Procedure : 2016/0034(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0125/2016

Indgivne tekster :

A8-0125/2016

Forhandlinger :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Afstemninger :

PV 07/06/2016 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0244

BETÆNKNING     ***I
PDF 388kWORD 99k
11.4.2016
PE 576.963v02-00 A8-0125/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister

(COM(2016)0057 – C8–0027/2016 – 2016/0034(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Markus Ferber

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister

(COM(2016)0057 – C8–0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0057),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0027/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Retsudvalget (A8-0125/2016),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(1)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure,

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets(4) forordning (EU) nr. 600/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets(5) direktiv 2014/65/EU er væsentlige dele af den finansielle lovgivning, der blev vedtaget i kølvandet på den finansielle krise for så vidt angår værdipapirmarkeder, investeringsformidlere og markedspladser. Den nye ramme styrker og erstatter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF(6).

(2)  Forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU fastsætter krav for så vidt angår meddelelse af tilladelse til og drift af investeringsselskaber, regulerede markeder og udbydere af dataindberetningstjenester. Den nye ramme harmoniserer ordningen med positionslofter for råvarederivater for at øge gennemsigtigheden, støtte en korrekt prisdannelse og forhindre markedsmisbrug. Den indfører også bestemmelser om højfrekvenshandel og forbedrer tilsynet med de finansielle markeder ved at harmonisere de administrative sanktioner. Med udgangspunkt i de gældende regler styrker den nye ramme også investorbeskyttelsen ved at indføre håndfaste krav til organisation og forretningsadfærd. De nye regler skal anvendes fra den 3. januar 2017.

(3)  Den nye ramme, som blev indført ved forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU, kræver, at markedspladser og systematiske internalisatorer forelægger de kompetente myndigheder referencedata om finansielle instrumenter, som på en ensartet måde beskriver karakteristikaene for hvert finansielt instrument, der er omfattet af dette direktiv. Disse data anvendes også til andre formål, f.eks. til beregning af tærskelværdier for gennemsigtighed og likviditet samt til positionsrapportering om råvarederivater.

(4)  For at indsamle data på en effektiv og harmoniseret måde er det nødvendigt at udvikle en ny dataindsamlingsinfrastruktur. I dette øjemed er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("ESMA") i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder forpligtet til at etablere et system til referencedata om finansielle instrumenter ("FIRDS"). Det vil omfatte en bred vifte af finansielle instrumenter omfattet af forordning (EU) nr. 600/2014 og sammenkobler datafeeds fra ESMA, kompetente nationale myndigheder og markedspladser i hele EU. Langt de fleste af de nye IT-systemer, der understøtter FIRDS, skal bygges op fra grunden baseret på nye parametre.

(5)  I betragtning af kompleksiteten af den nye ramme og behovet for et meget stort antal delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter blev anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 udskudt til 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen. Trods denne usædvanlig lange frist er interessenter, såsom handelsplatforme, kompetente nationale myndigheder og ESMA ikke i stand til at sikre, at den nødvendige datainfrastruktur vil være på plads og kunne tages i brug senest den 3. januar 2017. Dette skyldes omfanget og kompleksiteten af de data, der skal indsamles og behandles, for at den nye ramme kan blive operationel, navnlig til indberetning af transaktioner, gennemsigtighedsberegninger og positionsrapportering om råvarederivater.

(6)  Mangel på dataindsamlingsinfrastruktur har konsekvenser for hele anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU. Uden data vil det ikke være muligt at foretage en nøjagtig afgrænsning af, hvilke finansielle instrumenter der er omfattet af anvendelsesområdet for den nye ramme. Det vil desuden ikke være muligt at tilpasse reglerne for før- og efterhandelsgennemsigtighed med henblik på at fastslå, hvilke instrumenter der er likvide, og hvornår der bør gives dispensationer eller tilladelse til at udsætte offentliggørelse.

(7)  Uden de data vil markedspladser og investeringsselskaber ikke kunne indberette gennemførte transaktioner til de kompetente myndigheder. Uden positionsrapportering for råvarederivater vil det være vanskeligt at håndhæve positionslofter for sådanne kontrakter. Uden positionsrapportering er der begrænset mulighed for reelt at opdage overskridelser af disse positionslofter. For eksempel afhænger mange af kravene vedrørende algoritmisk handel også af data.

(8)  Mangel på dataindsamlingsinfrastruktur vil også gøre det vanskeligt for investeringsselskaber at anvende reglerne om "best execution". Markedspladser og systematiske internalisatorer vil ikke kunne offentliggøre oplysninger om kvaliteten af gennemførelsen af transaktioner på disse steder. Investeringsselskaber vil ikke have vigtige gennemførelsesdata til at hjælpe dem med at vælge den bedste måde at udføre kundeordrer på.

(9)  For at garantere retssikkerheden og undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt og berettiget at træffe hasteforanstaltninger for at udsætte anvendelsen af rammebestemmelserne som helhed, herunder alle delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(10)  Implementeringsprocessen for datainfrastruktur består af fem trin: forretningsmæssige krav, specifikationer, udvikling, afprøvning og ibrugtagning. ESMA skønner, at disse trin bør være afsluttet senest i januar 2018, forudsat at der er retssikkerhed vedrørende de endelige krav i de relevante reguleringsmæssige tekniske standarder senest i juni 2016.

(11)  I lyset af de særlige omstændigheder og for at gøre det muligt for ESMA, de kompetente nationale myndigheder og interessenter at færdiggøre den operationelle gennemførelse er det hensigtsmæssigt at udskyde anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 med 12 måneder til den 3. januar 2018. Rapporter og revisioner bør udskydes i overensstemmelse hermed.

(11a) Investeringsselskaber udfører ofte handel for egen regning eller ordrer for kunders regning, transaktioner med derivater og andre finansielle instrumenter eller aktiver, som omfatter en række indbyrdes forbundne, betingede handler. Disse pakketransaktioner giver investeringsselskaber og deres kunder mulighed for bedre at forvalte deres risici, hvor prisen på hver enkelt komponent i pakketransaktionerne afspejler den overordnede risikoprofil snarere end den gældende markedspris for hver komponent. Pakketransaktioner kan antage forskellige former, såsom udveksling af fysiske varer, handelsstrategier, der gennemføres på markedspladser eller de omtalte pakketransaktioner, og det er vigtigt at tage disse forhold i betragtning ved afvejningen af de gældende regler om gennemsigtighed. Det er derfor hensigtsmæssigt af hensyn til formålet med forordning (EU) nr. 600/2014 at gøre rede for de særlige forhold, hvorunder førhandelsgennemsigtighed ikke bør finde anvendelse på pakketransaktioner eller enhver del af sådanne transaktioner.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets(7) forordning (EU) nr. 596/2014 indeholder henvisning til anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU. For at sikre, at henvisninger i forordning (EU) nr. 596/2014 til organiserede handelsfaciliteter og vækstmarkeder for små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"), emissionskvoter eller auktionsprodukter baseret herpå ikke finder anvendelse før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU, bør artikel 39, stk. 4, i forordning (EU) nr. 596/2014, hvori det hedder, at henvisninger til dem læses som henvisninger til direktiv 2004/39/EF, tilpasses, så der tages højde for udskydelsen af anvendelsesdatoen for disse retsakter.

(13)  Afvikling af værdipapirtransaktioner er tæt forbundet med handel med værdipapirer. Europa-Parlamentets og Rådets(8) forordning (EU) nr. 909/2014 indeholder derfor henvisning til anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU. Før denne dato bør henvisningerne til disse to retsakter læses som henvisninger til direktiv 2004/39/EF. Desuden indfører forordning (EU) nr. 909/2014 en overgangsordning for anvendelsen af reglerne om afviklingsdisciplin på multilaterale handelsfaciliteter ("MHF'er"), der ansøger om registrering som SMV-vækstmarkeder i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU.

(14)  Med henblik på at sikre, at der henvises til direktiv 2004/39/EF i forordning (EU) nr. 909/2014 indtil den udskudte anvendelsesdato for forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU, og at overgangsbestemmelserne for MHF'er, der ansøger om registrering som SMV-vækstmarkeder, jf. forordning (EU) nr. 909/2014, bevares for at give MHF'erne tilstrækkelig tid til at ansøge om en sådan registrering i henhold til direktiv 2014/65/EU, bør forordning (EU) nr. 909/2014 ændres.

(15)  Forordning (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 596/2014 og (EU) nr. 909/2014 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 600/2014 foretages følgende ændringer:

-1) I artikel 1 indsættes følgende stykke:

"6a. Afsnit II og III finder ikke anvendelse på værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i artikel 3, stk. 11, i forordning (EU) nr. 2015/2365."

-1a) I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litraer:

"(28a) en værdipapirfinansieringstransaktion som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 11, i forordning (EU) nr. 2015/2365;"

"(48) "udveksling af fysiske varer" eller "UFV": en transaktion i en derivataftale eller et andet finansielt instrument, der er betinget af samtidig fuldbyrdelse af en tilsvarende mængde af et underliggende fysisk aktiv;

(49) "pakketransaktion":

a) en "UFV" eller

b) en transaktion, der indebærer udførelse af transaktioner med to eller flere komponenter i finansielle instrumenter, og som opfylder alle følgende kriterier:

i) transaktionen gennemføres mellem to eller flere modparter;

ii) hver komponent af transaktionen indebærer en væsentlig økonomisk eller finansiel risiko forbundet med alle de andre komponenter;

iii) fuldbyrdelsen af hver komponent finder sted samtidig og er betinget af gennemførelsen af alle de øvrige komponenter."

(1)  I artikel 4, stk. 7, ændres "3. januar 2017" til "3. januar 2018", og "3. januar 2019" ændres til "3. januar 2020".

(2)  I artikel 5, stk. 8, ændres "3. januar 2016" til "3. januar 2017".

(2a) I artikel 9, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a) Følgende litra tilføjes:

"d) pakketransaktioner, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

i) mindst én af komponenterne er et finansielt instrument, for hvilken der ikke findes et likvidt marked, eller er en UFV-ordning;

ii) mindst én af komponenterne er meget stor i forhold til den normale markedsstørrelse;

iii) mindst én af komponenterne er et request for quote- eller voice trading-system, og den komponent er over den størrelse, der er specifik for instrumentet.";

b) Følgende afsnit tilføjes:

"Hvis pakketransaktioner opfylder nogle af de kriterier, der er fastsat i første afsnit, litra d), skal den kompetente myndighed kunne dispensere fra den forpligtelse, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, for hver enkelt komponent."

(2b) I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a) Følgende stykke indsættes:

"2a. I forbindelse med pakketransaktioner, hvor en eller flere af transaktionens komponenter omfatter finansielle instrumenter, for hvilke der ikke findes et likvidt marked, skal systematiske internalisatorer offentliggøre prisstillelser til deres kunder efter anmodning, hvis de accepterer at give en prisstillelse. Der kan fritages for denne forpligtelse, når de i artikel 9, stk. 1, specificerede betingelser er opfyldt."

b) Til stk. 5 føjes følgende punktum:

"Uden at det berører stk. 2a, finder kravet i dette stk. kun anvendelse på transaktionen som helhed og ikke på de enkelte elementer, hvis en systematisk internalisator accepterer at give en prisstillelse i overensstemmelse med stk. 1 i en pakketransaktion".

(3)  I artikel 19, stk. 1, ændres "3. januar 2019" til "3. januar 2020".

(4)  I artikel 26, stk. 10, ændres "3. januar 2019" til "3. januar 2020".

(5)  I artikel 35, stk. 5, foretages følgende ændringer:

a)  "3. januar 2017" ændres til "3. januar 2018".

b)  "3. juli 2019" ændres til "3. juli 2020".

(6)  I artikel 37, stk. 2, ændres "3. januar 2017" til "3. januar 2018".

(7)  I artikel 52 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 ændres "3. marts 2019" til "3. marts 2020".

b)  I stk. 4 ændres "3. marts 2019" til "3. marts 2020".

c)  I stk. 5 ændres "3. marts 2019" til "3. marts 2020".

d)  I stk. 6 ændres "3. marts 2019" til "3. marts 2020".

e)  I stk. 7 ændres "3. juli 2019" til "3. juli 2020".

f)  I stk. 8 ændres "3. juli 2019" til "3. juli 2020".

g)  I stk. 9, første afsnit, ændres "3. juli 2019" til "3. juli 2020".

h)  I stk. 9, andet afsnit, ændres "3. juli 2021" til "3. juli 2022".

i)  I stk. 10, første afsnit, ændres "3. juli 2019" til "3. juli 2020".

j)  I stk. 11 ændres "3. juli 2019" til "3. juli 2020".

k)  I stk. 12, andet afsnit, ændres "3. januar 2017" til "3. januar 2018".

(8)  I artikel 54, stk. 2, første afsnit, ændres "3. juli 2019" til "3. juli 2020".

(9)  I artikel 55 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2 affattes således:

"Denne forordning finder anvendelse fra den 3. januar 2018."

b)  stk. 4 affattes således:

"Uanset stk. 2 finder artikel 37, stk. 1, 2 og 3, anvendelse fra den 3. januar 2020."

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 596/2014 foretages følgende ændringer:

(1)  I artikel 39, stk. 4, første afsnit, ændres "3. januar 2017" til "3. januar 2018".

(2)  I artikel 39, stk. 4, andet afsnit, ændres "3. januar 2017" til "3. januar 2018".

Artikel 3

I forordning (EU) nr. 909/2014 foretages følgende ændringer:

(1)  I artikel 76, stk. 5, andet afsnit, litra b), ændres "13. juni 2017" til "13. juni 2018".

(2)  I artikel 76, stk. 7, ændres "3. januar 2017" til "3. januar 2018".

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 600/2004 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i EU og om værdipapircentraler for så vidt angår visse datoer

Referencer

COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)

Dato for høring af EP

9.2.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

25.2.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Dato for vedtagelse

7.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Krzysztof Hetman

Dato for indgivelse

11.4.2016

(1)

* Ændringsforslag: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)

EUT C […] af […], s. […].

(3)

EUT C […] af […], s. […].

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik