnila komplexnú organizačnú štruktúru s menami a funkciami všetkých zamestnancov; berie na vedomie zverejnenie kódexu správania s niektorými ustanoveniami o konflikte záujmov, ako aj prijatie nedávneho akčného plánu a stratégie boja proti podvodom; zdôrazňuje potrebu jasných a záväzných vnútorných pravidiel pre prevenciu a riadenie konfliktov záujmov, postupov oznamovania nekalých praktík a javu otáčavých dverí; očakáva dôkladnú implementáciu týchto pravidiel do júna 2016, ako to uviedla agentúra;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Members present for the final vote

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 275.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia